احزاب و سازمانهای سیاسی

کنار ایستادن از مبارزات جاری، نه تنها تقویت حاکمیت موجود، بلکه تقویت دیگر غارتگران نیز هست.

اتحاد مبارزه برای آزادی

جبهه ملی ایران

شگفت آنکه هم میهنان کرد ما که گذشته از یگانگی و همگنی هزاران ساله در ایجاد امپراتوری این سرزمین و فرهنگ بی بدیل آن مشارکت و نقش ویژه داشته اند، بیش از دیگران هدف این تبعیض ها، خشونت ها و بی خردی ها قرار گرفته اند، و افسوس که در اثر ناتوانی و بی لیاقتی حاکمان وقت، شمار عظیمی از آنان از سرزمین مادری به دور افتاده اند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در ايران (آداپ) سیستم قضایی ایران را که بر پایه پرونده سازی و اعتراف گیری تحت شکنجه و فشار روحی حکم صادر می کنند٬ ناعادلانه و احکام صادره توسط آن سیستم را مشکوک و غیر قابل اعتماد می داند. این انجمن ضمن ابراز مخالفت شدید با اعدام انسانها به هر جرم و اتهامی که داشته باشند٬ خواهان پایان دادن به مجازات اعدام در ایران می باشد.

تجربه دیگر جوامع که در آنها معلمان و کارگران دارای زندگیای در شأن خود و برخوردار از ثبات و آرامشاند نشان میدهد که سازماندهی صنفی و ایجاد تشکلهای کارگری و کارمندی نخستین گام برای رفع مشکلات موجود و دست و پنجه نرم کردن با معضلاتی است که بر سر راه زندگی این دو قشر اجتماعی قرار میگیرد.
شورای فعالان ملی – مذهبی

جبهه ملی ایران

نزدیک به شش دهه است که 29 اسفند ماه، نوروز را برجسته تر می کند

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

در این شرایط حساس از حیات اجتماعی زندگی مردم ایران و مبارزات شکوهمندی که در برابر بیداد و خفقان موجود در جمهوری اسلامی درگرفته است،هشت مارس نشان و نیروی دیگری است علیه سی و یک سال ستم عریان و شدیدترین خشونت ها نسبت به زنان در جامعه ما.

جبهه ملی ایران

مبارزه زنان و در کنارشان مردان آگاه ایرانی برای به دست آوردن کف حقوق زنان در همین رژیم، و ایستادگی در برابر تحقیر و توهین و داغ و درفش، امروزه توجه بسیاری از مراکز زنان و حقوق بشری به فعالیت های زنان ایرانی جلب شده، به معرفی زنان و دستآوردهایشان اختصاص داده شده است.

وقتی نهادی ادعا می کند که می خواهد به نام «زایشی نو در دنیای ادبیات ایران» به حرکت درآید و اطلاعیه اش را هم با عنوان ایدئولوژیک «به نام پزدان پاک» شروع می کند، بهتر است به جای پرخاش و دادن نسبت های ناروا به کانون نویسندگان ایران، اهداف و منشور خود را در دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور و استبداد موجود در رژیم جمهوری اسلامی شرح دهد و اعلام کند که در قبال سانسور و خفقان کنونی که در سی سال گذشته نیز ادامه داشته است چه خواهد کرد.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

فشار و تنگناهائی که از راه ممنوعیت استفاده از زبان مادری برای مردم مناطق مختلف جهان ایجاد می شود، تنها سبب دشواری در امر آموزش و اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ نیست؛ بلکه همچنین، عاملی است در جهت تحقیر و فرودستی و سلب حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنان.

جبهه ملی ایران

حقق آزادی و دموکراسی خواست ملت است و مردم ایران همچنان با استفاده از تمام راههای مدنی و بدور از خشونت تا دست یافتن به آزادی، حاکمیت ملت و جدائی دین از حکومت، به مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی یا هرگونه دیکتاتوری دیگر ادامه خواهند داد.

