اقتصـاد

علیرضا ثقفی خراسانی

همان گونه که یارانهها صرف هزینههای زندگی در بخشهای مختلف شده و میشود، پول گران شدن قبضهای آب و برق و گاز را هم مردم مجبورند از منابع دیگر تامین کنند. این منابع دیگر، کار بیشتر و شدیدتر کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران و گران کردن کالا و خدمات ازجانب سایر اقشار است.

فریبرز رئیس دانا

کارشناسان و مدیران صندوق، اگر بخواهند از خط ایدئولوژی آن و خزانهداری آمریکا و از سیاست متحدان آنها (مثلا سارکوزی و برلوسکونی) منحرف شوند، بیمهری میبینند، اخراج میشوند، از سخن باز میمانند یا مانند دومینیک استراس کان، آخرین رئیس صندوق، مشمول توطئه قرار میگیرند. صندوق آنقدر متکبر است که حاضر نیست حرف منتقدان درونی و برونی خود را گوش دهد و به اشتباههای خود، معترف باشد.

صادق کار

اخراج ٤٠ تا ٦٧ هزار نفر از کارکنان بانک ها کە بیشتر برای حفظ در آمد پیشین بانکداران و بە قیمت بیکاری و فقیر شدن این بخش از زحمتکشان در شرایط دشوار کنونی صورت می گیرد نشان میدهند کە سرمایە داران همچنان عادات و رفتار گذشتە خود را حفظ کردە وحتی در شرایط بحرانی کە آیندە خود آنها را نیز بە مخاطرە انداختە است بە آسانی حاضر بە پذیرش کاهش سود خویش نیستند.

فائو منتشر کرد:

يکي ديگر از مزيت هاي اصلي توليد بيوانرژي اين است که سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند بسياري از سرمايه هاي مورد نياز در بخش کشاورزي و زيرساخت هاي حمل و نقل در مناطق روستايي را تامين کرده و از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش درآمد خانوارهاي روستايي، موجب ريشه کن شدن فقر و ايجاد امنيت غذايي شود.

جمعی از کارخانهداران مهم کشور با ارسال نامهای به نهاد ریاستجمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کردهاند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز دادهاند ولی هیچگونه یارانهای بابت آن دریافت نشده است که این روند منجر به تعطیلی کارخانجات میشود....

وی معتقد است اکنون دولت می گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می دهد، اما در پاسخ باید گفت که این عمل از طریق پول نفتی که در اختیار این بخش قرار گرفته، انجام می شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چینی سازی» اقتصاد انجام شد.

فریبرز رئیس دانا

بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق میگیرد. آنها از مبالغ پیش دریافتی و دریافتها، بر اساس صورت وضعیت، قسمت خود را بر میدارند و در جای دیگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خرید خانه و ملك، ساخت مجتمع تجاری و بساز بفروشی، اقدام میكنند. بنابراین نقدینگی كه باید برای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری به كار برود، میرود به جاهایی كه از آنجا به جاهای دیگر راه مییابد و در آنجا عامل سود و رانت میشود.

کانون مدافعان حقوق کارگر

آخرین مرحلهی طرح هدفمندی یارانهها مدتها است كه آغاز شده است و این مساله ای است كه نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد. لذا میزگردی را تحت عنوان بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی كارگران برگزار كردیم. شرکت کنندگان در این میز گرد عباتند از: فریبرز رئیس دانا، محسن حکیمی، عبدالله وطن خواه، علیرضاثقفی، حسین غلامی

علی صمد

روش استفاده از یارانه یکی از مواردی است که تمام دولتها از آن به شکلی استفاده میکنند. در واقع می شود گفت که تمام دولتها به اشکال مختلف در اقتصاد بومی خود دخالت میكنند تا بلکه از این طریق به یكسری اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسند. در عمومی ترین وجه، پرداخت یارانه بوسیله دولتها شامل همه چیز از جمله ایجاد خدمات بهداشتی، تربیتی، اقدامات مربوط به عدالت اجتماعی، برنامه برای افراد كم درآمد و آسیب پذیر و بیكار تا ایجاد انگیزههای اقتصادی و مالی برای بخشهای كمتر توسعه یافته كشور، ایجاد خدمات امنیتی و انتظامی و اعطای امتیازهای مالی به بعضی صنایع برای اهداف خاص و غیره را شامل میشود.

حسین راغفر

آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانهزنی دولت و مجلس و فاقد پشتوانه منطقی است و توجهی به تجربیات عملی سایر جوامع و دستاورد های علمی جدی علم اقتصاد ندارد.

