بین المللی

سیامک سلطانی

آيا اين حرکت ارتش که برخی به آن "کودتای خيابان" نام داده اند، را می توان در کاتگوری "جابجائی مثبت" قرار داد، يا اين نيز همان "کودتا" با تعريف کلاسيک آن است که با متدهای مدرن صورت می پذيرد؟ با پيچيدگی وضعيت مصر و بافت طبقاتی حاميان "خيابان" که کاملا متفاوت از بافت طبقاتی حاميان مرسی هستند، آيا می توان گفت که نقش ارتش " مثبت" ارزيابی می شود و اين حرکت برای در نغلطيدن به وضعيت ليبی و در ادامه ان سوريه، لازم و ضرور بود؟ و آيا ...؟

نظر1
ترجمه از:
رضا کاويانی

در این دوره سه ساله من شاهد کنترل NSA بر همه چیز و همه کس بودم. و سرانجام نتیجه گرفتم: "اینطوری که به نظر میرسد و پیش میرود، هر صحبتی و هر نوع از ارتباطی در تمام جهان، همچنان توسط آمریکایی ها کنترل خواهد شد " و من اعتقاد دارم که تمام ارتباطات جهانی، از جمله مسائل خصوصی افراد که زیر دقت و کنترل قرار میگیرند، نتایج مخربی به جا میگذارند.

ترجمه از:
رضا کاویانی

اکثریت دانشجویان، بیشتر از دو سوم آنها ارتباطی با احزاب ندارند و بیشتر از نصف این جمعیت تظاهرکننده پیش از این هرگز در تظاهرات های بزرگ شرکت نکرده بودند. دلیل حضور گسترده این جمعیت هم کاملا روشن است، اعتراض به "ده فرمان" واقتدار گرایی اردوغان، اعتراض به دلیل مداخله و تجاوز پلیس و جلو گیری از حقوق تظاهرکنندگان.

آگوستین یاکوب
ترجمه از:
رضا کاویانی

تصویروحشیگری وخشونت وسرکوب از تظاهرات مردم استانبول، به چهره ترکیه به عنوان یک کشور رو به توسعه اقتصادی ، خسارت جدی وارد کرد. وتصویر حمله پلیس آلمان با گاز فلفل علیه تظاهرکنندگان درفرانکفورت، نه اینکه اروپایی ها را بی اعتبارمیکند، بلکه عنصربازدارنده ای خواهد شددرتصورمردمی که می خواهند اروپایی ها را مد نظرخودداشته باشند. دولتی که می خواهد برتظاهرکنندگان ومخالفین خود با اعمال خشونت مسلط شود، در برابرچشمان بازجامعه، مشروعیت وقانونیت خود را ازدست می دهد. اجرای خشونت، به ارزرش های قانونیت صدمه می زند. چه درفرانکفورت، چه دراستانبول .

ترجمه از:
صادق کار

مسلە استقلال وآیا اینکە هییت ایرانی معرف ونمایندگان سازمانهای آزاد کارگری درایران است برای مامورد سوال است. رژیم ایران درسالهای گذشتە برخلاف کنوانسیونهای بنیادین سازمان بین المللی کارحقوق اتحادیەای کارگران ایران را نادیدە گرفتە وآنرارعایت نکردە است. رژیم ایران ازسال ٢٠٠٧عدەای ازاعضای رهبری سندیکای اتوبوس رانان ازجملە منصواسانلورهبر (وقت) سندیکای واحد را بە دلیل فعالیت سندیکایی زندانی نمودە وتنها پس ازفشارواعتراض (آی تی اف) ودیگراتحادیە های بین المللی حاضر بە آزادی وی اززندان گردیدە، این خودنشان دهندە عدم رعایت حقوق سندیکایی وکنوانسیونهای بنیادین مصوب آی ال اواست.

نادر عصاره

بدلایل مختلف از جمله بحران اقتصادی و شکاف های درونی حزب سوسیالیست فرانسه، مبارزه دولت فرانسه با نیروهای راست در شرایطی نا مساعد برای دولت انجام می گیرد. این نبرد سیاسی آثار کوتاه مدت و دراز مدتی خواهد داشت چه بسا به نفع راست و راست افراطی. اما این قطعی است که دموکراسی فرانسه با مطبوعات آزاد و قوه قضایی مستقل در این مورد ظرفیت های خود را در مبارزه علیه فساد بنحو درخشانی به نمایش گذاشت.

