ملی - قومی

علی اکبر آزاد

همگان بايد خوب بدانند که مليت‌هاى ايران همگى خواهان در کنار هم بودن هستند و آنها در امکان‌هاى مختلف اين را به زبان‌هاى مختلف بيان کرده‌اند. آنها فقط خواهان تأمين حقوق خود در چهارچوب ايران هستند... اما حکومت‌هاى مستبد که مى‌خواهند همه امور را تنها از زاويه نگاه خود ببينند و تعيين‌کننده همه امورباشند، از اين هراس دارند که مليت‌هاى ايران مستقل از آنها در امور خود عمل کنند، چون آنها به آزادى و فرهنگ آزاد زيستن باور ندارند وهمانا استبداد است که شيرازهء عمل و تفکرشان را تشکيل مى‌دهد

سعید متین پور

اگر حداقل تابوى صحبت در مورد آذربايجان و ترك در ايران، به عنوان عناصر ايرانى و مساله‌اى داخلى شكسته مى‌شد بسيار نويد بخش و خوشحال كننده می‌بود. حتى اعتراض به آن تظاهرات و حتى برخورد غير مدنى با پديده هويت‌طلبى ترك مغتنم بود. چرا كه مشكل اصلى در مبحث تنوع ملى و قومى ايران اساسا عدم طرح رسمى صورت مساله است و نه خود مساله و مادامى هم كه مساله طرح نشود پتانسيل گفتگو با متقابلانش را در درون نخواهد پرورد.

مجید تولایی

اشاره: آن‌چه در پى می‌آيد، متن کامل و حاوی بخش سوم و پايانى مطلبى با عنوان "ناسيوناليسم، دولت، هويت‌خواهى قومى“ كه بخش‌هاى اول و دوم آن در شماره‌هاى ۵٢ و ۵٣ ماهنامه‌ى "نامه" به‌ چاپ رسيده بود، می‌باشد. قرار بود بخش سوم در شماره ۵۴ نامه به‌دست چاپ سپرده شود، كه متاسفانه به علت توقيف نشريه، اين امكان ميسر نشد.

یوسف کـُر

ترکمن‌ها به جريان انقلاب ١٣۵۷(١۹۷۹) با طرح حقوق فرهنگى و سياسى از دست‌رفته‌شان چون "اُقـو گه‌رئگ خط گه‌رئگ، ترکمنچه مکتب گه‌رئگ، الدئن گيدئن يئرلرى قايتاريپ آلماق گه‌رئگ" پيوستند... نيروهاى مترقى ترکمن با همکارى نيروهاى مترقى سراسرى توانستند يک‌سال شرايط "خودمختارى غيررسمى“ معروف به " دوره‌ى کانون و ستاد" را در ترکمن‌صحرا به‌وجود آورند

سعید متین پور

امروز عباس لسانى وارد چهارمين هفته اعتصابش شد. نمى‌دانم چه حالى دارد بدن نيمه‌جانش. امروز چنگيز بخت‌آور اعتصاب آغاز کرده است.اما حتى از محل نگهدارى غلامرضا امانى اطلاعى ندارم. بيشتر از ۱۵۰ نفر ديگر نيز در زندان‌هاى مختلف آذربايجان زندانی‌اند

فرهاد نعمت پور

ايران کشورى چند مليتى است که از اتحاد و همبستگى اقوام ساکن آن با توجه به وابستگی‌ها، تضادها و منافع مشترک اقتصادى با تجربه کردن تاريخى مشترک به‌وجود آمده است. بنابراين ايرانى بودن نه به زبان و آريايى بودن است، و نه به تقدم يا تاخر تاريخ مهاجرت به اين سرزمين است و نه به داشتن بيشترين پيشينه در اکتساب قدرت سياسى است.

صلاح الدین خدیو

توجه به ظرفيت‌هاى مدنى حركت قومى و انتخاب سخنگويانى مسئول و دموكراتيك، وظيفه اصلى فعالان فرهنگى، سياسى و قومى اين ديار می‌باشد. «پان‌تركيسم» كه در ميان اقليت اندكى از ترك‌ها هوادار دارد، نمی‌تواند سخنگوى مناسبى براى مطالبات قومى آذربايجان باشد

ما خواستار تصويب قوانينى هستيم که هرگونه توهين و تحقير زبان، فرهنگ و مذهب قوميت هاى ايرانى اعم از آذربايجانى، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگران را مطلقا ممنوع سازد وبراى توهين کنندگان - در هر مقام و منصبى که باشند- کيفرهاى مشخصى در نظر بگيرد تا بدين وسيله جلوى تفرقه و تشتت در صفوف متحد ملت ايران گرفته شود.

