یادداشت

بهروز خلیق

تمام فاکتها نشان ميدهد که ولی فقيه اين بار اجازه نخواهد داد که جريان سال 76 تکرار شود. گردانندگان حکومت تمام لوازم را فراهم ميآورند تا اين بار همانند دوره های قبل ازسال 76، کانديدای" نظام" در پست مقام رياست جمهوری اسلامی بنشيند.

بهروز خلیق

محافظه کاران در برخورد با سازمانهای غيردولتی نه با فعالين سياسی، بلکه با نيروی گسترده گروههای مختلف اجتماعی مواجه هستند، نيروئی که سالها برای شکل دادن اين نهادها جانفشانی کرده است. يورش عليه سازمانهای غيردولتی، يورش به دستآوردهای مردم است و بالطبع با ايستادگی آنها روبرو خواهد شد. سازمانهای غيردولتی از حيات خود دفاع خواهند کرد.

بهروز خلیق

موفقيت اجلاس پاريس در آن بود که توانست طيفی از نيروهای جمهوری خواه را که به سه جريان تاريخی جمهوريخواه تعلق دارند، گرد بيآورد. سه خانواده : چب، نيروهای ملی و دين باوران سکولار. اجلاس پاريس تلاقی اين سه جريان بود

بهزاد کریمی

اين خيزش، اگرچه خودبخودى است و هيچ جريان و مرکز متشکلى آنرا هدايت نکرده و نمى‌کند، اما نقش هدايت‌گرانه و سمت‌دهى روشنفکران دموکرات در آن کاملاً محسوس است و نقش افراد و دستجات معدودى که تلاش کرده‌اند و مى‌کنند اين حرکت دموکراتيک را در جهت پان‌ترکيسم به انحراف بکشند، نقشی فرعى و غيرمسلط است

بهروز خلیق

دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای که گردانندگان جمهوری اسلامی مدام بر آن تکيه ميکنند، حقی است که کسب آن در شرايط کنونی جز با اعتمادسازی در سطح جهان امکان پذير نخواهد بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی نتواند در اين زمينه اعتماد جهانی را برانگيزد و عملکرد کاملا شفاف و مطابق با مواژين بين المللی داشته باشد، و تا زمانی که دست از اقدامات مشکوک و برنامه های پنهانی اش برندارد، هرگونه تلاش برای دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای ، ميتواند کشور ما را بيک فاجعه بزرگ سوق دهد.

بهروز خلیق

باز گشت به سالهاي قبل از دوم خرداد 76 در حوزه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و سياست خارجي برنامه جناح محافظه کار و بويژه گرايش بنيادگرا و تندرو آن بود. آنها قبل از اينکه قوه اجرائيه را بچنگ آورند، ميکوشند وضعيت کشور راهم در عرصه داخلي و هم سياست خارجي به سالهاي قبل از دوم خرداد برگردانند.

بهروز خلیق

رويکرد به سياست "تنش زائي" مناسبات جمهوري اسلامي با بريتانيا را نيز تخريب کرده است. بازداشت سه قايق دولت انگليس توسط سپاه پاسداران و نشان دادن سربازان و ملوانان انگليسي در حالي که چشم‌هايشان بسته شده بود و تظاهرات حزب‌الهي‌ها در ماه‌هاي اخير در برابر سفارت انگلستان در تهران، به سردي مناسبات دو کشور منجر شده است.

سهراب مبشری

تظاهرات دوشنبه ١١ ارديبهشت، نشان داد حکومت، عليرغم داشتن دستگاه عريض و طويل اطلاعاتى، از آنچه در عمق جامعه ايران مى گذرد، بى خبر است، وگرنه اين گونه بى گدار به آب نمى زد و با دست خود، ترتيبى نمى داد که شعارهاى انتقادى در مرکز تهران طنين انداز شود. ايران، آبستن حوادث است. آرامش گورستانى بر ايران حاکم نخواهد شد. شرايط، ناپايدارتر از آنست که حاکمان مى پندارند

بهروز خلیق

گردانندگان رژيم فقها با تدوين "قانون مجازات جرايم رايانه‌اي"، فيلترگذاري، بستن دفاتر شرکت‌هاي سرويس دهنده اينترنتي و صرف بودجه عظيم براي خريد وسائل فيلترينگ، مي‌توانند وفقه در مبادله آزادانه اطلاعات در برخي حوزه‌ها بوجود آوردند ولي قادر نخواهند شد مبادله آزادانه اطلاعات را متوقف سازند و مردم کشور ما را از دسترسي به اطلاعات محروم کنند.

