یادداشت

سیامک سلطانی

هم سازمان ملل متحد، هم آمريکا و فرانسه و روسيه و عربستان، و نيز دولت روحانی، موظفند که مسئولانه در جهت رسيدن به يگانه راه حل، يعنی توقف ارسال سلاح و کمکهای مالی، چه به رژيم سوريه و چه نيروهای مسلح اپوزيسيون، و برقراری آتش بس دائمی با هدف پايان دادن به جنگ و تدارک واگذاری سرنوشت کشور سوريه به دست مردم سوريه، در پی برگزاری انتخابات آزاد با حضور ناظران بين المللی، گام بردارند.

صادق کار

دلیل واقعی مخالفت جریان حاکم و تصمیم کمیسیون مجلس جهت اصلاح قانون موجود ... چیزی جز این نیست کە بر سر راە فعالیت رقیبان اصلاح طلبش موانع قانونی ایجاد کند و حلقە محاصرە آنها را تنگتر کند. قانون مصوب سال ٦٠ در واقع راە تشکیل و فعالیت قانونی احزاب و نهادها و انجمن های دگرخواە را مسدود کردە است، بنابراین قصد جریان حاکم از اصلاح آن، نە متوجە این گونە احزاب بلکە معطوف بە سلب حقوق قانونی و محدودتر کردن دایرە نفوذ اصلاح طلبان و کسانی است کە از آنان با عنوان "جریان فتنە" یاد می کنند.

بهزاد کریمی

صحبت بر سر "پدیده زنجانی" است و نه شخص زنجانی، نه رفیق دوست و جهرمی و نه رضا صراف‌های دون ژوان ساکن ترکیه. این پدیده از محصولات طبیعی و ناگزیر سیستمی است که در آن ساختار قدرت و بویژه راس قدرت، رها از هرگونه کنترل سیاسی و اقتصادی است... "پدیده زنجانی" ترجمان اقتصادی - رانتی پدیده‌ایی است سیاسی به نام ولایت فقیه. جراحی نیز می باید متوجه این غده اصلی باشد، وگرنه این پدیده بارها و هر بار بدخیم تر از قبل سر بر خواهد آورد و تیشه را بیش از پیش بر ریشه این مردم و سرزمین خواهد کوبید. به سراغ اصل مطلب باید رفت!

نظر1
علی پورنقوی

اکنون مقامات جمهوری اسلامی دریافته اند که "مذاکرات هسته ای با 1+5 به طور کامل به نفع ایران پیش نرفته است". این دریافت، با توجه به مفاد موافقتنامۀ ژنو و با توجه به آنچه مقامات جمهوری اسلامی از "نفع ایران" رایج کرده اند، معنای دیگری ندارد جز این که "حق مسلم غنی سازی اورانیوم" به طور کامل تأمین نشده است. این دریافت درستی است؛ اظهارات ظریف دایر بر این که یک روزه می توان وضع را به حالت اول برگرداند، واقعیت ندارند. اما به نظر می رسد که هنوز تنها عده کمی از مقامات جمهوری اسلامی این را نیز دریافته باشند که بالاکشیدن سطح توافقات ژنو در مذاکرات نهائی به نفع آنان بسیار بعید و یا حتی ناشدنی است.

نظر8
سهراب مبشری

در قرن گذشته، بزرگترین تلاش جمعی تا آن زمان بشر برای عدالت اجتماعی شکست خورد. ما هنوز داریم تاوان آن شکست را می پردازیم. تاوانی که به معنای ناپیدا ماندن بدیل تباهی های حاضر است. به یاد داشته باشیم در مقیاس تاریخی، دو دهه ای که از پایان اوتوپیاهای قرن بیستم می گذرد، دوره ای کوتاه است. انسانهایی که در این بیست سال به دنیا آمده اند و آنهایی که از این پس خواهند آمد، از بار سنگین شکستی که ما به دوش می کشیم رها خواهند بود. اگر قرار باشد تعبیر روزا لوکزمبورگ از بدیل بربریت واقعی شود، باید به انسانهایی که در سراسر جهان در برابر بربریت ایستاده اند امید داشت.

نظر1
سیامک سلطانی

می توان گفت که سال 2014 میلادی، سالی بس پرتأثیر بر آینده افغانستان و نیز کل منطقه است. علاوه بر انتخابات ماه آوریل ریاست جمهوری در افغانستان، که از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان نیز قرار است که در این سال تحقق پذیرد. سالهای آتی حیات افغانستان با هر دو موضوع و چگونگی تحقق هریک از این دو که تاثیر مستقیم نیز بر یکدیگر دارند، گره خورده است.

