بی دینی و گسترش آن در دنیا

سایت جوان نزدیک بە سپاە پاسداران در مقالەای زیر عنوان "سکولاریزم چە بر سر دین آوردە است؟ دینداری رو بە زوال در جهان مدرن" بە تاریخ ٢٩ تیر سال ١٣٩٥، بە تحلیل پدیدە زوال دین در دنیا پرداختە است. در این مقالە با یک سری آمار از سراسر دنیا در بابت تضعیف دینداری روبرو می شویم. در مطلب آمدە است کە "بسياری از پژوهش‌های اخير با مطالعه كشورهای مختلف سراسر دنيا، يك چيز را نشان می‌دهند؛ دينداری رو به زوال است. از اسكانديناوی تا جنوب امريكا و از ونكوور تا سئول، جهان درحال تجربه موج غيرمنتظره‌ای از سكولاريسم است. درواقع براساس گزارش جديد نشنال جئوگرافيك جديدترين دين دنيا بی‌دينی است."
سایت جوان با بازتوزیع و بازنشر این مطلب در سایت خود، می خواهد بر این نکتە تاکید کند کە علل اساسی بی دینی در دنیای کنونی عبارتند از سکولاریسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم. و نیز البتە با تائید بر این نکتە کە دین اسلام در آیندە بزرگترین دین جهان خواهد بود، و علت آن هم بالابودن زادو ولد میان مسلمانان است!
برخورد گزینشی و ایدەئولوژیکی سایت جوان با مسئلە بی دینی و گسترش آن در جهان، در انتخاب این مطلب کاملا عیان است. اما این مطلب، بعنوان یک تحقیق آماری، می تواند برخلاف نیت و توجە گردانندگان سایت جوان بهانەای شود برای توقفی چند بر این امر از زوایای دیگری، از جملە بدین علت کە تسلط اسلام سیاسی بر کشور ما، خود سالهاست مورد توجە بسیاری از فعالان سیاسی و فکری بودە است و آنان را بدین سئوال مهم رهنمون شدە است کە بعد از دهەها تسلط اسلام سیاسی بر کشور، حقیقتا چە بر سر نوع، کمیت و کیفیت ایمان واقعی معتقدان بە دین اسلام در این دیار آمدە است.
در رابطە با آمارهای مندرجە در این مطلب و نوع ارتباط و پیوند آن با کشورهای مسلمان نشین و رژیمهای اسلامی ـ سیاسی، می توان بە نکات زیر توجە داد:
ـ سایت جوان مطلبی را انتخاب کردە کە مورد تحقیقی آن فقط شامل کشورهائی می شود کە در آن دین های دیگر بە غیر از اسلام، دین غالب هستند. بە این ترتیب سایت جوان بە دو هدف نظر دارد: اینکە بحران بی دینی گویا فقط متعلق بە کشورهای غیر اسلامیست، و نکتە دوم، غیر مستقیم القای این نکتە کە گویا کشورهای اسلامی از دایرە چنین پدیدەای و بحرانی بدورند،
ـ سایت جوان توضیح نمی دهد کە در کشورهای اسلامی و بویژە ایران چرا اساسا از فعالیتهائی تحقیقی روی پدیدە دین بشدت جلوگیری می شود، و از طرف صاحبان قدرت، دائما اصرار بر ثبات دین و گرایش مردم بدان است،
ـ سایت جوان، کشورهای اسلامی را در خارج از دایرە سکولاریسم و مدرنیتە فرض می کند. این در حالیست کە در بسیاری از کشورهای اسلامی حکومتهای سکولار حاکمند، و یا اینکە مدرنیسم و پسامدرنیسم در وجوە معین بشدت بر این کشورها تاثیر گذاشتە است. بنابراین عقل سلیم حکم می کند کە پدیدە گسترش بی دینی در دنیا بنوعی شامل کشورهای اسلامی هم بشود،
