یادداشت

سهراب مبشری

... تا زمانی که چشم اندازی برای توافق هسته ای دیده نمی شد، آمریکا و اروپای غربی برای مسئله حقوق بشر به عنوان ابزاری جهت افزایش فشار بر حکومت ایران و گرفتن امتیاز از آن در بحران هسته ای اهمیت قائل بودند. اگر توافق هسته ای به سرانجام برسد، ممکن است دو روند با تاثیری مغایر و تا حدی متضاد، در برخورد غربی ها به امر حقوق بشر در ایران رخ بنماید. از یک سو در ملاحظات استراتژیک غرب در قبال ایران از اهمیت حقوق بشر برای اعمال فشار بر تهران کاسته خواهد شد، و از سوی دیگر، بحران هسته ای دیگر امر حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع نخواهد داد.

علی پورنقوی

محلی برای خشنودی بیواسطۀ اپوزیسیون نیز وجود ندارد؛ زیرا پیام اروپا و امریکا می تواند به طولانی شدن حل و فصل مناقشۀ اتمی و این نیز به نوبۀ خود به تداوم درد و رنج مردم ایران در زیر بار تحریمها بیانجامد. خشنودی اپوزیسیون زمانی است که از عهدۀ تکلیف سنگینی که در اینجا به عهدۀ آن است برآید؛ تکلیفی دوسویه: ترسیم تعادلی ممکن میان حل و فصل بیدرنگ مناقشۀ اتمی و در نتیجه رفع تحریمهای ناشی از این مناقشه از سوئی و مطالبۀ پیگیری وضع حقوق بشر در ایران توسط اروپا و امریکا از عموم مجاری ممکن از سوی دیگر.

نظر1
علی صمد

سایت "کارآنلاین" همچنان خود را متعلق به اردوگاه چپ دمکرات می داند و صدایش را در این مسیر در جهت دنیایی بهتر بلند کرده و خواهد کرد. سایت "کارآنلاین" تربیونی است که برای آزادی، داد، حقوق بشر و برابری میان زنان و مردان، تلاش و فعالیت همه جانبه ای را می کند. سایت "کارآنلاین" سمتگیری اجتماعی و سیمای نشریه "کار" دیروز را در دفاع از زحمتکشان، همچنان حفظ کرده است.
با مجازی شدن نشریه "کار" بصورت "آنلاین" در دهه گذشته، سمتگیری اجتماعی آن تغییر نکرده و همچنان در جبهه نیروی کار قرار دارد.

توران همتی

امروزه فعالین جنبش زنان با بیش از سه دهه مبارزه و تجربه از توانمندی بالایی برای طرح مطالبات عادلانه و برابری طلبانه خود برخوردار شده اند و می توانند در موقعیت ها و فرصت های مناسب بوجود آمده با بکارگیری ابتکارات تازه و مدرن، و متناسب با ظرفیت جامعه و جنبش، تلاش ها و فعالیت های خود را با گام های استوارتری به پیش ببرند.

فرخ نعمت پور

تلاش برای رفع تحریمها بخودی خود امری مثبت است، هرچند کە رفع آنها بە خودی خود بە معنای ایجاد یک اقتصاد سالم و توسعە یافتە نمی تواند باشد، زیرا کە زدودن ضعف شدید اخلاقی از کشور بە کارهای دیگری نیز نیاز دارد، از جملە: ١ـ بازتوزیع ثروت در سطحی معقول، ٢ـ روبیدن اقتصاد رانتی از کشور، ٣ـ خلع ید از تمام ارگانهای اقتصادی موازی، ٤ـ ایجاد تشکلهای سندیکائی و صنفی مربوط بە زحمتکشان کشور کە اهرم مهمی در امر بازتوزیع ثروت در میان مردم اند، ٥ـ و سرانجام وجود رسانەهای مستقل بعنوان قوە چهارم در جهت کنترل دولتمردان.

صادق کار

درمورد بازکردن فضای سیاسی و رعایت حقوق بشر فعلا نشانەای از کوتاە آمدن خامنەای موجود نیست. او خدا و خرما را با هم می خواهد؛ هم می خواهد تحریم ها را بردارند، هم می خواهد کنترل قدرت را همچنان در دست خود داشتە باشد، هم برنامە اقتصادی راست گرایانەاش را بە اجرا بگذارد و هم اختناق را حفظ کند. اما حفظ همە اینها دیگر ممکن نیست. او ناگریز بە انتخاب است.