عبدالعلی بازرگان

شرایط جدید سیاسی کشور و توسعه موج اعتراضات مردمي، پس از انتخابات خرداد ماه اخير ، حساسیت حاکمیت را به شدت افزایش داده و دستگیری ايشان را نیز توجیه پذیر نموده است.

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در آستانه 22 بهمن سازمانها و تشکلهای سیاسی با صدور بیانیه هایی ضمن دعوت از مردم برای شرکت گسترده در تظاهرات 22 بهمن،از مردم خواسته اند تا در حضور آرام و سبز خود در این روز مراقب تحرکات مشکوک و سازمان یافته و شعارهای تحریک آمیز برخی عوامل باشند. همچنین در این بیانیه ها به بررسی وضعیت موجود پرداخته و راهکارهایی را نیز ارایه داده اند.

مجاهدین انقلاب اسلامی،کارگزاران
اعتمادملی
ستاد 88
انجمن اسلامی دانشکده حقوق

جبهه ملی ایران

رمز موفقیت جنبش تاکنون همبستگی، عدم خشونت و اتحاد عمل برای رسیدن به اهداف مشترک، ضمن توجه به تفاوتها بوده است. تاکید بر این نکته ضروری است که جنبش ملی ایران باید همواره مستقل باشد. برای دست یافتن به آزادی و دموکراسی، تنها می توان بر نیرو و همبستگی ملی خود ایرانیان و پشتیبانی معنوی مردم آزادیخواه جهان، تکیه داشت.

اینک نیز افراطیون این جناح سعی در هر چه دوقطبیتر کردن اوضاع میکنند تا هیچ گونه راه حلی برای کاستن از این وضعیت دوقطبی فرصت طرح نیابد و به شدت ملکوک و سرکوب شود. ... آنان همچنان با دروغ، تهمت، اغراق و سفسطه سعی در دوقطبیسازی مذهبی-غیرمذهبی، عاشورایی-ضد عاشورایی و تحریک احساسات دینی نمودند تا هم چنان به شیوه نادرست حذف و نادیده گرفتن معترضان و مخالفان ادامه دهند.

شورای فعالان ملی- مذهبی

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فشار و سرکوب علیه هموطنان بهائی را تحت هر عنوان محکوم نموده خواهان پایان دادن به این تضییقات و آزادی شهروندان بهائی میباشد. ما به دنبال تحقق ایرانی هستیم که در آن حقوق و آزادی های همه ایرانیان رعایت و تضمین شود. لازمه تحقق چنین ایرانی، استقرار آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت است.

باسلام و احترام، به اطلاع ميرساند كه آقای حسن رحيم پورازغدي عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی خود در حسينه جماران به مناسب روز دانشجو كه عصر روزسه شنبه 24 آذر ماه از شبكه اول سيماي جمهوری اسلامي مطابق معمول پخش شد، مطالب كذبی را عليه دولت موقت و برخی اعضای آن مطرح ساخته اند كه...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایرا ن به بازداشت غیر قانونی دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بشدت اعتراض دارد و خواستار آزادی همه زندانیان آزادیخواه است.

مجموعه حوادث رخداده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و به ویژه وقایع روز عاشورا نشانه شکست کامل کودتا و کودتاگران است و نه نشانه اقتدار حاکمیت

جبهه ملی ایران

اقدامات جنایتکارانه رژیم در این مدت نه تنها شعله های اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه آنان را در اعتراض و ابراز خواست های خود مصمم تر و مخ الفتشان با حکومت را عميق ترنموده است.

نهضت آزادی ایران

آیت الله منتظری أسوه و الگویی برای تعهد عملی به امر به معروف و نهی از منکر بود که هیچگاه حق را فدای مصلحت نکرد و در برابر وسوسه قدرت زانو نزد.

صفحه‌ها