انديشه سياسی

حمیدرضا افتخاری

فلسفه معاصر موضوعات و مسائل مهم و ارزشمند فراوانی دارد که مقتضای زمان و خصوصا پیشرفت در حوزه علوم تجربی آنها را سبب گشته است. فلسفه در رابطه تنگاتنگ با علوم تجربی است. نه اینکه یافته های این علوم در فلسفه به زبانی دیگر بیان می شوند، نه. بلکه هر چه یافته های ما در علوم تجربی جدیدتر وگسترده تر می شوند، بر تعداد سئوالات و پرسشهایمان و بر تعمیق دیدگاه ما نسبت به هستی و جهان خارج و نیز جهان درونی خودمان افزوده می گردد.

مسعود رضوی فقیه

گيدنز به رابطه و تأثيرى عميق در جهان امروز، ميان جهان توسعه يافته و جوامع واپس مانده باور دارد و آراى بسيار مهم و نوآورانه اش درباره جهانى شدن، ريشه در همين پيوند متقابل جوامع صنعتى و توسعه نيافته دارد.

سارا ارمنی

فايرآبند ميگفت ما در منطق فلسفي تاكنون فقط متد يا اين - يا آن، مرگ - زندگي، انقلاب- ضد انقلاب، مؤنث - مذكر،حقيقت- غيرحقيقت، و غيره را پذيرفته و تعقيب كرده ايم؛ چرا درجستجوي امكان ديگر يا امكان سومي نباشيم؟

مهرداد مشایخی

دوره ای که ما بخواهیم بگوئیم که مبارزه اصلی در میان نخبگان حکومتی هست، آن دوره را جامعه ما پشت سر گذاشته است. بنابراین ما الان نزدیکترین دوره ای که در برابر ما هست احتمالا مدل سوم هانتیگتون هست. یعنی مدلی که جامعه مدنی می رود که به اصطلاح ببیند خودش را و قدرت اش را در یک چالش تدریجی بر حکومت تحمیل بکند یا نه؟

ع. سلطانی دشت بزرگ

از جمله نظرات جمهوريخواهي او اين بود كه ميگفت بدون عدالت، هيچ دولتي قابل دوام نيست و بزرگترين هدف سياسي يك خلق بايد آن باشد كه بهترين افراد را براي مملكت داري انتخاب كند و دولتش دردست برگزيدگان مردمي باشد.

ع. سلطانی دشت بزرگ

مورخين فلسفه مدعي هستند كه هيچ فيلسوف عصر جديد درغرب مانند اسپينوزا مورد دشنام، توهين، تهمت و تمسخر قرار نگرفت، چون او آنزمان به انتقاد از اديان رسمي و غيررسمي يهود و مسيحيت پرداخته بود. كنيسه يهوديان آنزمان او را براي ابدالدهر لعنت نموده و خواهان دستگيري يا تبعيد وي به نقاط بدآب وهوا مي باشد.

آتوسا سلطان زاده

نيكولای كوئسی می گفت، برای اينكه دين و كليسا و روحانيت از هم نپاشند، بايد آنها به اصلاحگرايی تن در دهند. فلسفه قرون وسطا آنزمان دربند الاهيات گرفتار و انتقاد از دگم های دينی ممنوع بود. كوئسی كوشيد با كمك شناخت علوم، پايه ای برای شناخت جهان بيابد.

نصرت شاد

بعد از پايان جنگ جهاني دوم و داغان شدن فاشيسم، هوركهايمر و آدرنو به آلمان برگشته و كتابي با عنوان “ ديالكتيك روشنگري “ يا ديالكتيك عقل گرايي منتشر كردند. با كمك اعضاي مكتب فرانكفورت و تئوري انتقادي بود كه ماركسيسم غربي، ولي غير استالينيستي به ميان روشنفكران راه يافت. دانشجويان معترض، اغلب به آثار آدرنو و هوركهايمر، منتشر شده در دهه 30 ميلادي قرن گذشته مراجعه كرده و از آنها كمك ميگرفتند.

آتوسا سلطان زاده

آيا غير از سانسورهاي رنگارنگ، اينها، مزاحمت هاي زبان براي شناخت و فلسفه نيستند؟ آيا بازي با زبان و واژه ها، نيز فعاليتي فلسفي است؟ آيا ميشود هر موضوعي را با كمك زبان و ادبيات بيان كرد، آيا جملات پوچ و بي معني نيز وجود دارند، آيا در بازار حراجي، واژه هاي فلسفي خريداري دارند؟

ع. سلطانی دشت بزرگ

هگلي هاي چپگرا مانند فوئرباخ، ماركس و انگلس تحت تاثير نظريات او قرار گرفتند. فلسفه هگل آنزمان اهميت خاصي دركشور هايي كه در جستجوي هويت ملي –تاريخي بودند، يافت. هگل به جانبداري از انقلاب فرانسه درآغاز نوشت كه آن، احساس هيجان انگيز طلوع آفتاب در انسان را زنده ميكند.

سارا ارمنی

آنارشيستها طبق آرزوهايشان خواهان پايان حاكميت انسان بر انسان هستند. آنها آنارشيسم را فلسفه عمل و عمل انقلابي را، تبليغ عمل سياست و مبارزه ميدانند. به نظر آنها درهرجايي كه دولت با كمك پليس و بوروكراتي، هرگونه اعتراض راسركوب كند، زمينه براي تبليغ آنارشيسم وجود دارد.