بهزاد کریمی

ما موظف به ایستادگی علیه هر حصر و حبسی هستیم. و اکنون از دیدگاه سیاسی، مقدم بر همه، برای درهم شکستن این حصر مشخص. ایستادگی‌های سه ساله این سمبل‌های جنبش سبز اگر نتوانند بازخورد در خور خود در جامعه را بیابند، آنگاه استبداد میدان را رها از حریف خواهد یافت و گلوی رقیب را بیشتر خواهد فشرد. میدان اگر تهی از انجام وظیفه شهروندی بماند، انگیزه حق خواهی در جامعه نیز رو به کاستی می نهد حتی تا آستانه پژمرده شدن. مبارزه در این راه، صرفاً عمل به یک وظیفه سیاسی نیست که جنبه اتیک و اخلاقی دارد. اول باید به تعهد اخلاقی عمل کرد که چیزی نیست جز مبارزه پیگیر برای عقب نشاندن استبداد در این بند کشیدن‌ها و به حصر نشاندن‌هایش.

نظر1
علی پورنقوی

این واقعیت که مقامات جمهوری اسلامی امروزه در توجیه برنامۀ هسته ای شان ناگزیر به استفاده از ترم "انرژی پاک" اند، نشانۀ مثبتی است؛ نشانۀ مثبتی دایر بر این که ... زمینۀ مساعد کنونی برای مباحثۀ مشخص پیرامون نیک و بد انرژی هسته ای، آنان را نیز به تماس با موضوع واداشته است. چنین مباحثه ای باید در جامعۀ ما گشوده شود و بیگمان سنگینترین وظیفه برای برپاداشت این مباحثه به عهدۀ حاکمیت است.

نظر2
فرخ نعمت پور

بر همین منطق اگر شرایط دشوار اقتصادی، نیروهائی را بە قدرت راند کە از ظرفیت حل دشواریها بهرەمند بودند، با ادامە وضعیت دشوار اقتصادی و پیشنهاد حل درازمدت آن از طرف غربیها، منطقا شرایط ابقا و ادامە نیروهای معتدل و اصلاح طلب در هرم قدرت ادامە پیدا خواهد کرد، ادامەای کە می تواند حتی در درازمدت بە تقویت پایەهای وجودی آنان منجر شود.

سیامک سلطانی

هم سازمان ملل متحد، هم آمريکا و فرانسه و روسيه و عربستان، و نيز دولت روحانی، موظفند که مسئولانه در جهت رسيدن به يگانه راه حل، يعنی توقف ارسال سلاح و کمکهای مالی، چه به رژيم سوريه و چه نيروهای مسلح اپوزيسيون، و برقراری آتش بس دائمی با هدف پايان دادن به جنگ و تدارک واگذاری سرنوشت کشور سوريه به دست مردم سوريه، در پی برگزاری انتخابات آزاد با حضور ناظران بين المللی، گام بردارند.

صادق کار

دلیل واقعی مخالفت جریان حاکم و تصمیم کمیسیون مجلس جهت اصلاح قانون موجود ... چیزی جز این نیست کە بر سر راە فعالیت رقیبان اصلاح طلبش موانع قانونی ایجاد کند و حلقە محاصرە آنها را تنگتر کند. قانون مصوب سال ٦٠ در واقع راە تشکیل و فعالیت قانونی احزاب و نهادها و انجمن های دگرخواە را مسدود کردە است، بنابراین قصد جریان حاکم از اصلاح آن، نە متوجە این گونە احزاب بلکە معطوف بە سلب حقوق قانونی و محدودتر کردن دایرە نفوذ اصلاح طلبان و کسانی است کە از آنان با عنوان "جریان فتنە" یاد می کنند.

بهزاد کریمی

صحبت بر سر "پدیده زنجانی" است و نه شخص زنجانی، نه رفیق دوست و جهرمی و نه رضا صراف‌های دون ژوان ساکن ترکیه. این پدیده از محصولات طبیعی و ناگزیر سیستمی است که در آن ساختار قدرت و بویژه راس قدرت، رها از هرگونه کنترل سیاسی و اقتصادی است... "پدیده زنجانی" ترجمان اقتصادی - رانتی پدیده‌ایی است سیاسی به نام ولایت فقیه. جراحی نیز می باید متوجه این غده اصلی باشد، وگرنه این پدیده بارها و هر بار بدخیم تر از قبل سر بر خواهد آورد و تیشه را بیش از پیش بر ریشه این مردم و سرزمین خواهد کوبید. به سراغ اصل مطلب باید رفت!

نظر1
علی پورنقوی

اکنون مقامات جمهوری اسلامی دریافته اند که "مذاکرات هسته ای با 1+5 به طور کامل به نفع ایران پیش نرفته است". این دریافت، با توجه به مفاد موافقتنامۀ ژنو و با توجه به آنچه مقامات جمهوری اسلامی از "نفع ایران" رایج کرده اند، معنای دیگری ندارد جز این که "حق مسلم غنی سازی اورانیوم" به طور کامل تأمین نشده است. این دریافت درستی است؛ اظهارات ظریف دایر بر این که یک روزه می توان وضع را به حالت اول برگرداند، واقعیت ندارند. اما به نظر می رسد که هنوز تنها عده کمی از مقامات جمهوری اسلامی این را نیز دریافته باشند که بالاکشیدن سطح توافقات ژنو در مذاکرات نهائی به نفع آنان بسیار بعید و یا حتی ناشدنی است.

