سخن روز

فرخ نعمت پور

رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه اخیرا در جمع هوادارانش در استانبول از "خبری مهم بە مردم این کشور" گفتە، او اظهار داشتە کە می خواهد اختلافات را با كشورهای همسايه بە كنار بگذارد: "ما هر طوری كه شده به اين روند غلبه خواهيم كرد. دولت ما در حال آماده‌سازی مهمی است و جلسه شورای امنيت ‏ملی را روز چهارشنبه تشكيل خواهيم داد. بعد از آن جلسه، تصميم مهمی را اعلام می‌كنيم."

فرخ نعمت پور

بالاخرە بعد از مدتها تنش درونی میان نیروهای سیاسی موجود در ساختار قدرت ترکیە، بخشی از نیروهای ارتش برای پایان دادن بە بحرانهای جاری، و خلع ید اردوغان از قدرت دست بە کودتائی نافرجام زدند.

قبل از هر چیز باید گفت کە:

ـ اقدام بە کودتا، علیرغم روندهای نادرست جاری سیاست در ترکیە ، اقدامی درست نبود و بە حق باید محکوم شود، چنانچە خود نیروهای اپوزیسیون و مترقی این کشور نیز آن را محکوم کردە و از آن بعنوان روشی نادرست برای حل مشکلات این کشور نام بردند،

محمود میرمالک ثانی

عقلا جمع عاقل بمعنای خردمندان- هوشمندان.

قوم بمعنای گروه مردم- جماعتی از مردم- خویشاوندان.

آقای رفسنجانی در نشست خود با جمعی از مسئولین، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه وصنعت گفت "عقلای قوم کم‌کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ‌کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند." من در این جستار کوتاه در پی شکافتن تغییر رفتار "عقلای قوم" نیستم، بل پرداختن به استفاده ابزاری از این دو واژه که در اهداف قدرت اند، صورت می گیرد.

فرخ نعمت پور

آنانی کە سریال 'شهرزاد' را دیدەاند حتما بە یک بخش این فیلم توجە نشان دادەاند، هنگامی کە 'بزرگ آقا' ی کلان سرمایەدار، در جواب یک افسر رژیم پهلوی آنگاە کە او سرفرازانە از طغیان خودجوش مردمی در جریان کودتای ٢٨ مرداد می گوید، با لبخندی زهرآگین و با طعنە جواب می دهد "طغیان خودجوش مردم؟!"

فرخ نعمت پور

در حالیکە دانشمندان علم زمین شناسی از ترمیم لایە اوزون در بالای قطب جنوب می گویند، محققان علم سیاست از وخیم شدن بیشتر اوضاع خاورمیانە.

مثل همیشە، سیاست و زمین دو راە متفاوت را می روند: یا این بد است و آن خوب، این خوب است و آن بد،... و یا هر دو بد. گویا نمی شود همزمان از اوضاع مناسب و رو بە بهبود هر دو گفت!

محمود میرمالک ثانی

روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هرگونه پیامک های تهدیدآمیز از سوی این وزارتخانه برای شهروندان و فعالان سیاسی را تکذیب کرده است.

اما در مقابل، قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین و صیانت از مصادیق حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی را بعهدە دارد، مواضعی خلاف قانون از خود ارائه می دهد.

علی پورنقوی

روز جمعه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مورد نتایج رسیدگی این شورا به پرونده حصر رهبران «جنبش سبز» اعلام کرد که این شورا "در حال حاضر نمی‌تواند در خصوص رسیدگی به موضوع بازداشت خانگی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد". شمخانی درباره محدودیت‌ها و ملاحظاتی که منجر به سکوت شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شده است، اظهار‌نظری نکرده است.

منوچهر مقصودنیا

زندانی سیاسی، وجدان آگاه جامعه است که به اسارت گرفته می شود. وجود حتی یک زندانی سیاسی، وجود استبداد و بی عدالتی را معنی می کند. این تنها انسانهای آزادیخواه و عدالتجو نیستند که در کشورهای استبدادی به بند کشیده می شوند، بلکه در اصل این صدا و ندای یک ملت است که به اسارت در می آید. مستبدین با به زندان انداختن این جان های پاک، قصد بستن دهان، شکستن قلم، محدود کردن حقوق فردی و اجتماعی، ادامه بی عدالتی های اجتماعی، حفظ قدرت غیر دمکراتیک خود و چپاول ثروت و درآمد ملی را دارند.

محمود میرمالک ثانی

آیا ایران یک جامعه دمکراتیک است؟

آیا می توان اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت برابری انسان ها، گروه ها، طبقات و اصالت حاکمیت مردم که مبانی دمکراسی  را شکل می دهد، در جامعه ایران یافت؟

آیا می توان خشنودی و رضایت مردم در پیروی از حکومت که پایه مشروعیت بخشیدن به قدرت است را در جامعه دید؟

پاسخ را به خوانندگان محول می کنم.

محمود میرمالک ثانی

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ... "احمد شاملو"

 

نظر1
محمود میرمالک ثانی

اظهار تاسف و موضع خانم مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بخاطر قتل دختری توسط پدر خویش با انگیزه صیانت از "ناموس و شرف" خانواده، قابل سپاس است، ولیکن کافی نیست. به قتل رسیدن دختران و زنان جوان در جامعه "اسلامی" ایران، توسط مردان خانواده و فامیل که ریشه در فرهنگ و مذهب دارد، زنگ خطری است برای مسئولین و مقامات انتخابی و غیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران.

