اقتصـاد

چند سالی است كه كشورهای بریكز (BRICS) توجه تمام دنیا را به خود جلب كرده اند. بریكز نامی اختصاری است و از ابتدای نام كشورهای برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی تشكیل می‌شود (و اكنون دیگر می‌توانید تركیه را هم به آنها بیفزایید). افسانه‌ رشدِ معجزه‌آسای همه‌ این كشورها هم به شادمانی ظاهری مردم آنها و هم به پروپاگاندای تبلیغاتی گسترده‌ای به نفع آنها انجامیده است.
نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: مژگان جعفری
منبع: نیویورك ریویو
نقل از: دنیای اقتصاد

بهرام رحمانی

سياست های حکومت اسلامی، سبب شده است که ایران در سطح بین المللی تحریم اقتصادی شود و تهدید حمله نظامی به ایران نیز هم چنان نگران کننده است. از سوی دیگر، با حدف سوبسیدهای دولتی «هدف مندی يارانه ها»، نه تنها كار توليد محدود و اشتغال سخت و تنگ شده است و مردم به شدت در برابر گرانی قرار دارند، بلکه بی کارسازی های شاغلان نیز به نگرانی و دغدغه مزدبگیران اضافه شده است. بر این اساس، اين بودجه بیش تر از بودجه های گذشته، تنها به نفع ثروتمندان است.

برزويه طبيب

البته چنین جامعه ای دیگر سرمایه داری نخواهد بود، ولی سوسیالیسم نیز نیست. این بربریت محض خواهد بود. سرمایەداری دیر یا زود، چه بخواهیم وچه نخواهیم خواهد مرد. اراده سیاسی برای اجتناب از بربریت، برای ایجاد زندگی بهتر، برای سوسیالیسم لازم است.

دولت برای پرداخت به ۷٣ میلیون نفر نیازمند به اعتباری معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال ۹۰ ، و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه ۶٨ میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود ۵ میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.

اما اكنون سوال اين است كه موجودي حساب ذخيره ارزي كجاست؟ چرا موجودي حساب صفر شد؟ و چرا در سالهايي كه قيمت هر بشكه نفت ركوردهاي بيسابقهاي از خود به جا گذاشته بود، نتوانستيم از روزهاي طلايي نفت استفاده كنيم؟ زياد است سوالهايي از اين دست درخصوص موجودي حساب ذخيره ارزي كه محمود احمدينژاد صراحتا آن را صفر اعلام كرده بود و اكنون اين سوالها جاي تنها پرسشي را كه در سالهاي اخير مطرح بود گرفته اند

حبیب حسینی فرد

فاجعه فوکوشیما برخی از باورها و بنیانهای جامعه ژاپن را به لرزه درآورد. اعتماد به تکنیک و سیاست دستخوش نوسان شد و جامعه به تلاش برای ایجاد شبکههای دیگری از ارتباط و اعتماد سوق یافت. در جهان نیز فوکوشیما تاثیرات معینی بر جای گذاشت و بحثهایی برانگیخت که در ایران چندان دامنگستر نشد.

براساس لايحه بودجه سال 91 كل كشور، كل درآمدها بيش از 68هزار و 471ميليارد تومان و كل هزينهها بيش از 98هزار و 508ميليارد تومان پيشبيني شده كه در راستاي آن معاون بودجه معاونت برنامهريزي درخصوص آن و چرايي بسته شدن لايحه بودجه با اين كسري آشكار اظهار داشته است كه ميزان منابع عمومي بودجه در سال 90 معادل 154هزارميليارد تومان است اما حدود 30هزارميليارد تومان ماهيت درآمد هزينهاي دارد.

احمد سخائی

بدینوسیله و طی این نامه سرگشاده از کارشناسان و نخبه گان صنعت بانکداری انتظار می رودکه یک بار برای همیشه به سر در گمی صنعت بانکداری سنتی و نا کارآمد پایان داده و با مشارکت تولید کنندگان دلسوز و خادمان این مرز و بوم به کمک اقتصاد نا توان و در حال سقوط کشور بشتابند

مركز پژوهشهاي مجلس در قالب گزارش خود با عنوان«ارزيابي عملكرد بخش صنعت در سالهاي 1387 و 1388 و جمعبندي دوره پنج ساله اجراي برنامه چهارم توسعه كشور» اعلام كرد: بررسي عملكرد بخش صنعت طي سالهاي 1387 و 1388 نشان ميدهد كه برآورد نرخ رشد بخش صنعت طي اين دو سال به ترتيب حدود 3/1 و يكدرصد و به طور متوسط سالانه حدود 15/1 درصد بوده است كه در مقايسه با متوسط هدف برنامه (معادل 2/11 درصد) فاصله بسيار زيادي دارد.

