سخن روز

فرخ نعمت پور

در حالی کە از انشقاق در جریان اصولگرائی در کشور سخن گفتە می شود و مفسران معتقدند کە این جریان بە سە گروە اصلی تقسیم شدە است (جریان متمایل بە اعتدالگرائی، جریان جبهە پایداری ـ دلواپسان و سرانجام بلاتکلیفان میان این دو)، اما خبر از این هم می رسد کە همین مفسران کە متمایل بە دولت روحانی اند از محافظەکاری رئیس جمهور، کم تجربگی فراکسیون امید در مجلس و عدم هماهنگی لازم میان این فراکسیون با دولت روحانی می گویند.

نظر1
محمود میرمالک ثانی

اعتراضات گسترده مردم رومانی نهایتاً دولت چپگرای رومانی را مجبور کرد تا از حکم جنجال برانگیز خود عقب نشیند. حکمی که بر مبنای آن متهمان  فساد مالی از تعقیب قضایی معاف می شدند. مضحک تر از آن وقتی است که دولت چپگرای رومانی حکم مربوطه را برای کاهش مشکل ازدحام جمعیت زندانها توجیه می نماید. دولت چپگرای رومانی نیز بمانند حکومت فقها در ایران مذبوحانه تلاش در نادیده گرفتن شعور مردم دارد.

نظر1
فرخ نعمت پور

در روزهای اولیە آغاز ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، جمهوری اسلامی با آزمایش یک موشک بالیستیکی دست بە آزمایش ترامپ زد. ترامپی کە هنوز با توجە بە مواضع متناقض اعلام شدەاش، بدرستی معلوم نبود سرانجام کدام راە را می رود.

حال بعد از واکنش محتاطانە اولیە، دولت جدید آمریکا رسماً به ایران اخطار داده و ٢٥ شخص و شرکت را بە فهرست تحریمهای ایران اضافە کرده است. خبری بد برای ایران و اقتصاد ایران کە بعد از امضای برجام احتیاج بە رشد و بالندگی از طریق گسترش روابط خود با خارج کشور، بویژە غرب و آمریکا را داشت.

علی پورنقوی

فردا، جمعه 3 فوریه، شورای اروپا متشکل از سران 27 کشور عضو اتحادیۀ اروپا در مالتا تشکیل جلسه خواهد داد تا در بارۀ آیندۀ اروپا تبادل نظر کند. موضوعات اعلام شده در دستورکار این اجلاس غیررسمی، یکی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است و دیگری "مسئلۀ" مهاجرت به اروپا. اما ناگفته پیداست که سایۀ انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و اقدامات او در نخستین هفته های ریاست اش، بر اجلاس سنگینی خواهد کرد.

فرخ نعمت پور

خبر از آزمایش یک موشک بالیستیکی توسط ایران می رسد. موشکی کە ظاهرا در هوا منفجر شد و نتوانست بە هدف خود اصابت کند. یک آزمایش ناموفق!

اما چرا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دست بە این اقدام زد؟

در جواب باید گفت کە برنامەهای نظامی ایران کە اساسا توسط سپاە و بیت رهبری ادارە و بە پیش بردە می شوند، در تمامی این سالها علیرغم شرایط متفاوت کمابیش ادامە داشتە اند و هیچ گاە متوقف نشدەاند.

فرخ نعمت پور

جائیکە منطق سرمایە و پول حاکم است، بە گاە بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، یکی از اولین سنگرهائی کە فرو می ریزد، اخلاق است. اغلب همراە با این فروریزش اخلاقی، پوپولیسم راست است کە سر برمی آورد. آلمان نازی نمونە تاریخی آن است، و ظهور ترامپ نمونە جدید و نوین آن. نازی ها، یهودی ها را مقصر شناختند و ترامپ مسلمانان و مهاجران را. نازی ها اسم خود را سوسیال ناسیونالیست گذاشتند و ترامپ هم از عظمت آمریکا از طریق بازگشت بە ناسیونالیسم و لوکالیسم می گوید. هویت مشترکشان ناسیونالیسم است.

