ملی - قومی

اسفندیار طبری

١- نهضت ملی ٢١ آذر، حرکتی در جهت طرح و احقاق خواسته ها و مطالبات ملی-فرهنگی آذربایجان بود. زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری نهضت ملی آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان و پیشه وری از نظر شما چی بود؟

وهاب انصاری

جریانی که با نفی خواسته ها و مطالبات ملی-قومی ترک های آذربایجان به نفی تمامی این جنبش رو میاورد. آن را تماما سیاه و وابسته به اتحاد شوروی و دست ساخته آن معرفی میکند. عوامل و علل عینی و شرایط خاص آذربایجان در ظهور و حیات این نهضت را نفی و نادیده می گیرد. همچنان امروز نیز در مقابل خواسته های بحق آنان که امتداد جنبش ٢١ آذر ماه است، مقاومت میکنند.

باخیش سببی

با سرازیر شدن روستائیان به شهر به علت مشکلات اقتصادی، خیلی از روستائیان سنی مذهب که نمی توانستند بر خلاف علویان، خود را با فرهنگ شهرنشینی و مدرنیته تازه آغاز شده در شهر ، به راحتی تطبیق دهند با مشکلات عدیده سنتی و فرهنگی مواجه شدند. اسلامگرایان محافظه کار و ناسیونالیست های نژادپرست درصدد پر کردن این خلاء بوجود آمده در بین روستائیان مهاجر سنی بر آمدند تا بتوانند آنها را از نظر سیاسی جذب کنند.

باخیش سببی

نگرانی اصلی دموکراتهای آذربایجان این است که جنبش آذربایجان با افتادن به راه افراط گرایی، بسوی انفعال، اضمحلال و نابودی رود. پس تا فرصتی هست باید با انتقال تجارب تاریخی چشم جنبش را به حقایق و واقعیات گشود و به آن کمک کرد تا در مسیری درست بسوی اهداف ملی – دموکراتیک و انسانی خویش گام بردارد.

دنیز ایشچی

باید با برداشتن گامهای موثر اعتماد برانگیز، ایجاد پل های مودت و همدلی، برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل به هویت همدیگر و دیالوگ مستمر ما بین اندیش ورزان ملی و کشوری، رشته های پیوند تنوع ملیت ها را به ریسمان محکمی از رنگین کمان هویت های همه شهروندان ایران تبدیل بکنیم. باشد تا پیوند رنگین کمانی تمامی ملیت های ایران بتواند در حالتی تنیده با هم تمامی ریشه ها و نهادهای هر گونه ارتجاع، دیکتاتوری و تبعیضهای اجتماعی را به زباله دانی تاریخ بسپارند.

اولدوزخان

فلسفه و ماهیت وجودی جنبش(حرکت) ملی آذربایجان هم در همین راستای ایجاد عدالت سرزمینی و احقاق حقوق ملیتها ی غیر فارس ساکن در ایران امروز بنیان گذاری شده است. روشهای پی گیری مطالبات حقوق ملیتهای غیر فارس و به خصوص آذربایجان از زمان استقرار حاکمیت پهلوی تا به امروز متفاوت با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.

علی قره جه لو

در خوش بینانه ترین وجه، و با فرض این که این شبکه قصد خدمت دارد (که بسیاری در نیت و هدف این شبکه، شک و شبه موجه و دلایل موجه تری دارند) تنها و تنها می تواند در خدمت سیاست های جمهوری اسلامی تلقی شود، و عملا نیز به موازات آن سیاست ها پیش می رود. این سیاست بجای تمرکز روی سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به آذربایجان و جستجوی راه و کارهای تمرکز نیرو و مقابله برای برطرف کردن آنها و وادار کردن جمهوری اسلامی به تمکین به خواست های مردم، در عمل تمام کوشش خود را در راستای منحرف کردن و پراکنده کردن تمرکز مبارزه علیه جمهوری اسلامی بکار برده و جمهوری اسلامی را از زیر ضرب خارج و به این وسیله حرکت ملی – دموکراتیک آذربایجان را به انحراف مهلکی دچار می کند، انحراف رو در روئی با دیگر ملیت ها.

