ملی - قومی

فرخ نعمت پور

و اگر هدف تزلزل جمهوری اسلامی نهایتا متحقق شد، آنگاە دوبارە حزب می تواند بە مذاکرە با دولت بیاندیشد. البتە اگر ظرفیت های جنگ در منطقە آنقدر بالا نروند کە ایران از جملە بعلت بی کفایتی های خود، نهایتا درگیر یک جنگ خانمان برانداز منطقەای نشود. کە در این صورت مذاکرە بلاموضوع خواهد بود.

فرخ نعمت پور

با این حساب و با مراجعە بە سخنان خود آقای هجری معلوم می شود کە یکی از اهداف 'راسان'، بدتر کردن وضعیت اقتصادی ایران و مردم از طریق پشیمان کردن شرکت های خارجی در سرمایە گذاری در کشور است (البتە معلوم نیست کە ایجاد ناامنی بیشتر در یک بخش محدود کشور و آن هم تنها در کردستان کە همیشە از سرمایەگذاری دولتیان هم محروم بودە است، چطور می تواند آنچنان فضا را در کل ایران ناامن کند کە هدف آقای هجری متحقق شود!).

نظر2
فرخ نعمت پور

می توان گفت کە ناسیونالیسم ایرانی، تاریخا اگر از واژگان نیچەای استفادە کنیم، تنها یک ارادە معطوف بە قدرت بودە است و بس. در واقع این تنها صفت مسلط و رایج این ترم و وجود سیاسی در ایران بودە است. وجودی کە هیچگاە نتوانستە نە با خاستگاە اصلی خود کە چهارچوب و ایدەهای لیبرال ـ بورژوازی بودە تماس برقرار کند، و نە وجود چپ را تحمل کند.

علی رنجی پور

بعید است خطری از این بابت متوجه ایران شود. اگر این طور است آیا نمی‌شد زودتر به برخی از این مطالبات که اساس قانونی نیز دارند پاسخ داد و جلو تند شدن فضا را تا همین حد گرفت؟ آیا نمی‌شود به جای تقابل تعامل کرد؟ آیا نمی‌شود به مقوله امنیت ملی و تمامیت ارضی، جور دیگری جز این نگاه صلب و غالب نگریست؟

یداله بلدی

اکنون پرسش اساسی این است که چرا کردستان که در ٧٠ سال گذشته همواره پایگاه آزادیخواهی و عدالتخواهی و سنگر احزاب و سازمانهای چپ، دموکرا ت و قومی با ویژگی های غیر مذهبی بوده و در طی مبارزات همواره از حمایت توده ای نیز برخوردار بوده اند، اکنون چه شرایطی پدید آمده که نیروهای مذهبی بنیادگرا در صحنه سیاسی کردستان فعال شده اند.

نظر1

شاید دو دلیل داشته باشد. یکی اینکه در روزگار کنونی خشونت چندان مورد قبول عامه مردم و افکار عمومی جهانی نیست و برای اینکه فعالیت خود را غیر خشونت آمیز نشان دهد از این استدلال بهره می جویند. دوم اینکه می خواهند نشان دهند که مبارزه مسلحانەای که دارند بیشتر دفاعی است و استراتژی اصلی ایشان فعالیت فرهنگی است.

احسان فتاحی

"کرد" گاهی چنان در "هویت حزبی" محو می شود که فراموش می کند برای چه به حزب روی آورده است، و اگرچه مدعی است برای رهایی کردستان، گام به مبارزه گذارده است اما "ناخودآگاه" او، "هویت حزبی" او می شود نه "هویت ملی" او. از این رو دیده می شود که احزاب، همواره یکدیگر را نشانه می روند و در این نشانه روی، تنها "کردستانی بودن" است که رنگ می بازد.

فرخ نعمت پور

مادام کە معتقدان بە مبارزە مسلحانە، نمی توانند حرکت مسلحانە خود را با یکی از سە استراتژی مطرح شدە در بالا تعریف و تبیین کنند، مادام کە آنان بە ریزش نیروهای رژیم توجە ندارند و نمی خواهند از آن بنفع کل جنبش بهرەبرداری کنند، حرکت مسلحانە آنان تنها می تواند در چهارچوب خشم گروهی انقلابی تبیین شود کە بشدت از وضع موجود ناراضی اند.

فرخ نعمت پور

در نهایت امید است کە دوستان حزب دمکرات در یک بازی خطرناک منطقەای بە دام نیفتادە باشند کە در آن نهایتا قدرت استقلال تاکنونی حزب قربانی تلاشها برای برون رفت از وضعیت نابەهنجارشان در کردستان عراق گردد. تجربە سی ـ چهل سال گذشتە نشان دادە است کە استراتژی جنگ مسلحانە عقیم و ناشکوفاست و در بهترین حالت تنها عبارت خواهد بود از ادامە جنگ و خونریزی در کردستان، بدون رسیدن بە هیچ هدفی. و در جنگ تنها جنگجویان برندەاند!

نظر1
کار آنلاین

جمهوری اسلامی اگر واقعا بە امنیت، آسایش و آیندە ایران می اندیشد، باید با نگاهی فرا امنیتی بە این مناطق بنگرد، باید دریابد کە ریشە تمامی این خشونت ها در ستمی است کە بر اقلیتهای ایرانی بناحق و بە ناروا، روا می شود.

