بین المللی

• اوری آونری فعال صلح طلب اسرائیلی در تازه ترین مقاله ی خود می گوید اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد، اما تهدیدات مداوم خاورمیانه را بیش از پیش نظامی خواهد کرد ...

حسن نادری

سناریو " برگشت به عقب" که برگشت به دنیای پیشا ـ آمریکا، یعنی دوران بی ثباتی نیمه اول قرن بیستم را در نظر دارد هم چندان خوشبینانه نیست. ایالات متحده آمریکا با گیر کردن در باتلاق بودجه اش دیگر توانائی دخالت در صحنه بین المللی را ندارد. هر چند این وضعیت در ابتدا میتواند با استقبال قدرتهای نوظهور مواجه شود اما این عقب نشینی و استیصال آمریکا بطور سریع به نوبه خود به یک منشاء عدم ثبات تبدیل میگردد

سیامک سلطانی

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اين انتخابات صادقانه بود؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفی است؛ که بلافاصله پرسش دوم مطرح می شود که اگراين انتخابات صادقانه نبود پس آيا می توان گفت که ازمشروعيت قانونی نيز برخوردار نيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفی است.

حسن نادری

فراخوان خلع سلاح برای توسعه پایدار

این سلاحها نه تنها موجب تخریب جمعی، مرگ صدها هزار انسان، بی سرپرستی کودکان، خشونت بین ساکنین غیر نظامی می شوند، بلکه خرید سلاحها منجر به تهی شدن باز هم بیشتر بودجه کشورهای فقیر و به زیان هزینه های اجنماعی، نبود و کمبود آب آشامیدنی، مواد غذائی، اموزش و بهداشت و مسکن تمام می شوند. تجارت سلاح نقض مستقیم امنیت انسان و هزاران انسان می باشد

مشکل درعدم دسترسی به غذاست. ما در یک نظم وحشیانه جهانی زندگی میکنیم. بازارمواد غذایی توسط ده شرکت فراملیتی و بسیار توانا کنترل می شود، یعنی ۸۵% ذرت، برنج، روغن و.... در دست اینها است. در واقع، این دە شرکت، صاحب جهان هستند و آنها هستند، کە مرگ و زندگی، انسانها را در دست دارند. این وظیفە دولتهای دمکراتیک است، کە قدرت آنها را مهار و کنترول کنند.

مصاحبه روزنامه اسپانیایی" ۲۰ دقیقه " با آقای جین زیگلردر بارە افزایش قیمت مواد غذایی و پیا مدهای آن

برگردان از اسپانیایی بە فارسی :محمود علیزادە

صادق کار

بە انگیزە پنجمین سال همایش سازمانهای غیر دولتی مخالف جنگ وسلاح های اتمی در وین

با این حال میتوان ادعا نمود کە، گرچە ژاپن در اثر استفادە از بمب اتمی و ویرانی وکشتارمردم دوشهر آن، درمقابل قدرت بمب اتم بە زانو در آمد و تسلیم شد ولی مردم جهان هنوز مرعوب آن نشدە و همچنان برای محو سلاح های اتمی از جهان تلاش می کنند

سیامک ستوده

این روزها مقاومت چندین ماهه و قهرمانانه دانشجویان و مردم کبک، ایالت فرانسوی نشین کانادا، در برابر دولت شاقه و سیاست های زورگویانه ی او یادآور چنین نقشی برای این ایالت و بخصوص دانشجویان و مردم شهر مونتریال، بزرگترین شهر ایالت کبک، در مقایسه با ایالات دیگر کانادا می باشد. چرا که اگر دولت شاقه موفق به عقب راندن دانشجویان و تحمیل افزایش 70 درصدی شهریه به آنها شود، راه برای اعمال فشارهای بیشتر به دانشجویان در ایالات دیگر کاناد باز شده و این حتی به تعرضات سرمایه به معیشت مردم در بخش های دیگر اجتماعی نیز شدت و جسارت بیشتری می بخشد

