محض اطلاع

هیچ‌گاه كسی نگفته دولت روحانی یك دولت اصلاح‌طلب است، اما آیا یك دولت اصلاح‌طلب امكان استقرار داشته است؟ تا زمانی که امكان استقرار یك دولت اصلاح‌طلب و یك مجلس اصلاح‌طلب وجود ندارد، باید با توجه به فضای موجود دست به انتخاب زد و تنها شعار دادن چه تاثیری بر جامعه می‌گذارد و چه فایده‌ای دارد كه سطح انتظارات جامعه را بالا ببریم بدون اینكه امكان اجرای آن وجود داشته باشد. از این رو ما با توجه فضای و ظرفیت‌های موجود تلاش می‌كنیم كه حداكثر دیدگاه‌های اصلاح‌طلب را جلو ببریم اما این یك ظرفیت محدودی است.

بابک مینا

چپ ایران هنوز معنای این چرخش را به درستی درنیافته است. بنابراین هنوز نتواسته است رابطه‌اش با لیبرالیسم را بازسازی کند. بخشی از چپ هوادار دموکراسی است، اما این هواداری بیش از اینکه یک انتخاب نظری تامل‌شده باشد انتخابی سیاسی است که از دل تجریبات روزمره زیستن در یک نظام ستمگر اسلامی بیرون آمده است.

صفحه‌ها