بهرام رحمانی

در پیام اوجال–––––––––––––––––ان، که از زندان فرستاده شده و در دیاربکر، بزرگ ترین شهر کردنشین ترکیه خوانده شد، آمده است: «زمان آن رسیده که تفنگ ها خاموش شوند و سیاست سخن بگوید.» (متن کامل پیام اوجالان در زیر همین مطلب درج شده است.) رجب طیب اردوغان، نخست ‌وزیر ترکیه، از این پیام عبدالله اوجالان استقبال کرده و آن را «مثبت» خوانده و گفته در صورت اعمال آتش ‌بس، نیروهای ترکیه دست به عملیات تازه علیه پ.‌ک.‌ک نخواهند زد.

صادق کار

واکنش اکثریت مردم نسبت بە مرگ چاوز و احترام و ارزشی کە مردم برای وی قایل هستند نیز نشانە رضایت آنها از رئیس جمهوری است کە بە قول و قراری کە بە مردم فقیر برای بهبود شرایط زندگی آنها دادە بود وفادار ماند و توانست بە رغم موانع متعددی کە بر سر راه دولت چپگرای حاکم بە وجود آوردند بطور نسبی سطح زندگی فقرا را بدون توسل بە دیکتاتوری و منزوی کردن ونزوئلا در دنیا وبدون اینکە بە سرنوشت آلندە مبتلا گردد بە شکل ملموسی بهبود بخشد.

نظر2
بهرام رحمانی

آزادی زبان مادری و به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حقوق مردم تحت ستم و اقلیت ها، از اصول اولیه آزادی، برابری و همبستگی و مشارکت همه شهروندان در تمامی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. این همبستگی انسانی به ویژه در چهارچوب یک کشور، تنها زمانی امکان پذیر است که همه شهروندان از حقوق یکسان و برابر و آزادانه ای برخوردار باشند و هیچ ملیتی و زبانی بر دیگری برتر نباشد.

حسن نادری

ورود نیروهای نظامی فرانسه برخلاف "رسم معمول رسانه ای" و اخبار لحظه به لحظه سی ان ان، بی بی سی، فاکس نیوز... همچون دوره حملات آمریکا و ناتو به عراق، افغانستان و لیبی زیر پوشش نورافکنها قرار نگرفت. این آیا یک برنامه از پیش توافق شده بود یا اینکه عدم همراهی هفته های اولیه آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا، نشانه ای از بی میلی وخستگی جنگی این کشورها و واگذاری ماموریت به قدرت استعماری سابق است؟

بهرام رحمانی

در یک ملاقات غیرمنتظره، دو تن از نمایندگان پارلمان کرد حزب صلح و آشتی ترکیه، احمد ترک وآیلا آکات با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران، PKK (پ ک ک) ملاقات کردند. این اولین باری است که نمایندگان کرد پس از مدت ها توانسته اند با اوجالان دیدار کنند. هم چنین هاکان فیدان، رییس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) دو روز را در زندان ایمرالی با اوجالان گذرانده است. به نظر می رسد مذاکرات صلح بین کردها و دولت ترکیه وارد مرحله جدیدی شده باشد. مطبوعات ترکیه می گویند فیدان و عبدالله اوجالان بر روی برنامه خروج نیروهای پ.ک.ک از ترکیه موافقت کرده اند.

حسن نادری

از یکسو لازم است سلسله مراتبی و اماکن قدرت در نهادهای جهانی را دو باره تعریف کنیم، نابرابری موازنه دولتها را کاهش دهیم. شرط نخست برای اینکار اینست که دموکراسی در نظام روابط بین المللی و مستقیما درسازمان ملل متحد وارد شود. ما باید این هدف را در راهبرد خودمان قرار دهیم. باید اشکال و فرمهای قدرت دموکراتیک را آنطوری در سطح جهان طراحی نمود که فقط نمایندگی سمبولیک خلق ها نباشند.

