یادداشت

صادق کار

کارگران می خواهند پیش از انتخابات از کاندیداها، از جمله از آقای موسوی، بشنوند که در صورت انتخاب به مقام رياست جمهوری، آيا حاضرند حقوق سندیکایی کارگران را پذيرفته و آن را مراعات کنند؟ آیا برای آزادی منصور اسالو، ابراهیم مددی و سایر فعالان سندیکایی، که به دلیل حق طلبی به زندان افتادهاند، اقدام خواهند کرد یا نه؟ ...

فرخ نعمت پور

در جمهوری اسلامی همانند دولت اسرائیل مبنای مذهبی خاصی برای ایجاد دولت در نظر گرفته شده که این عملا به معنای نژاد گرائی (به تعبیر احمدی نژاد) و تبعیض به بیان بهتر به نفع معتقدان به دین خاصی می باشد، و در همان حال سرچشمه تبعیضهای بیشماری می شود که کشور و مردمان مختلف آن را در زیر منگنه ناروائیهای خود قرار می دهد.

سهراب مبشری

فضای انتخاباتی، فرصت مناسبی است که اقدام برای غلبه بر بی عدالتی اجتماعی با اقدام برای گشایش سیاسی، با اقدام برای تأمین آزادی فعالیت سیاسی و صنفی، با مبارزه برای آزادی بیان و عقیده، پیوند یابد. چپ در این عرصه ها حرفهای بسیار برای زدن دارد و گوشهای شنوای بسیار در جامعه ایرانی خواهد یافت.

فرخ نعمت پور

... سنتز آقای موسوی شاید تنها پدیدهای است در جهت نفی و از میدان بدر کردن جناح راست افراطی، برای ایجاد دورانی که در آن به کنترل مخرب آنان بر کشور پایان داده شود... آقای موسوی برای برکنار کردن احمدی نژاد می آید، تاکنون بدون یک برنامه اثباتی و البته احتمالاً با تعهد نیم بندی به گشایش سیاسی در یک سری از آزادیهای اجتماعی و سیاسی.

علی پورنقوی

موفقیت نسبی کنفرانس را مقدمتاً در حصول اشتراک بین اعضای آن بر سر قطعنامۀ نهائی ذکر کرده اند. کنفرانس لندن در شرایطی برگزار شد که پیشتر از آن از سوئی چین و سپس روسیه خواهان سلب نقش دلار به عنوان واحد ذخیره ارزی جهانی شده بودند و چین حتی تهدید به معرفی ارز جدیدی به این عنوان کرده بود (اگرچه روشن بود که این تهدید یک حرکت پیش کنفرانس بیشتر نیست)، و از سوی دیگر فرانسه به صراحت و آلمان به تلویح از عدم امضای قطعنامۀ نهائی، در صورتی که فاقد منویات آنها باشد، سخن گفته بودند.

آری بسیار خبرها هست. کاروان مصمم انسانهای خواهان تغییر و تحول در حال به هم پیوستن هستند. آری، شعلههای جوان و زیبایی در آرزوی پالودن جامعه از هرچه غیرانسانی است در حال قد کشیدن و گرم کردن جان و تن انسانها هستند. با امید و شور آستینها را بالا بزنیم و مقدم سال ۱۳۸۸ را با کار و پیکار در راه سامانیابی انسانمدارانهی زندگی گرامی بداریم.

انتخابات ریاست جمهوری، مناسبتی است برای آن که نیروهای هوادار آزادی و عدالت اجتماعی، تشکلهای کارگری و سایر جنبشهای مدنی که برای بهبود جوانب مختلف زندگی مردم اقدام می کنند، رابطه تنگاتنگ آزادیهای سیاسی و اجتماعی با وضعیت زندگی مردم را مورد تأکید قرار دهند.

جبهۀ ولایت فقیه تلاش میکند برای نشان دادن مشروعیت خود تنور انتخابات ریاست جمهوری را داغ بنمایاند اما امید و آرزو دارد که تنور این انتخابات نیز همانند انتخابات پیشین مجلس سرد بماند. آنان بهتر از هر کسی میدانند که هر یک از کسانی که از شرکت در انتخابات مجلس سرباز زده بودند در صورت رفتن به پای صندوق رای انتخابات ریاست جمهوری به نامزد یا نامزدهای آنان رای نخواهد داد.

در برخی از عرصه های مدیریت مرسوم چنین است که این فعالیت (مدیریت) را به وجوه استراتژیک، تاکتیکی و جاری تقسیم کنند. نگاهی حقیقتاً سطحی به اخبار اقتصادی ایران در هفته گذشته، آن هم تنها به گوشه ای از این اخبار، کافی است تا بازار آشفته و شکننده ای را که زیر عنوان مدیریت اقتصاد در ایران جریان دارد، چه در وجه استراتژیک و چه در وجوه تاکتیکی و جاری، تشخیص دهیم.

دولت احمدینژاد در طی سه سال قادر شده بود که با افزايش کلان درآمد نفت بحران اقتصادی و بحران کارائی را بپوشاند. اما با کاهش قيمت نفت، بحران اقتصادی و کارائی نمود آشکار پيدا کرده است که وجهی از آن را میتوان در کسری بودجه سال ۸۸ مشاهده کرد. بودجه ۸۸ حدود ۴۴ ميليارد دلار کسری دارد. درآمد نفت ديگر قادر نيست که هزينههای بودجه را تامين کند.