اين جنبش محصول چهار دهه رشد سرطاني شركتهايي است كه دولتها را در جيب خود دارند و از هرگونه ظلم و اجحاف در حق مردم عادي كوتاهي نكردهاند. دهه 1970 آغاز يك دور تسلسل بود كه منجر به تراكم ثروت به نحو فزايندهاي در دستهاي بخش مالي شد كه نفعي براي اقتصاد نداشت. تراكم ثروت منجر به تراكم قدرت سياسي شد كه به نوبه خود به قانونگذاري رسيد كه به اين دور سرعت بخشيد.

فریبرز رئیس دانا

هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمایه حرف قاطع را میزند که مبادا کاری کنید که صاحبان سرمایه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگردد. تو گویی اکنون جامعه یک اقیانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در واقع جامعه اعتمادش را به سلامت قدرت، فعالیتهای اقتصادی، عدالت و امکان موفقیت آمیز از دست داده است.

علیرضا ثقفی خراسانی

همان گونه که یارانهها صرف هزینههای زندگی در بخشهای مختلف شده و میشود، پول گران شدن قبضهای آب و برق و گاز را هم مردم مجبورند از منابع دیگر تامین کنند. این منابع دیگر، کار بیشتر و شدیدتر کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران و گران کردن کالا و خدمات ازجانب سایر اقشار است.

فریبرز رئیس دانا

کارشناسان و مدیران صندوق، اگر بخواهند از خط ایدئولوژی آن و خزانهداری آمریکا و از سیاست متحدان آنها (مثلا سارکوزی و برلوسکونی) منحرف شوند، بیمهری میبینند، اخراج میشوند، از سخن باز میمانند یا مانند دومینیک استراس کان، آخرین رئیس صندوق، مشمول توطئه قرار میگیرند. صندوق آنقدر متکبر است که حاضر نیست حرف منتقدان درونی و برونی خود را گوش دهد و به اشتباههای خود، معترف باشد.

صادق کار

اخراج ٤٠ تا ٦٧ هزار نفر از کارکنان بانک ها کە بیشتر برای حفظ در آمد پیشین بانکداران و بە قیمت بیکاری و فقیر شدن این بخش از زحمتکشان در شرایط دشوار کنونی صورت می گیرد نشان میدهند کە سرمایە داران همچنان عادات و رفتار گذشتە خود را حفظ کردە وحتی در شرایط بحرانی کە آیندە خود آنها را نیز بە مخاطرە انداختە است بە آسانی حاضر بە پذیرش کاهش سود خویش نیستند.

فائو منتشر کرد:

يکي ديگر از مزيت هاي اصلي توليد بيوانرژي اين است که سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند بسياري از سرمايه هاي مورد نياز در بخش کشاورزي و زيرساخت هاي حمل و نقل در مناطق روستايي را تامين کرده و از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش درآمد خانوارهاي روستايي، موجب ريشه کن شدن فقر و ايجاد امنيت غذايي شود.

جمعی از کارخانهداران مهم کشور با ارسال نامهای به نهاد ریاستجمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کردهاند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز دادهاند ولی هیچگونه یارانهای بابت آن دریافت نشده است که این روند منجر به تعطیلی کارخانجات میشود....

وی معتقد است اکنون دولت می گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می دهد، اما در پاسخ باید گفت که این عمل از طریق پول نفتی که در اختیار این بخش قرار گرفته، انجام می شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چینی سازی» اقتصاد انجام شد.

فریبرز رئیس دانا

بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق میگیرد. آنها از مبالغ پیش دریافتی و دریافتها، بر اساس صورت وضعیت، قسمت خود را بر میدارند و در جای دیگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خرید خانه و ملك، ساخت مجتمع تجاری و بساز بفروشی، اقدام میكنند. بنابراین نقدینگی كه باید برای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری به كار برود، میرود به جاهایی كه از آنجا به جاهای دیگر راه مییابد و در آنجا عامل سود و رانت میشود.

کانون مدافعان حقوق کارگر

آخرین مرحلهی طرح هدفمندی یارانهها مدتها است كه آغاز شده است و این مساله ای است كه نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد. لذا میزگردی را تحت عنوان بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی كارگران برگزار كردیم. شرکت کنندگان در این میز گرد عباتند از: فریبرز رئیس دانا، محسن حکیمی، عبدالله وطن خواه، علیرضاثقفی، حسین غلامی

علی صمد

روش استفاده از یارانه یکی از مواردی است که تمام دولتها از آن به شکلی استفاده میکنند. در واقع می شود گفت که تمام دولتها به اشکال مختلف در اقتصاد بومی خود دخالت میكنند تا بلکه از این طریق به یكسری اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسند. در عمومی ترین وجه، پرداخت یارانه بوسیله دولتها شامل همه چیز از جمله ایجاد خدمات بهداشتی، تربیتی، اقدامات مربوط به عدالت اجتماعی، برنامه برای افراد كم درآمد و آسیب پذیر و بیكار تا ایجاد انگیزههای اقتصادی و مالی برای بخشهای كمتر توسعه یافته كشور، ایجاد خدمات امنیتی و انتظامی و اعطای امتیازهای مالی به بعضی صنایع برای اهداف خاص و غیره را شامل میشود.

صفحه‌ها