حسن نادری

برپائی صلح یعنی ساختن امنیت، توسعه اقتصادی درخدمت خلقها، یعنی ساختمان نهادهها و راهبردهای نوین برای بر آورد کردن به نیازهای اجتماعی، به درخواست تعیین سرنوشت خود و دموکراسی خلقها. مسئله خلع سلاح را نمیتوان از تامین صلح درخاورمیانه و آسیا مجزا دانست. حذف سلاحهای اتمی و مبارزه علیه گسترش آن در پیوند هم قراردارند. این همان چیزیست که در پیمان عدم گسترش سلاح اتمی " ان. پی. تی" آورده شده است

جلال ایجادی

فرانسوا اولاند با بیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد و چرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود ودشواریهای زندگی را با سیاست دولت پنج ساله او سنگینتر ارزیابی می نمود، علیرغم تردیدها و پرسشها، او را بکنار نهاد و خود را در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرارداد. در این لحظه امیدها و انتظارات بسیارند و دشواریها و تناقضات بیشمار

حسن نادری

از هم اکنون دو پیروز انتخابات دور اول کارزار تبلیغاتی خود را آغاز نمودند. دیگر کاندیداها هریک با میزان رای خود میتوانند برای دور سوم یعنی انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن وارد گفتگو و" امتیازگیری" در تعداد نماینده در پارلمان آینده شوند. از قرائن تا کنونی چنین درک میشود که همه گرایشات چپ به شمول " جبهه چپ"، سبزها و "حزب ضد سرمایه داری" با شعار کنار گذاشتن سارکوزی از قدرت ، فراخوان به پشتیبانی از آقای فرانسوا هلاند داده باشند. البته باستثناء حزب" مبارزه کارگران" که میخواهد از هم اکنون طبقه کار گر را در ماه سپتامبر علیه سرمایداری بسیج نماید

سیامک سلطانی

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اين انتخابات صادقانه بود؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفی است؛ که بلافاصله پرسش دوم مطرح می شود که اگر اين انتخابات صادقانه نبود پس آيا می توان گفت که از مشروعيت قانونی نيز برخوردار نيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفی است

م. ائینالی

بدین ترتیب بخش اصلی هدف یعنی ایجاد ارادۀ سیاسی و کسب اکثریت پارلمانی توسط حزب و یا نیروئی که با اهداف و سیاستهای امریکا هماهنگی داشته باشد حل شده بود. ترکیه صاحب اقتداری شده بود که بر "طرح خاورمیانه بزرگ " ایالات متحده امریکا مهر تأئید گذارده و چراغ سبز برای قدم اول این طرح یعنی لشکرکشی به عراق را صادر کرده بود. گام اول این مهر تأئید و قولهای حواشی آن، پیشنهادی به شکل لایحه (Tezkere) [1] بود که حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) به مجلس ترکیه در اول ماه مارس سال 2003 ارائه داد

م. ائینالی

رشد ناگهانی این حزب طی مدت کمی بیشتر از یکسال و خصوصاً مطرح شدن " رجب طائیب اردوغان" (Recep Tayyip Erdoğan) و "عبدالله گول" (رئیس جمهور فعلی) بعنوان رهبران حزبی بی ارتباط با سیاست خاورمیانه ای و تدارکات حملۀ نظامی قریب الوقوع ایالات متحدۀ امریکا به عراق در ماه مارس سال 2003 نبود. خصوصاً با در نظر داشتن این واقعیت که گفتگوهای ایالات متحدۀ امریکا با دولت ائتلافی "بولئنت اجویت" در رابطه با پیاده کردن و تحقق طرحهای امریکا در منطقه به شکست انجامیده و روابط دو کشور در خفا به تیره گی گرائیده بود