خواستههای بیشمار احمدی نژاد از آمریکا (...) نشان از این دارند که جناح حاکم نه از تغییر روش آمریکا نسبت به ایران بلکه از تغییر روش آمریکا با کل جهان دارد صحبت می کند، یعنی اساساً از موضعی بسیار فراتر از حل معضلات موجود مابین خود و امریکا می خواهد حرکت کند. این چنین دیدگاهی نمی تواند به حل معضل ایران با امریکا کمکی بکند و کماکان همان مشکل قبلی را حفظ خواهد کرد.

سهراب مبشری

اتحادیه اروپا زمانی تصمیم اخیر را گرفته است که دولت عراق قصد اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور را دارد. از هنگام امضای قرارداد امنیتی آمریکا و عراق و واگذاری مسئولیت اردوگاه اشرف به دولت عراق، این دولت وارد مرحله اجرای تصمیمی شده است که از مدت‌ها قبل در مورد اخراج مجاهدین خلق ایران اتخاذ کرده بود. این نگرانی جدی وجود دارد که حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف پایمال شود.

اتحادیۀ اروپا زمانی تصمیم اخیر را گرفته است که دولت عراق قصد اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور را دارد. از هنگام امضای قرارداد امنیتی آمریکا و عراق و واگذاری مسئولیت اردوگاه اشرف به دولت عراق، این دولت وارد مرحلۀ اجرای تصمیمی شده است که از مدتها قبل در مورد اخراج مجاهدین خلق ایران اتخاذ کرده بود. این نگرانی جدی وجود دارد که حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف پایمال شود.

تا آنجا که موضوع مناسبات ایران و آمریکا مطرح است، اکنون نگاهها اساساً به طرف مقامات ایرانی دوخته شده و سئوال این است که آنها بین فرصت وتهدید کدام یک را انتخاب خواهند کرد. اگر ایران مذاکره را بپذیرد میتوان انتظار داشت که برخی از مواضع غرب را به سود منافع ملی خود تعدیل یا تغییر دهد. بدون شک این امر از طریق مذاکره دست یافتنی تراست.

علی پورنقوی

کاندیداتوری احمدینژاد از سوی "اصولگرایان"، یا حتی مجموعهای مسلط در میان آنان، ابداً بدیهی نیست. "طرح تحول اقتصادی" نیز تهدیدهای خود و سوداهای احمدینژاد را دارد برای بخشهای وسیعتری از جامعه که مستعد فریبهای پوپولیستیاند، آشکارتر میکند ... با این حال سادهاندیشی است اگر تصور شود احمدینژاد از این دو امکان دیگر برخوردار نیست. در مجموعه اوضاع کنونی کشور تنگناهای اقتصادی زمینهای را ایجاد کردهاند تا طرح مذکور به اسباب سقوط احمدینژاد تبدیل شود یا عروج مجدد او.

ناروشن، وضع خاتمی است و این ناروشنی با اعلام اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت فقیه رفع نمی شود. صحبت بر سر گرهی ترین سیاستها و مشی هاست. خاتمی در آخرین اظهاراتش از این که "دعوت مردم را جدی گرفته ام، چه بیایم و چه نیایم" سخن گفته است.

فرخ نعمت پور

آیا وضعیت موجود جمهوری اسلامی را ناچار نخواهد کرد که علیرغم سخنان خامنهای که در دانشگاه علم و صنعت گفته بود ما رفتارمان را تغییر نخواهیم داد، رفتار خود را در نهایت تغییر دهد؟ آیا وضعیت اقتصادی چه در آمریکا و چه در ایران در آن حدی نیست که بتواند دوران دیگری را از لحاظ رابطه اقتصاد با سیاست و ایدئولوژی رقم بزند؟

سهراب مبشری

مجموعه شواهد، نشانگر تخفیف بحران هسته ای ایران نیست. هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشته است دولت آلمان قصد دارد تحریم های جدیدی علیه بانکها و شرکتهای حمل و نقل ایران به اجرا بگذارد. اگر این اقدام صورت گیرد، گامی از سوی آلمان در حمایت از مشی باراک اوباما در تشدید تحریم ایران است. ظاهراً آمریکا و متحدانش برای افزایش فشار به ایران، نیازی به هماهنگی در شورای امنیت نمی بینند. بدین ترتیب باید در ماه های آینده انتظار فشارهای بیشتر سیاسی بر جمهوری اسلامی را داشت. همزمانی این فشارها با سقوط قیمت نفت به کمتر از یک سوم ظرف چند هفته، روزهای سختی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان خواهد آورد.

بیژن اقدسی

سی سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، بیش از دو دهه پس از آخرین دور کشتار و سرکوب گسترده دگراندیشان و تلاش حکومت اسلامی در برقراری سکوت مرگآمیز در دهه نخست حیات آن و از جمله درسایه گسترش دانشگاهها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور که به سهم خود منجر به گسترش و ژرفش قشر دانشجویی و جنبش آن شده است، جنبش دانشجویی بار دیگر به یکی از پیشتازترین بخشهای جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و دگرگونیخواه تبدیل شده است.

سهراب مبشری

اگر کشمکش‌هاى کنونى در درون جمهورى اسلامى بدين بيانجامد که عامل بحران‌زايى مانند احمدی‌نژاد از صحنه سياست ايران حذف شود، بايد از اين امر استقبال کرد، نه از آن رو که رقباى احمدی‌نژاد در حکومت، بخواهند يا بتوانند به بخشى از خواست‌هاى تعيين‌کننده مردم گردن نهند، بلکه از آن رو که با افول احمدی‌نژاد، فصلى ديگر از حيات جمهورى اسلامى بسته خواهد شد

صفحه‌ها