دولت سکولار و دمکراتیک، پایە آشتی ملی

مقدمە

با روی کارآمدن ترامپ بعنوان یک رئیس جمهور تندرو و متعهد بە تفکرات راست افراطی کە ریشە در گرایشهای ناسیونالیستی او دارد، و شروع تهدیدهای او علیە جمهوری اسلامی و تمایل بەظاهر جدی او برای اقدامات عملی، بویژە در زمینە نظامی علیە ایران، اصلاح طلبان، از جملە محمد خاتمی، موقعیت را مناسب یافتند تا دوبارە بحث آشتی ملی را مطرح کنند. بحثی کە عمدتاً ناظر بر تفاهم میان جناحهای سیاسی در حاکمیت و پیرامون آن است. اصلاح طلبان با تشخیص دادن خطراتی کە متوجە ایران اند و با توجە بە توانائیهای نظامی، مالی و اقتصادی طرف مقابل، ظرفیت مقابلە با این وضعیت را در تفاهم ملی و جذب اقشار، جناحها و نیروهای متنوع بە بافت ساختار قدرت و سیاست در ایران دیدند، تا از این طریق بتوان با خطرات احتمالی بە مقابلە برخاست.

 

واکنش بە طرح ایدە آشتی ملی

چنان کە انتظار می رفت طرح این ایدە بشیوە عمومی یا با واکنش نفی قدرتمند از طرف جناحهای راست کشور، حال از هر طیف آن، روبرو شد یا در بهترین حالت با برخورد سرد آنان. آنان نە تنها موافق موقعیت طرح این ایدە نیستند (موقعیتی کە اصلاح طلبان ترسیم می کنند)، بلکە حتی با خود ایدە هم مخالفند، و مخالفتشان اساساً ریشە در دیدگاە انحصارگرانە و ایدئولوژیک آنان دارد کە اساساً تنها خود را وارث واقعی انقلاب و مالک قدرت سیاسی در ایران می دانند. فراتر از این، افرادی از این دست با طرح جنبش سبز و اعتراضات سال ٨٨، کماکان بر ایدە خیانت اصلاح طلبان (و در بهترین حالت اشتباە آنان)، پای می فشارند و اصلاح طلبان را نیروئی ناساز با کل ساختار حاکمیت ارزیابی می کنند. در واقع آنان موقعیت را مناسب یافتەاند تا یک بار دیگر با طرح اعتراضات سال ٨٨، اصلاح طلبان را تحت فشار قرار دهند تا بلکە از مواضع خود کوتاە بیایند و آنچە را کە تا حالا از اصلاح طلبان بعنوان امتیاز کسب نکردەاند، سرانجام کسب کنند. چنان کە از جملە 'ناصر ایمانی' فعال اصولگرا گفتە، اصلاح طلبان یک عذرخواهی بە نظام بدهکارند.

تا جائی کە بە بیت رهبری برمی گردد، باید گفت کە شخص خامنەای در این مورد سکوت کردەاست. شدیدترین اعتراض از طرف رئیس قوە قضائیە مطرح شدە است. در میان اصولگرایان میانەرو هم (کە بخشی از اصولگرایان دوست دارند آنان را اصلاح طلب میانەرو بنامند)، اگرچە تمایل عمومی اساساً بر این مبنا (یعنی تفاهم ملی) قرار دارد و آنان از همان ابتدا همیاری و پذیرش متقابل جناحها را دنبال کردەاند، اما مشخصا در این مورد سکوت شده است.  شخص  روحانی هم برای ندادن بهانە بە دست جناحهای تندرو کشور، و تخریب موقعیت خود پیش بیت رهبری فکر "آشتی ملی" به محوریت ولایت را پیش کشید.

در میان اصلاح طلبان هم البتە این طرح با واکنش مثبت و گستردەای روبرو شد. اگرچە در میان همین طیف هم بطورکلی دو نوع واکنش را شاهد بودیم: واکنشی کە هدف این طرح را پذیرش متقابل دو جناح اصلی کشور، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، ارزیابی می کرد، و واکنشی کە از این مرز فراتر می رفت و آن را بە نوعی بە همە گرایشها و تمایلات سیاسی تسری می داد، کە نمونە های آن مصطفی تاجزادە و غلامرضا ظریفیان بودند.

 

ارزیابی ایدە آشتی ملی

تا آنجائی کە بە ایدە آشتی ملی و طرح آن در لحظە کنونی و حتی فراتر از لحظە کنونی برمی گردد، باید بخودی خود آن را مثبت ارزیابی کرد. واقعیت این است ایدە 'آشتی ملی' بخودی خود گفتمانی است انحصارشکنانە کە نگاە ایدئولوژیک و ضد دمکراتیک راست افراطی و اصولگرایان را بە چالش جدی می کشد، حتی اگر این ایدە در بدترین حالت تنها ناظر باشد بر پذیرش متقابل دو جناح اصلی در کشور و قانونمند کردن مناسبات میان آنان. شکستن انحصار قدرت اصولگرایان، بیت رهبری، تندروها و نظامیان در کشور، قدمی است در راە تلطیف وضعیت سیاسی کشور.

اما واقعیت این است کە ایدە آشتی ملی، اگر بر کلمە 'ملی' مکث داشتە باشیم، بسیار فراتر از مرزهای میان جناحهای سیاسی درون و پیرامون حاکمیت است. ملی، ناظر بر حضور همە آن اندیشەها، ایدئولوژی ها و گرایشهای سیاسی است کە در درون یک ملت یا کشور وجود دارند و بطور طبیعی بر اثر تنوع عقاید و منافع در درون یک جامعە پدید می آیند. از این منظر آشتی ملی عبارت است از آشتی یا تفاهم همە گرایشها بر بستر قواعد یک بازی مشترک کە امکان حضور همە را فراهم کردە و تداوم آن را در بلندمدت تأمین و تضمین کند. مصطفی تاجزادە به درستی  می گوید کە "هرچند رئیس دولت اصلاحات و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب طرح 'آشتی ملی' را مطرح کرده‌اند، اما هدف این طرح بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت و چانه‌زنی آنها با نهادهای مسئول نیست. اصلاح‌طلبان با طرح آشتی ملی در فکر استفاده از تمام ظرفیت‌های کارشناسی در کشور برای رسیدن به راهی در راستای عبور از مشکلات اند." یا غلامرضا ظریفیان فعال اصلاح طلب می نویسد کە "انقلاب ایران انقلابی اخلاقی بود که دیگران را به رسمیت می‌شناخت و برای آنها احترام قائل بود. درآن زمان ملی‌ها، مذهبی‌ها و مارکسیست‌ها باوجود تمام اختلاف‌نظر و عقیده در کنار یکدیگر حضور داشتند و یکدیگر را به رسمیت شناخته بودند."

در واقع هم مصطفی تاجزادە و هم ظریفیان بە یک موضوع بسیار جدی اشارە می کنند کە بنیاد و اساس ایدە آشتی ملی است.

اما آیا با حضور یک نظام تئوکراتیک، مذهبی و اساساً انحصارگرا کە دین و البتە روایت خاصی از آن را بنیان ساختار دولتی قرار دادە است، می توان بە ایدە آشتی ملی، آنگاە کە بنیانهای پرنسیپ گونە آن مطرح اند، در عمل دست یافت؟

جواب این سئوال بوضوح منفی است. زیرا کە تنها در یک دولت سکولار، دمکراتیک و غیر مذهبی کە در آن هیچ دینی بنیان ساختار قدرت سیاسی قرار نگرفتە و همە گرایشها، ایدئولوژی ها و تفکرات سیاسی امکان خودسازماندهی، بروز و دستیابی بە قدرت سیاسی را دارند، می توان عملا از آشتی ملی گفت. پس اولین قدم برای عملی کردن این ایدە، نفی دولت تئوکراتیک و مذهبی است.

 

سخن پایانی

نهایتاً اگر بخواهیم بطور مشخص تری با طرح این ایدە در شرایط کنونی برخورد کنیم، باید گفت کە اگر این ایدە بتواند بە حضور اصلاح طلبان در کشور، بنیان ایدئولوژیکی و سیاسی بدهد (بنیانی کە راست افراطی، بیت رهبری و اصولگرایان سنتی با آن مخالف اند و از پذیرش آن ابا می کنند)، و اگر بتواند بە شکستن گفتمان انحصارگرایان کمک کند و همە مذهبیون انحصارگرای سیاسی را بە این مسیر براند کە  گرایش آنان هم بمانند همە گرایشهای دیگر، یک گرایش است و بس، و رقبا دارای امکان برابر با آن، باید طرح آن را هم در سطح گفتمانی و هم در سطح تأثیرات معین، بشیوە تاکتیکی مثبت ارزیابی کرد. بخشی از توان و پتانسیل شکستن سد انحصارگرائی مذهبی از درون خود مذهبی ها می گذرد، مذهبی های رفرمیستی کە بە اهمیت دنیای مدرن و پست مدرن پی بردەاند و می خواهند دین را در داخل این پارادایمها بازتعریف کنند و نە برعکس.

در این چارچوب اهمیت دارد که نیروهای تحولخواه جامعه ایده "آشتی ملی" و اهداف و نهایت آن را فراتر از حدود گفته شده درک و تعریف نکنند. می توان با قدری تسامح از زبان  ظریفیان گفت کە "اگرجریان‌های سیاسی با یکدیگر با هم مهربان نباشند و علایق و دیدگاه‌های مختلف را با حفظ همان شعارهای مهم آزادی، عدالت و معنویت به رسمیت نشناسند کشور دچار از هم گسیختگی و چندپارگی می‌شود." داستان تاریخ مدرن ایران بویژە بعد از بە حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی، داستان گسیختگی و چندپارگی کشور و مردمانی ست کە در جستجوی هویت مدرن خود در پی پی افکندن طرحی دگرند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