فریبرز رئیس دانا

آنچه در زیر می خوانید تحقیقی است كه آقای فریبرز رییس دانا در مورد كارگران كشاورزی انجام دادهاست. اكنون كه مساله هدفمند كردن یارانهها شروع شده است و فریبرز رییس دانا، این یار همیشگی كانون مدافعان حقوق كارگر، به علت مخالفت آشكار وشجاعانه با این طرح خانمانبرانداز برای كارگران و زحمتكشان، در زندان به سر میبرد، انتشار این مطلب ما را با زندگی بخش دیگری از مردم آشنا میكند.

حسین اسدی

از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

آقای احمدی نژاد دست شما و نظام جمهوری اسلامی پیش مردم ایران رو شده است، مردم دیگر از وعده های طلایی شما و سایر مسئولین جمهوری اسلامی که سرابی بیش نیستند خسته شده، از طلا بودن انقلاب شما و نظام شما پشیمان گردیده اند. بنابراین مرحمت فرموده آنها را مس کنید و تا دیر نشده مملکت را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار نمایید.

نظر1
شادی آذری

در عین حال که احیای اقتصادی جهان هنوز به طرز دردناکی کند پیش میرود، در هفتههای اخیر شاهد مداخله طیف وسیعی از کشورها، از ژاپن گرفته تا کلمبیا، در قیمت ارزشان بودهایم. این اقدام کشورها با این هدف صورت می گیرد که از افزایش قیمت ارزها تا حدی که کالاهای صادراتی آنها را گران میکند، جلوگیری شود.

مایکل رابرتز
ترجمه از:
آرمان پویا ن.بنقل از میلیتانت

با این همه، در حال حاضر نرخ فقر رسمی به بالاترین سطح خود از سال 1994 به این سو رسیده است، و هر چند هنوز به سطوح اوایل دهۀ 1980 نرسیده، امّا چندان هم از آن فاصله ندارد. در حقیقت، نسبت افراد فقیر به کلّ جمعیّت، بسیار نزدیک به همین نسبت در 30 سال پیش است. اگر به جای این نسبت، به ارقام مطلق فقر نگاه کنیم، می بینیم که طی این دوره، قریب به 15 میلیون نفر به شمار فقرا اضافه شده اند؛

براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد 256 هزار میلیارد تومانی در٤ سال گذشته از اول مرداد ٨٤ تا آخر مرداد ١٣٨٨، بدهیهای سنگینی به سازمانها، شرکتها و کشورهای خارجی دارد که رقم دقیق این بدهیها به بیش از ١٤٠ هزار میلیارد تومان میرسد، و با روند فعلی پرداخت این بدهیها بیش از دە سال طول میکشد.

کنت لوند
ترجمه از:
صادق کار

چین اینک از لحاظ اقتصادی با جلو افتادن از آلمان به قدرت اقتصادی دوم جهان تبدیل گردیده و طبق برآوردهای انجام شده، در سال ٢٠٣٠ اقتصاد آمریکا را نیز پشت سر خواهد نهاد. قبل از این که چین تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان گردد، برزیل نیز با پشت سر نهادن انگلستان و فرانسه تبدیل به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد.

ترجمه از:
صادق کار

هدف ما این است که با بکار گرفتن سود سرمایه گذاریهای این صندوق در بودجه سالانه دولت، در زمانی که نتوانیم از طریق مالیاتها بودجه سالانه را تامین کنیم، رشد و توسعه اقتصادی پیوسته و موزون کشور را حفظ نماییم.

سیدابراهیم علیزاده

... تاکنون دولت ها در ارائه نرخ بیکاری توجه ای به نرخ بیکاری گروه هایی چون 15 تا 24 ساله ها که همیشه طی 30 سال اخیر بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده، بوده است، ندارند. این گروه همان هایی هستند که متقاضیان ورود به بازار کار محسوب می شوند و حجم عمده آن ها هم همان فارغ التحصیلان دانشگاهی محسوب می شوند.

بدهی 127 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به بانکها، شرکتها و کشورهای خارجی

مجموع بدهیهای دولت احمدینژاد حدود 127 هزار میلیارد تومان است، درحالی که بودجه امسال حدود 60 هزار میلیارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است که به این ترتیب دولت نه توان پرداخت بدهیهای خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نیز ندارد.

رشد اقتصادی ایران در سال 87؛ 0.5 درصد بوده است، در حالی که این رقم بناست در پایان برنامه پنجم توسعه به 8 درصد برسد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی این آمار را اعلام نموده است که سعی کرده تا با قیاس این آمار با کشورهای پیشرفته، آن را موجه جلوه دهد. حال آن که چنین قیاسی مبنای صحیحی ندارد.

صفحه‌ها