حسن روحانی، پیروز انتخابات

حسن روحانی با کسب ٥٧ درصد آرا، دوبارە رئیس جمهور ایران شد. طبق آمار انتشار یافتە توسط وزارت کشور، حسن روحانی با کسب بیش از ٢٣ میلیون رای، از سید ابراهیم رئیسی کە نزدیک بە ١٦ میلیون رای بدست آوردەبود، پیشی گرفت و پیروز انتخابات اعلام گردید. لازم بە یادآوری است کە در این انتخابات غیر دمکراتیک کە در غیاب اپوزیسیون برگزار گردید، بیش از ٤١ میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت کردەبودند.

حسن روحانی در شرایطی مجددا بە مقام رئیس جمهوری انتخاب می شود کە اصولگرایان و جناح تندرو رژیم درصدد شکست او و عروج رئیسی بودند، اما مردم ایران با توجە بە تجربە دوران ٨ سالە احمدی نژاد و لطمات جبران ناپذیری کە بر کشور وارد شد، برای پیش گیری از عروج مجدد تندروها، در یک بازی حذفی، بە روحانی رای دادند کە بعنوان کاندید اعتدالیون ـ اصلاح طلبان نسبت بە تندروها دارای نگاە دیگری برای ادارە کشور بود.

لازم بە یادآوری است کە دولت یازدهم علیرغم موفقیت در برجام و برخی عرصەهای دیگر از جملە طرح سلامتی و بازکردن نسبی فضا برای رسانەها و نهادهای مدنی، اما نتوانست بە وعدەهای خود در خصوص آزادی رهبران جنبش سبز، بازکردن فضای سیاسی، احقاق حقوق قومیتها و حق شهروندی عمل کند، و کشور کماکان در شرایط دشواری باقی ماند.

باشد کە در این دورە بە یمن حضور مردم و فشار جنبشها و نهادهای مدنی، جامعە ایران بتواند بە پیشرفتهای قابل توجە دست یابد. عادی سازی بیشتر روابط با غرب، حل مسالمت آمیز جنگهای موجود در منطقە، از جملە مواردی هستند کە می تواند شرایط داخلی در ایران را عادی تر کنند و جنگ طلبان و هواداران صدور انقلاب از طریق جنگ و خشونت را بیشتر بە عقب براند.