این همه درآمد دولت چه می‌شود؟
از لحاظ میزان ذخایر نفتی سومین کشور دنیا هستیم. در مورد گاز هم دومین کشور دنیا هستیم. ده درصد معادن دنیا (فلزات، سنگ های قیمتی و ...) هم در ایران است. دولت این همه درآمد دارد و با این حال همیشه ناله می کند و از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند.
مبلغی را کارت به کارت می‌کنید و 500 الی 900 تومان از حسابتان کم می‌شود. می‌خواهید ببینید در کارت بانکی چقدر پول دارید 125 تومان از حسابتان کم می‌شود. حساب کنید در کل کشور چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند.
جمع هزینه های دریافت گذرنامه 150 هزار تومان است. یک خانواده 4 نفری باید 600 هزار تومان بپردازد تا گذرنامه بگیرد و اگر بخواهد توسط پرواز هوایی از کشور خارج شود باید عوارض خروج هوایی که آن هم نفری 150 هزار تومان است را بپردازد. یعنی برای چهار نفر مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می‌شود برای هیچ چیز.
هزینه بیمه شخص ثالث اتومبیل سواری حدود یک میلیون تومان است. بیمه بدنه تقریبا نصف این مبلغ است. هزینه دریافت گواهینامه پایه یکم حدود میلیون تومان است. کاپوتاژ کردن اتومبیل سواری (برای خروج از کشور) 500 هزار تومان.
کارمزد وصول چک 1000 تومان و کارمزد صدور چک بین بانکی 3700 تومان است.
درآمد جرایم رانندگی چقدر است؟ از یکی از سربازهایی که در چهارراه‌ها جریمه می‌کنند بپرسید که امروز چقدر جریمه نوشته. با کمال تعجب رقمی مثل 12 میلیون تومان را خواهید شنید. ببینید در کل کشور چقدر می‌شود!
با این حال، دولت پول ندارد و همیشه از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند و مرتباً بهای برق، گاز و آب را افزایش می‌دهد.
قیمت بنزین و گازوئیل یکدفعه افزایش داده شد. قیمت بنزین در مدتی کوتاه از صد تومان به هزار تومان رسید. چقدر درآمد دولت افزایش یافت!
به قبض آّب، برق، گاز یا تلفن دقت کنید. ببینید روی یک قبض چند نوع مالیات و عوارض نوشته شده! در مغازه‌ای که سه عدد یخچال دارد مبلغ قبض برق به یک میلیون تومان می‌رسد. این‌ها همان آب و برقی هستند که خمینی گفته بود مجانی خواهند شد.
افراد خیر چقدر به دولت کمک می‌کنند و کارهای دولت را انجام می‌دهند! کمیته امداد چقدر درآمد دارد!
درآمد مالیاتی دولت چقدر است! کاسبی که چهار سال پیش دویست هزار تومان مالیات می‌داد حالا دو میلیون تومان می‌دهد. دولت 653 هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 وصول كرده.
کسی که می‌خواهد خانه‌ای بسازد باید مبلغ گزافی مثلا 100 میلیون تومان به شهرداری بپردازد. کسی که مغازه می‌سازد مبلغ بزرگ تری مثلا 300 میلیون تومان باید بپردازد. خلافی هایی که از ساخت و سازهای بدون مجوز دریافت می‌شود، هزینه‌های انشعابات آب، برق و گاز، عوارض سالیانه مسکن، عوارض سالیانه خودرو، عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی .... مواظب باشید دود از کله تان بلند نشود.
و همچنان دولت پول ندارد و مردم از منت کشیدن برای ماهی 45 هزار تومان خلاصی ندارند.
عوارضی که در اتوبان‌ها از سواری‌ها و کامیون‌ها دریافت می‌شود مانند چاپخانه‌ای است که شب و روز پول چاپ می‌کند. کامیونی که از تبریز به راه می‌افتد تا به تهران برسد 60 هزار تومان عوارض می‌دهد. همین طور در مسیر اصفهان، بعد در مسیر شیراز، بعد بندر عباس، در مسیر برگشت هم همان مبالغ را دوباره پرداخت می‌کند و این همه بر قیمت جنسی که در کامیون حمل می‌شود افزوده می‌گردد. حتی در تنگه هرمز نیز از کشتی‌ها عوارض گرفته می‌شود.
هزینه اخذ کارت بازرگانی یک میلیون و سیصد هزار تومان است. تمدید سالانه ششصد هزار تومان.
خودروسازان، ماشین‌های سواری را که به قیمت کم تر از 10 میلیون تومان تمام می‌شود، به قیمت بالای 30 میلیون تومان به مردم می‌فروشند. کامیون‌ها و تریلی‌ها را هم که خدا می‌داند.
در اکثر خیابان‌ها پارکبان وجود دارد و هر پارکبان روزانه مبلغی حدود 100 هزار تومان به دولت می‌پردازد. ببینید در کل کشور چقدر می‌شود.
به هر پارک یا ترمینالی که با ماشین بروید باید ورودیه پرداخت کنید. همین طور است شهرک‌های نمایشگاهی.
ارث نیز شامل مالیات می‌شود و در حدود 30 درصد مبلغ ریالی ارث به دولت پرداخت می‌شود.
هرکس که از کشور خارج می‌شود باید عوارض خروج از کشور بپردازد که مبلغ آن از 25 تا 150 هزار تومان است. همچنین برای اتومبیل‌های سواری، باری و مسافری نیز باید عوارض خروج از کشور پرداخت شود.
با این وجود، دولت بی پول است و از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند و نان را گران می کند.
کسی که برای موردی مثل چک برگشتی شکایت می‌کند باید به مبلغی مثلا پانصد هزار تومان تمبر باطل کند. هر چه مبلغ مورد شکایت بیشتر باشد مبلغ تمبرهای باطل شده نیز بیشتر می‌شود و مثلا باید به قدر پنج میلیون یا ده میلیون تومان تمبر باطل کند. بعد دادگاه تشکیل می‌شود و فرد محکوم را دولت جریمه می‌کند. یعنی هر دو طرف را دولت سرکیسه می‌کند اما خدا می‌داند که حقدار چه موقع به حقش خواهد رسید.
گمرک چقدر درآمد دارد! یکی برای وارد کردن ماشین 100 میلیون تومان هزینه گمرک پرداخت می کند. برای هر کالایی که وارد می‌شود درصدی باید پرداخت شود. چقدر واردات وجود دارد! چه رقم بزرگی می‌شود! سپس کالاهای فوق را وارد کننده به عمده فروش می فروشد و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. چه اجناس خارجی و چه اجناس تولید داخل هر چند بار که دست به دست شوند برای هر بار 9 درصد مالیات پرداخت می‌شود. تصور کنید که چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می‌شود و این باعث می‌شود قیمت اجناس تا چند برابر افزایش یابد!
لذا کارخانه‌ها مواد اولیه را به قیمت بسیار گرانی از شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران و رهبر تهیه می‌کنند (در انتهای متن خلاصه‌ای از لیست این شرکت‌ها ذکر شده) و نیز مبالغ زیادی برای برق، گاز و آب (که با افزایش مصرف بصورت تصاعدی محاسبه می‌شوند) می‌پردازند و عوارض جاده‌ای حمل و نقل کالا و مالیاتی که کارخانه می‌پردازد و بیمه ای که برای کارگران، خودروها و ... پرداخت می‌شود سبب می‌شود که قیمت محصولی که تولید می‌کنند بسیار زیاد شود و به دنبالش میزان فروش کاهش می یابد و ناچار می‌شوند حقوق کمی به گارگرها بپردازند و تعداد کارگرها را به حداقل برسانند و یا کارخانه را تعطیل کنند.
کسی که از ابتدا به تاسیس کارخانه اقدام می‌کند، در هنگام خرید زمین، حصار کشی و مقاطع مختلف آنقدر پول به سازمان‌های مختلف پرداخت می‌کند که انگار دولت در یک سوم کارخانه شریک است. گرفتن مجوز تولید بقدری سخت است که تولید کننده ها می‌گویند باید از هفت خان رستم عبور کرد و مبالغ بزرگی را پرداخت نمود.
بسیاری از مردم حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اما شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران و رهبر موادی را که از معادن استخراج می‌شوند، بنزین، گازوئیل، تولیدات پتروشیمی، میل گرد، تیرآهن و ... را به قیمت جهانی به مردم می‌فروشند اگرچه به قیمت بسیار پائینی تولید می‌شود.
مردم ایران با بسته شدن راه های درآمد شان به ناچار سرمایه شان را به بانک‌ها منتقل می‌کنند تا از سود سپرده بانکی استفاده کنند که برای از بین بردن این درآمد نیز دولت مرتبا به بانک‌ها دستور می‌دهد که سود سپرده‌ها را کم کنند.
بعضی ها هم به قاچاق کالا روی می‌آورند که در این مورد هم دولت، به بهانه حمایت از تولید کننده ها، کالاهای قاچاق را توقیف و نابود می‌کند. در تمامی کشورهای دنیا دولت ها امان مردم را بریده اند و تنها قاچاقچی ها می‌توانند از گمرک، عوارض و مالیات های کمر شکن فرار کنند. دولت ها نیز بشدت مقابله می‌کنند و مثلا ترامپ می‌خواهد دیواری در مرز مکزیک بسازد.
از تمامی این ها که گفتیم بگذریم. در حرم امام رضا چندین محل جمع آوری نذورات وجود دارد. یکی چک می‌دهد، یکی گردن بندش را می‌دهد، یکی پول نقد می‌دهد، دیگری به حساب واریز می‌کند. خلاصه این که با درآمد شهر مشهد می‌توان یک مملکت را اداره کرد. من از یکی از جمع آوری کنندگان نذورات پرسیدم که این پول‌ها به کجا می‌روند؟ او جواب داد: "به اداره بهزیستی".
ولی می‌دانیم که بهزیستی همیشه با کمبود بودجه مواجه است و اگر افراد خیر کمک نکنند نمی‌تواند اموراتش را اداره کند!
قم چقدر درآمد دارد؟ جمکران چقدر؟ شاه عبدالعظم چقدر؟ چندین هزار امامزاده وجود دارد، درآمدشان چقدر می‌شود؟ فکر می‌کنم از کله تان دود بلند شد.
چقدر ملک در اختیار سازمان اوقاف است؟ درآمد حاصل از کرایه دادن این املاک چقدر است؟ سازمان اوقاف در سال 1385 بیش از 7400 ملک و بیش از 58 میلیارد تومان درآمد داشت و حالا درآمدش بیشتر از 5 برابر آن سال است.
چقدر خمس و زکات جمع می‌شود؟ مال امام چطور؟ همه مردم ایران فطره می‌دهند، چقدر می‌شود؟ خلاصه اینکه اگر یک در میلیون از درآمدهای اماکن مذهبی به فقرا داده می‌شد، یک نفر فقیر در ایران پیدا نمی‌شد. یک نفر بیمار سرطانی پیدا نمی‌شد که پول برای خرید دارو نداشته باشد.
این که مال مردم را پاک می‌کنند خیلی جالب است. می‌گوید 10 میلیون تومان بده به من تا دارایی هایت پاک شوند. همه می‌دانند صحیح این است که بگوید: "به کسانی که ظلم کرده ای حق شان را بده تا دارایی هایت پاک شوند". این یعنی اینکه تمامی این تشکیلات به منظور دزدی کردن طراحی و ساخته شده‌اند.
حال به اینجا می‌رسیم که این درآمدها به کجا می‌روند. واضح است که این همه سرمایه اگر در داخل کشور می‌ماند حالا ایران از آمریکا هم ثروتمندتر بود. پس به خارج از کشور می‌رود. به جیب کسانی که دنیا را اداره می‌کنند.
