سخن روز

علی پورنقوی

 ۱۶۸مین اجلاس اوپک از روز جمعه 4 دسامبر در وین برگزار خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در آستانۀ این اجلاس نامه ای به دبیرکل اوپک نوشته و در آن خواهان تعهد اعضای این سازمان به سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز شده و قید کرده است که "افزایش تولید نفت ایران به مجوز هیچ کشوری نیاز ندارد".

نامبرده روز چهارشنبه 2 دسامبر نیز گفته است که "بازگشت ما به بازار به مجوز هیچ کس نیاز ندارد."

فرخ نعمت پور

انقلاب ٥٧، نسلهای متفاوت فکری و عقیدتی را از انقلابیون وارد گود تاریخ کرد. این نسلهای متفاوت، با هم همکاری مقطعی و رقابت سالم و عمدتا ناسالم کردند و نهایتا نسل مذهبی و تئوکراتیک توانست با حذف خونبار دیگران موقعیت خود را در قدرت تثبیت کردە و بە سکاندار کشور تبدیل شود. از آن سال، سالها گذشتە است.

رضا کاویانی

 فلسطینی‌ها روزی دارند که آنرا «روز نکبت» می نامند؛ همان روزی است که کشور اسرائیل راهمراه  با توپ و تانک و کشتار و ترور فلسطینی ها بنیاد گذاشتند ودر قبال، ملتی را بدون سرزمین آواره و رها کردند. و تا به امروز،  روز نکبت معنی خود را از دست نداده است. اما معنی  نکبت که فقط به اشغال کردن سرزمین دیگران و آواره کردنشان محدود نمی شود.همین خبری که الان نقل مجالس شده است هم خبر نکبتی است:

 با منع حضور زنان نوازنده ارکستر سمفونیک تهران، اجرای کنسرت در افتتاحیه‌ رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان، لغو شد.

فرخ نعمت پور

اسلام سیاسی در ابتدا یک عکس العمل بود در مقابل استعمار، اما پیروزی آن در بعضی کشورها نتیجە یک اتحاد نوشتە و نانوشتە بود میان بعضی کشورهای غربی و اسلامگرایان در میانە تضاد میان شرق و غرب. با پیروزی غرب بر شرق، اسلامگرایان اهمیت پیشین خود را از دست دادند و این بار فاز دیگری از سیاست و روابط حاکم شد کە آن هم تابع منافع و موقعیتهای خاص طرفین بود. بطور مثال در بعضی کشورها اسلامگرایان بە تقابل با غرب برخاستند و در بعضی کشورها کماکان بر مدارا. و اکنون با ظهور داعش و تعرض آن بە بعضی کشورهای غربی و تهدید امنیتی آنان، موقعیت باز وارد فاز دیگری شدە است. فاز رویاروئی سخت.

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در صفحە اینترنتی رادیو فرانسە درج شدە است، پس از حملات تروریستی داعش در روز جمعه سیزده نوامبر در مناطقی از پاریس، رمان "پاریس، جشن بی‌کران" نوشته ارنست همینگوی، نویسنده آمریکایی، در صدر فهرست کتب پروفروش در فرانسه قرار گرفته است. در همین خبر، ادعا می شود کە پاسخ به وحشیگری به وسیلۀ کتاب پدیده‌ای کاملاً فرانسوی است. به گفتۀ پی‌یر آسولین، نویسندۀ فرانسوی و عضو آکادمی گُنکور، پناه جستن در سنت ادبی، یکی از ویژگی‌های ملت فرانسه است.

فرخ نعمت پور

جان کری از حل سیاسی بحران سوریە در هفتەهای آیندە می گوید. خبری خوش کە حتی اگر آن را با توجە بە عمق و گسترە بحران سوریە غیر واقعبینانە و یا خوشبینانە ارزیابی کنیم، باز اما با توجە بە عزم کنونی کشورهای غربی و بە همراە آنان روسیە و تعدادی کشور دیگر درگیر، می توان بە آن دل بست و امیدوار بود، هرچند بسیار محتاطانە،... در واقع امیدی پر از دلهرە.

علی پورنقوی

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، گفته است: "جمهوری اسلامی برای قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل که با انگیزه‌های سیاسی و "لابی‌های پنهان" تهیه و تصویب می‌شوند، ارزشی قائل نیست". این سخن یادآور سخنان مشابهی است که بارها از زبان احمدی نژاد ابراز شدند.