علی صمد

از زمان آمدن آقاى احمدى‌نژاد به قدرت اين احساس روز به روزبيشتر ميان اقوام ايرانى تقويت مى‌شود که ايشان از نوعى از ناسيوناليسم عقب‌مانده و متحجر ايرانى دفاع مى‌کند و در آن جهت، سياست‌هاى خودش را پيش مى‌برد. براى او اقوام با ويژگى‌هاى متفاوت از فارس‌ها مفهوم ندارد. در واقع در دوره احمدى‌نژاد سياست "امت سازى“ بسيار افزايش يافته است

ن. کاویانی

"ما مطابق اصول دموکراسی، در راه کسب حقوق کارگران و زحمتکشان بر پايه عـدالت عليه طـبقات ممـتاز مبارزه خواهيم کرد. اولين هدف و آرمان نشريه ما ارتقاء کارگران و کسبــه ايـران بــه سطح زندگی مقتضی دوران کنونی و نيز گسترش دانش و معارف در ميان آنـها است. ما بــه هيـچ وجه در پی فـقير کردن ثروتـمندان و ضعيف نمودن قدرتـمندان نيستم"

سعید متین پور

نگران دستگير شدگان روزنامه ايران نباشيد.حتى نام ايشان نيز در آذربايجان به زبان نمی‌آيد. آنها نيز به اندازه ما قربانی‌اند

دواوود نوائیان

درد مردم آذربايجان که درد مشترک همه مردم ايران است، ارتباطى با اين کاريکاتورها ندارد. بايد به گونه‌اى دقيق‌تر و همه جانبه‌تر آنرا ديد، تحليل کرد و فرياد کرد

علی اکبر حق پژوه

در باور حکومت بنيادگرايان حدود و مرز ميان اقوام و قبيله‌هاى موجود در"امت" از نظر اعتقادى در ظاهر به هيچ وجه جغرافيايى و طبيعى نبوده و اين مرز ايدئولوژيکى است... در سيستم حکومتى بنيادگرايى در جامعه ايران تمايز و تبعيض قومى و نژادى در ميان ايرانيان به شرط داشتن اعتقاد عملى به ولايت مطلقه‌ى فقيه، براى قرار گرفتن و دست يافتن به پست‌هاى مهم حکومتى وجود ندارد

دکتر عبدالستار دوشوکی

چه بخواهيم و يا چه نخواهيم، همه ما (كرد و فارس و بلوچ و غيره) سرنشينان تاريخى كشتى طوفان‌زده‌اى هستيم به‌نام ايران. اين كشتى توسط دزدهاى دريايى با بيرق‌هاى سياه كه از ژرفناى قرون وسطا برخاستند و سكان اين كشتى را به‌دست گرفتند، به‌سوى طوفان‌هاى بلاخيز و نامعلوم در حركت است

علی اکبر حق پژوه

کسانى آگاهانه يا ناآگاهانه مفاهيم و مقولات متفاوتى همانند ناسيوناليسم،ملى گرايى و ميهن دوستى را با دو مسئله‌ی پان ترکيسم و ناسيوناليسم كور بى هويت تاريخى را که به دليل ضرورت بقاء پان ترکيسم بوجود آورده شده است، به‌هم می‌آلايند

گابریل گلیکمن

غفلت و سستى ما اجازه دادن به تخلفات سيستماتيک و اصولى و منظم از حقوق بشرى بوده است ،پيامد عميق تر آن ناشى از غفلت ورزيدن از ابعاد سياسى کشمکش هاى داخلى ايران بوده است.تا آن اندازه که در غرب اظهار شده است، اميال و آرزوهاى اقوام و اقليت‌هاى ايرانى با تجزيه‌طلبى و فرقه گرايى اشتباه شده است

علی اکبر حق پژوه

زبان و دين، به وي‍ژه عامل زبان به هيچ وجهى، بنا به دليل متغير ترين و ناثابت ترين بودنشان، عناصرى مطمئن براى تعريف"ملت" نخواهند بود

نوربردى ايرى

من هيچ وقت به اين اعتقاد نداشتم و ندارم که رهبران مذهبى ايران به اين ميزان وطن پرست باشند که قبل از اينکه ايران را به آتش بکشند خود را کنار کشند و به مردم اجازه دهند سرنوشت خود را خود تعيين کنند و مشکلات انباشته شده ى ٢۷ ساله را با هم يارى هم از گردونه خارج کنند

ش. سیامک

اين واقعيت که جنبش کردها به طور تاريخی درهربخش عملا متکى به استفاده از امکانات کشورهاى ديگر و نيز حضور در بخشهاى ديگر کردستان بوده است، اين امکان را گسترش ميدهد که درشرايط کنونى، حکومت محلى کردها در عراق عملا به بر عهده گرفتن نقش قيمومت جنبش ملى در بخشهاى ديگر کردستان بيانديشد، آنرا به دست گيرد و همه حرکات ديگر را تابع خود کند

علی اکبر حق پژوه

هم آوايى با ناسيوناليسم كور، نقشى پارازيتى در روند مبارزاتى خلق ايران براى رسيدن به دموكراسى دارد و موجب بازماندن از همراهی با مبارزه ى طبقاتى جنبش كارگرى مِی شود كه با ايجاد خلل در روند آگاهى و كشانده شدن خلق به مبارزات بنيادين، در تحكيم قدرت نيروهاى حاكميت نقش وافر خواهد داشت

صفحه‌ها