چه کسانی دنیا را اداره می‌کنند؟
زمانی بود که خانواده‌های سلطنتی اروپایی با روش‌های قدیمی دنیا را استعمار می‌کردند. متوجه شدند که نگهداری آن همه سرباز در کشورهای مختلف هزینه بسیار زیادی دارد و بهتر است بجای این کار، آنقدر در دولت‌ها و مجامع مذهبی دنیا نفوذ کنند که بتوانند آن‌ها را مدیریت کنند. سپس در مجامع مذهبی کشورهای مختلف (مثل حوزه علمیه قم) نفوذ و آنقدر تقویتشان کردند که مبلغین دینی توانستند تا دورترین روستاها و حتی جاهایی که دولتشان دسترسی نداشت بروند و دین ملت‌ها را منحرف کنند به شکلی که مردم بپذیرند که انسان‌های مقدسی وجود دارند که معصوم هستند و هرچه می‌گویند باید بدون چون و چرا پذیرفته شود. همچنین مبلغین دینی روی فرهنگ و آداب و رسوم مردم کار کردند تا آداب و رسوم نادرستی در جوامع تثبیت شود که موجب به بند کشیدن مردم و مانع پیشرفت کشور شود. این کار سبب شد که بتوانند به راحتی استعمار کرده و بین ملت‌ها اختلاف ایجاد کنند و هر کس بخواهد که با استعمار مبارزه کند مجبور می‌شود به باورهای مردم حمله کند که متعاقبا فردی بی دین تلقی شده و مردم خودشان دمار از روزگارش در می‌آورند.
همچنین انقلاب ساختگی فرانسه را به راه انداختند و سپس شاه‌های اروپایی به ظاهر از قدرت کنار کشیدند و ادعا کردند که مقامی تشریفاتی هستند و در اداره مملکت نقشی ندارند. اما این دروغی بیش نیست و تمامی دولت‌های دنیا توسط خانواده‌های سلطنتی اروپایی و چند خانواده یهودی اداره می‌شوند چون آن‌ها قرن‌ها استعمار کرده و سرمایه غیر قابل تصوری اندوخته‌اند و برای تمامی امور دولت‌ها و تشکل‌های مذهبی دنیا برنامه ریزی و آن‌ها را مدیریت می‌کنند به شکلی که مردم باور کنند که برای حل کردن مشکلاتشان باید به امام زاده‌ها، مراجع تقلید، ملاها و هر جایی بغیر از علم و منطق مراجعه کنند و متوجه ارزش علم و منطق نباشند.
هم اکنون دنیا توسط خانواده‌های سلطنتی اروپایی و تعدادی خانواده یهودی اداره می‌شود که بارزترین آن‌ها خانواده یهودی روچیلد (The House of Rothschild) در انگلستان و خانواده سلطنتی انگلستان است. ملکه انگلستان (الیزابت دوم) سه میلیون هکتار زمین در کشورهای مختلف دارد. شاید این گفته را شنیده باشید: "در زمین‌های متعلق به انگلستان آفتاب غروب نمی‌کند".
این خانواده ها از 100 سال پیش برای همه چیز برنامه ریزی کرده‌اند و تمامی دولت‌های دنیا به آن ها تعلق دارند. دولت‌ها ملت‌ها را چپاول می‌کنند و به آن‌ها می‌فرستند. بانک‌های سوئیس را هم ایجاد کرده‌اند که اطلاعات مربوط به مشتریان را محرمانه حفظ می‌کنند تا مشخص نشود که چه سرمایه‌هایی را تلنبار می‌کنند. آن‌ها آینده را پیش بینی نمی‌کنند بلکه طراحی می‌کنند.
چطور این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند؟
در پاییز سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز توسط یک کانتینر به این کشور خبر داد و گفت این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده‌ است. موارد مشابهی نیز رخ داده که کانتینر حاوی شمش‌های طلا در مرز بازرگان کشف شده اما همان شب شمش‌های طلا را با شمش‌های برنجی تعویض کرده و گفتند که اشتباه شده و طلا نبود. یعنی سرمایه‌های کشور مرتبا به خارج فرستاده می‌شوند و گاها یکی از پارتی‌ها لو می‌رود.
یکی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس، در مورد وجود ۶۰ بندر غیرقانونی متعلق به سپاه پاسداران دست به افشاگری زد.
همچنین گردانندگان دنیا راه را باز می‌کنند تا حکام و یا مسئولین کشورهای مختلف میلیون‌ها دلار اختلاس کنند و به بانک‌های بزرگ دنیا که متعلق به گردانندگان دنیا هستند بفرستند. بعد حکام سرنگون و به قتل می‌رسند و سرمایه شان برای گردانندگان دنیا می‌ماند. برای گردانندگان دنیا مطلوب است که بجای چندین ماهی کوچک، یک ماهی بزرگتر را ببلعند. افرادی مثل خامنه ای، محسن رضایی و برادران لاریجانی در حکم ماهی هایی هستند که چاق و چله شده اند و کم کم وقتش می رسد که شکار شوند.
حکام مستبدی مانند صدام، سرهنگ قذافی (در لیبی)، شاه پهلوی، حسنی مبارک (مصر)، حکام صعودی، اردوغان و خامنه ای را مستقر کرده و اجازه می دهند تا ملت ها را چپاول کنند. این حکام آنقدر ثروتمند می شوند که به نظر می رسد فنا ناپذیر هستند. اما حکومتشان فقط طبلی توخالی است که عده‌ای نادان در راس امور قرار دارند و همه چیزشان توسط گردانندگان دنیا خط دهی و مدیریت می شود. زمانی که ثروتشان خیلی زیاد شد حکومتشان سرنگون و ثروتشان که عمدتا در بانک های بزرگ دنیا می باشد بدون اینکه کسی متوجه شود توسط گردانندگان دنیا تصاحب می شود.
براساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست‌ جمهوری احمدی‌ نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از 578‌ میلیارد ‌دلار درآمد داشته است. اگر به تومان تبدیل کنیم بیش از دو میلیون میلیارد تومان می شود که تمامی این مبلغ دزدیده شده و هیچ اثری از آن وجود ندارد. مجموع اختلاس های دولت احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان است که اگر از مبلغ فوق کم کنیم مشخص می شود که گردانندگان دنیا ، طی هشت سال ریاست‌ جمهوری احمدی‌ نژاد، بیش از یک میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار میلیارد تومان فقط از نفت ایران دزدی کرده اند. اینکه اجازه داده اند تا دولت احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان دزدی کند برای این بوده که رد گم کنند و کسی متوجه دزدی اصلی نشود.
گردانندگان دنیا چنان سیستم های پرقدرتی در دولت ها ایجاد کرده اند که هر لحظه می توانند قسمت بزرگی از بودجه هر کشوری را مکیده و ببرند. شما می بینید کشوری مثل عربستان با آن همه درآمد نفتی و زیارتی، با کمبود بودجه مواجه است و رفته رفته بدتر هم می شود.
شرکت‌های سپاه پاسداران و رهبر:
درآمد سپاه پاسداران در «عرصه‌های قانونی اقتصاد» تا 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد. در انتهای متن خلاصه‌ای از لیست شرکت‌های سپاه ذکر شده.
در سال 1384، خامنه ای به احمدی نژاد فرمان داد طی پنج سال، سالانه 20 درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته شود. وی در این فرمان خواهان خصوصی سازی بخش عمده‌ای از اقتصاد شد. سپس کارخانجات، معادن و شرکت‌های دولتی به قیمتی کمتر از یک دهم ارزش واقعی‌شان به سپاه پاسداران فروخته شدند و این روند همچنان ادامه دارد. پر واضح است که اگر سپاه تنها در «عرصه‌های قانونی اقتصاد» فعالیت داشت، نمی‌توانست چنین سرمایه‌ای جمع کند و این شرکت‌ها را بخرد. در کشوری که سربازان گمنام امام زمان همه چیزش را زیر نظر دارند، شما می‌بینید که مثلا انواع مواد مخدر بطور گسترده‌ای توزیع می‌شود. این یعنی اینکه سربازان گمنام امام زمان نیز جزئی از شبکه ورود و توزیع مواد مخدر هستند.
سپاه پاسداران با وجود این همه درآمد، بخش بزرگی از بودجه نظامی کشور را نیز از دولت می‌گیرد و به جای کمک کردن به بودجه کشور، هر سال به عناوین مختلفی مبالغ هنگفتی از دولت دریافت می‌کند و مالیات هم پرداخت نمی‌کند.
بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل رهبر اداره می‌شوند و بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. در انتهای متن خلاصه‌ای از لیست شرکت‌های تحت کنترل رهبر ذکر شده.
تشکیلات فوق با عنوان حمایت از مستضعفین در اختیار رهبر قرار گرفته‌اند. اما هیچ سودی برای مستضعفین ندارند و رهبر مرتبا قیمت محصولاتش را افزایش می‌دهد. موادی که از معادن استخراج می‌شوند، بنزین، گازوئیل، تولیدات پتروشیمی، میل گرد، تیرآهن و ... توسط سپاه پاسداران و نهادهای تحت نظر رهبری به قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شوند اگرچه به قیمت بسیار پائینی تولید می‌شوند. کافی است رهبر تنها و تنها مالیاتش را بپردازد تا تمامی مشکلات مالی دولت حل شوند.
چگونه دنیا را چپاول می‌کنند:
روشی که برای اداره تمامی دنیا استفاده می‌شود این است که دولت‌ها با افزایش مبالغ مالیات‌ها، عوارض، جریمه‌ها، قبوض، بیمه‌ها، تعرفه‌ها، مجوزها و ... ملت ها را به شکلی وحشیانه چپاول می‌کنند و سرمایه‌ها را به خانواده‌های یهودی مذکور می‌فرستند و روز به روز راه‌های درآمد برای مردم بسته می‌شود. این وضع در اروپا حتی شدیدتر از ایران است و اروپایی‌ها 60 درصد درآمدشان را مالیات می‌دهند. برای نگه داشتن ماشین در پارکینگ خانه شان باید مالیات بدهند. اگر اتومبیلی بخرند باید به اندازه قیمت آن مالیات بپردازند و ...
جالب این است که برای کشورهای اروپایی برنامه ریاضت اقتصادی هم تدوین می‌کنند تا دولت‌ها مردم را بیشتر از این هم چپاول کنند. برای ما هم برنامه اقتصاد مقاومتی را می‌نویسند. هر دو برنامه توسط یک نفر طراحی شده.
برای اینکه دولت‌های دنیا بتوانند خفقان ایجاد کنند و مردم دنیا جرات اعتراض به دولت‌ها را نداشته باشند، بطور مداوم جنگ و وحشت در دنیا تولید می‌کنند. زمانی جنگ سرد را بین آمریکا و شوروی سابق تولید کرده بودند. سران حکومت شوروی اعضای فراماسونری بودند. بعد از جنگ سرد هم نوبت آن رسید که از مسلمانان برای ایجاد رعب، وحشت و ترور استفاده کنند. طالبان، القاعده، داعش، حکومت جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره و ... همگی تولید شده اند تا عامل ایجاد وحشت و ترس باشند و جنگ بین اسرائیل و حماس نیز در همین راستا است.
