سخن روز

صادق کار

در خبرها آمدە بود کە علی پروین فوتبالیست قدیمی و محبوب ایران، گویا قرار است بە شهر زادگاە صادق لاریجانی، کە از کاندیداهای ذوب در ولایت و از استوانە های استبداد و ستمگری بلوک حاکم بر کشور است برود و بە سود صادق لاریجانی تبلیغات انتخاباتی کند.

نظر1
فرخ نعمت پور

ورد زبان، و شاە بیت سخنان تندروهای جمهوری اسلامی در مصافشان علیە اصلاح طلبان و دولت روحانی "عزت و آبروی مردم و کشور " است. افرادی از قبیل مصباح یزدی و کوچک زادە آنگاە کە سخنرانی یا مصاحبە می کنند، مرتب بر دو کلمە "عزت مردم" تاکید می کنند. تندروها برای اثبات ادعاهایشان بر سە مورد تاکید ویژە دارند:

ـ تکرار این حرف خمینی کە گویا مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند،

ـ دشمنی کور با غرب بویژە آمریکا (گویا تنها می توان با دشمنی حق خود را ستاند)،

فرخ نعمت پور

در کتاب "کشف الاسرار" خمینی در صفحە ٢٨٩ و ٢٩٠ می خوانیم کە:

"در تمام کشورهای جهان یک نظر بیندازید. از آنروزی کە تاریخ بە ما نشان می دهد کە بشر برای خود حکومت تشکیل دادە تا امروز کە حکومتهای بزرگ با نامهای مختلف میان تودە بشر برپا است ببینید غیرە از این هست کە یک دستە با زور سرنیزە حاصل رنجهای طبقە زیر دست را فدای استفادەها و شهوت رانیهای خود می کنند لکن نامهائی روی آنها گذاشتند کە تودە را با آنها سرگرم و اغفال می کنند با نام وطن و حفظ استقلال کشور و احترام قانون کشور و دیگر الفاظی از این قبیل حاصل خون دیگران را برای خود ذخیرە می کنند."

فرخ نعمت پور

یکی از پایەهای علت گرایش انسان بە مذهب این است کە وجود پدیدەای بە اسم "خداوند" می تواند بە آدمهای مذهبی آرامش و امنیت بدهد. اینکە، موجودی فراطبیعی و متافیزیک می تواند وجود داشتە باشد و در این جهان وانفسا و پر از اضطراب، دلهرە، نگرانی و بی ثباتی، نکتە اتکائی باشد برای ایجاد آرامش درونی، خود حکایتی ست.

نظر1
علی پورنقوی

در هجو دیپلماسی گفته اند "دیپلماسی هنر جلب رضایت خارج است و داخل؛ خارج را با زبان مغازله، داخل را با زبان منازعه".

فرخ نعمت پور

سایت "کرد پرس" با تنی چند از نخبگان کرد دانشگاههای تهران و اصفهان مصاحبەای حول انتخابات اسفندماە انجام دادە است کە یکی از مصاحبە شوندگان "محمد محمودی" دانشجوی دکترای سیاست گذاری توسعه روستایی در دانشگاه تهران است.

سیامک سلطانی

سرانجام پس از نزدیک به 5 سال جنگ، در پی مذاکراتی که بیش از 5 ساعت و در شهر مونیخ بطول انجامید، قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه ای درگیر جنگ در سوریه، در ارتباط با اعلام آتش بس در ظرف یکهفته آینده به توافق رسیدند. با  توجه به 2 تجربه ناموفق «ژنو -1» در ژوئن 2012 و نیز «ژنو – 2» در دسامبر 2014، می توان به چند عامل مختلف موثر در رسیدن به این توافق اشاره کرد:

- توافق ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، که موجب چرخشی محسوس در روابط ایران با دیگر کشورها، و تغییر نگاه آمریکا و اروپا به نقش ایران در معادلات منطقه‌ای گشت؛

صادق کار

شورای نگهبان و سایر تصمیم گیرندگان آشکار و پنهان انتخابات آن طور کە از اخبار و گزارشات برمی آید ظاهرا در پی اعتراض روحانی و طرفداران دولت، بە صورتی کە کنترل اکثریت مجلس دهم توسط محافظە کاران مرتبط با بیت رهبری و پاسداران مدافع استبداد را بە خطر نیاندازد، صلاحیت شمار دیگری از رد صلاحیت شدگان گمنام و کم شناس را تائید کردەاند.