سخن جابر انصاری در واکنش به تصویب قطعنامه‌ای در کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته شده است. قطعنامۀ مذکور از وضع حقوق بشر در ایران، خاصه از محدودیتهای آزادی بیان، جریان بی مهار دستگاه قضائی و افزایش اعدامها انتقاد کرده است.

نظر2
فرخ نعمت پور

در خبرها آمدە بود کە رئیس موقت مجلس ترکیه، سوگند لیلا زانا نماینده کرد این کشور را به خاطر این که در قرائت سوگندنامه‌اش به جای اشاره به "ملت بزرگ ترک"، از "ملت بزرگ ترکیه" نام برده بود، باطل اعلام کرد.

با این حساب لیلا زانا بە ملت ترکیە معتقد است کە علاوە بر مولفەهای بزرگ اتنیکی ترک و کرد، از مولفەهای اتنیکی و مذهبی دیگر هم تشکیل شدە است.

فرخ نعمت پور

یکی دو روز قبل، یک کانال تلویزیونی نروژی، در رابطە با ترور پاریس مصاحبەای با یکی از مسئولین سازمان امنیت ملی این کشور داشت. مسئول مربوطە در جواب سئوالات مطروحە توسط خبرنگار، جائی گفت کە دمکراسی باید تحمل چنین عملیاتهای تروریستی را داشتە باشد! جملەای کە در نگاە اول بسیار غریب می نماید.

نظر1
فرخ نعمت پور

بعد از عملیات تروریستی داعش در خاک فرانسە، هواپیماهای فرانسوی با بمباران نقاطی از شهر رقە تحت اختیار داعش در سوریە، بە این عملیات تروریستی داعش جواب نظامی دادند.

تا آنجائی کە بە نوع واکنش ها برمی گردد، ظاهرا عملیات نظامی با توجە بە وضعیت موجود، اجتناب ناپذیر می نماید. داعش دارای مناطق تحت نفوذیست کە در آنها بنوعی قدرت شبە دولتی دارد و از این منظر می تواند مورد هدف نظامی واقع گردند، اما واکنش ها نسبت بە این سازمان تروریستی نمی تواند صرفا بە این امر خلاصە شوند. عوامل موجد و تقویت گر این گروە بیشمارند، و باید همە آنها را در محاسبات خود قرار داد.

فرخ نعمت پور

خبر از عملیات تروریستی بیشتر در اروپا می رسد. امروز در پاریس در نزدیکی يک استادیوم ورزشی با انفجار چندین بمب توسط افراد انتحاری، تعداد قابل توجەای از مردم عادی کشتە و زخمی شدەاند.

فرخ نعمت پور

در یک روزنامە نروژی می خوانیم کە دمکراتهای سوئد (بخوان راسیستها) کە بشدت مخالف حضور پناهندگان در کشورشان هستند، اخیرا بعد از اوج گرفتن مهاجرت میلیونی جنگ زدگان خاورمیانە و شمال آفریقا بە سوی اروپا، با فرستادن افراد خودشان بە کشورهائی اروپائی، یعنی جاهائی کە پناهجویان حضور دارند، با توزیع آگهی هائی در میانشان از آنان خواستە می شود کە بە سوئد سفر نکنند و در آن کشور تقاضای پناهندگی نکنند. در این آگهی ها ادعا شدە است کە در سوئد برای آنها نە کار وجود دارد و نە خانە، هم چنین گوشت حلال ممنوع است و کسی حق ندارد کە از برقعە و نقاب استفادە کند!

سیامک سلطانی

بنا به گزارشات رسانه ها اعتراضات شهروندان ترک زبان در شهرهای مختلف استان های آذربايجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد، در این میان تعدادی از شهروندان زخمی و بازداشت شدند.

فرخ نعمت پور

در کنفرانس خبری روسای مجالس ایران و اتحادیه اروپا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران نقش‌آفرینی اروپا در حل و فصل مسائل مربوطه را مثبت می‌داند، گفت کە ایران برای حل مشکل سوریه و یمن یک ساختار اصلاحی و دموکراتیک قائل است.

