سخن روز

علی پورنقوی

امروز، چهارشنبه 25 مرداد، سایت سحام نیوز به نقل از خانم فاطمۀ کروبی، همسر مهدی کروبی، اطلاع داده است که نامبرده از صبح امروز دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بنا بر این خبر اعتصاب غذای کروبی دو خواسته دارد:

1- خروج مأموران از محل حصر او،

2- برگزاری دادگاهی علنی برای رسیدگی به اتهام و اعتراض به تداوم حصر غیرقانونی او.

فرخ نعمت پور

ظاهرا همە چیز در مورد کابنیە دوازدهم دارد بەخوبی و خوشی پیش می رود و اختلاف و جدال چنان حادی میان اصولگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان وجود ندارد! بنابە اخبار، سە فراکسیون مجلس بە وزرای پیشنهادی چراغ سبز نشان دادەاند.

علی پورنقوی

جدال لفظی بین رهبران امریکا و کرۀ شمالی امروز، جمعه 11 اوت، نیز با همان خشونت روزهای گذشته ادامه یافت. امروز نوبت ترامپ بود تا پیام دهد که "راه حلهای نظامی اکنون بالتمامه تدارک شده اند. سلاح‌‌ها بارگذاری شده اند و ضامن شان هم کشیده شده است تا مگر کره شمالی رفتار نابخردانه‌ای داشته باشد. امید که کیم یونگ اون راه دیگری را در پیش گیرد."

کار آنلاین

بە گفتە مقامات محلی ولایت سرپل در شمال افغانستان دست‌کم پنجاە غیرنظامی بە دست شورشیان طالبان در منطقە میرزا اولنگ این ولایت به شیوە‌ای وحشیانە بە قتل رسیدەاند. این غیرنظامیان کە اغلب شیعی‌مذهب بودەاند و کودکان و زنان هم مشمول آن هستند بعد از تصرف این روستا توسط گروه داعش و طالبان هم پیمان با آنان، بە قتل رسیدەاند. طبق خبرها حتی شمار قربانیان رو بە فزونی است و گمان آن می‌رود کە شمارە قربانیان بمراتب بیشتر از آن باشد کە تا کنون اعلام شدە است.

فرخ نعمت پور

مهدی پازوکی، اقتصاددان ایرانی در مصاحبەای با 'آرمان فردا' در خصوص وضعیت و مشکلات اقتصاد ایران، از جملە می گوید نسبت شاخص مالیات با تولید ناخالص ملی در ایران حدودا ۵/۷درصد است در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نسبت به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. او معتقد است کە کمتر از ۵۰ درصد بودجه جاری دولت از مالیات تامین می‌شود، در حالی که باید ۱۰۰ درصد این هزینه‌ها از مالیات تامین شود و پول نفت صرف هزینه‌های زیر بنایی شود.

فرخ نعمت پور

چنانچە از لیست وزرائی کە از دولت یازدهم ماندند و قرار است در دولت دوازدهم هم نقش بر عهدە بگیرند، بر می آید اساسا نگاە روحانی بە این دولت، ترکیبی خواهد بود از جریان اعتدالگرا، اصلاح طلبان و تکنوکراتها. در واقع روحانی با توجە بە تاکیدی کە بر اهمیت اقتصاد و رشد آن در این مرحلە از تاریخ کشور دارد، نقطە ثقل را بە یک تیم قوی از تکنوکراتها و نیز تەمایەای از اصلاح طلبان قرار خواهد داد کە می توانند با این تیم بهترین همکاری را داشتە باشند.

نظر1
علی پورنقوی

به گزارش خبرگزاریهای ایران، حسن روحانی رییس جمهوری، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس قوه مقننه امروز در نشست سران سه قوه، "درباره مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتگو کردند". بنا به گزارشها که عموم آنها از تیتر واحدی برای این خبر استفاده کرده اند، روحانی در پایان این نشست اعلام کرد: "دوران انتخابات تمام شده، فصل همدلی و همکاری است".

فرخ نعمت پور

حشد شعبی کە در جریان شکل گیری داعش، پیشرویهای سریع این نیرو و شکستهای فاحش ارتش عراق، از مجرای فتوای آیت اللە سیستانی مرجع شیعیان تشکیل شد، می رود کە بە جریان مهمی در کشور عراق تبدیل شود. قانونی کردن آن در مجلس عراق، تبدیل شدن آن بە رکن چهارم قدرت و هم اکنون اعلام حضورش در فرم یک نیروی سیاسی برای برآمد در انتخابات عراق، همگی نشان از آن دارند کە حشد شعبی نە تنها در بعد نظامی بلکە در بعد سیاسی هم دارد بە نیروی مهمی تبدیل می شود.