منوچهر مقصودنیا

در روز ۱۶ آبان که آقای روحانی گفت:«قوه قضائیه باید مامن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می‌شود.»

آقای آملی لاریجانی نیز در واکنش این سخنان را «افترا و توهین به قوه قضائیه» توصیف کرد و گفت: «اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود، کار سخت می‌شود.»

*********

فرخ نعمت پور

 در این روزها ویدیوئی از روایت جنگ پیشمەرگەهای کردستان عراق را در زمان صدام با نیروهای حزب بعث نگاە می کردم. پیشمرگەای صادقانە از عملیات انتقام توسط نیروهای تحت فرمانش می گوید علیە نیروهای ارتش عراق، و در همان حال در ادامە می گوید کە ارتش عراق در انتقام دوبارە از پیشمرگەهائی کە این عملیات را علیە آنها انجام دادەاند دوبارە بە آنان حملە می کنند. در جریان این حملات انتقام جویانە از هر دو طرف مرتب افرادی جانشان را از دست می دهند. معلوم نیست انتقام آیا اگر با تلفات خودی همراە شد آیا واقعا می توان بر آن نام انتقام نهاد.

صادق کار

خبرگزاری های مختلف داخلی دو روز پیش بە نقل از حسن خمینی، کە بە شکل مزورانەای صلاحیتش برای کاندیدا شدن در انتخابات خبرگان رهبری رد و از دور رقابت کنار گذاشتە شد، نوشتند کە نوە خمینی بخاطر رد صلاحیتش برای کاندیدا شدن در مجلس خبرگان رهبری شکایت خواهد کرد.

سعیدی، نمایندە خامنەای در سپاە از خواست خامنەای برای ایجاد مجلسی انقلابی گفت. او گفت کە خواست آمریکا ایجاد مجلسی اعتدالی ست برای اینکە انقلاب را از درون بە شکست بکشاند. او با مثال آوردنهای متعدد، خواست حقانیت ایدە خود و رهبرش را بر کرسی بنشاند.

بە فرض درستی ایدە سعیدی، اما از نظر راهکار، وی و همیاران و همکارانش در مسیر بسیار دشواری قرار می گیرند، و آن هم مسیر دشوار ادامە جنگ همیشگی با مردم خود. زیرا کە برای برندە شدن در مقابل آمریکا برغم وی باید:

ـ همە چیز از بالا هدایت شود،

ـ بشدت فضای کشور محدود شود،

فرخ نعمت پور

دوست عزیزی بە اسم علی در زیر مطلب کوتاە من تحت عنوان "موج جدید میلیونی حاشیە نشینان" کامنتی فرستادەاند کە جای توجە دارد. ایشان نوشتەاند کە در حال حاضر حاشیه نشینان عمدتا شامل مهاجرین روستایی دهەهای پنجاه وشصت و نسل های دوم و سوم آنهاست که در همین حاشیه ها متولد شده و رشدکرده اند، و این نسل ها برخلاف پیشینیان خود، باسواد بوده و سطح توقع متفاوتی دارند، و از این منظر می توان امکان تعلق آنان بە نیروهای سکولار را بر خلاف دوران انقلاب امکان پذیر دانست. (نقل بە معنی)

فرخ نعمت پور

 

اخیرا در خبرها آمدەبود کە معاون وزارت بهداشت گفتە کە شمار حاشیە نشینان شهرهای ایران هم اکنون بە دە میلیون نفر رسیدە است.

حاشیە نشینان شهرهای ایران کە عمدتا متشکل از روستانشینانی اند کە بعلت بحران اقتصادی، ورشکستی کشاورزی و بلایای طبیعی از جملە کم آبی بە اطراف شهرها روآوردەاند، جمعیتی اند در پی کسب و کار و بدست آوردن لقمە نانی در واویلای شرایط بسیار دشوار زندگی در ایران.