امید شکری

جنبش دانشجويی ايران از سال 72 فعاليت دوباره خويش را آغاز كرد كه در قياس با جنبش دانشجويي آذربايجان 4 سال ديرتر به حركت پرداخته است. جنبش دانشجويي ايران بعد از يك دوره ركود و با دعوت مسئولين حكومتی فعال شد كه در قياس با آن جنبش دانشجويی آذربايجان بنا به مصلحت ملی و احساس وظيفه ملی وارد جريانات فكری گرديد. ماهيت جنبش دانشجويی آذربايجان نيز مستقل، مردمی و خودجوش است.

فرهنگ قاسمی

تعریف فوق از ملت به جنبه سیاسی اجتماعات با هویت تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در یک محدوده جغرافیائی با یک حاکمیت و احتمالا با یک قانون اساسی می پردازد. اما از آنجا که این تعریف به مفهوم حقوقی و امر مشروعیت قدرت بی توجه است می تواند به حاکمیت یک فرد، یک خانواده یک گروه یا قدرتی آسمانی متکی شود و قانون اساسی آن می تواند بنا بر مصلحت حاکمیت فردی، خانوادگی، گروهی یا بر اساس قوانین الهی تدوین گردد. چنین حاکمیتی حق و مسئولیت انسان را پوشش نمی دهد و حرمت و حیثیت انسانی او را تضمین نمی‌کند و توجه ندارند که حاکمیت های ملی به دلیل اتکا به نیروی ملت در فرایند شکل گیری دموکراتیک قدرت، در مقابل حاکمیت های سلطنتی قدیمی، حاکمیت های الهی و حاکمیت های قدرت های استعماری قرار می گیرند.

دنیز ایشچی

عمده کردن ارزشهای شهروندی ایرانی با هدف و به قیمت نفی حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیتهای مختلف ایرانی، به این می ماند که ما همچنان به مردسالاری و زن ستیزی باورمند بوده و یا عمل بکنیم. این شیوه رفتار به این می ماند که در دنیای گلوبال امروزی در مناسبات همسایگی با کشورهای مختلف، نسبت به همسایگان خود نه با دید مساوی و احترام متقابل، بلکه با دیدگاهی پست و نژاد پرستانه و تبعیض آمیز و یا تجاوزگرانه و غارتگرانه نگاه بکنیم.

بهزاد کریمی

نگاهی که واقعیت تبعیض ملی در کردستان را بر نمی تابد، یا عامل این تبعیض است و یا که در عمل و ناخواسته درکنار آن. این، نگاهی است که به ناگزیر و در نهایت، عریان یا پیچیده، به برخورد امنیتی با مسئله راه می برد. به این اعتبار هم، حل مسئله را بیشتر در حذف آن می فهمد و به طرق متفاوت، در کار پاک کردن صورت مسئله بر میاید یا که درآوردن آن در قالبی که خود می خواهد. این نگاه، نگاه سرکوب است؛ یا که بگونه ایی آتش بیارسرکوب.
پرلاشز، پاریس

وهاب انصاری

امضا کنندگان بیانیه علیه توافقنامه دو حزب کردستان ایران، قبل از اینکه بر اساس مندرجات و واقعیت های موجود در توافقنامه اظهار نظر بکنند، و آنرا به نقد بشکند. بیشتر بر اساس ارزیابی ها بهتر است بگویم پیشداوری های تاریخی و خود ساخته در نفی و علیه توافقنامه قد علم کرده اند. با توسل به فاکت های واقعی و غیر واقعی تاریخی ایران باستان نمی توان به حل واقعیت های جان سخت امروزین که قبل از همه یک مسئله سیاسی در کشورمان است، اقدام کرد.

فرخ نگهدار

کاملا قابل پیش بینی است که برای نسل های بعدی ... مفهوم «ایرانی بودن» نه تنها هیچ ربطی به ناسیونالیسم (ملت گرایی) پیدا نکند، بلکه عناصر متکی بر عامل هم‌فرهنگی نیز تا حدی قابل ملاحظه با عناصر متکی بر یک فضای چندفرهنگی در آمیخته شود و مرزهای پررنگ هویت ملی - با تفسیرهای دیروز و پریروز - را کم رنگتر و کم رنگتر کند.