سیامک سلطانی

هنوز مدت زيادی از خبر پيروزی رجب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکيه نگذشته بود که رسانه های گروهی خبر دستگيری های وسيع در ميان مقامات کشوری ترکيه در جهان پخش گرديد. هرچند که ممکن است آغاز سرکوب، درست در فردای انتخابات، زودرس ارزيابی شود، اما افراد دستگير شده و جايگاه آنان در دستگاه دولتی ترکيه نشان از احساس خطر رجب اردوغان، از «جنبش خدمت» و هواداران فتح‌الله گولن، رهبر اين جنبش دارد.

فرخ نعمت پور

ناسیونالیسم یک ایدە سیاسی است. ایدەای ناظر بر تشکیل دولت، عمدتا بر اساس تئوری ملت ـ دولت. ناسیونالیسم در خود بە شیوەای خودبخودی حامل هیچ ایدەای برای زندگی بهتر برای آحاد ملت معتقدە نیست، بلکە بیشتر در فکر ایجاد قدرت سیاسی است. بنابراین شاهد آن هستیم کە علیرغم داستان سرائی های ناسیونالیستها در مورد ملت و در مورد اینکە چگونە می خواهند ملت مطبوع خود را بە اوج برسانند، اما شاهد آن هستیم کە آنان از این امر عملا عاجز هستند. در واقع بە اوج رسانیدن ملت بعدها صورت می گیرد، آن هم البتە در صورت حضور چپ در جامعە کە بە رفرمهای اجتماعی و اقتصادی بە نفع تودەهای پائین دست می زند.

سیامک سلطانی

امروز شهر وين آغاز مذاکراتی را که با هدف پايان دادن به جنگ در سوريه، و با شرکت کشورهائی که عمدتا بگونه‌ای مستقيم، درگير اين جنگ‌اند، شاهد گرديد. از نکات مهم اين مذاکرات، دعوت از ايران، به مثابه يکی از حاميان دولت سوريه، به اين مذاکرات بود.

فرخ نعمت پور

در بزنگاە انتخابات، معمولا یکی از پارامترهای رفتار انتخاباتی مشارکت کنندگان، توجە بە وضعیت درون اجتماع و بویژە روانشناسی تودەای است. آنان ضمن حفظ پرنسیپهای خودشان سعی می کنند بە وضعیت موجود هم دقت کنند، و نوعی توازن حداقلی میان مبانی و مسائل مشخص ایجاد کنند. اما در ایران در میان افراطیون وضع طور دیگریست.

آنچە در جبهە افراطیون قابل مشاهدە است، عبارت است از:

ـ یکجانبە نگری مفرط نسبت بە پرنسیپها،

مرتضی صادقی

در تاریخ جمهوری اسلامی مواردی بوده و هست که جزء خطوط قرمز حساب می شوند. کسی اجازه ورود به بحث در مورد آنرا نداشته. ورود به این بحثها فقط زمانی مجاز بوده که ارائه کننده بحث به حمایت بی چون و چرا از آن بپردازد.

البته تک مواردی نیز وجود دارند که اصلا در مورد آنها اجازه صحبت نیست. کوشش حاکمان بر این است که این موارد کاملا از حافظه جامعه پاک شوند.

اگر بخواهم مهمترین مواردی که تاکنون جز خطوط قرمز جمهوری اسلامی بوده را برشمارم می توانم به موارد زیر بعنوان مهمترین موضوعاتی که هر کدام در زمانی و حتی تا امروز پشت خط قرمز قرار دارند اشاره کنم:

فرخ نعمت پور

مهمترین سد نیروهای انقلابی، بی عملی، استفادە نکردن از اختیارات فراقانونی، شعار و سخنرانی های بی ثمر، این عصارە آن گفتەهائیست کە یکی از افراد موسوم بە دلواپسان "مهپویا دماوند" در تازەترین پست خود در شبکە اجتماعی "گوگل پلاس" راجع بە خامنەای انتشار دادە است.

با این سخنان بی سابقە، ظاهرا این بار افراطیون جبهە جدیدی گشودەاند، جبهە حملە مستقیم بە رهبری کە جزو مقدسات و افتخارات آنان بود و همیشە اصلاح طلبان و میانەروها را بە آن متهم می کردند کە از ولی فقیە تبعیت لازم را بەعمل نمی آورند.

صفحه‌ها