نظر1
فرخ نعمت پور

فروزان هنرپیشە فیلمهای فارسی قبل از انقلاب در سن ٧٨ سالگی زندگی را بدرود گفت. آنچنانکە در خبرها آمدە است، او بعد از انقلاب گوشە عزلت را برگزید و دیگر هیچگاە در محافل سینمائی و هنری ظاهر نشد. او نیز بمانند یکی دیگر از قربانیان انقلابی کە بە ناحق بە بیراە رفت، نە تنها خیری از انقلاب ندید، بلکە یک بار برای همیشە فعالیتهای هنری اش متوقف شد و آنچە را کە در درون راجع بە سیر تحولات هنری، نگاە و حضورش در آن داشت را با خود بە گور برد. بە عبارت دیگر، یک بار دیگر سکوتی معنادار بە انقطاع های تاریخ ما اضافە گشت.

نظر1
سیامک سلطانی

شامگاه چهارشنبه گذشته در پی یک حمله انتحاری به مینی‌بوس کارکنان «تلویزیون طلوع» در افغانستان، 7 نفر کشته و 25 نفر نیز زخمی شدند.

در میان 7 نفر، کارکنان بخش‌های مختلف این کانال تلویزیونی وجود داشتند. این که یک رسانه عمومی مورد حمله نیروهای مرتجع قرار می گیرد، مورد تازه ای نیست و موارد مشابه بسیاری را بويژه در کشورهای درگیر جنگ و نا امنی می توان مثال زد. اما 2 نکته مهم وجود دارند که زنگ خطری اند در دفاع از دمکراسی و آزادی اندیشه و بیان، بلکه دفاع از حرمت و جان انسان‌ها را نیز شامل می شوند.

 

فرخ نعمت پور

رشد اقتصادی جهان اخیرا چند دهم درصد پایین تر آمدە است، اقتصاد چین بە عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشدش سیر نزولی دارد و قیمت نفت بە کمترین سطح خود در مقایسە با سال ٢٠٠٣ رسیدە است. بە عبارتی دیگر، وضعیت اقتصادی جهان سیر نگران کنندەای دارد. یکی از عواقب چنین امری، عبارت است از رشد بیشتر بیکاری، گستردەتر شدن فقر و عمیق تر شدن بیش از پیش شکافهای طبقاتی ست.

بهروز خلیق

امروز علی خامنه ای در سخنان خود بار ديگر مخالفان نظام را دعوت به شرکت در انتخابات کرد. او هفته گذشته هم، چنين صحبتی داشت. بدنبال اين سخن، برخی از اصلاح طلبان و اعتدال گرايان به گفته او استناد کرده و نسبت به رد گسترده کانديداها توسط هيئت های نظارت منتخب شورای نگهبان اعتراض کردند. اما امروز خامنه ای آن ها را نااميد کرد و دعوت خود را معنی نمود. او گفت که اين سخن من که: "حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند، به معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند."

نظر1
محمود میرمالک ثانی

مردم در ایران بشمول زنان و مردان بالای ۱۸ سال، دارای حق رای برابر می باشند و میتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی- ریاست جمهوری و مجلس خبرگان شرکت کنند و رای بدهند واگر واجب شرایط مربوط به بند ۲۸ قانون انتخابات بودند، میتوانند در صورت تمایل خود را نیز کاندید نمایند. اما تضمینی برای قرار گرفتن در لیست نهائی که از سوی شورای نگهبان به مردم ارائه میشود تا افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند وجود ندارد.

نظر1
حجت نارنجی

 از هفته پپيش خبرهای مربوط به اجرايی شدن و يا نشدن برجام در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افزايش طبيعی پيدا کرده بود. بخشی که تدام حيات سياسی و ايدئولوژيک خود ويا حفظ مزيت های اقتصادی و حکومتی خود را در ناکامی توافقات می ديدند، از نزديک شدن به روز موعود در هراس بودند و تا لحظات آخر نيز سعی در تخريب داشتند. نمونه اش ادعای روز پنج شنبه سردار نقدی در خصوص مفاد توافقنامه برجام و اصرارش بر تفاوت آن با نظرات خامنه ايی بود و يا در خارج از ايران نامه تعدادی از سناتورهای آمريکايی به جان کری به بهانه معافيت کسب ويزا برای ايرانيان بود که با قصد تضعيف موضع کری در روند توافقات صورت گرفت.

صفحه‌ها