اما خصوصیات این نیرو کدامند:

فرخ نعمت پور

رئیس بازنشستگان ارتش 'امیر سرتیپ اسداللە حیدری' در مصاحبەی در روزنامە آرمان امروز بە موارد مهمی در رابطە با وضعیت بازنشستگان ارتش اشارە نمودە است کە قابل توجەاند. او در این مصاحبە از جملە از موارد زیر می گوید:

ـ وضعیت بد بازنشستگان ارتش و شرایط سخت زندگی آنان. وضعیت بد معیشتی، حتی شاغلین ارتشی را هم دربر می گیرد. کار بە جائی رسیدە است کە بیشتر این افراد دارای شغل دوم اند،

ـ عدم استفادە از نیروهای بازنشستە ارتش همچون بازنشستەگان سپاە در مناصب مختلف (اشارە بە رانت سپاە)،

نظر1
بهروز فدایی

آقای احمد خاتمی طی خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار اعطای مدال به کسانی شد که دستور روح‌الله خمینی٫ رهبر جمهوری اسلامی جهت کشتار هزاران زندانی سیاسی را به اجرا درآوردند شد! خواستم به ایشان یادآور شوم که در حق بسیاری کم‌لطفی کرده‌اند و آنان را از قلم انداخته‌اند. باید به همه شکنجه گران، مأمورین تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام، جوخه‌های اعدام نظام مدال شیردلی داد. به همه سران نظام برای تربیت چندین میلیون تن‌فروش، معتاد، قاچاقچی، سارق و ... مدال لیاقت داد. به سرداران و فرماندهان برای سرکوب خونین هر مخالف و چپاول بخش عمدە دارایی کشور مدال شجاعت داد.

فرخ نعمت پور

قرار است روز ٢٥ ماە ژوییە، یعنی دو روز دیگر، طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا بە رای گذاشتە شود کە در صورت تصویب آن، سپاە پاسداران بطور کامل تحریم خواهد شد. این در حالیست کە یکی از سران سپاە نیز متقابلا بە طرف آمریکائی در مورد تصویب این طرح هشدار دادە است و برای آنان خط و نشان کشیدە کە نیروهای خود را، در صورت تصویب این طرح، تا فاصلە هزار کیلومتری از اطراف ایران دور کنند.

فرخ نعمت پور

روزنامە 'وقایع اتفاقیە' با استفادە از 'نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی' تیتر می زند 'اقتصاد در مسیر خروج از رکود'، و روزنامە 'آرمان امروز' هم گزارش بانک مرکزی را در خصوص سال ۹۵ منتشر می کند. طبق این گزارش، با توجه به روندی که این نماگرها نشان می‌دهند، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت پنج و دوازدهم ‌درصد، و بدون نفت ٣/٣‌ درصد بوده است. در واقع خبری خوب برای اقتصاد ایران.

فرخ نعمت پور

ملا بختیار، عضو هیئت سیاسی اتحادیە میهنی کردستان عراق، بعد از سفر بە ایران با هیئتی از حزب متبوع خود، و گفتگو با بعضی از مقامات دولت ایران در خصوص رفراندوم اقلیم کردستان، بعد از بازگشت در یک مصاحبە رسانەای گفت کە بە مقامات ایرانی گفتیم همانگونە کە شما نگرانیهای خود را دارید و بدنبال منافع خودتان هستید، ما هم دارای نگرانیها و منافع خودمان هستیم. و در ادامە بە موضوع نگرانی کردهای عراق در خصوص نیروی حشد شعبی پرداخت. (نقل بە مضمون)

فرخ نعمت پور

در تمام آن انتخاباتهائی کە امکان حضور نمایندگان اصلاح طلبان و یا افرادی وجود داشتە کە بە گفتمان اصلاح طلبان نزدیک بودەاند، گرایشی از پائین در بطن جامعە وجود داشتە کە بر اساس گفتمان مطالبە محوری سعی در تاثیرگذاری بر روندهای انتخاباتی و سیاسی کشور داشتە است. مطالبە محوری و مطالبەمحوران، شاخص و بنیان اصلی جلوە جنبش مدنی در کشور بودەاند. مطالبە محوری در اصل چنان عمقی پیداکردەاست کە در میان اصلاح طلبان هم، آنگاە سخن بر سر تعامل و گفتگو با دولت روحانی بودە است، آنان نیز از همین نگاە و گفتمان عمل کردەاند.