بهروز خلیق

اولين کنفرانس اميدآفرين بود و نشان داد که سه جريان و کنشگران چپ مصمم اند که پروژه وحدت را پيش ببرند. حاملين پروژه وحدت چپ از حزب يک پارچه و يکدست فاصله گرفته  و تنوع نظری ـ سياسی در چارچوب چپ را پذيرفته اند. حضور گرايش های مختلف چپ در کنفرانس و گفتگوی پر ثمر آن ها، نشان داد که می توان گام بعدی را با اطمينان بيشتری برداشت و به پيشبرد پروژه وحدت و شکل گيری تشکل چپ به رغم دشواری های فراوان اميدوار بود.

نظر2
صادق کار

تعبیر از حقوق شهروندی دراذهان شهروندان، در واقع همان منشور جهان شمول حقوق بشراست. اما آنچنان کە از محتوای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی پید است، این منشور بە رغم قرابت تعداد قابل توجهی از مواد آن با مفاد منشورجهانی، با آن نسبت لازم برقرار نمی کند؛ لذا، این آن چیزی نیست کە مبارزان حقوق بشر، سالها برایش مبارزە کردە و هزینە پرداختە اند. ‌

علی صمد

ما از توافقات بوجود آمده در ژنو استقبال می کنیم و آنرا به نفع منافع ملی ایران می دانیم. در ضمن ما معتقدیم که مذاکره بهترین روش برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای غلبه بر بحران های تنش آمیز موجود میان ایران و جامعه جهانی است. اما بدیهی است که چنین توافقی تنها بعنوان یک گام اولیه برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی است و وضع نهائی چه در مناسبات با خارج و چه در عرصه داخل نمی تواند تنها به این توافقات محدود استوار گردد

توران همتی

خشونت عليه زنان در کشور ما را می توان از کوچکترين واحد اجتماع، يعنی خانواده، در اشکال توهين و نزاعهای خانگی و فشار ... تا بالاترين ارگانهای کشور، يعنی مجلس و شورای عالی قضائی و وزارتخانه های مختلف از جمله دادگستری و کار و يا در عرصه های مختلف فعاليت احتماعی از جمله آموزش و پرورش و کسب تحصيلات دانشگاهی، شاهد بود.

علی پورنقوی

مخالفت عربستان و اسرائیل با ایران و نارضایتی شان از حل مناقشات حول پروندۀ اتمی ایران و از این مجرا خاتمۀ احتمالی تنش 35 ساله در مناسبات ایران و امریکا، همگی واقعی اند. اما روایتهای پیشگفته از روند مذاکرات نیز همگی در یک مورد مشترک اند و آن این که پیش نویس متن اولیه که بالاخره مورد توافق ایران هم قرار گرفته، توسط امریکا ارائه شده بوده است. بنابراین آیا نمی توان عدم حصول به توافق را، نه برپایۀ مناسبات آتی مورد نظر فرانسه با ایران، بلکه بر پایۀ مناسباتی که فرانسه از چند سال پیش از این می خواسته است با امریکا داشته باشد، توضیح داد؟

نظر8
بهروز خلیق

وزارت اطلاعات مرتباً به فعالين سياسی و مدنی پيام می دهد که فکر نکنيد وضعيت سياسی کشور با روی کار آمدن دولت روحانی تغيير کرده است. در به همان پاشنه می چرخد. وزارت اطلاعات هم چنان دست خامنه ای است و پيام آن، پيام خامنه ای است. خامنه ای، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی می خواهند اين پيام را به مردم، نيروهای اصلاح طلب، تحول طلب و حتی اعتداليون برسانند که با انتخابات رياست جمهوری و پيروزی حسن روحانی وضعيت سياسی کشور تغيير نکرده و فضای سياسی گشوده نخواهد شد

نظر4
فرخ نعمت پور

گسترش عدم اعتماد آمریکائیها نسبت به‌ کشورهای اروپائی. عمق و وسعت شنودها به‌ خودی خود نشانگر این امر است. این عدم اعتماد قبل از هر چیز ناشی از پر رنگتر بودن دیپلماسی در سیاست اروپائیها نسبت به‌ حضور آن در سیاست کلان آمریکائیهاست. در واقع بهانە آمریکائیها برای این شنودها کە همانا تروریسم است معلوم نیست در کجا با شنود مکالمەهای تلفنی آنجلا مرکل تماس برقرار می کند. تو گوئی صدراعظم آلمان بخشی از پروژە تروریسم جهانی است

صادق کار

خامنەای می خواهد فضای امنیتی و پلیسی در دانشگاە ها و بە عبارتی در کل جامعە همچنان محفوظ بماند و مسئولیت بە کسانی سپردە شود کە نخواهند بە باز شدن فضا در دانشگاە ها و جامعە یاری رسانند. علت هجوم راست سنتی و مخالفت خامنە ای با کاندیدائی توفیقی چیزی جز این نبود کە می شد دید و انتظار داشت وی بخشی از وعدە های انتخاباتی روحانی بە دانشجویان و دانشگاهیان را عملی کند. توفیقی حداقل در مدت کوتاهی کە سرپرست وزارت آموزش عالی بود، با این کە می دانست اقداماتی کە انجام می دهد، شانس وزیر شدنش را تقلیل می دهند، دچار محافظە کاری نشد و هرچە را درست تشخیص داد بە آن عمل کرد.