بهزاد کریمی

در رابطه با تیم "تراکتور سازی" دو موضوع همواره محرز بوده است: ناسیونالیسم ترکی آذربایجانی و مدیریت مطلق سپاه پاسداران بر این باشگاه. در اولی تجلی طیفی از حس طبیعی قومی در شکل سالم و هوشمندانه تا نوع ناسیونالیستی تنگ نظرانه‌اش را داریم و در دومی، قرار داشتن این باشگاه در قرق چند سردار سپاه.

یداله بلدی

اما واقعیت این ست که با توحه به اوضاع منطقه و دخالت قدرتهای بزرگ و دولتهای همسایه، تحزیه عراق میتواند نتایح و پیامدهای رنجباری را به مردم عراق و منطقه تحمیل کند و نه تنها به استقرار صلح و آزادی نیانجامد بلکه عوارض و مشکلات دامنه دار و طولانی را بر سرنوشت مردم عراق و منطقه پدید آورد و اوضاع را ...

نظر2
عبدالستار دوشوکی

چه مکانیسم روانی باعث می شود که برخی از هموطنان و از جمله مسئولین امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی واژه هایی نظیر کرد و بلوچ و عرب را مترادف با "جدایی طلبی" در ضمیر ناخودآگاه خود ترسیم کنند.

نظر1
فرخ نعمت پور

کردستان دیگر جنگ نمی خواهد. خشم مردان خشمگین دشت کویسنجق قابل درک است، اما قابل درکتر آنگاە اگر این خشم متوجە نقد ریشەای خود شود برای پی افکندن سقفی دیگر و نە برای تکرار گذشتە سترون. خاورمیانە در آتش جنگهای متعدد منطقەای می سوزد، جنگهائی کە در آن مردم کردستان عراق بیشتر از دیگران در آن ضرر کردەاند. بیائید از توان خود برای پیشبرد اهداف مردم کردستان از طریق صلح آمیز استفادە کنیم!

فرامرز دادور

اگر این درست باشد که جنبش های اجتماعی عمدتا در واکنش به موانعِ اجتماعی و بخصوص سرکوبهای سیاسی/دولتی ظهور میکنند، در آنصورت قابلِ درک است که در واقع جنبش هایِ ملیتی نیز عمدتا در واکنشِ به سیاستهایِ سرکوبگرانهِ جمهوریِ اسلامی فعال گردیده اند.

فرخ نعمت پور

(نگاهی بە مصاحبە تلویزیون رووداو با آقایان مهتدی و عزیزی)
نهایتا اینکە بنابر اصول و پرینسیپهای حقوق بشری و دمکراتیک، هر کس می تواند معتقد بە هر واژە و نامگذاری سیاسی و جغرافی باشد کە خودش می پسندد و می پندارد درست ترینهاست، اما همزمان، تعهد بە آن نیز جز پرینسیپ هاست. پس، هم جرات داشتە باشیم و هم دقت در نامگذاری و بکاربردنشان چە بە هنگام جلسات حزبی و چە بە هنگام پلمیکهای سیاسی.

نظر2
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

کبودوند که امروز به عنوان بنیانگذار و پدر حقوق بشر کردستان از سرآمدان حقوق بشر در ایران شناخته می شود، به دلیل دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق اقلیت ها و مردم کرد در غیرقانونی ترین و ناعادلانه ترین محکومیت،نزدیک به یکصدماه است از آزادی و فعالیت محروم شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همصدا با خانواده ایشان از همه فعالان مدنی و حقوق بشری و سیاسی و همه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، مدنی، سیاسی و اجتماعی درخواست می نماید حبس غیرقانونی کبودوند را از یاد نبرند و با مشارکت در این همصدایی با اعتراض به ادامه حبس وی رهایی از بند پدر حقوق بشر کردستان را بطور جدی خواستار شوند.

یداله بلدی

یداله بلدی: اعتراض مردم دلاور و آگاه مهاباد هزاران بار اثرگذارتر از کشتن حتی فرماندهان سپاه است و تلاش در راه بسیج توده های مردم کارآمدترین شیوه برای پاسخ به جنایات رژیم است.

کار آنلاین

ما طرفدار تمایز برنامه‌های عرضه شده توسط اپوزیسیون متنوع و متکثر هستیم- چون می خواهیم کشور هم بر اساس همین نگاه ساخته شود - و در همانحال، تلاش داریم برای یافتن مشترکات بین آنها جهت غلبه مشترک و ملی بر چالش‌های ریز و کلان کشور. پلاتفرم تنظیمی گروه کار ملی - قومی سازمان، دقیقاً با همین راهکار پیشنهادی پایان گرفته است.

نظر3
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

علیرغم این که اکثر فعالین سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون فارس زبان، حتی بخشی از چپ، منکر مسئله ی ملی و قومی در جغرافیای سیاسی ایران اند، کشور کثیرالملله ایران با موضوع و معضل ملیت ها درگیر است. با حذف صورت مسئله به جوابی دمکراتیک و پایدار دست نخواهیم یافت. حق تعیین سرنوشت بخشی تفکیک ناپذیر از حقوق دمکراتیک خلقهاست.

نظر1

صفحه‌ها