سخن روز

فرخ نعمت پور

محمد جواد ظریف در مصاحبەای با بی بی سی در جریان سفرش بە اروپا برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ، از آمریکا خواست دست از تهدید ایران بردارد. این در حالی است کە در همین کنفرانس کشورهای اسرائیل، عربستان و ترکیە بشدت بە ایران تاختند و آن را تهدیدی برای امنیت منطقە خواندند.

ظریف در ادامە همین مصاحبە گفت کە ایران هیچ خصومتی را آغاز نمی‌کند و در واقع کشورش هیچ گاه آغازگر خصومتی نبوده و برنامه‌ای نیز در این زمینه ندارد.

نظر3
فرخ نعمت پور

بعد از یک ماە نقل مکان کردن ترامپ بە کاخ سفید، هنوز آمریکا از لحاظ سیاسی وضعیت خود را تعریف نکردە است. کیسنجر از همان ابتدا گفت کە با روی کار آمدن ترامپ، ٩ ماە این روند طول می کشد و مک کین سناتور جمهوری خواە اخیرا از سردرگمی ترامپ گفته است.

اما علیرغم این وضعیت، می توان با توجە بە روند رویدادها بە دو شاخص اصلی در سیاست ترامپ دست یافت: مخلص زور و علاقمند بە آن کە باج دهد.

فاکتها هم اینهایند:

نظر1
علی پورنقوی

انصراف اندی پوزدر (Andy Puzder)، کاندیدای ترامپ برای وزارت کار امریکا، را نخستین ناکامی ترامپ در اثر مقاومت هم حزبیهای خودش، یعنی حزب جمهوریخواه، ارزیابی کرده اند. پوزدر، میلیاردری است که بخش بزرگی از ثروت خود را مدیون دستمزدهای پائین کارگرانش در رستورانهای زنجیره ای اش است. او نه تنها مخالفتی با ورود کارگران "غیرقانونی" از مکزیک به بازار کار امریکا ندارد، بلکه معتقد است ورود کار ارزان به بازار کار امریکا باید دائماً جریان داشته باشد.

نظر1
فرخ نعمت پور

این روزها محمود احمدی نژاد بە نوعی بە موضوع رسانەها تبدیل شدە است. موضوع جنجالی مطرح شدە از جانب او هم، اعلام برائت از اصولگرایان بود. اما چنین بە نظر می رسد کە خودنمائی این روزهای احمدی نژاد قبل از این کە ربطی بە اعلام مواضع او در رابطە با اصولگرایان داشتە باشد، بە موضوع ترامپ بستگی دارد.

محمود میرمالک ثانی

تاریخ پرماجرای جمهوری اسلامی در چهارمین دهه عمر خود حاکی از آن است که دیگر قادر به انتخاب استراتژی مستقلی نیست و برای حیات خود نیاز به دیگر کشورها، همچون روسیه و چین، دارد. حکومت فقها در ایران با اختصاص دادن میلیارد ها دلار از پول نفت به تجهیز بنیه نظامی کشور و حضور نظامی در کشورهای منطقه (سوریه و عراق) تاکنون خسارات فراوانی به توسعه اقتصادی و منافع کشور وارد آورده است.

نظر3
فرخ نعمت پور

ترامپ دلخوش از حضور سامورائی ها در کنار خود و با غیرت آنان شمشیر را از رو بستە و چپ و راست را تهدید می کند. بە جز روسیە کە او پوتین آن را تمجید می کند، تقریبا همە کشورهای دیگر جهان بنوعی در حوزە تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم او قرار دارند. در این تهدیدها، ایران در صدر قرار دارد و بعد از آن دولت چین می آید، و در ادامە اروپا و...

فرخ نعمت پور

در حالی کە از انشقاق در جریان اصولگرائی در کشور سخن گفتە می شود و مفسران معتقدند کە این جریان بە سە گروە اصلی تقسیم شدە است (جریان متمایل بە اعتدالگرائی، جریان جبهە پایداری ـ دلواپسان و سرانجام بلاتکلیفان میان این دو)، اما خبر از این هم می رسد کە همین مفسران کە متمایل بە دولت روحانی اند از محافظەکاری رئیس جمهور، کم تجربگی فراکسیون امید در مجلس و عدم هماهنگی لازم میان این فراکسیون با دولت روحانی می گویند.