رسانه های دنیا مرتبا بر علیه مسلمانان و تروریسم تبلیغ می‌کنند و به ایجاد ترس، وحشت و کینه مشغول هستند. اما سرمایه گذاری در جهت مخالف یعنی تولید مسلمان و تروریست انجام می‌شود. بدین ترتیب جنگ، دشمنی، وحشت و ناامنی بطور دائم در جهان برقرار می‌ماند که بهانه ای برای ایجاد استبداد و خفه کردن صدای مردم است.
آمریکا ابرقدرت شماره یک دنیا است چون راه درستی را در پیش گرفته و لذا به پیشرفته ترین کشور دنیا تبدیل شده و این قابل احترام است. همانطور که در جمع آشنایان به افراد بزرگتر و باسواد احترام می گذاریم، آمریکا هم مثل بزرگی در خاندان حکومت ها است و لذا واجب است که احترامش حفظ شود. اینکه مرتبا مرگ بر آمریکا می گوئیم یعنی اینکه ملتی وحشی و بربر هستیم که هیچ چیزی را نمی فهمیم.
تعدادی خانواده یهودی در زمان حکومت عثمانی مسلمان شدند تا بتوانند در حکومت و مجامع مذهبی نفوذ کرده و در جهت براندازی امپراطوری عثمانی و ترویج افکار خرافی تلاش کنند. هم اکنون نواده‌های آن‌ها در تمامی کشورهای اسلامی شریان‌های اقتصادی را در دست دارند و دولت‌های اسلامی کاملا تحت کنترل این یهودی‌ها هستند. دولت‌های اسلامی را وادار می‌کنند تا در جهت ترویج افکار خرافی، تحریک مسلمانان بر علیه دنیا و تولید تروریست سرمایه گذاری های کلانی بکنند.
شما ملاحظه می کنید دولت ایران ادعا می کند که دچار کمبود بودجه است. اما عاشورا که می‌رسد پلاکاردهای پلاستیکی بزرگی که با هزینه بسیار زیادی چاپ شده‌اند در سرتاسر خیابان‌های تمامی شهرها نصب می‌شود.
اگر به سخنان خامنه‌ای دقت کنید متوجه می‌شوید که همیشه از جنگ، دشمن، مکر، حیله و استکبار جهانی سخن می گوید. در حالیکه درست این است که بگوید: «تا حالا هرچه شده را فراموش کنید و بیائید در صلح زندگی کنیم. اسلام دین رحمت است.»
مردم در سختی زندگی می‌کنند اما هنگامی که جذب سپاه، بسیج و سایر ارگانهای اسلامی می‌شوند منافع بسیاری نصیب‌شان می‌شود. در حقیقت دارایی‌های مردم به خائن‌ها داده می‌شود تا از نظام دفاع کنند. آنچه که این افراد دریافت می‌کنند مانند زهری است که به تدریج در حلقوم خانواده‌شان می‌ریزند. امروز گردانندگان دنیا به این خائن‌ها باج می‌دهند تا مردم را خفه کنند. فردا هم به دشمنان این‌ها سلاح و امکانات خواهند داد تا روزگار این‌ها را سیاه کنند. همان بلایی که بر سر عمال شاه یا صدام آمد.
مردم تمامی کشورهای دنیا به سختی پول در می‌آورند اما وقتی که جذب گروه‌های اسلامی می‌شوند کمک‌های فراوانی دریافت می‌کنند. در حقیقت خانواده‌های یهودی مذکور تلاش می‌کنند که تمامی دنیا را مسلمان کنند.
چرا تمامی دنیا را مسلمان می‌کنند؟
جواب را مرحوم حسین پناهی داده:
«اینکه شما در خانه چه برنامه‌‌اى می‌‌بینید به ما مربوط است، اینکه در خیابان چه می‌‌پوشید به ما مربوط است، آنچه می‌نوشید و آنچه می‌‌گوئید به ما مربوط است!
با چه کسى بیرون می‌روید به‌ ما مربوط است،
چه دینی دارید و چگونه آرایش می‌کنید به ما مربوط است؛
اما ...
امنیت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندان‌تان، تفریح جوانان‌تان، امنیت راه‌ها، مشکل مسکن و بقیه موارد:
به ما مربوط نیست»
یعنی در هر کشوری که حکومتش اسلامی می‌شود دولت مجوز پیدا می‌کند که در همه چیز مردم دخالت کند اما خودش در مقابل هیچ چیزی پاسخگو نباشد. دلیل دیگر اینکه مسلمانان دستورات امام، مرجع تقلید یا اولیاء الله را دستورات خدا می‌دانند و بدون چون و چرا قبول می‌کنند. کسی که از بمب انتحاری استفاده می‌کند باور کرده که بعد از انفجار بمب به بهشت خواهد رفت و با حوری‌ها سکس خواهد کرد. این باور توسط امام، مرجع تقلید یا اولیاء الله تولید شده. هنگامی که دنیا متوجه خیانت‌های یهودی‌ها شود و به مقابله برخیزد، یهودی‌ها از مسلمانان برای سرکوب کردن دشمنان شان استفاده خواهند کرد.
اینکه صنایع بنیادی و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در اختیار سپاه و نهادهای تحت کنترل رهبر قرار دارد و محصولاتشان را به چندین برابر قیمت تولید می‌فروشند و از سود حاصله سهمی به رهبر و افرادی که در حفظ نظام موثرند پرداخت می‌شود و مابقی به جیب گردانندگان دنیا می‌رود تنها در حکومت اسلامی ممکن است.
اینکه همه چیز را می‌دزدند و راه‌های پیشرفت مردم بقدری تنگ شده که جوان‌ها از ناامیدی به اعتیاد روی می‌آورند تنها در حکومت اسلامی ممکن است.
علت دوم این است که با پیشرفت دنیا، راه های دزدی سوپربیلیونرها بسته می‌شوند. بدین علت، گردانندگان دنیا تصمیم گرفته اند که تنها و تنها در جهت تخریب تمدن ها، جنگ افروزی و ویران کردن کشورها سرمایه گذاری کنند و اسلام را بهترین وسیله برای نیل به این هدف یافته اند.
مطابق با برنامه ای که نوشته شده، در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا تعداد مسلمان ها سال به سال بیشتر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در رمضان ضیافت افطار برگزار می‌کند. آمریکا پس از تسخیر اقغانستان و عراق، حکومتی اسلامی در هر دو ایجاد کرد. ترکیه در مسیر پیشرفت قرار گرفته بود اما چند دهه است که اسلام را در این کشور گسترش می دهند تا بدین وسیله مانع پیشرفت کشور شوند. در ترکیه کودتایی کذایی به راه انداختند تا بهانه ای شود برای اجرای برنامه ای شبیه به پاکسازی های بعد از انقلاب ایران. افراد باسواد و دلسوز را از ادارات دولتی و نهادهای حساس اخراج می‌کنند و بجایشان افرادی جاهل، مذهبی و تزویرکار را می‌گمارند. بدین ترتیب می‌توانند برنامه های ویران کننده اقتصادی را با عنوان برنامه های اصلاح اقتصادی اجرا کنند، بیشتر از 90 درصد بودجه کشور را بدزدند و فقر را به مردم هدیه دهند.
چگونه گروه‌هایی مثل طالبان و داعش را تولید می‌کنند
عامل اصلی ایجاد تروریست فشار اقتصادی بی حد و اندازه ای است که دولت‌ها به مردم وارد می‌کنند. در تمامی کشورهای دنیا مردم در سختی زندگی می‌کنند اما وقتی که جذب گروه‌های اسلامی می‌شوند منافع بسیاری نصیب شان می‌شود و به این نتیجه می‌رسند که در راه درستی قدم گذاشته‌اند. در ادامه این روند، مردم را از گروه‌های اسلامی به تدریج به گروه‌هایی مثل داعش و طالبان جذب می‌کنند. در گروه‌های تروریستی حقوق زیادی مثل 10 هزار دلار در ماه دریافت می‌کنند.
گردانندگان دنیا از غریزه جنسی نیز برای تولید تروریست استفاده می‌کنند بدین شکل که ارضاء غریزه جنسی را به مشکلی بزرگ تبدیل کرده اند. در تمامی دنیا به دخترها تلقین می‌شود که باید عفت و حجب داشته باشند و اجازه ارضاء غریزه جنسی را به پسرها ندهند. می‌گویند: "زن کالا نیست و نباید اجازه سوء استفاده به مرد را بدهد". ملاها و مراجع تقلید می‌گویند: "آدم‌ها نباید فریب نفس عماره را بخورند و شهوت پرست شوند. اگر دختری به پسری اجازه دهد که نیاز جنسیش را برآورد کند جایش در میان شعله های آتش جهنم خواهد بود. اگر حجابش را رعایت کند جایش در بهشت خواهد بود".
اینگونه افکار را تبلیغ می کنند تا مشکلات مردم را بیشتر و بیشتر کنند و جوانان سال ها از سکس محروم بمانند که بهترین راه برای جلوگیری از پیشرفت کشور است وگرنه برای هر زنی که بخواهد با ملا هم بستر شود، ملا با خواندن صیغه، تمامی این گناهان را به ثواب تبدیل می‌کند.
اما در گروه های تروریستی وضع برعکس است و امامشان فتوی می‌دهد که اگر دخترها به مردها اجازه ارضاء غریزه جنسی را بدهند کمک بزرگی به آن‌ها کرده اند، جهاد نکاه انجام داده اند و به ثوابی برابر با چند بار زیارت خانه خدا رسیده‌اند.
همچنین بر طبق مجوزی که در قران صادر شده، زن یا دختری که در جنگ به اسارت گرفته شده جزء اموال شخصی به حساب می آید و مثل زنی است که مهریه اش پرداخت شده و لذا اعضاء داعش مرتبا زن ها و دختران اسیر را مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهند.
قران پر از آیاتی است که دستور قتل کفار را می دهند.
تولید خرافات
در طول تاریخ، تولید خرافات، همیشه پر درآمدترین شغل بوده. این درآمد باعث شده که پیغمبر را معصوم کنند، 12 تا امام تولید کنند، آن‌ها را هم معصوم کنند، مراجع تقلید و رساله تولید کنند، هزاران امام زاده بسازند، ولی فقیه تولید کنند، برای دنیا منجی بسازند و ...
شما در قران حتی یک کلمه در مورد این‌ها نمی‌توانید پیدا کنید. خدا با هیچ کس رودروایسی ندارد و اگر پیامبر یا کس دیگری معصوم بود در قران ذکر می‌شد. همچنین اگر امامی وجود داشت نامش گفته می‌شد. در قران گفته شده که از ولی تان پیروی کنید و با استناد به آن تفسیر می‌کنند که پیامبر، امامان و رهبر مسلمانان معصوم هستند. این گفته مثل این است که به کودک گفته می‌شود که به حرف پدرش گوش کند یا به مردم گفته می‌شود که از مسئولین پیروی کنند. این به معنی معصوم بودن پدر یا مسئول کشور نیست.
پیامبر 13 زن رسمی داشت. موقت‌ها را خدا می‌داند. در 54 سالگی با عایشه 9 ساله ازدواج کرد. در آیه 50 سوره احزاب هم به پیامبر اجازه داده شده که هر زن مومنی را که بخواهد، بدون پرداخت مهریه برایش حلال شود. امام‌ها هم هر کدام شان بطور متوسط 50 زن داشتند. نکته اینجاست که آدم معصوم از عهده یک زن به سختی بر می‌آید. پنجاه تا زن و عصمت چطور یکجا جمع می‌شوند؟
در آیه سوم سوره مائده ذکر شده که امروز دین تان را کامل کردم. یعنی تمامی مسائل دینی در قران بیان شده. از این آیه می‌توان فهمید که بغیر از قران و پیامبر، هر چیز دیگری که بنام دین تولید شده فقط برای این بوده که دزدها بیشتر دزدی کنند.
استدلال می‌کنند که باید کسی باشد که راه را نشان دهد. در پاسخ باید گفت که این جهان محل امتحان است. هر کسی باید قران و هر آنچه را که لازم است مطالعه کند و بر اساس تصمیمی که در برابر مشکلات گرفته می‌شود ارزش افراد مشخص می‌شود. اگر کسی باشد که همه چیز را از خدا بپرسد و به مردم بگوید مثل این است که معلم یک نفر را آورده تا در جلسه امتحان به شاگردها تقلب برساند.