نظر1
فرخ نعمت پور

'محمدرضا عارف' چهرە میانەرو اصلاح طلبان درباره بی‌اعتنایی دولت روحانی نسبت به اصلاح‌طلبان در توئیتری لب به گلایه گشوده و گفته است: "پیروزی آقای روحانی در انتخابات مدیون جریان اصلاح‌طلب است و انتظار این است، رئیس‌جمهوری در تشکیل کابینه از نظر مشورتی شورای‌عالی استفاده کند. بعضی‌ها پیروز می‌شوند، یادشان می‌رود، چه کسانی برایشان زحمت کشیدند و من این گلایه را دارم. در شورای‌عالی دو کار مهم پیش رو داشتیم؛ پیروزی در انتخابات سال ٩٦ و ادامه گفتمان اصلاحات که به اتفاق آرا آقای روحانی رأی آورد، نتیجه انتخابات اتفاقی نبود بلکه نتیجه شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی بود.

علی پورنقوی

امروز، یکشنبه 25 تیر 1396، هشتمین کنفرانس بین‌المللی "بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی" کار خود را در تهران آغاز کرد. این کنفرانس تا فردا ادامه خواهد داشت. به واقع این هشتمین کنفرانس بین المللی "بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" است، که در این نوبت به قید "با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی" نیز مزین شده است، بی آن که لختی بر نتایج کنفرانسهای پیشین و کلاً این دست "کنفرانسهای بین الملی" درنگ شود.

علی پورنقوی

امروز آغاز سومین سال توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+1 است؛ توافقی که به برجام مشهور شده است. این توافق برای مردم ایران ساده و ارزان حاصل نشد: برجام پایانی بر هزینه های گزاف اما بیحاصلی بود که جمهوری اسلامی صرف پروژۀ هسته ای اش کرد. برجام همچنین پایانی بر هراس فلج کننده ای بود که از عواقب تنش فزایندۀ بین جمهوری اسلامی و امریکا بر جان جامعۀ ایران افتاده بود. سرانجام این که برجام پایانی نسبی بر انزوای ایران در عرصه ای جهانی بود. هم از این رو برجام آغاز امیدی نسبی برای "گذر از رنجها" و سامان زندگی، خاصه سامان اقتصاد ایران و از این رهگذر، مگر بهبودی در معیشت مردم بود.

علی پورنقوی

پیشتر از این مطبوعات ایران از مخالفت نیروهای راست در حاکمیت جمهوری اسلامی با امضای قرارداد نفتی بین دولت ایران و شرکت توتال فرانسه خبر داده بودند. مخالفت علم الهدی با این قرارداد در نمازجمعۀ گذشته در مشهد، و تکلیف او به قوۀ قضائیه که "باید درباره فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران حساس باشد" نشانۀ بارزی از این بود که قال مخالفت دارد بالا می گیرد.

فرخ نعمت پور

جیمس ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد تحت فشار قراردادن مردم ایران توسط آمریکا هشدار دادە، و گفتە کە ممکن است چنین فشاری مردم را با جمهوری اسلامی متحد کند.

سیاست خارجی آمریکا در رابطە با ایران همیشە یک سیاست نامطمئن و چند جانبە بودە است. فشارهای آمریکا نە تنها باعث تضعیف نظام در کلیت آن نشدە، بلکە در درازمدت بە تقویت آن کمک هم کردەاست. بیهودە نبود کە دولت آمریکا در زمان باراک اوباما برای اولین بار در پی تغییر جدی آن برآمد.

علی پورنقوی

امروز نشست سالانۀ سران 20 کشور (جی 20) کار خود را در هامبورگ آغاز کرد. این نشست تا فردا ادامه خواهد یافت. تظاهرات ده هاهزاران نفرۀ فعالان مخالف جهانی شدن، که از روز قبل با اعتراض به نشست جی 20 آغاز شده است، امروز نیز ادامه یافت و گاه در اینجا و آنجا به خشونت کشیده شد.

صفحه‌ها