نظر2
علی پورنقوی

در نحستین ساعات صبح امروز، جمعه ٢٤ ژوئن، نتیجۀ همه پرسی از مردم بریتانیا در مورد ماندن این کشور در اتحادیۀ اروپا یا ترک آن اعلام شد: مردم بریتانیا پس از ٤٣ سال عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا رأی به ترک اتحادیه داده اند.

برخی آثار کوتاه مدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این نتیجه بلافاصله پس از اعلام آن بروز یافته یا در روزهای آتی باید منتظر بروز آنها باشیم. از آن زمره اند:

نظر2
فرخ نعمت پور

مسیر تحولات تاریخی را شاید بتوان در سە مقولە دستەبندی کرد: ١ـ مسیر تحول خطی، اینکە تاریخ نقطە شروعی دارد، از جائی شروع می شود و بە نقطە پایانی می رسد، دارای نظم و منطق است، قانونمند است (نگرش مذهبیها، مارکسیستها و لیبرالها، یعنی هم نیروهای پیشامدرن و هم نیروهای مدرن بە این منطق و نگرش پایبندند)، ٢ـ مسیر دایراەی، یعنی اینکە هر نقطەای می تواند نقطە شروع و پایان باشد (تفکر یونانی در زمان باستان)، و سرانجام ٣ـ تفکر غیر خطی، یعنی اینکە هیچ منطقی بر روند تاریخ محتمل نیست، بدون نظم و منطق است، قانونمند نیست، و بنابراین امکان وقوع هر چیز در آن محتمل (پست مدرنها).

فرخ نعمت پور

همزمان خبر می رسد کە سنای امریکا اقدامات پیشنهادی بر محدودیت فروش سلاح را رد کرده و دیوان عالی آن کشور نیز حاضر نشدە لغو ممنوعیت اسلحه‌ نیمه‌خودکار با خشاب‌های بزرگ را در دو ایالت نیویورک و کانتیکت بررسی کند. مفسران از این خبر بعنوان فاکتی دیگر برای شکست اقدامات اوباما در جهت تغییرات اجتماعی سخن بە میان می آورند.

علی پورنقوی

روز پنجشنبۀ آینده، ٢٣ ژوئن، مردم بریتانیا به پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا در رفراندومی در بارۀ ادامه یا خاتمۀ عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا نظر دهند. "واقعیت این است" که در جهان به هم پیوستۀ امروزی که به واقع همه چیز با همه چیز مربوط است، بودن یا نبودن بریتانیا در اتحادیۀ اروپا به هر حال اثراتی بر حیات هر آدمی در هر گوشه ای از این دنیا خواهد داشت. اما بریتانیا دیگر از چندان وزن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا هر شأن دیگری در وضع و قوام جهان کنونی برخوردار نیست که هر تغییری در این کشور بتواند اثری تاریخی در حیات بشریت به بار آورد.

فرخ نعمت پور

طبق اخبار، 'جان برنان' رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفتە است کە نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزە خود برای کاهش توانمندی 'داعش' شکست خورده‌اند. برنان گفتە کە با آنکه این گروه کنترل بسیاری از مناطق را از دست داده است، اما باز نیرویی "تهدیدآمیز" به شمار می‎رود. او اظهار داشتە که داعش اکنون حدود ۲۲ هزار پیکارجو دارد که به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای القاعده در زمان اوج قدرت و فعالیت این گروه است.

صادق کار

سهیلا جلودارزادە، یکی از نمایندگان مجلس، اخیرا در هشدارباشی کە با عنوان "

نظر1
فرخ نعمت پور

در جریان انتخابات ریاست جمهوری چند سال پیش، اصلاح طلبان بە جریان میانەرو اصولگرایان نزدیک شدە، و توانستند با همدیگر در یک مبارزە انتخاباتی با کسب رای ملت، روحانی را بە پیروزی برسانند. همین داستان بنوعی در انتخابات اخیر مجلس نیز تکرار شد، و طی آن جناح 'ولایت' و اصلاح طلبان در یک همگامی توانستند تندروها را از اکثریت مجلس بیاندازند، و حال خبر از تشدد بیشتر آرا میان اصولگرایان افراطی (تندروها) می رسد.

صادق کار

سایت "کلمە" در پنج شنبه، ۱۳ خرداد، یک مصاحبە تلویزیونی از "سید حسن خمینی" نوە خمینی را با عنوان 'استبداد مطلقه آزاردهنده است، حق نداریم تفکری را که مردم نمی‌خواهند حاکم کنیم'، منتشر کرد. نوە خمینی در این مصاحبە کە مشروح آن در سایت 'کلمە' منتشر شدە، گویا فراموش کردە کە بانی این استبداد کە فغان وی را نیز درآوردە، کسی بغیر از پدربزرگش نیست. او در این مصاحبە براستی چنان چهرەای از خمینی ترسیم می کند کە کوچکترین شباهتی بە چهرە و عملکرد پدر بزرگش ندارد.

سیامک سلطانی

داعش جنایتی دیگر به صفحه تاریخچه سیاه خود افزود. بر اساس اخبار و ویدئوی انتشار یافته در فضای مجازی، داعش 19 زن ایزدی را که به "جهاد نکاح" نه گفتند را زنده در آتش سوزاند.

صفحه‌ها