امروزه سکان کشتی تولید خرافات به دست یهودی‌ها افتاده و میلیون‌ها صفحه تفسیر نوشته شده تا ثابت کنند که امام‌ها معصوم بودند. برای سنی‌ها هم برعکس این تفاسیر را می‌بافند تا همیشه جنگ و اختلاف بین شیعه و سنی حاکم باشد.
تاکید قران
در قران تاکید اصلی بر بزرگداشت خداوند می‌باشد. جمله "لا اله الا الله" هم چندین بار ذکر شده. این یعنی اینکه حق نداریم امام حسین یا امام رضا یا هر کس دیگری را اینقدر بزرگ کنیم. فقط خدا را می توان این طور بزرگ کرد. حتی صلوات فرستادن هم عملی مغایر با این تاکیدهای قران است و صحیح این است که بجای صلوات، جمله "هیچ الهی جز خدا وجود ندارد" گفته شود. کلمه الله 2699 بار و کلمه محمد تنها 5 بار در قران ذکر شده. اما در این مورد نیز روی فرهنگ ما کار کرده‌اند و جمله "لا اله الا الله" را در موقع عصبانی شدن می‌گوئیم. انگار که جمله نامطلوبی است. اصلا هم از خدا خجالت نمی‌کشیم. علتش این است که مشرک هستیم.
دروغ می‌گوئیم، خیانت می‌کنیم، دزدی می‌کنیم، قوانین را رعایت نمی‌کنیم، تهمت می‌زنیم و هر کاری که دلمان خواست می‌کنیم. توجیه مان هم این است: «اینجا ایران است نه اروپا. اینجا اگر درستکار باشم کلاهم پس معرکه است.»
ولی این توجیه صحیحی نیست. این کارها را می‌کنیم چون مشرک هستیم. اگر به خدا ایمان داشتیم به این آسانی حقوق انسان‌ها را ضایع نمی‌کردیم.
این یک برنامه ریزی است که امام حسین یا امام رضا را این طور بزرگ و معصوم کرده‌اند تا راه باز شود برای معصوم کردن مراجع تقلید، ولی فقیه و اولیاء الله. یعنی هرچه مراجع تقلید، ولی فقیه یا اولیاء الله می‌گویند سخن خداست و مردم نباید در مورد دستورات ایشان فکر کنند بلکه باید بدون چون و چرا اطاعت کنند. همین که به خامنه ای اجازه می دهیم در هر موردی حکم بدهد یعنی اینکه او را معصوم می دانیم و مشرک هستیم.
همچنین صنایع بنیادی و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار ولی فقیه قرار می‌دهند و هیچ کس متوجه نمی‌شود که از این طریق کشور را چپاول می‌کنند چون همه باور کرده‌اند که ولی فقیه (که کلمه امام را هم به ابتدای نامش افزوده‌اند) فردی ملکوتی و معصوم است.
مرتبا تبلیغ می‌کنند که فلان افراد بیمار از امام رضا شفا گرفتند. اما اگر به آمار نگاه کنیم می‌بینیم که تاثیر امام رضا بر کشورمان این است که بیشترین موارد ابتلا به سرطان دنیا در ایران رخ می‌دهد و ایران از لحاظ میزان بروز بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی در صدر دنیا قرار دارد. اگر تنها یک مورد بیماری مثلا قطع نخاع توسط آزمایشات و تصویر برداری پزشکی تائید می‌شد و پس از رفتن به حرم امام رضا توسط آزمایشات و تصویر برداری پزشکی تائید می‌شد که فرد مذکور شفا یافته، در کتب پزشکی جهان توصیه می‌شد که برای درمان آن بیماری از حرم امام رضا استفاده شود.
آداب و رسومی که سبب عقب ماندگی فکری می‌شود
ما را به این باور رسانده‌اند که نوحه خواندن، سینه زنی، عزاداری، گذاشتن قران بر روی سر، بوسیدن قران، ذکر خواندن، تقلید از مراجع تقلید و اولیای خدا سبب قرب به خدا می‌شود. اما این ها همان کارهایی هستند که خدا در موردشان چندین بار گفته : "افلا یعقلون؟" آیا شما تعقل نمی‌کنید؟ این قران را فرستادم که بخوانید و بیاندیشید. نه اینکه خرافات تولید کنید و منحرف شوید.
قرب به خدا از طریق خدمت به خلق خدا حاصل می‌شود و کسی می‌تواند خدمت بزرگی انجام دهد که علم و دانش زیادی داشته باشد. کسی که ده ها سال از عمرش را صرف تحصیل علم کرده و سال‌ها تحقیق می‌کند تا نتیجه‌اش سبب باز شدن گرهی از گره‌های انسان‌ها شود در مسیر تقرب به خدا قرار دارد چون سبب حرکت جهان در مسیری که خدا تعیین کرده می‌شود.
زمانی کشور در مسیر اصلاح و شکوفایی حرکت خواهد کرد که مردم بدانند که ارزش در کسب علم و خدمت به انسان‌ها برای رضای خدا نهفته است و اعمالی مانند نوحه خواندن، سینه زنی، عزاداری و اولیاء الله و ... برای منحرف کردن مردم و جلوگیری از پیشرفت کشور طراحی شده‌اند. تنها در صورتی که مردم ارزش علم را بفهمند، از هر فرصتی برای کسب علم استفاده کنند و فرار مغزهای کشور متوقف شود، آن وقت جامعه اصلاح می‌شود، دزدی و شرارت کاهش می‌یابد و ایران به یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا تبدیل می‌شود.
در جاده تصادف می‌کنید، بعد در وسط بیابان، توسط موبایل اطلاع می‌دهید تا به کمکتان بیایند. کسانی که سال‌ها تحقیق کردند، سختی کشیدند و تکنولوژی ساخت موبایل را پیدا کردند اهالی بهشت هستند نه آنهایی که برای امام حسین اشک می‌ریزند یا خودشان را فردی دارای کرامات و مکاشفات و اولیاء الله معرفی می کنند.
می‌گویند مردم کشورهای پیشرفته خصوصیاتی مثل احترام به قانون، شوق به كار، احترام به حقوق ديگران، اهتمام به کار گروهی و رعایت نظم دارند. چرا این خصوصیات در نظر مردم کشورهای پیشرفته مهم هستند ولی در نظر مردم کشورهای عقب مانده اهمیتی ندارند؟ در ایران که صبح تا شب صدا و سیما این خصوصیات را تبلیغ می‌کند!
نکته اینجاست که مردم کشورهای پیشرفته وقت زیادی برای مطالعه کتاب و آموزش علوم مختلف اختصاص می‌دهند و این علم و آگاهی است که باعث می‌شود خصوصیات‌ مذکور را مهم بدانند و همچنین جهالت باعث می‌شود که مردم کشورهای عقب مانده ارزش این خصوصیات را ندانند. پس تفاوت اصلی بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده در این است که مردم کشورهای پیشرفته مدتی از روز را صرف مطالعه کتاب و آموزش علوم مختلف می‌کنند. میزان پیشرفت و ترقی و کاهش دزدی و جنایت در هر کشوری ارتباط مستقیم با سرانه مطالعه مردمش دارد.
اگر در کشورهای پیشرفته اجناسی با کیفت بالا تولید می‌شود و بازارهای دنیا را تسخیر می‌کند علتش این است که دائما بر اساس پیشرفته ترین اطلاعات علمی، تغییراتی در روش‌های تولید، بسته بندی و توزیع کالاها ایجاد می‌کنند. در ایران هم تولید کننده‌ها ارزش علم را نمی‌دانند و متوجه نیستند که تنها علم می‌تواند راه ترقی را برایشان باز کند. کویرتایر نمی توانند جنسی به کیفیت تایرهای ژاپنی یا اروپایی و حتی کره ای و یا ترکیه تولید کند چون آن‌ها افراد باسواد را به سمت ریاست کارخانه هایشان می گمارند. ما هم افراد متدین را رئیس می کنیم. فرد متدین نمی داند راه پیشرفت کارخانه چیست و در نهایت مجبور می شود شرکت را به دزدی بکشاند تا سود ده شود.
هرکس که خودش را انسانی با فرهنگ و متمدن می داند لازم است مطمئن شود که در ده سال گذشته حداقل روزی سه ساعت را به مطالعه کتب و علوم مختلفی مانند روان شناسی، تاریخ، کامپیوتر، مدیریت، آموزش زبان، بهداشت، بیماری‌ها، رمان‌های معروف، موسیقی، ترجمه قران و نشریات مختلف اختصاص داده و آنگاه مدعی شود.
در مقوله سکس به چه دامی افتاده‌ایم؟
در قران آیه ازدواج موقت وجود دارد و در زمان پیامبر آزادی جنسی زیادی وجود داشت. اما بیشتر از یک قرن روی فرهنگ ما کرده و این باور را ایجاد کرده‌اند که هر نوع سکس به غیر از ازدواج دائم به شدت محکوم است و هر کس روسپی گری یا ازدواج موقت بکند در نظر ما فردی مستحق اعدام است.
پسرها در حوالی 15 سالگی و دختر ها در 13 سالگی بالغ می‌شوند و می‌دانیم در جوانیکه تازه بالغ شده قویترین نیاز، نیاز روحی ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف و نیاز به سکس است.
جامعه ما می‌گوید که جوانان باید حداقل 10 سال از ارتباط با جنس مخالف و سکس محروم بمانند تا ازدواج دائم بکنند. این یعنی این که جوانان آنقدر فشار روانی تحمل کنند که دیوانه شوند. شما دیده اید که خیلی از جوان‌ها در مقطع راهنمایی یا دبیرستان دچار افت تحصیلی می‌شوند. این یک برنامه ریزی فرهنگی است تا فشار روانی شدیدی به جوانان وارد شود و قادر نباشند به علم و صنعت و پیشرفت فکر کنند و یا خیلی زود ازدواج کنند و هنگامی که آماده نیستند تشکیل خانواده بدهند و فشار اقتصادی سبب شود که قادر نباشند به علم و صنعت و پیشرفت فکر کنند.
همیشه افرادی در جامعه وجود دارند که به دلایل مختلفی نمی‌توانند ازدواج دائم بکنند و اگر ازدواج موقت و روسپی خانه نباشد مشکلات متعاقب گریبانگیر کشور می‌شود. متاسفانه تلاش می‌کنند تا این برنامه را در تمامی دنیا اجرا کنند و رفته رفته در کشورهای مختلف دنیا از فعالیت روسپی خانه‌ها ممانعت به عمل می‌آید.
ازدواج در سن پائین را ترویج می کنند چون ازدواج زود هنگام و نا آگاهانه منجر به ایجاد خانواده ای نابسامان با اختلافات و مشکلات زیاد می شود و نتیجه اش فرزندانی است که مشکلات روانی زیادی دارند و هیچ علاقه ای به تحصیل علم ندارند و این ها وقتی که بزرگ می شوند همه نوع کار خلاف و دزدی انجام می دهند. در ایام محرم نیز جذب حسینیه ها و هیئت های عزاداری می شوند تا گناه هایشان پاک شود. افراد فعال حسینیه ها و هیئت های عزاداری عمدتا خلاف کار هستند و گردانندگان دنیا توسط این افراد، برنامه هایشان را در اجتماع پیاده می کنند.
مشکل دوم این است که محرومیت دراز مدت از سکس باعث می شود که جوان‌ها خود ارضایی کنند (جلق بزنند). این کار اغلب با عجله و ترس از آمدن پدر و مادر انجام می‌شود. عجله و فشار زیادی که با دست به آلت وارد می‌شود موجب می‌شود که انزال زود هنگام اتفاق بیافتد و بدین علت درصد زیادی از مردان ایرانی به انزال زودرس مبتلا هستند.
