ارزیابی ها از روند و مصوبات کنگره

  شورای سردبیران کار- آنلاین تصمیم گرفت تا از طریق مراجعه به تعدادی از دوستان و رفقا که در کنگرە دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حضور داشتند و با هدف بهبود هرچه بیشتر کیفیت کنگره ها چه از نظر محتوا و نیز شکل برگزاری آنها، پرسش هائی آماده نموده و برای آنها ارسال نماید. متعاقب دریافت پاسخ ها، کار- آنلاین اقدام به در آنها خواهند نمود. در این جا پاسخ رفیق رضا جوشنی را ملاحظه می فرمایید. ------------------------------ سلام، عزیزان زحمتکش نشریه کار؛ به تعدادی از سوال های ارسالی تان پاسخ داده شده است . از اینکه پاسخ ها کوتاه وتلگرافی است پوزش میطلبم غرضی در کار نبوده است .قصدم از همان روز بازگشت از کنگره نوشتن مطلبی در باره کنگره بود ،که به دلایلی ازآن صرف نظر کردم برای شما آرزو های خوب آرزو میکنم. قربانتان رضا جوشنی . ------------------------   کنگره چطور بود؟ متوسط و نه چندان مطلوب. ضعفها و قوتهایش چی بودند، ضعیفترین و قویترین هایش چی؟ ضعف اصلی آن توجه نا کافی به مسایل روز جامعه ودر دستور داشتن وپرداختن به مسایل کلی دیدگاه ها ومناسبات درونی، نپرداختن به عملکرد نادقیق واشتباهی که ارگان های مرکزی: شورا و هسا، د ررابطه با موضعگیری انتخابات ریاست جمهوری 88 داشتند. خوب تدارک شده بود یا نه؟ منظور، هم تدارک مضمون اش است هم تدارک اجرائی. با ملاحظه به پاسخ بالا، تدارک مضمونی ودستور کنگره در شرایط کنونی جامعه چندان مطلوب نبود. دستور کارش چقدر پاسخ مسائل امروز بود؟ در پاسخ به مسایل امروز جامعه احساس مسولیت ضعیفی در کنگره حاکم بود. فرصت از دست رفته هم داشت؟ مشارکت حاضران در بحثها چطور بود؟ میهمانان چی؟ ضعیف وناکافی بود. تنها بحث سیاسی که شاید در خاطر شرکت کنندگان خواهد ماند، بحث بلا موضوع آوردن شعار های پیشنهادی در بالای سند سیاسی که قریب به اتفاق شان با شعار انتخابات آزاد مانع الجمع بودند. اداره اش را چگونه یافتی؟ بعد از این همه سال واین همه کنگره های پی در پی، متوسط بود. فکر می کنی چی از آن باقی بماند، چی به فراموشی سپرده شود؟ چیز دندان گیری ازآن باقی نخواهد ماند. چی از آن آموختی؟ هیچی.      

افزودن نظر جدید