شورای سردبیران کار آنلاین

تبریک نوروزی

ما، شورای سردبیران کار آنلاین، فرا رسیدن نوروز و بهار را بە شما شادباش می گونیم و برایتان شادمانی و سلامت پایدار آرزو می کنیم. امیدواریم امیدواریم سال پیش رو سال تدبیر برای پیشگیری از سقوط مجدد کشور ما در فضای تنش با جهان خارج و و بهبود معیشت مردم، خاصه کارگران و زحمتکشان میهنمان، و سال طلایه‌داری آزادی باشد.

بخش: 

تبریک نوروزی

ما، شورای سردبیران کار آنلاین، فرا رسیدن نوروز و بهار را بە شما شادباش می گونیم و برایتان شادمانی و سلامت پایدار آرزو می کنیم. امیدواریم سال پیش رو آغازی بر گشایش گره های سنگین نشسته بر حیات کشور ما، سال رفع تنشها با جهان خارج و بهبود معیشت مردم، خاصه کارگران و زحمتکشان میهنمان، و سال طلایه داری آزادی باشد.

بخش: 

25 سال در جستجوی «داد»

دستیابی به «داد» نیازمند تدارک است. چندین سال است که شاهدیم گروهی از شخصیتها و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری، داد را با شعار «نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم» و گروهی دیگر با شعار «می بخشيم اما فراموش نمی کنيم» تدارک می بینند. پاسخ مناسب به تدارک «داد»، تنها با همت عميق، همه جانبه و پیگیر اندیشه ورزان و فعالان عرصه های سیاسی، حقوقی و حقوق بشری در همبستگی اکید با بازماندگان قربانیان جنایت حاصل خواهد آمد. چنین باد!

نوروزتان پيروز و بهارتان خجستە باد!

بە امید آنکە در پرتو مبارزات مردم و افزایش همبستگی نیروهای مخالف استبداد و بی عدالتی، استبداد حاکم هرچە زودتر از میان بردادشتە شود و با استقرار حاکمیت مردم، زمینە توسعە اقتصادی و سیاسی و غلبە برفقر و بیعدالتی در جامعە ما مهیا گردد.

در سوگ نرگس خاتون محمودی - تابان

شورای سردبیران کارآنلاین درگذشت این مادر و یار دیرین را بە خانوادە، بستگان و همە فدائیان خلق تسلیت می گوید. باشد کە وفا، صداقت و پایداری این انسان شریف چراغ راە امروز و آیندەمان باشد در مبارزە خستگی ناپذیر برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد.

بخش: 

تبریک سال نو میلادی

شورای سردبیران کار آنلاین، فرارسیدن سال ٢٠١٣ میلادی را بە همە مردم جهان بویژە هموطنان عزیز مسیحی تبریک می گوید، و آرزو می کند کە سال جدید سال بهتری برای همە مردم جهان باشد، و صلح، آزادی و رونق اقتصادی جای جنگ، استبداد، بحران اقتصادی و فقر و بی عدالتی را بگیرد، و ملل و فرهنگ های مختلف بتوانند با مدارا و تفاهم بە همراە یکدیگر علیە جنگ، دیکتاتوری، فقر، بی عدالتی، تبعیض، ستم و دیگر معضلاتی کە همە مردم جهان از آنها رنج می برند، مبارزە نمایند.

چاپ مجموعه‌ داستان "شبهای رایحه‌ و سفر" اثر فرخ نعمت پور

اخیرا کتاب "شبهای رایحه‌ و سفر" اثر فرخ نعمت پور که‌ شامل چندین داستان به‌ زبان کردی می باشد، در شهر سلیمانیه‌ از سوی بنگاهی انتشاراتی به‌ همین عنوان چاپ و منتشر شده‌ است. از همین نویسنده‌ قبلا کتاب هایی دیگر بخصوص در زمینه‌ رمان و داستان چاپ و منتشر شده‌ است، و کتاب کنونی در اصل هفتمین کتاب از فرخ نعمت پور می باشد.

هم میهنان گرامی؛فرارسیدن سال1391 خورشیدی بر شما فرحنده باد!

شورای سردبیران کار آنلاین، نوروز خجستە وطلوع سال ١٣٩١خورشیدی را بە عموم مردم کشورمان وبالاخص بە کلیە مبارزانی کە بدلیل مبارزە درصفوف جنبش مردمی سراسری و یا همسو با آن زندانی وشکنجە شدەاند، صمیمانە شادباش می گوید وتلاش وايستادگی دلاورانە آنان در شکنجە گاە های رژیم علیە استبداد حاکم وبیعدالتی را ارج می نهد.

بخش: 

تلاش ارتش سایبری حکومتی برای ایجاد اختلال در مراسلات پستی کار - آنلاین

دربامداد روز ٥ شنبە ٤ اسفند ماە، صندوق پست الکترونيک سايت کار- آنلاین، از طرف ارتش سایبری حکومتی مورد تعرض واقع شد. اين تعرض همزمان با انتشار یک گزارش ساختگی امنیتی تهدید آمیز در مورد کیفیت مناسبات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با برخی ازفعالین جنبش سبز و تشدید تبلیغات وتهدیدات رسانەای علیە فعا لین و همراهان جنبش سبز، صورت گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شورای سردبیران کار آنلاین