یهودی‌ها روی تمامی اعتقادات و آداب و رسوم ما کار کرده‌اند و می‌کنند. در تمامی دنیا پذیرفته‌اند که آنچه را که زن و شوهر بعد از ازدواج اندوخته‌اند، متعلق به هردوشان است. ما هم هنگام ازدواج مهریه چند صد سکه‌ای تعیین می‌کنیم و متوجه نیستیم که با وجود این مقدار طلبکاری، ممکن نیست که دو نفر بتوانند با محبت و عشق زندگی کنند.
بکارت دختر را خیلی با ارزش می‌دانیم و اگر دختری بکارتش را از دست بدهد ارزش اجتماعیش از یک موش هم کمتر می‌شود. متوجه نیستیم که هنگام ازدواج باید دنبال مغز سالم بگردیم نه بکارت سالم.
بکارت را بهانه کرده‌ایم و به دخترهایمان اجازه نمی‌دهیم وارد اجتماع شوند و شخصیت شان رشد کند. در زندان‌هایی بنام خانه محبوس هستند و در نتیجه کوتاه فکر و خودخواه به بار می‌آیند. شما هیچ دختری نمی‌توانید پیدا کنید که فداکار باشد یا گذشت داشته باشد یا حسود نباشد. هیچ فضیلت اخلاقی در شخصیت دختران رشد نمی‌کند و تنها ابزارشان برای جذب دیگران این است که از آرایش غلیظ استفاده می‌کنند. زن های هیچ جای دنیا به قدر زن ها و دخترهای ایرانی آرایش نمی‌کنند.
زندگی مشترک تشکیل می‌دهیم با فردی که اجازه نداشته وارد اجتماع شود و شخصیتش رشد کند. مهریه چند صد سکه‌ای هم بدهکار می‌شویم. اسمش زندگی مشترک است اما 80 درصد بار زندگی به دوش مرد و 20 درصد به دوش زن می‌افند. مرد صبح تا شب کار می‌کند، خرید می‌کند و ... نتیجه‌اش هم این می‌شود که زن از مرد ناراضی است و مرد خانه همیشه آدم بده است.
در کشورهای پیشرفته روش های پیشگیری از آبستنی را در مدارس آموزش می دهند. علم روانشناسی می گوید که نوجوان‌ها دوست دارند که با تعداد زیادی از افراد جنس مخالف دوست شوند و رابطه جنسی داشته باشند. این یک مرحله از رشد روانی است. در این مرحله با افراد مختلف که هر کدام شخصیت متفاوتی دارند ارتباط برقرار می‌شود. فرد پیدا می کند که با چه فردی سازگار است و چه شخصیتی برایش مناسب است تا ازدواج کند. همچنین پیدا می کند که چه تغییراتی باید در شخصیت خودش ایجاد کند تا بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند.
اگر این مرحله به درستی سپری شود بعد از بیست سالگی تغییری در شخصیت ایجاد می شود و از این به بعد دوست دارد که فقط با یک نفر از جنس مخالف ارتباط عاطفی داشته باشد. آن وقت با تجاربی که کسب کرده فرد مناسب برای خودش را می یابد و مدتی با او زندگی می کند و اگر انتخابش صحیح بود ازدواج می کند. این طوری یک خانواده سالم ایجاد می شود.
اما در کشور ما جوانها اجازه ندارند که این مرحله از رشد روانی را طی کنند. نتیجه این می شود که بدون آگاهی و بدون شناخت شخصیت طرف مقابل ازدواج می کنند و بعد از چند ماه زندگی مشترک متوجه می‌شوند که اختلافات فکری زیادی در بین شان وجود دارد و تا آخر عمر به روش بسوز و بساز زندگی مشترک را ادامه می‌دهند.
چگونه دولت‌ها را اداره می‌کنند؟
خانواده های یهودی مذکور، تمامی کشورهای دنیا را به این شکل اداره می‌کنند که در کشورهای مختلف تشکل‌هایی مثل حسینیه، هیئت عزاداران اباعبدالله الحسین، فراماسونری، کابالیسم، شیطان پرستی و ... را ایجاد می‌کنند. در این تشکل ها مراسمی بی معنی، خرافاتی و بی فایده انجام می شود. آشکار است تنها کسانی در این تشکل ها شرکت می کنند که جاهل، بی منطق و فاقد قدرت استدلال هستند. در این تشکل‌ها تعدادی جاسوس را به عنوان نماینده خدا معرفی می‌کنند که دائما در تماس با خدا هستند و گفته‌های خدا را به مردم می‌رسانند. تعدادی افراد عوام، ضعیف و فاقد قدرت استدلال پیدا می‌شوند که این گفته‌ها را قبول می‌کنند و کاملا مرید آن جاسوس‌ها می‌شوند. مقامات اجرایی کشورها (وزرا، رئیس جمهور و روسای ادارات) از میان این افراد عوام انتخاب می‌شوند. بعد جاسوس‌ها برنامه‌های از پیش نوشته شده برای اداره کشور را به عنوان دستورات خدا به مقامات اجرایی می دهند تا کشور را با برنامه های فوق اداره کنند.
در ایران از روشی که قرن ها مورد استفاده بوده و نتیجه خوبی داده استفاده می شود. بدین منظور مراجع دینی از ارتباط شان با اولیاء الله سخن می‌گویند. می گویند که عشق به خدا باعث شده که اولیاء الله دست از دنیا بکشند و همیشه در حال عبادت خدا باشند و خدا هم موجب کرامات و مکاشفاتی در اولیاء الله شده و مثلا آن ها می توانند طی الارض بکنند یا امام زمان را ملاقات کنند. بدین شکل مراجع دینی به عوام تفهیم می کنند که مبانی اعتقادی و برنامه هایشان را از اولیاء الله اخذ کرده اند و اولیاء الله هم از جانب خدا یا امام زمان راهنمایی شده اند.
بدین شکل افراد عوام آرزومند ملاقات با اولیاء الله (جاسوس‌ها) می‌شوند و به هر آنچه که از آن ها نقل قول می شود بدون چون و چرا عمل می کنند. این افراد عوام را در مواقع بحرانی به دست بوسی اولیاء الله می برند و از این افراد برای سرکوب کردن مخالفان رژیم استفاده می شود و آنان که کاملا وفا داری شان را ثابت می کنند به مقام های مختلفی منصوب می شوند و کشور توسط برنامه های از پیش نوشته شده (که ظاهرا سازنده اما در حقیقت ویرانگر اقتصاد هستند) اداره می شود.
نمونه بازر این نوع مدیریت، آقای احمدی نژاد است که با یکی از افراد اولیاء الله در تماس بود و این شخص دستورات امام زمان در مورد مدیریت کشور را به احمدی نژاد می رساند.
امام زمان مرتبا از احمدی نژاد می‌خواست که یارانه پرداختی به نان، آب، برق، گاز و ... قطع شود، قیمت بنزین، گازوئیل، فلزات، محصولات پروشیمی و ... افزایش یابد و به قیمت جهانی برسد. مالیات‌ها، عوارض و هرآنچه که از مردم گرفته می‌شود نیز افزایش یابد. توجیه هم این بود که این کارها سبب می شود بودجه دولت افزایش یابد، به نفت وابسته نباشد و مملکت پیشرفت کند. احمدی نژاد مطابق برنامه‌های امام زمان عمل کرد، روحانی هم همان مسیر را ادامه می‌دهد غافل از اینکه این سرمایه‌ها به بانک‌های سوئیس منتقل می‌شوند و در دست دولت نمی‌مانند. برنامه‌های توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از دو قسمت تشکیل شده‌اند:
الف: برنامه‌هایی بسیار ایده‌آل برای حمایت از تولید، افزایش صادرات و رشد و ترقی کشور.
ب: برنامه‌هایی برای افزایش مالیات، عوارض و هر آنچه از تولید کنندگان و مردم اخذ می‌شود و نیز قطع کردن یارانه‌های پرداختی به کالاها و خدمات مختلف.
اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که برنامه‌های گروه الف و ب را نمی‌توان با هم به پیش برد چون برنامه‌های گروه ب سبب شکسته شدن کمر تولید کننده ها می‌شوند. یعنی برنامه‌های گروه الف برای عوام فریبی و پیش بردن برنامه‌های گروه ب نوشته شده‌اند و تنها چیزی که از این برنامه‌ها به مردم می‌رسد فقر و فلاکت است.
اگر می‌خواهند کشور از رکود خارج شود راهش این است که این همه مالیات، کارمزد و عوارض از تولید کنندگان و مردم گرفته نشود. اگر دولت کاری با مردم نداشته باشد مردم خودشان کشور را از رکود خارج می‌کنند.
در برنامه اقتصاد مقاومتی راهکارهایی نوشته شده تا جنوب ایران بجای عمارات متحده عربی به مرکز تجاری تبدیل شود اما همه اش عوام فریبی است چون در عمارات متحده عربی قبل از هر کاری مالیات ها و عوارض را حذف کردند تا توانستند سرمایه گذاران و تجار را جذب کنند.
نمایندگان مجلس و مسئولین کشور متوجه نیستند که باید بر اساس قیمت‌های جهانی دستمزدی را تعیین کنند (مثلا هفت میلیون تومان در ماه) و مطمئن شوند که کارمندان و کارگران کشورمان دستمزد فوق را دریافت می‌کنند، آنگاه می‌توانند آهن، محصولات پتروشیمی و ... را به قیمت جهانی به مردم بفروشند و قیمت بنزین را بر اساس فوب خلیج فارس تعیین کنند. این کار مثل این است که تولید کنندگان کفش بگویند قیمت کفش در اروپا هفتصد هزار تومان است پس ما هم باید کفش را به قیمت جهانی یعنی حداقل ششصد هزار تومان بفروشیم.
به جرج واشنگتن (نخستین رئیس جمهور آمریکا. او فردی فراماسون بود) گفته بودند که واشنگتن شهر خداست و خدا در این شهر فرود خواهد آمد. جورج واشنگتن را هم پیامبر خدا کرده بودند.
مسئولین رده بالای کشور آمریکا در سازمان فراماسونری انتخاب می‌شوند. مجسمه‌ها و نمادهای فراماسونری در کاخ سفید و بسیاری از میادین واشنگتن ساخته شده و حتی روی دلار چاپ شده‌اند تا در ذهن افراد فراماسون جنبه مقدس پیدا کنند. بدین شکل به برنامه هایشان جنبه مقدس و الهی می‌دهند تا افراد عوامی که از فراماسونری به قدرت می‌رسند تصور کنند که افراد برگزیده خدا هستند و بدون چون و چرا برنامه‌های خدا را که توسط سازمان فراماسونری در اختیارشان قرار می‌گیرد اجرا کنند.
در ایران نیز برنامه مشابهی انجام می‌شود و افراد عوامی که به قدرت می‌رسند تصور می‌کنند که افراد برگزیده خدا هستند و بدون چون و چرا برنامه‌هایی که به اسم خدا و امام زمان دیکته می‌شود را اجرا می‌کنند.
شما می‌بینید که مطهری، طالقانی، مفتح و سایر افراد سیاسی که فهم و شعور داشتند را به شکل مرموزی کشتند چون می‌دانستند که نمی‌توانند سهمی به آن‌ها بپردازند و کشور را چپاول کنند.
پر واضح است که کشور ثروتمندی مانند ایران، اگر توسط ملاها و این افراد عوام که هیچ اطلاعی از علوم سیاست، اقتصاد، مدیریت و ... ندارند اداره می‌شد، در عرض یک روز حکومت را از دستشان می‌گرفتند. این‌ها ثروتمند ترین کشور دنیا را به فلاکت کشیده‌اند و نمی‌فهمند که این برنامه‌های اقتصادی در جهت تخریب اقتصاد کشور طراحی شده و به این‌ها دیکته می‌شود. این ها ظاهر حکومت هستند. در واقع حکومت توسط خانواده‌های یهودی مذکور اداره می‌شود.
گروه‌های جاهل و کج اندیشی مانند داعش یا طالبان اگر حمایت کننده نداشته باشند و راه و روش را به آن‌ها نشان ندهند، خود به خود از بین می روند. اما ملاحظه می کنید که این گروه‌ها به سرعت پیشرفت می‌کنند.
