یادداشت

سهراب مبشری

مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران، بايد تداوم يابد. اين مبارزه گاه با گام‌هاى کوچک پيش می‌رود، گام‌هايى که شايد از نظر بسيارى از رهروان، بيش از حد کوچک جلوه کند. آرى، آزادى شايد موقت دو زندانى سياسى در قياس با آن همه جنايت که مأموران حکومت در زندان‌ها مرتکب شده‌اند و می‌شوند و آخرين موارد پر سر و صداى آن، قتل اکبر محمدى و ولى فيض مهدوى بود، رويدادى با اهميت کمتر است، اما در حد خود از آن رو بااهميت است که به ما براى تداوم مبارزه انگيزه و روحيه می‌دهد. اين مبارزه، استقامت و پيگيرى می‌طلبد و گاه به جريان مداوم آبى می‌ماند که بايد سنگ خارا را بشکند

سهراب مبشری

تلاش فراوان پاپ و واتيکان براى آرام کردن مسلمانان نشانگر آنست که کليساى کاتوليک، کوچکترين علاقه‌اى به جنگ مذهبى با مسلمانان ندارد. کليساى کاتوليک هر جا که در کشورهاى داراى جمعيت مسلمان فعاليت کند، بايد در صورت درگرفتن جنگ مذهبى نگران جان فرستادگان خود و پيروان کاتوليسيسم باشد، کما اينکه در پى سخنان پاپ، يک راهبه کاتوليک در بيمارستانى در موگاديشو پايتخت سومالى که اخيراً دور از توجه افکار عمومى جهان به جولانگاه افراطيون مسلمان تبديل شده است، به ضرب گلوله کشته شد

سهراب مبشری

«خبرهاى خوش هسته‌ای» دولت احمدی‌نژاد مانند توليد کيک زرد و آب سنگين، در ميان برخى کسانى که طرفدار حکومت نيستند يا حتى مخالف حکومتند، به عنوان اخبار خوب و شواهدى بر پيشرفت کشور تلقى می‌شود. آرامش خاطر خطرناکى بر جامعه ايران حکمفرماست. گويى کسى نگران اين نيست که آمريکا به ايران حمله نظامى کند يا تحريم‌هاى خارجى ضربات مهمى به اقتصاد کشور بزند. در نتيجه اين آرامش خطرناک نگران‌کننده، حکومت دست خود را در پيشبرد سياست مقابله‌جويانه خود باز می‌بيند

سهراب مبشری

امروز ۵٣ سال از کودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ گذشت. آن رويداد و اهميت آن براى امروز، هنوز از سوى نيروهاى سياسى ايران به گونه‌هايى متضاد ارزيابى می‌شود. همان گونه که برخى از روشنفکران مسلمان خواهان آنند که رويدادهاى خونين دهه ١٣۶٠ به فراموشى سپرده شود يا چک سفيد «بخشش» قبل از هر بحثى عمومى درباره آن رويدادها به امضاى همگان برسد، برخى از هواداران پادشاهى نيز از ما می‌خواهند ديگر ٢٨ مرداد را رويدادى بدانيم که به «تاريخ» پيوسته است، و تاريخ نيز از نظر آنان ربطى به سياست روز ندارد

بهروز خلیق

فضای سياسی کشور تنگ و تنگتر ميشود، دستآوردهای جنبش اصلاحلت يک بيک به تاراج ميرود و وضعيت به سالهای قبل از دوم خرداد و گاه در مواردی به دهه 60 برميگردد. اخبار رسيده حاکی از آن است که بازجويان و شکنجه گران دهه 60 دوباره به سرکار برميگردند و برنامه سرکوب را سازمان ميدهند. قدرت گيری بنيادگرايان زمينه را برای باز گشت فضای سياسی کشور به دهه های قبل فراهم ميسازد.

میهن امیدوار

بعد از به توپ بسته شدن مجلس و قتل عام و تعقيب مشروطه‌خواهان، کسانى‌که اجساد مجاهدين و جوانان را از سنگفرش خيابان‌ها برمى‌داشتند زن‌ها بودند و هم آنان بودند که مجاهدين را در خانه‌هاشان پناه و يارى مى‌دادند. شواهد و روايت‌هاى مکررى گواه مى‌دهند که در تبريز و رشت در گردان‌هاى مسلح و در کسوت مردانه، زنان دوشادوش مردان مبازره کنند

بهروز خلیق

سازمان ما همانند ساير جريانهای سياسی اپوزيسيون از فقدان پيوند با نسل جوان رنج می برد. رژيم فقها با وادار کردن بخش قابل توجهی از فعالين سياسی به مهاجرت و ايجاد جو اختناق در داخل کشور، اجازه نميدهد که پيوند نزديکی بين ما و نسل جديد شکل گيرد. اما شرط تداوم حيات سازمان بمثابه يک جريان چب که از تجربه سه دهه و نيم فعاليت سياسی ـ سازمانی برخوردار است، به ايجاد پيوند با نسل جديد و جلب آن بصفوف خود بستگی دارد.

