سخن روز

علی پورنقوی

به احتمال قوی نتوان روزی را همچون امروز، دوشنبه 9 اکتبر 2017، در تاریخ یافت که در آن این همه همزبانی جهانی – داخلی و خارجی - علیه مقام نخست کشوری ابراز شده باشد، تا چه رسد به آن که مقام نخست کشور مورد نظر رئیس جمهور امریکا باشد و موضوع همزبانی هم توافق هسته ای ایران با 5 + 1، که به برجام شناخته شده است.

علی پورنقوی

دیدار امروز ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، با پوتین و اظهارات او در این دیدار حاوی چند پیام مهم برای مقامات جمهوری اسلامی نیز بود، که اگر با دیدۀ این مقامات و از موضع آنان به پیامهای مورد نظر نگاه کنیم، قاعدتاً باید ارزیابی مثبتی از آنها داشته باشیم.

فرخ نعمت پور

در دور اول جنگ خلیج‌فارس کە در آن آمریکا علیە عراق وارد عمل شد، ایالات متحدە توانست ترکیە را از طریق پایگاە انجرلیک بە عملیات علیە دولت بعث جلب کند و بدین ترتیب عملاً ترکیە بە طرح غرب برای سرنگونی صدام پیوست. درواقع دولت ترکیە، پایە ثابت پیشبرد برنامەهای آمریکا علیە دولت صدام در آن دوران بود.

نظر1
فرخ نعمت پور

متاسفانە شرایط اقلیم بعد از برگزاری رفراندوم وخیم تر شدە است. عدم استقبال از این همە پرسی چە در سطح منطقەای و چە جهانی، و بویژە عکس العمل بسیار منفی و خصمانە بە ترتیب دولت‌های مرکزی عراق، ترکیە و ایران، شرایط داخلی در اقلیم را بدتر از آنچە کە بود کردەاست.

نظر3
فرخ نعمت پور

با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان، امروز موجی از شادی بسیاری از شهرهای کردنشین ایران را دربرگرفت. مردم در میدان‌های اصلی شهرها، مراکز تفریحی و خیابان‌ها بە پایکوبی و جشن و شادی پرداختند. وضعیت طوری است کە کاری آن‌چنانی هم از دست نیروهای امنیتی رژیم برای پراکندەکردن مردم برنمی‌آید. مردم کردستان ایران بە پشتیبانی از رفراندوم و خواست هم‌زبانان خود در آن‌سوی مرز برخاستەاند.

نظر1
علی پورنقوی

تنش بین جمهوری اسلامی و امریکا بار دیگر دارد بالا می گیرد و متأسفانه به نظر می رسد "مقدر" است که بالا بگیرد. احتمالاً جز ترامپ و نتانیاهو و قاعدتاً همسلکان آنان در سیاست و اقتصاد، کسی تردیدی نداشته باشد که موجب و مسبب این دور تنش کسانی جز همان نامبردگان و مشخصاً مقامات کنونی امریکا نیستند.

فرخ نعمت پور

ترجمە وارونە و غیرواقعی سخنان ترامپ در سازمان ملل توسط تلویزیون ایران، بە موضوع روز تبدیل شدە است. دیلمان شفاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک ترجمە مستقیم، بشیوە ماهرانە آنچە را کە خود از سخنان ترامپ دریافت کرد، پسندید و ترجمە کرد! و بدین ترتیب بار دیگر کل منطق سیستم رسانەای در پیش افکار عمومی داخلی و خارجی بە سخرە کشیدە شد.

بی گمان برای چنین امری، از پیش تدارک دیدە شدە بود. چنین بە نظر می رسد کە ترامپ در واقع دو نسخە از همان سخنرانی خود تهیە کردەبود. یک نسخە کە دست خودش بود و نسخە دیگری کە قبلا بە صدا و سیمای حکومت اسلامی ارسال شدە بود!