اگر در گوگل کلمات دلار و 11 سپتامبر را به زبان انگلیسی وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید تصاویر دلارهای تا شده را نشان می‌دهد که روی اسکناس 5 دلاری نقاشی برج دوقلو، روی 20 دلاری نقاشی آتش گرفتن برج دوقلو و روی 50 دلاری نقاشی فرو ریختن برج دوقلو چاپ شده. یعنی قبل از چاپ شدن دلار، نقشه 11 سپتامبر را کشیده بودند چون می‌دانستند زمانی خواهد رسید که در آمریکا بیلیونرهای جدیدی ظهور خواهند کرد که موی دماغ این خانواده‌های یهودی خواهند شد. برنامه این بود که آن بیلیونرها توسط مسلمان‌ها کشته شوند.
لازم است متذکر شوم که هر نهضت، انقلاب، جنگ و رکودی که در جهان رخ می‌دهد توسط این خانواده‌های یهودی طراحی و تولید شده. مثلا برای شروع انقلاب اسلامی، ابتدا از طریق سازمان ملل متحد به شاه فشار آوردند که شکنجه زندانی‌های سیاسی را متوقف کند. بعد کارتر (رئیس جمهور آمریکا) دست در دست فرح و شاه دست در دست همسر کارتر، رفتند و بر سر میزی نشستند که رویش لیوان مشروب بود. این را از تلویزیون ایران پخش کردند و جرقه انقلاب را زدند. بعد از آن هم هیچ کس خمینی را نمی‌شناخت. مردم در طول روز به تظاهرات می‌رفتند و شب به رادیو بی بی سی انگلستان گوش می‌دادند. شاه هم روی بی بی سی پارازیت پخش می‌کرد. خمینی را بی بی سی به مردم شناساند و مرتبا پیام‌های خمینی را به مردم می‌رساند و می‌گفت که فلان روز، مردم فلان شهر تظاهرات کنند. یعنی انقلاب اسلامی نتیجه عمل بی بی سی بود.
گردانندگان دنیا در هر کشوری که ممکن باشد انقلاب به راه می‌اندازند تا کشور ویران شده و دیکتاتور حاکم کشته شود. بدین ترتیب قسمت بزرگی از ثروت دیکتاتور که در بانک های بزرگ دنیا می‌باشد را تصاحب می‌کنند. در حکومت انقلابی نیز توسط عوامل نفوذی شان، افراد درستکار را یکی یکی به قتل می‌رسانند تا حکومت به دست دزدها بیافتد و مردم را چپاول کنند و بعد از چند دهه همان داستان را تکرار می‌کنند.
اینکه خمینی از پاریس اجتماعات مذهبی کشورهای مختلف را هدایت می‌کرد یعنی اینکه حمایت مالی زیادی را دریافت می‌کرد. در غیر این صورت باید صبح تا شب کار می‌کرد تا کرایه خانه، هزینه خوراک و پوشاکش را تهیه کند.
بعد از پیروزی انقلاب هم فرماندهان ارتش و عده زیادی را اعدام کردند. برنامه این بود که فرماندهان ارتش اعدام شوند تا صدام جرات پیدا کرده و به ایران حمله کند. پیامبر پس از فتح مکه، مشرکین و دشمنانش را بخشید. صحیح این بود که خمینی هم بعد از پیروزی انقلاب، فرمان عفو عمومی می‌داد.
در سال 59 عراق به ایران حمله کرد. در سال 61 که ایران خرمشهر را فتح کرد صدام متوجه شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده و قبول کرد که از مناطق غربی کشورمان عقب نشینی کند. چند کشور هم واسطه شدند تا غرامت ایران را بپردازند و جنگ خاتمه پیدا کند اما ایران راضی به صلح نشد و این در حالی بود که تمامی دنیا از صدام حمایت می‌کردند. حتی مهندس مهدی بازرگان (نخست‌ وزیر دولت موقت) هم پیشنهاد «توقف جنگ» را مطرح کرد. اما متوهمانی که گمان می‌کردند «راه قدس از کربلا می‌گذرد» نه به آن پیشنهاد روی خوش نشان دادند و نه به هشدارهای بعدی. دفتر خمینی نه به تقاضای او و دوستانش برای «دیدار خصوصی با امام» پاسخ مثبت داد و نه به تلگرام‌های‌شان.
خوی کینه توزی شدید خمینی باعث شده بود که به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شود. برنامه این بود که جنگ ایران و عراق آنقدر ادامه پیدا کند که اقتصاد ایران به شدت تخریب شود و این امر را خمینی انجام داد. ایران به وضعیتی رسید که اگر جنگ چند ماهی بیشتر ادامه می‌یافت، عراق تمامی ایران را می‌گرفت اما برنامه این نبود که عراق، ایران را فتح کند و آتش بس برقرار شد.
مسئله اینجاست که شش سال از هشت سال را ایران مهاجم بود و راضی به صلح نمی‌شد و حالا مدعی هستیم که کسانی که در جنگ کشته شده‌اند شهید هستند. مردم از بیچارگی نمی‌دانند چه کنند، دولت هم حقوق مردم را به خانواده شاهد و جانبازان می‌دهد. بیست و هفت سال از پایان جنگ گذشته و هنوز هم سهمیه های رزمندگان، جانبازان و اسرا برقرار است و بیشتر هم می‌شود. عراق را هم دوست شماره یک ایران می‌داند. دوست شماره دو هم روسیه است که صدام را تجهیز می‌کرد.
در مورد تولید موشک دوربرد
امروزه قدرت اقتصادی حرف اول را می‌زند و کشورها توسط ترفندهای اقتصادی و سیاسی به جنگ یکدیگر می‌روند.
کره شمالی سلاح اتمی ساخت. کره جنوبی هم توسط شرکت هیوندای بازار خودروی جهان را به نفع خودش تغییر داد. کدامیک ضربه بزرگتری به آمریکا واره کرد؟ در حقیقت کره شمالی موجبات فلج کردن خودش را فراهم کرده و این کره جنوبی است که دشمنانش را به زانو در آورده.
ما را هم مثل کره شمالی گول زده‌اند. تکنولوژی تولید موشک دوربرد را به ما می‌دهند تا موشک بسازیم و رویش شعار مرگ بر اسرائیل بنویسیم تا دلیلی تولید شود برای قدرتهای دنیا تا از پیشرفت اقتصادی کشورمان جلوگیری کنند.
بعد از جنگ دوم جهانی به ژاپن اجازه داده نشد سلاح اتمی بسازد و این کاملا به نفع ژاپن تمام شد چون سرمایه زیادی بجای صنایع نظامی به سمت اقتصاد روانه شد. کشوری که اقتصاد پرقدرتی دارد چنان ضرباتی به دشمنانش وارد می‌کند که هیچ بمب یا موشکی نمی‌تواند آنقدر تخریب ایجاد کند.
مطلب دیگر این که خانواده های یهودی مذکور حتی به خود یهودی‌ها هم رحم نمی‌کنند. این ها مسبب جنگ‌های اول و دوم جهانی بودند. کشتن یهودی‌ها در جنگ دوم جهانی هم جزئی از دستور کارشان بود که آن را "هولوکاست" نامیدند و بهانه‌ای است تا در کشورهایی مثل آمریکا مالیات پرداخت نکنند و هر قدر که می‌توانند زور بگویند.
این که خامنه ای می‌گوید: "اسرائیل محو خواهد شد" برنامه ای است که توسط این خانواده‌های یهودی طراحی شده. این‌ها اسرائیل را در نقطه حساس مسلمان‌ها ایجاد کرده‌اند تا برای مدت درازی جنگ و خونریزی ایجاد شود و در آخر هم یهودی‌های مقیم اسرائیل به این نتیجه خواهند رسید که نمی‌توانند تا ابد جنگ کنند و اسرائیل را ترک خواهند کرد.
بدین ترتیب هولوکاست دوم که عبارت از نابودی اسرائیل است رخ خواهد داد تا بهانه‌ای باشد در دست این خانواده‌های یهودی برای زورگویی و پرداخت نکردن مالیات.
اساسا گردانندگان دنیا اعتقادی به وطن ندارند و اسرائیل را به چشم وطن یهودی‌ها نمی‌نگرند. می‌دانند جایی که نابغه های دنیا جمع شوند بهترین جای دنیا برای زندگی است و به همین خاطر اکثرشان در نیویورک زندگی می‌کنند. آن ها مردم دنیا را نسبت به وطنشان حساس و متعصب می‌کنند تا همیشه اختلاف و درگیری در بین کشورها وجود داشته باشد. واقعیت این است که همه انسان ها را خدا آفریده و مرزبندی کار درستی نیست.
این که خامنه ای مرتباً می‌گوید: "اسرائیل باید محو شود" بهانه‌ای ایجاد می‌کند تا در اسرائیل ترس و وحشت تولید کنند و درصد زیادی از بودجه اسرائیل را برای مقابله با تهدید ایران به گروه‌های نظامی اختصاص می‌دهند. سپس آن خانواده‌های یهودی بودجه فوق را از گروه‌های نظامی می‌دزدند و اسرائیل را هم چپاول می‌کنند.
این که خامنه ای مرتباً می‌گوید: "اسرائیل باید محو شود" بهانه‌ای ایجاد می‌کند تا ایران کشوری حامی تروریست تلقی شود و برنامه موشکی و اتمی ایران عملی تروریستی دانسته شود.
این که خمینی گفت: "نظام سوسیالیستی شوروی فرو خواهد ریخت" و اینچنین هم شد بیانگر این است که آن خانواده‌های یهودی برنامه شان را از زبان خمینی می‌گفتند تا او را در نظر مردم جهان به اسطوره و فردی ملکوتی تبدیل کنند. علائم ظهور امام زمان را نیز بر طبق برنامه‌هایشان تدوین کرده‌اند تا در زمانی مناسب، فردی را به عنوان امام زمان معرفی کنند و به بهانه برقراری عدالت در دنیا، مردم را به جنگ بکشانند.
سرکردگان شوروی سابق و روسیه کنونی اعضاء فراماسونری بوده و هستند و سیاستی که به آمریکا و روسیه دیکته می‌شود این است که هر جا جنگی رخ می‌دهد آمریکا به یکی از طرفین و روسیه به طرف مقابل کمک کند تا هر چه ممکن است جنگ به درازا بکشد و کشور درگیر جنگ به مخروبه‌ای تبدیل شود مثل سوریه.
بلشویک‌های روسیه یهودی هستند و بزرگترین لابی یهودی دنیا در روسیه قرار دارد. مارکز و انگلز که مکتب کمونیسم را ابداع کردند نیز یهودی بودند. چند تا از خانوداه‌های یهودی که دنیا را اداره می‌کنند ساکن روسیه هستند و حکومت شوروی سابق و روسیه کنونی توسط آن‌ها اداره می‌شد و می‌شود. آن ها خامنه ای را آموزش داده اند و هدایت می کنند که چگونه مخالفانش را حذف کند و ایران را به جنگ بکشاند.
حال به اینجا می رسیم که چرا این خانواده‌های یهودی از قدیم عاشق جنگ، خونریزی، رکود و تحریم بودند؟ این موضوع دو علت دارد. یکی اینکه جنگ سبب فقر و فقر سبب ایجاد ملتی جاهل و خرافه پرست می‌شود. چنین ملتی ملاها و مبلغین دینیش را پرستش می‌کند و این خانواده‌های یهودی برنامه‌هایشان را از طریق ملاها و مبلغین دینی اجرا می‌کنند. دوم اینکه رشد اقتصادی کشورها سبب تولید بیلیونرهای جدیدی می‌شود که آن‌ها هم می‌خواهند با نفوذ در دولت‌ها، سیاست‌های خودشان را پیش ببرند. این خانواده‌های یهودی با ایجاد رکود سبب می‌شوند که بیلیونرها سقوط کنند و به گرد پای آن‌ها هم نرسند.
در مورد کشورمان برنامه این است که دولت آنقدر به مردم فشار بیاورد که مردم به جنگ داخلی تن بدهند و آنچه در سوریه و عراق رخ داد در ایران هم رخ بدهد. اگر افراد مسن، جمعیت غالب کشور را تشکیل دهند اجرای این برنامه مشکل خواهد بود و بدین علت مردم را به زاد و ولد تشویق می‌کنند. حتی یک نفر از مسئولین کشور توجه نمی‌کند که ذخایر آب کشور در حال اتمام است و لذا سرمایه گذاری در جهت افزایش جمعیت، کاری نامعقول است. مسئولین از میان نادان ترین افراد انتخاب می‌شوند تا یرنامه‌های گردانندگان دنیا را بدون چون و چرا اجرا کنند.