تنظیم رابطه بین همه مولفه های تشکیل دهنده ملت ایران، فقط بر پایه مناسبات دمکراتیک میسر است. هیچ مولفه ایی از آن، تحت هیچ شرایطی و زیر هیچ عنوانی ولو بنام اکثریت، و یا زیر لوای دفاع از "تمامیت ارضی" ، "حق حاکمیت ملی" و "کنوانسیون های بین المللی" و غیره حق ندارد که در برابر مولفه های دیگر متوسل به زور و سرکوب شود.

بهزاد کريمی

فرهنگ قاسمی

در حاکميت ملت رعايت حقوق اقليتها اجتناب ناپذير است؛ و در يک نشام دمکراتيک هرکس بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، خون، زبانو فرهنگ بايد از حقوق برابر برخوردار باشد و بتواند در موقعيتها و مسئوليتهای اداره مملکت، بدون کوچکترين تبعيضی مشارکت کند.

عبدالستار دوشوکی

همه ما ایرانیان بمثابه اعضای یک خانواده صرفنظر از قومیت، نژاد و مذهب باید با اتحاد و همسوئی ملی در کنار یکدیگر همزیستی و همخوئی مسالمت آمیز و برادری و خواهری و برابری داشته باشیم. اما جاده برادری و برابری نمی تواند یکطرفه باشد، ... باید با خردورزی و تدبیر و بدون تعصب و ذهنیت های القاء شده شوونیستی و افراطی، علل و سبب ایجاد زمینه برای رشد تفکر "جدایی خواهی" و یا "تجزیه طلبی" را جستجو و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، و بر طرف نمود

سیروس مددی

نیروی دلسوز و دموکرات آذربایجان باید خود را از چنگال خمود، پوپولیسم، تردید و امیدواری به معجزه میان نژادپرستان برهاند و برای ارائه سیمای دموکراتیک و انسانی خواسته های آذربایجان فعالانه بکوشد. پس از دهه ها فراز و نشیب نیروی وسیعی در آذربایجان برای احقاق حقوق ملی و دموکراتیک بمیدان آمده است

مامراتب تشکروقدردانی خود ازحمایتها وهمکاریهای بی دریغ یکایک حامیان ومبلغین این فراخوان را اعلام می داریم وشرکت هموطنان با ملیتها و زبانها واعتقادات سیاسی مختلف دراین کارزار را که نشانه درک درست ومسئولانه ازخواستهای برحق و انسانی است، ارج می نهیم. درعین حال کلیه مدافعان حقوق ملی وبرسمیت شناخته شدن زبانهای مادری درجغرافیای ایران را فرا می خوانیم که پیشنهادهای خود جهت ادامه این حرکت وچگونگی حفظ وتداوم دستاوردهای آنرا با ما در میان بگذارند.

هیئت سرپرستی فراخوان به مناسبت روز جهانی زبان مادری

مهسا بهاری

روز۲۱ فوریه ازطرف یونسکو بعنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. نزدیک شدن این روز درآذربایجان همه ساله به نوعی دچار افراط وتفریط هایی می شود که برخی ها از سرناآگاهی وبه صورت ناخودآگاه، آب به آسیاب دشمن می ریزندوبرخی دیگر نیز باعلم به برخی از رخدادها وبایدهاونبایدها، آگاهانه وعامدانه درصدد به انحراف کشاندن یک جریان سالم و منطقی هستند

دوم اسفند,روزجهانی زبان مادری است. این روز فرصت مناسبی است تا همه مبارزان و آزادیخواهان ایرانی که تحصیل به زبان مادری و ترویج و تبلیغ فرهنگ های ملیت ها واقوام مختلف تشکیل دهندۀ ایران را حق ابتدایی و طبیعی و انسانی می دانند، یک کارزار مشترک در دفاع از حقوق و خواسته های ملی و زبانی سرکوب گردیدۀ خود و هموطنانشان سازمان دهند

صفحه‌ها