فرخ نعمت پور

اين‌ها اين بحث مطرح است که‌ رژيم در نهايت چه‌ سياستى را در مورد اين بحران در پيش مى‌گيرد و اساسا چه‌ طرح استراتژيکى را به‌ پيش خواهد برد. آيا تنها بر روى يک آلترناتيو و آنهم رودرروئى قطعى سرمايه‌گذارى خواهد کرد، و يا امکانات و آلترناتيوهاى بيشترى را در نظر خواهد گرفت؟

جنايت هولناک قتل اکبر محمدى در زندان اوين تنها چند روز پس از حرکت گسترده متحد در داخل و خارج از کشور براى آزادى زندانيان سياسى صورت گرفته است. رژيم جمهورى اسلامى با اين جنايت نشان داده است که براى افکار عمومى و خواستهاى حقوق بشرى جامعه مدنى ايران تا چه اندازه گوش شنوا دارد

صادق کار

در تجمع های اعتراضی اخير پرستاران، هم تشکلهای مستقل و نيمه مستقل و هم وابسته به دلايل گوناگون شرکت و نقش آفرين بودند. اما وجود يک تشکل غير مستقل در اين حرکتها نميتواند مشروعيت اين حرکتها را مورد پرسش قرار دهد. آنچه مسلم بوده و به تجربه هم ثابت شده است اينکه روند شکل گيری تشکلهای مستقل کارگری و نقش آفرينی فزاينده آنها در اعتراضات کارگری، بيش از پيش تشکلهای حکومت ساخته را منزوی و نقش آنها را در جنبش کارگری تقليل خواهد داد.

شورای سردبیران کار آنلاین

اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد.

بهروز خلیق

تشديد سرکوب، تاثيراتش را بر فضای کشور و ارتباط داخل و خارج از کشور گذاشته است. در ماههای اخير از دامنه فعاليت روز نامه نگاران منتقد و وبلاگ نويسها، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی کاسته شده است. آنها فضای اختناق را با تمام وجود احساس ميکنند.

بهروز خلیق

اگر جمهوری اسلامی، در اندیشه اعمال قدرت دیکتاتوری اش بر شهروندان است و می خواهد قدرت هسته ای را پشتوانه این اقتدار قرار دهد؛ و اگر دغدغه امریکا و اروپا فقط اینست که شاخ هسته ای جمهوری اسلامی را بشکنند، اما مردم ایران نه سلاح هسته ای می خواهند و نه دیکتاتوری و نقض حقوق بشر. مردم ایران، نه خواهان دخالت نظامی از خارج هستند و نه انفعال جهان نسبت به نقض خشن حقوق بشر شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی.

بهروز خلیق

اگر دو تشکل نوپا تنها به دعوت از فعالين سياسی برای شرکت در اجلاسها اکتفا ورزند و از ايجاد رابطه با ساير بخشهای نيروهای جمهوريخواه و پيشبرد امر همکاری خودداری کرده و دور خود حصار بکشند، هم جايگاه خودشان را روشن نخواهند کرد و هم امر اتحادها و شکل گيری آلترناتيو را بی پاسخ خواهند گذاشت.

علی صمد

همه فاكت‌ها گوياى اين است كه رژيم براى تابستان ترفندها و نقشه‌هاى جديدى براى فعالين دانشجوئى تدارك ديده است. راه مقابله با اين توطئه‌ها هم‌صدا شدن هر چه بيشتر دانشجويان و فعالين تشكل‌هاى دانشجوئى بر سر يك‌سرى اصول و توافقات مشترك دمكراتيك حداقل كه بشود بر اساس آن در سطح دانشگاه‌ها اقدام و فعاليت عمومى انجام داد، مى‌باشد

بهروز خلیق

تمام فاکتها نشان ميدهد که ولی فقيه اين بار اجازه نخواهد داد که جريان سال 76 تکرار شود. گردانندگان حکومت تمام لوازم را فراهم ميآورند تا اين بار همانند دوره های قبل ازسال 76، کانديدای" نظام" در پست مقام رياست جمهوری اسلامی بنشيند.

بهروز خلیق

محافظه کاران در برخورد با سازمانهای غيردولتی نه با فعالين سياسی، بلکه با نيروی گسترده گروههای مختلف اجتماعی مواجه هستند، نيروئی که سالها برای شکل دادن اين نهادها جانفشانی کرده است. يورش عليه سازمانهای غيردولتی، يورش به دستآوردهای مردم است و بالطبع با ايستادگی آنها روبرو خواهد شد. سازمانهای غيردولتی از حيات خود دفاع خواهند کرد.

بهروز خلیق

موفقيت اجلاس پاريس در آن بود که توانست طيفی از نيروهای جمهوری خواه را که به سه جريان تاريخی جمهوريخواه تعلق دارند، گرد بيآورد. سه خانواده : چب، نيروهای ملی و دين باوران سکولار. اجلاس پاريس تلاقی اين سه جريان بود

بهزاد کریمی

اين خيزش، اگرچه خودبخودى است و هيچ جريان و مرکز متشکلى آنرا هدايت نکرده و نمى‌کند، اما نقش هدايت‌گرانه و سمت‌دهى روشنفکران دموکرات در آن کاملاً محسوس است و نقش افراد و دستجات معدودى که تلاش کرده‌اند و مى‌کنند اين حرکت دموکراتيک را در جهت پان‌ترکيسم به انحراف بکشند، نقشی فرعى و غيرمسلط است

بهروز خلیق

دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای که گردانندگان جمهوری اسلامی مدام بر آن تکيه ميکنند، حقی است که کسب آن در شرايط کنونی جز با اعتمادسازی در سطح جهان امکان پذير نخواهد بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی نتواند در اين زمينه اعتماد جهانی را برانگيزد و عملکرد کاملا شفاف و مطابق با مواژين بين المللی داشته باشد، و تا زمانی که دست از اقدامات مشکوک و برنامه های پنهانی اش برندارد، هرگونه تلاش برای دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای ، ميتواند کشور ما را بيک فاجعه بزرگ سوق دهد.

صفحه‌ها