می گویند کاهش تورم باعث رکود شده، مسئولین هم مثل طوطی مرتبا این جمله را تکرار می کنند. عقلشان نمیرسد که اگر این گفته درست بود، کشورهایی که سی سال است تورم ندارند باید تا حالا ویران شده باشند. در حالیکه این کشورها، پر رونق ترین کشورهای دنیا هستند.
هر کس که ترویز کار تر و دروغگوتر است، ریش حزب الهی گذاشته و لباس تزویر می پوشد، در نظر حکومت محبوب است و تمامی امکانات کشور و پست های حکومتی در اختیار این نوع افراد قرار می گیرد. برنامه این است که مردم را رفته رفته به انسان هایی دروغگو، ترویزکار و شیاد تبدیل کنند و بدین طریق جلوی پیشرفت کشور گرفته شود.
چرا هیچ جا سخنی از این خانواده‌های یهودی گفته نمی‌شود؟
علتش این است که این‌ها مالک رسانه‌ها، استودیوهای فیلم سازی بزرگ دنیا و اینترنت هستند و اطلاعات از فیلترشان عبور می‌کند و بعد منتشر می‌شود. همچنین مالک بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا مثل شرکت‌‌های بیمه گر، تولید مواد خام و داروها، بازارهای سهام، سیاستمدارها، دولت‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی و جنایات سازمان یافته هستند.
بانک‌های بزرگ بین المللی متعلق به آن‌ها است. قسمتی از سرمایه‌هایی را که از دولت‌ها می‌دزدند به این بانک‌ها منتقل می‌کنند و سپس همان پول را به دولت‌ها وام می‌دهند و دولت‌ها رفته رفته در باتلاق بدهی فرو می‌روند. دولت آمریکا حدود 17 تریلیون دلار بدهی دارد.
در تمامی کشورهای دنیا بسیاری از افراد معروف عضو سازمان فراماسونری هستند و با حمایت این سازمان توانسته‌اند به شهرت برسند. یعنی پیشرفت زیاد و معروف شدن برای افراد عادی فوق العاده دشوار شده. این‌ها دنیا را پر از نمادهای فراماسونری (چشم چپ جهان بین، هرم، ستاره شش گوش داود، ستون ابلیسک، گونیا و پرگار، ستاره 5 گوشه معکوس، دست شاخدار و ...) می‌کنند تا رتبه شان در فراماسونری افزایش یابد. این نمادها در بسیاری از نقاط دنیا و حتی در تابلوهای مترو تهران، کتب درسی مدارس ایران، سریال قهوه تلخ، لوگوهای صدا و سیما، تبلیغات ایرانسل، نمای بیرونی ساختمان مجلس شورای اسلامی که به شکل هرم ساخته شده، تعداد 33 پنجره مجلس (رتبه 33 بالاترین درجه فراماسونری است)، مطابقت گونیا و پرگار در عکس هوایی ساختمان مجلس، علامت ضربدر پشت رئیس مجلس، نقش ستاره داود در فرودگاه مهرآباد، هرم‌های بازار هنر مشهد و ... یافت می‌شود.
اگر سازمان ملل متحد می‌خواهد با تروریسم مبارزه کند مهمترین کار این است که بانک‌های سوئیس و بانک‌های مشابه را مجبور کند که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی مشتریان را آشکار کنند.
همچنین اکثر موسسات خیریه دنیا توسط گردانندگان دنیا و برای پول شویی ایجاد شده اند. شما می‌بینید که در هر کشوری تعداد بیشماری موسسه خیریه وجود دارد و مرتبا سرمایه های کلانی به آن‌ها سرازیر می‌شود اما فقرا کمک ناچیزی دریافت می‌کنند. بیل گیتس 35 میلیارد دلار به گرسنه های دنیا کمک کرده. اگر این پول به دست گرسنه ها رسیده بود باید حالا هیچ گرسنه ای در دنیا پیدا نمی‌شد. موسسه خیریه امام رضا توسط همسر قالیباف اداره می‌شود و قالیباف بودجه و زمین‌های شهرداری تهران را مرتبا به این خیریه می‌بخشد.
جمع بندی مطلب این است که پیشرفت علم سبب شفاف سازی و دسترسی آسان مردم به اطلاعات مالی دولت شان می‌شود. گردانندگات دنیا می‌دانند پیشرفت دنیا سبب خواهد شد که روزی راه های دزدی دولتی بسته شود و لذا عزمشان را جزم کرده اند که دنیا را ویران کرده و از پیشرفت کشورها جلوگیری کنند. آن ها اسلام را بهترین وسیله برای نیل به این هدف می‌دانند و سعی می‌کنند هر چه ممکن است تعداد مسلمین جهان را بیشتر کنند و افراد مذهبی را بجای افراد باسواد در راس امور قرار دهند و با ایجاد اختلاف و جنگ، تمامی کشورهای دنیا را ویران کنند.
شرکت‌های سپاه پاسداران و رهبر:
درآمد سپاه پاسداران در «عرصه‌های قانونی اقتصاد» تا 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد. بخشی از دارایی های سپاه عبارتند از: شرکت مخابرات ایران، شر کت سرمایه گذاری غدیر (که شامل داروسازی سینا، شرکت فناوران، سیمان سپاهان، سیمان کردستان، بانک پاسارگاد، سیمان شرق، کارخانجات ایران استیل، پتروشیمی زاگرس و صدها شرکت کوچک تر است)، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، نزدیک به 60 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی ایران، 40 درصد سهام شرکت پتروشیمی پارس، 19 درصد مالکیت شرکت پتروشیمی مارون، صنایع آلومینیوم ایران، معادن فلزات واقع در انگوران (بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه)، حدود 10 الی 15 درصد سهام بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت صنایع دریایی صدرا، شرکت تاید واتر خاورمیانه در اسکله شهید رجایی بندرعباس که 60 درصد کل واردات/صادرات ایران را انجام می دهد، شرکت سرمایه گذاری صنعتی ایران، صنایع استیل مبارکه، بانک سینا، شرکت توسعه شهری توس گستر، شرکت تراکتور سازی تبریز، شرکت صنایع سدید (سرمایه گذاری به مبلغ 10 میلیون دلار)، صنایع ایران مینرال (سرمایه گذاری به مبلغ 8 میلیون دلار)، شرکت حفاری و معادن بافق (سرمایه گذاری به مبلغ 15 میلیون دلار)، داروسازی جابر بن حیان (سرمایه گذاری به مبلغ 10 میلیون دلار)، شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان، گروه خودرو سازی بهمن (تولید کننده خودروی مزدا)، 17 درصد از سهام خودروسازی سایپا متعلق به سپاه بوده است و حدود یک میلیارد دلار از مایملک و 2 میلیارد دلار از سرمایه شرکت سایپا متعلق به سپاه است، 16 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنعتی بهشهر و 216 میلیون دلار از اموال و مایملک شرکت و 250 میلیون دلار از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است، 240 میلیون دلار از اموال شرکت سرمایه گذاری بهمن، 23 میلیون دلار از اموال شرکت و همچنین 30 میلیون از سرمایۀ شرکت صنایع جوشکاری ایران، شرکت صنایع کرمان (25 درصد از سهام) ، بانک قوامین، بانک مهر (متعلق به نیروی مقاومت بسیج می باشد که در مدت کوتاهی سرمایۀ آن از 350 میلیون دلار به هفت و نیم میلیارد دلار رسیده است)، مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح (بتاجا)، مؤسسه مالی و اعتباری انصارالمجاهدین، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه، مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین، مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه، صنایع غذایی شاداب خراسان، هواپیمایی پارس، شرکت غذایی مائده ، شرکت خودرو سازی بهمن دیزل (مونتاژ کامیون های ژاپنی ایسوزو)، شرکت عصر بهمن، صنایع شاسی سازی ایران، شرکت صنایع ارزش آفرینان و ...
بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل رهبر اداره می‌شوند و بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
بنیاد مستضعفان مالک تعداد زیادی از مجتمع های دامپروری و کشاورزی (دامپروری شیر و گوشت پارس، کشاورزی و باغداری فردوس تهران، کشت و صنعت پیوند خاوران، کشاورزی فجر اصفهان و ...) ، چندین شرکت‌ تولید کننده آهن، فولاد، سیمان و قطعات پیش ساخته (معدنی دماوند، آلومینیوم کاوه خوزستان، فولاد شرق کاوه، فولاد کاوه جنوب کیش، سیمان لوشان و ...) ، صنایع چوبی (تولیدی و صنعتی ایران چوب، صنعت چوب شمال، تخته فشاری و فورمیکاسازی بنیاد، نئوپان خلخال و ...) ، ریسندگی و بافندگی (ریسندگی و بافندگی سلکباف، نساجی حجاب شهرکرد، ریسندگی و بافندگی میهن باف و ...) ، پیمانکاری پروژه های ساختمانی، راه، پل، شهر سازی، سد سازی (عمران شهرسازی شمیران نو، شرکت عمران دشت نو، توسعه لویزان، رامان، ملی ساختمان، توليد مسكن خاور، عمران و مسکن شمال، عمران و مسكن شرق ايران و ...) ، صنایع برق و انرژی (شركت نيروگاهي ايران- سنا، برق و انرژي پيوند گستر پارس، توليدي و گسترش برق و انرژي صبا و ...) ، چرم باختر، شیشه مینا، صنایع كاشی و سرامیک سینا، تولیدی و صنعتی ایران ابزار، توليدي پمپ پارس، كارخانه چینی ایران، ایران تایر، نفت بهران، پترو خزر، حفاري واكتشاف انرژي گسترپارس، بانک سینا، بیمه سینا، لیزینگ جامع سینا، كارگزاري بورس بهگزين، چندین هتل و مجتمع ورزشی تفریحی، گروه پزشکی برزویه، گروه پزشکی اراک، گسترش الکترونیک ایران، تولید نوشابه زمزم که در 12 شهر شعبه دارد، بهنوش ایران، دوغ آبعلی، لبنیات پاستوریزه پاک ، گوشتیران، صنایع غذایی مهرشهر، پاکدیس، گلوکوزان و ... می‌باشد. همچنین اختیار فروش نفت بدون هر گونه محدودیت به بنیاد داده شده.
آستان قدس رضوی مالک بیش از 75 درصد از زمینهای شهر مشهد و زمین‌های قابل کشت در اطراف مشهد و سایر شهرهای ایران نظیر تهران، قزوین، اصفهان، دامغان، سمنان، یزد، کرمان و... است. این بنیاد بزرگترین کارفرما در استان خراسان است که مجری حدود 50 شرکت و موسسه اقتصادی نظیر کارخانجات صنایع چوب، داروسازی ثامن، نان قدس رضوی، کارخانه آرد، موسسه دامپروری قدس رضوی با بیش از 13000 راس گاو، چندین کشت و صنعت و کارخانه قند، مسکن و عمران قدس رضوی، فراورده‌های غذایی رضوی و موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس است و فعالیت خود را با خرید سهام شهاب خودرو و کمباین سازی اراک به حوزهٔ خودروسازی نیز گسترش داده است.