اتفرید ناسور
ترجمه از:
انور میرستاری

جایگاه و اهمیت پیمان نامه الحاقی در هنگامی نمایان می شود که کشوری به دلیل نقض تعهدات خود نسبت به مصوبات پیمان منع سلاحهای هسته ای و یا قراردادهای تضمین داده شده در امور مربوطه، مورد سوء ظن قرار می گیرد. در سال ۲۰۰۳، زمانی که رفتارهای جمهوری اسلامی مشکوک به نظر رسید، آژانس و تعدادی از کشورهای عضو به ایران فشار آوردند تا پیمان الحاقی را امضا کند تا بدین ترتیب برای رسیدگی به موضوع، به آژانس حق بیشتری داده شود

خونسردي و پرخاشنكردن، الفباي ديپلماسي در جهان است كه اگر مراعات نشود پيامدهايي دارد. مثلا عوارض اشغال سفارت آمريكا همچنان وجود دارد.اینکه گفته میشود ما بهدنبال برقراري رابطه با ملتها هستيم، رويكرد و ديدگاه نامرسوم در عرصه بينالملل است و واكنشهايي عليه كشورمان ايجاد ميكند زيرا طبق عرف جهاني، ارتباط كشورها تنها از طرق دولتها رسميت پيدا ميكند. هواداران اين ايده بگویند اساسا چطور ميشود با ملتها ارتباط برقرار كرد و ...

فريدون مجلسي در گفتوگو با «شرق» بررسی کرد

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مباحث برنامه ای از بدو تشکیل این حزب در دستور قرار داشت و بعد از چند سال بحث در درون واحدها و فراکسیونهای حزبی، پیش نویس برنامه تهیه شده ماهها قبل از تشکیل کنگره انتشار یافته و در درون و بیرون حزب مورد بحث قرار گرفت.

دکتر پریسا ساعد

• ایوان دویتو مستند ساز ایتالیایی همراه با دهها گزارشگر دیگر در گفتگوهای خود با شبکه های خبری ار جمله شبکه خبری و بین المللی ار- تی با ارائه فیلم های مستند و مشاهدات خود از عملیات ناتو در لیبی پرده از واقعیتهای هولناک و تکان دهنده ای بر میدارد که با لاپوشانی شاهراهای خبری از دید اکثریت مردم جهان پنهان مانده است ...

صادق کار

تضعیف موقعیت و وجە دولت آمریکا و اسرائیل در منطقە، در شرایط بحرانی کنونی بیش از آنکە در اثر این رفتار باعث رفع نگرانیهای دولت آمریکا و تقویت امنیت اسرائیل شود بە آنها زیان خواهند رساند. هزینە سیاست حمايت یک جانبە آمریکا از اسرائيل را بالا خواهد برد و بە گرایشات ضد آمریکایی دامن خواهد زد. آمریکا تا کی می خواهد این هزینە را تحـمل کند؟

این که چه کسی قدرت را در دست بگیرد از سوی «ناتو» دیکته خواهد شد. این مسأله همچنین به گرفتن امتیازات نفتی هم مربوط میشود. هرکسی به قدرت برسد باید حاضر باشد در مورد نفت لیبی، با غرب به توافقی تازه برسد.

مصاحبه «کارزار همبستگی» با یرواند آبراهامیان

ژولین واندبوری
ترجمه از:
انور میرستاری

مبارزه با انرژی هسته ای از نخستین روزهای دهه ۸۰ ، یکی از سنگ بناهای اساسی شروع و پیدایش اکولو، حزب سبزهای بلژیک می باشد. امروز نیز رقبای سیاسی و حزبی به یک بحث عمومی برای روشن شدن افکار عمومی، تن در نمی دهند. حرفهای ضد و نقیض و بیاساس زیادی در گردهمایی های انرژی هسته ای زده می شود. یک مباحثه و گفتگوی جدی و راستین در باره آینده انرژی کشور (از جمله در باره انرژی هسته ای) نشان خواهد داد که تعداد زیادی از مردم بلژیک، برای سیسم آینده انرژی، راهی را برخواهند گزید که کمترین استفاده از انرژی هسته ای باشد

صفحه‌ها