نظر8
سهراب مبشری

در قرن گذشته، بزرگترین تلاش جمعی تا آن زمان بشر برای عدالت اجتماعی شکست خورد. ما هنوز داریم تاوان آن شکست را می پردازیم. تاوانی که به معنای ناپیدا ماندن بدیل تباهی های حاضر است. به یاد داشته باشیم در مقیاس تاریخی، دو دهه ای که از پایان اوتوپیاهای قرن بیستم می گذرد، دوره ای کوتاه است. انسانهایی که در این بیست سال به دنیا آمده اند و آنهایی که از این پس خواهند آمد، از بار سنگین شکستی که ما به دوش می کشیم رها خواهند بود. اگر قرار باشد تعبیر روزا لوکزمبورگ از بدیل بربریت واقعی شود، باید به انسانهایی که در سراسر جهان در برابر بربریت ایستاده اند امید داشت.

نظر1
سیامک سلطانی

می توان گفت که سال 2014 میلادی، سالی بس پرتأثیر بر آینده افغانستان و نیز کل منطقه است. علاوه بر انتخابات ماه آوریل ریاست جمهوری در افغانستان، که از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان نیز قرار است که در این سال تحقق پذیرد. سالهای آتی حیات افغانستان با هر دو موضوع و چگونگی تحقق هریک از این دو که تاثیر مستقیم نیز بر یکدیگر دارند، گره خورده است.

بهروز خلیق

اولين کنفرانس اميدآفرين بود و نشان داد که سه جريان و کنشگران چپ مصمم اند که پروژه وحدت را پيش ببرند. حاملين پروژه وحدت چپ از حزب يک پارچه و يکدست فاصله گرفته  و تنوع نظری ـ سياسی در چارچوب چپ را پذيرفته اند. حضور گرايش های مختلف چپ در کنفرانس و گفتگوی پر ثمر آن ها، نشان داد که می توان گام بعدی را با اطمينان بيشتری برداشت و به پيشبرد پروژه وحدت و شکل گيری تشکل چپ به رغم دشواری های فراوان اميدوار بود.

نظر2
صادق کار

تعبیر از حقوق شهروندی دراذهان شهروندان، در واقع همان منشور جهان شمول حقوق بشراست. اما آنچنان کە از محتوای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی پید است، این منشور بە رغم قرابت تعداد قابل توجهی از مواد آن با مفاد منشورجهانی، با آن نسبت لازم برقرار نمی کند؛ لذا، این آن چیزی نیست کە مبارزان حقوق بشر، سالها برایش مبارزە کردە و هزینە پرداختە اند. ‌

علی صمد

ما از توافقات بوجود آمده در ژنو استقبال می کنیم و آنرا به نفع منافع ملی ایران می دانیم. در ضمن ما معتقدیم که مذاکره بهترین روش برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای غلبه بر بحران های تنش آمیز موجود میان ایران و جامعه جهانی است. اما بدیهی است که چنین توافقی تنها بعنوان یک گام اولیه برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی است و وضع نهائی چه در مناسبات با خارج و چه در عرصه داخل نمی تواند تنها به این توافقات محدود استوار گردد

توران همتی

خشونت عليه زنان در کشور ما را می توان از کوچکترين واحد اجتماع، يعنی خانواده، در اشکال توهين و نزاعهای خانگی و فشار ... تا بالاترين ارگانهای کشور، يعنی مجلس و شورای عالی قضائی و وزارتخانه های مختلف از جمله دادگستری و کار و يا در عرصه های مختلف فعاليت احتماعی از جمله آموزش و پرورش و کسب تحصيلات دانشگاهی، شاهد بود.

علی پورنقوی

مخالفت عربستان و اسرائیل با ایران و نارضایتی شان از حل مناقشات حول پروندۀ اتمی ایران و از این مجرا خاتمۀ احتمالی تنش 35 ساله در مناسبات ایران و امریکا، همگی واقعی اند. اما روایتهای پیشگفته از روند مذاکرات نیز همگی در یک مورد مشترک اند و آن این که پیش نویس متن اولیه که بالاخره مورد توافق ایران هم قرار گرفته، توسط امریکا ارائه شده بوده است. بنابراین آیا نمی توان عدم حصول به توافق را، نه برپایۀ مناسبات آتی مورد نظر فرانسه با ایران، بلکه بر پایۀ مناسباتی که فرانسه از چند سال پیش از این می خواسته است با امریکا داشته باشد، توضیح داد؟

نظر8

صفحه‌ها