نظر1
محمود میرمالک ثانی

تاریخ جمهوری اسلامی ایران از آغاز (انقلاب) ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را باید از تارخ عمومی ایران منفک کرد تا بیشتر قابل فهم گردد. سفسطه کردن های سران حکومت فقاهتی ایران برای دگرگون جلوه دادن حقایق جاری در کشور طی ۳۸ سال، نادیده گرفتن فهم جامعه است از آنچه که حول و حوش آنان جریان دارد.

علی پورنقوی

بنا به خبر خبرگزاری ها، ساعاتی پیش دونالد ترامپ فرمان احداث دیوار مرزی با مکزیک را امضا کرد. تنها یک روز پیشتر از این نیز او فرمان لغو "پیمان تجاری ماوراء اطلس" را امضا کرده است.

دیوار مرزی مکزیک این کارکرد را بایست به عهده داشته باشد که از ورود غیرقانونی کارگران مکزیک به امریکا، که به زعم ترامپ "بیشترشان قاچاقچی و متجاوز" اند، جلو گیرد. لغو پیمان تجاری ماوراء اطلس هم بایست موجب رونق کار و تقویت حق حاکمیت امریکا گردد، که باز به زعم ترامپ در صورت عملی شدن پیمان "توسط دیگر طرفهای آن از امریکا دزدیده خواهند شد".

فرخ نعمت پور

از زمان تحولات جدید در خاورمیانە کە با حملە آمریکا بە افغانستان و عراق شروع گردید، با بهار عربی ادامە یافت و با جنگ داخلی سوریە بە اوج خود رسید، این منطقە دچار بحرانهای فزایندە لاینحل و مزمن شدە است؛ بحرانهائی کە تاثیرات آن از منطقە فراتر رفتە و کل جهان را بویژە بعلت رشد گروه های جهادی و تروریستی و نیز موج فزایندە مهاجرت بشدت متاثر ساختە است.

نظر2
فرخ نعمت پور

خبرگزاریها از ردوبدل شدن پیام میان ایران و عربستان می گویند. از جملە، اخیرا علی شمخانی، دبیرکل شورای‌عالی امنیت ملی ایران، بر اصرار تهران بر بقا و استمرار «حکومت فعلی عربستان» و بر اهمیت غلبه بر رشد افراط‌گرایی و دفاع از وحدت اراضی کشورهای منطقه و ممانعت از تسلط تفکر تروریسم بر آنها و تهدید مصالح استراتژیک کشورهای بەاصطلاح اسلامی گفتە است. 

سیامک سلطانی

آقای نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، در تدارک دیدار با ترامپ، رییس جمهور جدید آمریکا و به گفته خودش در صدد ارائه 5 طرح برای مقابله با برجام، همزمان پیامی به مردم ایران ارسال کرده است.

فرخ نعمت پور

در خبرها آمدە است کە یک زیست شناس ایرانی ـ کانادایی گونە جدیدی از حشرات را بە نام دونالد ترامپ نامگذاری کردەاست. این حشرە کە گونەای از شاپرک است بە علت شکل ظاهری سر خود کە وضعیت چینش پولک های آن بە آرایش و رنگ موی ترامپ شباهت دارد، بە اسم ترامپ نامگذاری شدە است. جالب اینجاست کە محل زندگی این حشرە در منطقەای نزدیک بە مکزیک است، یعنی همان محلی کە رئیس جمهور جدید درنظر دارد دیوار مرزی میان کشور خود و مکزیک را در آن احداث کند.

علی پورنقوی

فوروم جهانی اقتصاد، که به دلیل برگزاری آن در داوس سوئیس، به کنفرانس داوس مشهور است، روز سه شنبه 17 ژانویه نخستین روز خود را پشت سر گذاشت. سخنران اصلی این روز شی جین پینگ رئیس جمهور چین بود، که در غیاب رهبران نخست کشورهائی چون امریکا و آلمان، شخصیت اصلی تمام کنفرانس داوس 2017 نیز خواهد بود. شی جین پینگ با مروری کلی بر سمتگیریهای آتی در اقتصاد چین و با ارائۀ برخی ارقام نجومی از حجم ممکن مبادلات این کشور با جهان خارج و خاصه با امریکا، تأکید کرد که "دروازه های چین چارتاق باز اند. چین دروازه هایش را نخواهد بست." و اظهار امیدواری کرد که دیگر کشورها نیز دروازه هایشان را نبندند.

