کنگره‎های سازمان

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم از گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

محمد اعظمی

پیرامون کنگره دوازدهم "سازمان اکثریت فکر می کنم می توان از خرد جمعی یک نیرو، به اشکال و مکانیزمهای دموکراتیک دیگری بهره گرفت. بسیاری از این مسائل خارج از کنگره قابل بررسی و تصمیم گیری اند. نیازی به پرداختن به آنها در کنگره نیست. می توان در مواردی که یک موصوع نیاز به رای در جلسه کنگره داشته باشد، فقط برای رای گیری،در دستور کنگره گذاشته شود."

نادر عصاره

«چه باید کرد» برای این سازمان مانند سازمان ها و فعالین دیگر ناروشن است. کنگره و حتی چند کنگره بایست به پاسخ به این پرسش اختصاص یابد. اگر موفق جواب داده شود به این سئوال، می توان کاری کرد و گرنه تمامی کارهایی که تصویب می شوند و مورد تلاش قرار می گیرند و به پای آنان جان و مال نهاده می شود، به تاثیرات ماندگار نمی انجامند و دل کسی را برای همراهی گرم نمی کنند.

گروه کار رسانه ها

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

رضا جوشنی

ضعف اصلی آن توجه نا کافی به مسایل روز جامعه ودر دستور داشتن و پرداختن به مسایل کلی دیدگاه ها و مناسبات درونی، نپرداختن به عملکرد نادقیق واشتباهی که ارگان های مرکزی: شورا و هسا، د ررابطه با موضعگیری انتخابات ریاست جمهوری 88 داشتند.

جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در دو سال اخیر، حربه حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه بپا خاسته ایران بوده است. ما بر بستر مخالفت دیدگاهی و برنامه ای با حکم اعدام، در ابراز انزجار وسیع از این چرخه کشتار، خود را هم صدا با طیف گسترده آزادیخواهان ایران دانسته و ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این احکام، بر ضرورت تداوم و تشدید اتحاد عمل علیه اعدامها و توقف کشتارها تاکید می ورزیم. مبارزه علیه اعدام، یک وظیفه انسانی و ملی است.  

مصوب شورای مرکزی منتخب کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

گروه کار رسانه ها

شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران
سخنرانی رفيق علی ستاری – فعال سياسی

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی برنامه سازمان را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامهای سازمان فعالیت کنند. عضویت در سازمان، استعفا و کناره گیری از آن امری آزاد و داوطلبانه است

گرچه خامنه ای همچنان در گفتارهای علنی از احمدی نژاد حمايت میکند، ولی فاکتها حاکی است که او از چند ماه قبل از احمدی نژاد فاصله گرفته و به جريان راست سنتی نزديک شده است. میتوان گفت که اکنون ثقل جديدی در حاکميت شکل گرفته است: ثقل علی خامنه ای و بيت وی، راست سنتی و راست بنيادگرا. راست سنتی و راست بنيادگرا خود را نزديکتر از احمدی نژاد به خامنه ای میدانند. بين احمدی نژاد و تيم وی با ثقل فوق فاصله افتاده است.

جنبش سبز به مثابه فرازی از جنبش دموکراتیک مردم ایران، جنبشی است مدنی و مسالمت آمیز که از شعار “رای من، کو؟” و خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است. اين جنبش رنگارنگ است و در آن طیفهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار، خود را جزو اين جنبش میدانيم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پيروزی آن تلاش میکنيم.

مصوب کنگره دوازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

هیئت رئیسه کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طبق موعد معین در روزهای۲ تا ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ برابر با ۲۲ تا ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ در شهر کلن آلمان برگزارگردید. کنگره دوازدهم موفق شد با پرداختن به موضوعات در دستور کار خود، سازمان را در راستای تجهیز به اسناد پایهای پیش برده و وظایف و راستاهای سیاست سازمان در دوره آتی را مشخص کند.

گروه کار رسانه ها

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب توده ايران

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

آن چه حائز اهمیت است توجه به شرایط و نیازهای كنونی است. باید رو به آینده داشت و با احساس مسئولیت در قبال شرایط كنونی و در پاسخ به ضرورتهای تاریخی امروز عمل كرد.

صفحه‌ها