علی پورنقوی

در بیدادی که دولت میانمار بر اقلیت روهینگیا روا داشته و می دارد، جز مقامات این کشور و شاید معدودی از "منابع خبری"، دیگران همزبان اند: جنایتی با نشانه های پاکسازی قومی.

علیرغم این همزبانی تقریباً جامع، اما جنایتی با نشانه های پاکسازی قومی همچنان جاری است و کنش و واکنشی عملی در برابر این جنایت جاری دیده نمی شود؛ مگر اظهارات دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، که سراسر از ناامیدی و ناچارگی حکایت دارد. در برابر، مقامات میانمار – به شمول خانم آنگ سان سوچی – با زبان آشنائی که عموم نفی کنندگان حقوق ملی به کار می گیرند، از تروریسم و تقصیر اقلیت روهینگیا سخن گفته اند.

فرخ نعمت پور

مدتی است که میان برخی از محافل اصولگرا بحث جوان‌گرایی مطرح می‌شود. سخنانی از جنس 'پیرمردها کنار بروند!' از جملە تیتر بحث‌های روز آن‌ها است.

ظاهرا چنین بە نظر می‌رسد کە در میان طیفهای جوان اصولگرایان خبرهایی هست کە چنین بحث‌هایی بەمیان می آیند. ظاهرا گرایش بە اینکە نە تنها مشروعیت سیاسی و قانونی، بلکە مشروعیت دینی هم ناشی از رای مردم است در میان طیفهای جوانترشان مطرح می‌شود، اما هم‌زمان بە سد محکم پیرمردان و مرشدانشان برمی‌خورد.

فرخ نعمت پور

مولوی عبدالحمید امام جمعە سنی های زاهدان گفتە کە اگر دولت روحانی انتظارات برای رفع تبعیض علیە اقلیت دینی سنی ها در کشور را برآوردە نکند، ممکن است در انتخابات آیندە از اصولگرایان پشتیبانی کند.

در دمکراسی های پیشرفتە بە علت حضور نیروهای متنوع، در صورت عدم برآوردە شدن خواست گروههای معین مردم توسط حزبی کە آن دستە از مردم بە آن رای دادەاند، این امکان وجود دارد کە در انتخابات بعدی این گروە از مردم بە حزب یا گرایشی دیگر کە می تواند پاسخگو باشد، رای بدهند.

علی پورنقوی

همچنان که پیش بینی می شد گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گزارش مذکور را "مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیشداوری‌های ناصواب" خوانده است. صادق لاریجانی نیز در واکنش خود نسبت به گزارش گفته است: "هر آنچه معاندین و مخالفین نظام، گروه های ضد انقلاب و منافقین طی سالهای پس از اتقلاب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده می توان در این گزارش مشاهده کرد."

فرخ نعمت پور

خیزش مردم بانە در استان کردستان ادامە دارد. خبرها حاکی از آن‌اند کە در شهرهای دیگر کردستان از جملە در سقز هم مردم بە خیابان‌ها ریختەاند و علیە سیاست سرکوب و تبعیض بە اعتراض برخاستەاند.

علی پورنقوی

پریروز:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تائید کرد. این سومین گزارش آژانس در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای پس از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا است. ایران از این گزارش آژانس استقبال کرده است. اخیرا آمریکا درباره پایبندی ایران به تعهداتش هشدار داده بود. آمریکا از آژانس خواسته بود که همه توان خود را برای نظارت بر ایران به کار بگیرد.

دیروز:

فرخ نعمت پور

'نقوی حسینی' سخنگوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشتە کە "این روزها شاهد زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات، بی توجهی به حقوق اقلیت‌ها و عدم رعایت حقوق شهروندی در جامعه‌ آمریکا هستیم که همه این‌ها از سیاست‌های غلط رئیس جمهور آمریکا نشات می‌گیرد." او در ادامە ضمن اظهار نگرانی از آیندە جامعە آمریکا، می گوید کە برخی از موسسات پزشکی جهانی بە این نتیجە رسیدەاند کە مغز ترامپ معیوب است!