هررن پاسکال
ترجمه از:
ا. م. شیری

علت اصلی چنین تجاوزات جانبدارانه، جامعیت قواعد فوق الذکر می باشد. دفاع از هر خلقی که با خطر کشتار جمعی مواجه می شود، حق است. ولیکن این اصول، مطلقا تا آنجا معتبرند که با هوسها و امیال طرفهای مداخله گر سازگار باشند. آیا می توان مطمئن بود که مداخله گران از قدرت خود بطور نامحدود استفاده نخواهند کرد و برعلیه کشورهای دیگر و علیه دولتهای به تعبیر خودشان، نامطلوب، بکار نخواهند بست؟

رضا علوی

"جبهه آزادیبخش ملی" که دکتر محمد البرادعی رهبری آن را بر عهده دارد خواستار کشوری مدنی و سکولار است. جریان سلفی اخوانی خواهان کشوری است که قوانین آن بر بنیاد احکام شریعت اسلامی بنا نهاده شود. در این میان گزینه سومی نیز وجود دارد، و آن این که کشور زیر سلطه نظامیان قرار گیرد. در صورتی که درگیریها بیشتر از این ادامه پیدا کنند و افقهای گفت و گو کاملا به بن بست برسند، احتمالاً تمایل به این گزینه بیش از همه مطرح شود.

علی صمد

در بلژیک سمتگیری برای تغییرحکومت غیرمتمرکز به حکومت فدرال 23 سال طول کشید. درواقع این کشوراز سال 1970 بسمت حکومت غیرمتمرکز سمتگیری کرد و در سال 1993 رسماً ساختار فدرال بعنوان یک اصل اساسی وارد قانون اساسی این کشور شد. برای رسمیت دادن به ساختار فدرالیسم به عنوان یک سیستم حقوقی ظرف 23 سال، پنج رفرم اساسی در قوانین بلژیک ایجاد شد.

ترجمه از:
شیما بلوط

اگر چنین گزارشهایی حقیقت داشته باشند، نمونه دیگری از تلاش وقیحانه دولت ایران برای خاموش کردن هر گونه آزادی بیان شهروندانش به شمار می رود. مقامات ایران مسئول جان آقای بهشتی در زندان بودند و من از ایران می خواهم فورا حقیقت مربوط به مرگ وی را روشن سازد."

نظر1

باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات‌، با شکست میت‌ رامنی‌ جمهوری‌خواه، برای بار دوم به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شد.

نظر1
تقی روزبه

تنها شکل گیری یک قطب مستقل و خارج از ساز و کارهای سیستم است که می تواند از بجریان افتادن در شن زارهای سترون کننده ساز و کارهای سیستم، به مبارزه طبقات در معنای واقعی و رهائی بخش خود جان تازه بدهد و درعین حال با فشار ازبیرون به جناح رفرمیست ها اجازه ندهد که آن ها فریب پیشه کنند و به آسانی وعده های خود را فراموش نمایند وچرخ های زنگ زده نظام را بسود کلان سرمایه داران رنگ و جلا بخشند.

علی صمد

از اواخر دهه 60 میلادی و مشخصاً تا پایان دهه 70 تمام احزاب سیاسی سراسری در بلژیک به دو بخش عمده تقسیم شدند و از حالت احزاب سراسری در سطح بلژیک به احزاب منطقه ای در مناطق سه گانه تغییر یافتند. در واقع با گسترش سیستم فدرالیسم در این کشور روند منطقه ای شدن احزاب سراسری روزبروز تقویت شد. امروز یکی از بحث هایی که در میان برخی فعالین، متخصصین و نخبگان سیاسی مطرح است، نگاه انتقادی به اتخاذ چنین روشی برای تبدیل احزاب سراسری به منطقه ای می باشد. انجام چنین کاری موجب فاصله میان مناطق فدرال و تقویت مطالبات و منافع خاص منطقه ای بر منافع ملی شد.

نظر1
جرج سوُروُس
ترجمه از:
اکبر تک دهقان

از دید سوُروُس، پس از شروع بحران مالی جهانی و بدنبال ورشکستگی بانک تأمین سرمایه "لی من برادرز Lehman Brothers" در آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بخش عمده ای از مسئولیت تجزیه اروپای متحد را بعهده دارد. این خواست مرکل که هر کشور حوزه یورو، خود باید عملکرد نهادهای مالی خویش را تضمین کند، "اولین گام در مسیر تجزیه ای بوده است، که هم اینک اروپای متحد را به تخریب تهدید می کند".

صفحه‌ها