دعوت بە شرکت در گردهم آیی سیاسی - فرهنگی بمناسبت روز جهانی کارگر