ـ سایت جوان بە پدیدە مقابلە با بی دینی و سکولاریسم در میان مسلمانان از زاویە کمیتی می نگرد (گسترش زادو ولد میان مسلمانان، اینکە گویا مسلمانان از طریق زادوولد می توانند سکولاریسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم را پس بزنند). سایت جوان دقت ندارد کە سکولاریسم و مدرنیتە اساسا پدیدەهائی از جنس پارادایم با خصلت مرحلەای، جمعی و فرا فردی هستند، و بنابراین علیرغم بزرگی کمیت مسلمانان یا مسیحیان و غیرە، این خصلت جمعی و دورەای، می تواند کمیت ها را کاملا متاثر کند و آنان را زیرمجموعە خود قرار دهد،
ـ در این مطلب، سکولاریسم مترادف بی دینی گرفتە شدە است، امری کە رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا بسیار اصرار بر آن داشتە است. این در حالیست کە بیشتر پیشروان جنبش روشنگری در اروپا کە منجر بە ایجاد سکولاریسم، مدرنیسم و مدرنیتە در جهان شدند، خود از معتقدان بە خدا بودند، اما نوع اعتقاد آنان از جنس همان اعتقادی نبود کە کلیسا و دین رسمی آن را تبلیغ می کرد. بنابراین اصرار مطلب بر گسترش بی دینی، اصراری است در جهت هشدار بە تضعیف ادیان رسمی و نە لزوما خود دین،
ـ جالب اینجاست کە گردانندگان سایت جوان خود از معتقدان بە خوانش خاصی از دین اسلام هستند (اسلام شیعی اثنی عشری)، شعبە خاصی از اسلام کە آنان اصرار دارند آن را نە تنها اصیلترین خوانش از دین اسلام بخوانند، بلکە با زور سرنیزە هم تا ابد تحمیل کنند. سایت جوان، آگاهانە این بعد مسئلە را فراموش کردە و نمی خواهد از واقعیت چگونگی تحمیل مذهب در ایران زیر کنترل خود بگوید. مطلب و شیوە انعکاس مطلب 'گسترش بی دینی' طوریست کە گویا مردم ایران آگاهانە فقط بە زاد و ولد مشغولند تا بدین وسیلە با سکولاریسم و مدرنیتە در جهان بە مقابلە برخیزند! 
ـ درج این مطلب، در ادامە همان تفکر اسلامیست کە نهایتا پیروزی اسلام را بر ادیان دیگر بشارت می دهد. در این مطلب، بحران مسیحیت و دیگر ادیان غیر اسلامی بعلت تسلیم شدن در مقابل سکولاریسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم، غیر مستقیم میمون و مبارک تلقی می شود!
ـ نهایتا اینکە سایت جوان فراموش می کند بە خوانندگان خود در یک زیرنویس بگوید کە در بیشتر کشورهائی کە در مطلب آمدەاند، حکومتهای دمکراتیک برقرارند، نظامهائی کە در آن آزادی دین و مذهب وجود دارد و کسی مجبور بە ترک یا پذیرش دین خاصی نمی شود. 
اما سایت جوان اساسا از این نکتە آخر شاکیست. چونکە اساسا، هستە اصلی تفکر آنان در حفظ دین از طریق زور، ستمگری، ارعاب و شکنجە نهفتە است. معتقدانی کە می خواهند با زور سرنیزە مردم را بە بهشت ببرند! چنین سایتهائی فلسفە وجودی خود را در تقابل صرف با سکولاریسم و مدرنیسم و پسامدرنیسم تعریف کردەاند، تقابلی کە قبل از آنکە بە حوزە اندیشە واگذار شود بە جلادان، شکنجەگاهها و نیروهای امنیتی سپردە شدە است.
سکولاریسم نافی دین نیست، سکولاریسم تنها نافی حکومت دینی است، حکومتی کە در آن دین و دولت در هم ادغام شدەاند. بە همین منوال، مدرنیسم و پسامدرنیسم هم بە معنای نفی دین نیستند. مدرنیسم و پسامدرنیسم بە معنای فردی کردن پدیدە دین و نفی تسلط روحانیون و کشیشها هستند. نگرانی سایت جوان نە از تضعیف دین، بلکە از تضعیف تسلط روحانیون و نظام دینی در کشور است کە سپاە پاسداران بە یمن آن بە یکی از قطبهای مهم اقتصادی و مالی کشور تبدیل شدە است. نظامیان سرمایەداری کە دین را وسیلە کسب ثروت و سرکوب کردەاند.

 

افزودن نظر جدید