علی پورنقوی

امروز، چهارشنیه 30 اوت، در خبرها آمده است که "کره‌شمالی در تازه ترین تهدید خود به اقدام نظامی، گفته موشکی که از فراز آسمان ژاپن عبور کرد، گام نخست از عملیات نظامی این کشور در اقیانوس آرام بوده است".

فرخ نعمت پور

در حالیکە از طرفی خبرها حاکی از آن اند کە آمریکائیها درصدد برهم زدن توافق برجام اند، و نیکی هیلی نمایندە آمریکا در سازمان ملل نقش مهمی در این رابطە با طرح بازدید از مراکز نظامی ایران بعهدە گرفتە است، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از همکاری آمریکائیها در بازطراحی رآکتور هستەای اراک گفتە است. در توضیح بیشتر، علی اکبر صالحی گفتە کە این همکاری خارج از چارچوب درگیریهای سیاسی است!

فرخ نعمت پور

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجە ایران بار دیگر مخالفت دولت متبوع خود را با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان اعلام کرد. این در حالی است کە محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران نیز اخیراً طی سفری بە ترکیە و ملاقات با مقامات سیاسی و نظامی این کشور، بویژە شخص اردوغان، از مخالفت با رفراندوم گفتە بود.

شاەبیت سخنان مقامات ایرانی در مخالفت با همەپرسی، برافروختە شدن آتش جنگ‌های قومی بعد از پایان داعش است. آنان نە مخالف لحظە برگزاری همە پرسی، کە اساساً مخالف خود رفراندوم به‌عنوان یک پرنسیپ مدنی و دمکراتیک هستند.

علی پورنقوی

امروز، یکشنبه 29 مرداد، مجلس به کار بررسی وزیران پیشنهادی روحانی پایان داد و سپس وارد رای‌گیری در مورد صلاحیت آنان شد. از میان 17 وزیر پیشنهادی روحانی، مجلس به شانزده نفر از آنان رای اعتماد داد. حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو تنها کسی بود که نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

رأی صلاحیت امروز مجلس، همچون هر رأی صلاحیت دیگری، وجوه بسیاری را از مناسبات گرایشهای درون جمهوری اسلامی آشکار می کند، اما، همچون هر رأی صلاحیت دیگری، در یک وجه شاخص و برجسته می شود. 

فرخ نعمت پور

انتصابات مجمع تشخیص مصلحت نظام کە در جریان آن از همە طیف ها منصوب شدند (اگرچە با حضور اقلیتی اصلاح طلبان) و صدارت هاشمی شاهرودی، بعنوان شخصیتی اصولگرا اما معتدل و گوش بە فرمان رهبر نظام! بر آن، و از طرف دیگر، سخنان امام جمعە تهران کە در جریان خطبە نماز جمعە خود تلاش کرد حد نگە دارد و علاوە بر هجمە بە دولت، از بی معنی بودن اپوزیسیون دولت بودن هم گفت، نشان از آن دارد کە بیت رهبری نظام در این دورە کماکان دارد در ماشینی با حضور همە طیفها می راند، اگرچە با تلاش در جهت تسلط اصولگرایان از طریق اعمال ارادە نهادهای انتصابی.

علی پورنقوی

بنا به گزارشهای رسیده، مهدی کروبی، که در اعتراض به بازداشت خانگی و شرایط این بازداشت (مشخصاً حضور مأموران امنیتی در خانۀ محل بازداشت او) دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، امروز پس از تضمین دولت روحانی برای خروج ماموران امنیتی از خانه اش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

اعلام اعتصاب غذای کروبی با امواج بزرگی از نگرانی نسبت به سلامت او، در همبستگی با او و حمایت از خواسته های بحق اش همراه شد. بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی و مدنی، در داخل و خارج از کشور، و نیز زندانیان سیاسی، به اشکال مختلف – از جمله با اعلام اعتصاب غذا - همبستگی خود را با کروبی ابراز داشتند.

صفحه‌ها