نظر1
علی پورنقوی

خوشبینیهای حاصله در جریان سفر حسن روحانی به نیویورک، در چند روز باقی مانده به مذاکره میان ایران و گروه کشورهای 5+1 به میزان بسیاری رنگ باخته اند. نوشته حاضر شک و تردیدهای شکل گرفته را توضیح می دهد و با باور به وجود راه حلی قابل پذیرش برای طرفین بر سر پروندۀ هسته ای ایران، چارچوب یک راه حل ممکن را پیش می نهد. در عین حال تصریح می کند که "اگر پایه اعتمادآفرینی میان ایران و "جهان خارج" بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی پذیرش پروتکل الحاقی باشد، اساس اعتمادسازی میان حاکمیت و مردم حول این برنامه، گشودن باب بحث ملی در این باره خواهد بود".

سیامک سلطانی

متاسفانه جنبش مخالفت با اعدام در کشور ما، هنوز در مرحله جنينی خود قرار دارد و اغلب، مخالفت با حکم اعدام زمانی صورت می گيرد که برای نجات فرد معينی، چه به جرم سياسی و چه به جرم اجتماعی، تحرکی از جانب فاميل و دوستان و آشنايان شخص محکوم به اعدام ، صورت می گيرد. اما در اکثر موارد، اين فعاليتها جنبه عمومی ندارند و پس از موفقيت و يا عدم موفقيت در موردی خاص، از جانب اکثريت فعالان، به فراموشی سپرده می شوند.

علی صمد

همه فاکتورها نشانگر این است که آمریکا مصمم است درماهیت رابطه خود با ایران تحولاتی ایجاد کند. تردیدهای اوباما در خصوص قدرت واقعی روحانی تنها با گذشت زمان و با اقدامات عملی دولت او در مذاکرات برطرف خواهد شد. هدف اصلی روحانی این است که تحریم هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده است را از طریق مذاکره با کشورهای 1+5 و بویژه امریکا که به صورت تحریم های چند لایه ای علیه ایران می باشند را کاهش دهد. چهار قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده است.

فرخ نعمت پور

شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، نە تنها یک ابراز سیاسی از جانب طرفین برای یک شروع دیگر، بلکە فراتر از آن نشانه های گشودن کادر وسیعتری برای توافق است... باشد که‌ این ابراز سیاسی و علائم گشودن کادر وسیعتر بتواند در عمل به‌ سیاستهای مشخص و عملی فرابروید. تاکید طرف ایرانی بر تغییر در دیدگاه های کلان کشورهای غربی آن چنان که‌ روحانی خواهانش است (پذیرش اعتدال)، مسیری دو سویه‌ است که‌ یک سویه‌ آن از جمله‌ به‌ گسترش همکاریهای این کشور با آژانس اتمی برمی گردد.

نظر1
علی پورنقوی

واقعیت باقیمانده این است که حاکمان جمهوری اسلامی بیشترین امکان انتخاب را تنها در عرصۀ سیاست داخلی دارند. آنها در این عرصه یا به راه تداوم فضای امنیتی، اختناق و سرکوب حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی خواهند رفت یا به تفاریق در هر یک از این وجوه نیز دست به تغییراتی مثبت خواهند زد... برای خوشبینی در مورد تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در این عرصه باید منتظر "نرمش قهرمانانه" ای نسبت به مخالفان بود. جمهوری اسلامی که چنین نرمشی را در قبال "دشمن" و "شیطان بزرگ" بر می تابد، چرا در برابر مخالف درونی خود برنمی تابد؟

نظر2
علی صمد

جمهوری اسلامی با حمایت همه جانبه از دولت اسد و تائید جنایات وی در کشتار غیر نظامیان و هم چنین اعزام نیروی مسلح به خاک سوریه عملاً نقش مخربی به عهده داشته است. در بحرانی کردن این منطقه، جمهوری اسلامی همانند عربستان، قطر و ترکیه به عنوان عاملین پیچیده تر و بدتر کردن مخاصمه سوریه و تداوم کشتارها در این کشور مسئولیت مستقیم دارند

نظر1

صفحه‌ها