نظر1
محمود میرمالک ثانی

اعتراضات گسترده مردم رومانی نهایتاً دولت چپگرای رومانی را مجبور کرد تا از حکم جنجال برانگیز خود عقب نشیند. حکمی که بر مبنای آن متهمان  فساد مالی از تعقیب قضایی معاف می شدند. مضحک تر از آن وقتی است که دولت چپگرای رومانی حکم مربوطه را برای کاهش مشکل ازدحام جمعیت زندانها توجیه می نماید. دولت چپگرای رومانی نیز بمانند حکومت فقها در ایران مذبوحانه تلاش در نادیده گرفتن شعور مردم دارد.

نظر1
فرخ نعمت پور

در روزهای اولیە آغاز ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، جمهوری اسلامی با آزمایش یک موشک بالیستیکی دست بە آزمایش ترامپ زد. ترامپی کە هنوز با توجە بە مواضع متناقض اعلام شدەاش، بدرستی معلوم نبود سرانجام کدام راە را می رود.

حال بعد از واکنش محتاطانە اولیە، دولت جدید آمریکا رسماً به ایران اخطار داده و ٢٥ شخص و شرکت را بە فهرست تحریمهای ایران اضافە کرده است. خبری بد برای ایران و اقتصاد ایران کە بعد از امضای برجام احتیاج بە رشد و بالندگی از طریق گسترش روابط خود با خارج کشور، بویژە غرب و آمریکا را داشت.

علی پورنقوی

فردا، جمعه 3 فوریه، شورای اروپا متشکل از سران 27 کشور عضو اتحادیۀ اروپا در مالتا تشکیل جلسه خواهد داد تا در بارۀ آیندۀ اروپا تبادل نظر کند. موضوعات اعلام شده در دستورکار این اجلاس غیررسمی، یکی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است و دیگری "مسئلۀ" مهاجرت به اروپا. اما ناگفته پیداست که سایۀ انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و اقدامات او در نخستین هفته های ریاست اش، بر اجلاس سنگینی خواهد کرد.

فرخ نعمت پور

خبر از آزمایش یک موشک بالیستیکی توسط ایران می رسد. موشکی کە ظاهرا در هوا منفجر شد و نتوانست بە هدف خود اصابت کند. یک آزمایش ناموفق!

اما چرا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دست بە این اقدام زد؟

در جواب باید گفت کە برنامەهای نظامی ایران کە اساسا توسط سپاە و بیت رهبری ادارە و بە پیش بردە می شوند، در تمامی این سالها علیرغم شرایط متفاوت کمابیش ادامە داشتە اند و هیچ گاە متوقف نشدەاند.

فرخ نعمت پور

جائیکە منطق سرمایە و پول حاکم است، بە گاە بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، یکی از اولین سنگرهائی کە فرو می ریزد، اخلاق است. اغلب همراە با این فروریزش اخلاقی، پوپولیسم راست است کە سر برمی آورد. آلمان نازی نمونە تاریخی آن است، و ظهور ترامپ نمونە جدید و نوین آن. نازی ها، یهودی ها را مقصر شناختند و ترامپ مسلمانان و مهاجران را. نازی ها اسم خود را سوسیال ناسیونالیست گذاشتند و ترامپ هم از عظمت آمریکا از طریق بازگشت بە ناسیونالیسم و لوکالیسم می گوید. هویت مشترکشان ناسیونالیسم است.

نظر1
محمود میرمالک ثانی

تاریخ جمهوری اسلامی ایران از آغاز (انقلاب) ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را باید از تارخ عمومی ایران منفک کرد تا بیشتر قابل فهم گردد. سفسطه کردن های سران حکومت فقاهتی ایران برای دگرگون جلوه دادن حقایق جاری در کشور طی ۳۸ سال، نادیده گرفتن فهم جامعه است از آنچه که حول و حوش آنان جریان دارد.

علی پورنقوی

بنا به خبر خبرگزاری ها، ساعاتی پیش دونالد ترامپ فرمان احداث دیوار مرزی با مکزیک را امضا کرد. تنها یک روز پیشتر از این نیز او فرمان لغو "پیمان تجاری ماوراء اطلس" را امضا کرده است.