سهراب مبشری

سرازير شدن دلارهاى نفتى ايران به جيب اليگارشى روس رواست اما صرف آن براى تأمين حق حيات شهروندان ايرانى حرام است
ايران که هنوز براى تهيه بنزين مورد نياز روزانه خود به شدت به کشورهاى ديگر وابسته است، چرا بايد حتماً غنى سازى اورانيوم را در خاک خود انجام دهد؟ آيا براى زندگى روزمره ايرانيان، سوخت اتومبيل حياتى تر است يا سوخت نيروگاه اتمى هنوز به بهره بردارى نرسيده؟ اگر قرار باشد خارجيان از ايران باج خواهى کنند، کدام ابزار مؤثرتر است: تحريم فروش بنزين به ايران يا تحريم صدور اورانيوم به کشور ما؟

بهروز خلیق

اکنون زمان به رخ کشيدن قدرت دفاعى در مقابل امريکا که به مدرنترين سلاحهاى مرگبار مجهز است، نيست. راه برون از بحران اتمى، همکارى با جامعه جهانى، پاسخ مثبت به خواست شوراى امنيت و تعليق غنى سازى تا زمان جلب اعتماد بين المللى است

بهروز خلیق

انتخاب نام "کار" براى ارگان سازمان از سمتگيرى اجتماعى سازمان برخاسته بود. در سرمقاله اولين شماره کار آمده است: "اينک که خلق ما متحد و يکپارچه پس از نبردى خونين رژيم سلطنتى را واژگون کرده......اينک که وظيفه همه نيروهاى انقلابى است که دستآوردهاى انقلاب را حفظ کنند...ما وظيفه خود ميدانيم که با انتشار يک نشريه ويژه کارگرى قدمى ديگر در جهت ارتقاء جنبش کارگرى برداريم."

بهروز خلیق

غرب نسبت به جمهورى اسلامى اعتماد خودش را از دست داده است و به شدت به برنامه هاى هسته ای آن مشکوک است. گزارش حسن روحانى به وضوع نشان ميدهد که رژيم حاکم تا آنجا که توانسته است برنامه هاى خود را از آژانس مخفى نگهداشته است. به همين خاطر غرب نگران است که جمهورى اسلامى در خفا در جهت دستيابى به سلاح هسته اى حرکت کند

علی صمد

جنبش دانشجوئی برای تقويت حوزه عمومی و جامعه مدنی هنگامی می تواند برپايه نقوذ و مقبوليت اجتماعی عمل كند كه به صورت متحد وارد عمل و سازماندهی درجهت زدن يك تشكل وسيع دانشجويی همچون اتحاديه سراسری يا كنفدراسيون بر آيد

بهروز خلیق

آنچه مسلم است غرب به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به تکنولوژی هسته ای که امکان تهيه سلاح اتمی را فراهم ميآورد، دست يابد. جمهوری اسلامی هم مصر است که به تکنولوژی هسته ای مجهز شود. تداوم اين روند، خطر رودرروئی بين ايران و غرب را افزايش ميدهد

بهروز خلیق

حقوق بشر، حقوق جهانشمول است. زيرا سر چشمه آن، سرشت مشترک انسانها است. حقوق بشر بر ارزش حيات، بر ارزش کرامت و شرافت همه انسانها، بر برابری مردان و زنان و بر تساوی ملل کوچک و بزرگ صحه ميگذارد. ما بعنوان انسان دارای اين حقوق هستيم، نه بعنوان عضو اين يا آن جامعه، يا گروه اجتماعی و يا قوم. سرشت مشترک انسانها، بنيادی تر از ديگر گونه های هويت است

علی صمد

امروز جنبش دانشجوئی نقاد قدرت است و با تمام تضييقاتی كه بر دانشجويان وارد می شود جنبش دانشجوئی از استقلال و آزادی خود دفاع می كند. اما به دليل ترفند ها و سركوب حكومت و نيز برخی سياست های فكر نشده فعالين دانشجوئی، ميان تشكل های دانشجوئی و بدنه دانشجوئی تا حدودی فاصله افتاده است

سهراب مبشری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نه يک جمهوری، که حکومتی استبدادی، ايدئولوژيک و غيرپاسخگو و غيرقابل اصلاح و تغيير را وضع کرده است. در اين قانون، مردم بی حقند و حاکمان قادر مطلق

بهروز خلیق

موضع گيری فعالين سياسی داخل کشور در شرايطی که کابينه راست افراطی گام بگام در جهت بستن فضای سياسی کشور و فضاهای عمومی قدم برميدارد، کار شجاعانه و مسئولانه ای است و هشياری و موقع شناسی اين نيروها را نشان ميدهد. انتشار بيانيه حاکی از آن است که امضا کنندگان آن، ضرورت مقاومت در مقابل پيشروی بنيادگرايان را دريافته اند و کوشيده اند جو سنگينی که بعد از انتخابات شکل گرفته است، بشکنند.

سهراب مبشری

پیرامون بحران اتمی جمهوری اسلامی، افسانه های بسیار پراکنده شده است. حکومت فقها برخی از آنها را سرهم کرده و برخی دیگر، بافته کسانی است که یا بر پایه گزینش آگاهانه سیاسی یا ناآگاهانه درباره این بحران نوشته اند و سخن گفته اند. از آنجا که حکام ایران می کوشند با تکیه بر این افسانه ها، افکار عمومی کشور را به سمتی که می خواهند بکشانند و این بحران را به امری تبدیل کنند که گویا مسئله ملی ایرانیان است، مقابله با افسانه های رایج و نشاندن واقعیات در برابر آنها ضروری است.

صفحه‌ها