تئودور آدورنو از فيلسوفان و منتقدان اجتماعى مطرح آلمان پس از جنگ دوم جهانى به شمار مى رود. او در دهه ۱۹۶۰ برجسته ترين منتقد فلسفه علم كارل پوپر و فلسفه وجودى مارتين هايدگر بود. يورگن هابرماس يكى ازمهم ترين فلاسفه اجتماعى آلمان پس از ۱۹۷۰، شاگرد و دستيار وى بود. دامنه تأثير آدورنو تا حدودى از خصلت بين رشته اى تحقيقات وى نشأت مى گيرد.

سارا ارمنی

فيشته ميگفت براي شناخت هركس بايد به فلسفه اش توجه كرد، چون فلسفه هرشخصي نشانه اي از آگاهي، شخصيت، تربيت، شرايط اجتمايي او دارد. فيشته دليل و سرچشمه آزادي انسان را، ضرورت آن ميدانست و ميگفت، انسان،خود سازنده تاريخ است. به نظر مورخين چپ فلسفه، در جهانبيني فيشته جوان، ميتوان عناصر آته ايستي با روشي جدلي يافت.

سارا ارمنی

کارل مارکس در كتاب "ايدئولوژي آلماني “ مينويسد، هدف از فلسفه اش اين است كه با هرنوع فلسفه ايده آليستي قطع رابطه قاطعانه بنمايد. براي حل معماي جهان بايد عمل سياسي و تجربه فلسفي با هم متحد شوند. فلسفه دريك جامعه ايده آل، فلسفه عمل و تجربه است. درجامعه ايده آل آرماني بدون طبقه آينده، تضادهاي : انسان و طبيعت، هستي جهان و وجود انسان، آزادي و ضرورت، فرد و نوع بشر، بايد حل شوند.

در اولين روز سال ۲۰۰۵ میلادی اتاق پالتاك "اتحاد جمهوريخواهان" سكولاريزم را موضوع بحث قرار داد. خانم شكوه محمودزاده و آقايان محمد ارسي و مهرداد بروجردي سخنرانان اين جلسه بودند كه پس از ابراز نظرات خود به پرسشهاي حاضران پاسخ گفتند. اداره جلسه سخنرانی را خانم پروین و آقای ضیا عابدی به عهده داشتند.

به اعتقاد نگری «شبكه» كنونى حاكميت «مركزيت زدايى» شده است؛ حاكميت مركز خودش را از دست داده است و آن را بايد «امپراتورى» نام نهاد و نه مانند گذشته «امپرياليسم». اطلاق امپرياليسم به دولت هاى بزرگى بود كه در مقابل دولت- ملت هاى ديگر اعمال نفوذ و قدرت مى كردند اگرچه هرگز نتوانستند سلطه فراگير داشته باشند و همواره با هم در نزاع بودند.

سارا ارمنی

ازنظرتاريخي، فويرباخ يكي ازمهمترين فيلسوفان ماترياليست پيش ازماركس است. پيرامون اهميت او بايد گفت زمانيكه در اواسط قرن ۱۹ درغرب فلسفه اي غيراز ايده آليسم يكه تازي نميكرد، او به نقد نظرات فيلسوفاني مانند: هگل، كانت و شوپنهاور پرداخت. فويرباخ از موضع ماترياليست آنتروپولوژيك به انتقاد ريشه اي از دگمهاي مسيحيت و فلسفه ايده آليستي پرداخت.

ع. سلطانی دشت بزرگ

او از جمله وظايف فلسفه را، بيداركردن انسانهاي بخواب رفته و افشا نمودن اشتباهات قواي حسي انسان، در ضمن شناخت ميدانست. او ميگفت براي شناخت، بايد بجاي استفاده از تجربيات قواي حسي فيلسوفان طبيعتگرا، تفكر و خرد را بكار برد. بنظر او چون علوم تجربي قادر به درك راز طبيعت نيستند، فلسفه بايد با كمك عقل و خرد، منطق و ديالكتيك، آن را كشف نمايد.

ع. سلطانی دشت بزرگ

اگر ماركس خواهان آزادي،عدالت و زيبايي شد، كيركگارد خواهان آزادي انتخاب؛ نوع كليسا، دين و خداي انسان گرديد. اگر ماركس يك هگل گراي چپ بود، كيركگارد ضد هگل شد و عليه او قد علم نمود. كيركگارد به علت دشمني مطبوعات جنجال برانگيز، سالها با نام مستعار مقاله و كتاب نوشت. بعدها با افشاشدن نام‌اش،او را "سقراط شمالی" نام گذاشتند.

مهرداد مشایخی

۲۵ سال پس از انقلاب ۱۳۷۵ شرايط تا اندازه اى متفاوت شده. امروز گروه ها و گرايش هاى اپوزيسيون در سطح رسمى (نظام ارزشى خود) به دموكراسى التفات نشان داده و به درجات گوناگون هدف غايى خود را دموكراسى خواهى اعلام مى دارند. نسل جوان سياسى در ايران، بويژه، در اين مسير پيگيرتر و مصمم تر مى نمايد و شكل گيرى يك فرهنگ سياسى مدرن، پويا و دموكراتيك را در آينده نويد مى دهد.

صفحه‌ها