محمود میرمالک ثانی

مانع بزرگی که قادر بود تاثیرگذار در گزینش رهبر آینده نظام و همچنین مانعی بر سر راه تصمیمات یکسویه بیت رهبری باشد، عملا از میان رفت و در این میان کس دیگری نیست که بتواند نقش رفسنجانی را که دیگر در حیات نیست، بعهده گیرد. رفسنجانی و شخصیت هایی نظیر او تنها در حکومت های بسته قابلیت های تاثیرگذاری می یابند، یعنی آنجا که مردم نقشی در فرایند تصمیم گیریهای حاکمیت ندارند.

علی پورنقوی

روز پنجشنبه، 12 ژانویه، مایک پمپئو، کاندیدای معرفی شده توسط دونالد ترامپ برای احراز پست ریاست سازمان سیای امریکا، به رکس تیلرسون و جیمز ماتیس پیوست و در پاسخ به سؤالات سنای امریکا در مورد مواضع اش نسبت به توافق "برجام" از تکرار نظرات پیشین خود دایر بر لزوم فسخ این توافق پرهیز کرد و اعلام کرد که در صورت قرار گرفتن در ریاست سیا، به اجرای دقیق برجام نظارت خواهد کرد.

سیامک سلطانی

هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران در گذشت.

نظر1
سیامک سلطانی

از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به این سو، در سطح مقامات مختلف آمریکا، ادعای دخالت روسیه در روند انتخابات آمریکا، به طرق گوناگون طرح گشته و تلاش می‌شود که در سطح نه فقط آمریکا، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز، علت شکست حزب دمکرات آمریکا و نماینده آن در انتخابات، خانم کلینتون را مداخله روسیه در امور داخلی آمریکا، اعلام کنند. آخرین نمونه این تلاش در بیانیه سرویس‌های مخفی آمریکا در "تایید" این ادعا و از آن نیز فراتر، وقوع این مداخلات به دستور شخص پوتین، نماد پیدا کرد.

فرخ نعمت پور

ترامپ بشدت از دو مسیر زیر فشار قرارگرفتە است: مسیر برجام و مسیر هک هکرهای روسیە در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور. این در شرایطی است کە او هنوز رسماً سکان کشور را در دست نگرفتە است.

اما این فشارها برای چی؟

محمود میرمالک ثانی

کارتن خوابی، فحشا، اعتیاد، فقر و گورخوابی اساساً محصول چهاردهه سیاستهای خانمانسوز جمهوری اسلامی ایران اند. شرایط زیستی آن بخش از هموطنانی که در معرض سیاست های فوق قرار گرفته اند، بقدری اسفناک و دردآور شده است که دیگر حتی عاملان این وضع قادر به کتمان آن نیستند. اما مقامات کشور برای رفع این نابسامانی ها که ریشه در ساختار این نظام دارند، پیشنهاد عقیم کردن قربانیان همین ساختار را می دهند.

کار آنلاین

کار آنلاین فرارسیدن سال نو میلادی، سال 2017، را به شما تبریک می گوید و برایتان سالی از سلامت، شادی و نیکبختی آرزو می کند.

سال 2016 سال اعجابهای غالباً تلخ و نگرانی آور بود، اما بی طلیعه های امیدبخش نیز نبود. امیدوار باشیم که در سال 2017 اعجابها افول یابند و طلیعه ها فرا آیند. سال 2017 را با آرزوی آن که سالی از صلح برای همه، نان برای تهیدستان و آزادی برای قربانیان ستم و سرکوب گردد، آغاز می کنیم.

کار آنلاین

صفحه‌ها