دیوار مرزی مکزیک این کارکرد را بایست به عهده داشته باشد که از ورود غیرقانونی کارگران مکزیک به امریکا، که به زعم ترامپ "بیشترشان قاچاقچی و متجاوز" اند، جلو گیرد. لغو پیمان تجاری ماوراء اطلس هم بایست موجب رونق کار و تقویت حق حاکمیت امریکا گردد، که باز به زعم ترامپ در صورت عملی شدن پیمان "توسط دیگر طرفهای آن از امریکا دزدیده خواهند شد".

فرخ نعمت پور

از زمان تحولات جدید در خاورمیانە کە با حملە آمریکا بە افغانستان و عراق شروع گردید، با بهار عربی ادامە یافت و با جنگ داخلی سوریە بە اوج خود رسید، این منطقە دچار بحرانهای فزایندە لاینحل و مزمن شدە است؛ بحرانهائی کە تاثیرات آن از منطقە فراتر رفتە و کل جهان را بویژە بعلت رشد گروه های جهادی و تروریستی و نیز موج فزایندە مهاجرت بشدت متاثر ساختە است.

نظر2
فرخ نعمت پور

خبرگزاریها از ردوبدل شدن پیام میان ایران و عربستان می گویند. از جملە، اخیرا علی شمخانی، دبیرکل شورای‌عالی امنیت ملی ایران، بر اصرار تهران بر بقا و استمرار «حکومت فعلی عربستان» و بر اهمیت غلبه بر رشد افراط‌گرایی و دفاع از وحدت اراضی کشورهای منطقه و ممانعت از تسلط تفکر تروریسم بر آنها و تهدید مصالح استراتژیک کشورهای بەاصطلاح اسلامی گفتە است. 

سیامک سلطانی

آقای نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، در تدارک دیدار با ترامپ، رییس جمهور جدید آمریکا و به گفته خودش در صدد ارائه 5 طرح برای مقابله با برجام، همزمان پیامی به مردم ایران ارسال کرده است.

فرخ نعمت پور

در خبرها آمدە است کە یک زیست شناس ایرانی ـ کانادایی گونە جدیدی از حشرات را بە نام دونالد ترامپ نامگذاری کردەاست. این حشرە کە گونەای از شاپرک است بە علت شکل ظاهری سر خود کە وضعیت چینش پولک های آن بە آرایش و رنگ موی ترامپ شباهت دارد، بە اسم ترامپ نامگذاری شدە است. جالب اینجاست کە محل زندگی این حشرە در منطقەای نزدیک بە مکزیک است، یعنی همان محلی کە رئیس جمهور جدید درنظر دارد دیوار مرزی میان کشور خود و مکزیک را در آن احداث کند.

علی پورنقوی

فوروم جهانی اقتصاد، که به دلیل برگزاری آن در داوس سوئیس، به کنفرانس داوس مشهور است، روز سه شنبه 17 ژانویه نخستین روز خود را پشت سر گذاشت. سخنران اصلی این روز شی جین پینگ رئیس جمهور چین بود، که در غیاب رهبران نخست کشورهائی چون امریکا و آلمان، شخصیت اصلی تمام کنفرانس داوس 2017 نیز خواهد بود. شی جین پینگ با مروری کلی بر سمتگیریهای آتی در اقتصاد چین و با ارائۀ برخی ارقام نجومی از حجم ممکن مبادلات این کشور با جهان خارج و خاصه با امریکا، تأکید کرد که "دروازه های چین چارتاق باز اند. چین دروازه هایش را نخواهد بست." و اظهار امیدواری کرد که دیگر کشورها نیز دروازه هایشان را نبندند.

محمود میرمالک ثانی

مانع بزرگی که قادر بود تاثیرگذار در گزینش رهبر آینده نظام و همچنین مانعی بر سر راه تصمیمات یکسویه بیت رهبری باشد، عملا از میان رفت و در این میان کس دیگری نیست که بتواند نقش رفسنجانی را که دیگر در حیات نیست، بعهده گیرد. رفسنجانی و شخصیت هایی نظیر او تنها در حکومت های بسته قابلیت های تاثیرگذاری می یابند، یعنی آنجا که مردم نقشی در فرایند تصمیم گیریهای حاکمیت ندارند.

صفحه‌ها