پالتاک

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو: پيرامون خشونت علیه زنان

در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سخنرانی و گفت و گو در پالتاک: خانمها رضوان مقدم، پروین بختیارنژاد، فاطمه حقیقت جو و آقای مهرداد درویش پور

کنفرانس مشترک سه سازمان
اتحاد فدائیان خلق ایران –فدائیان خلق ایران اکثریت – شورای موقت سوسیالیست ها

کنفرانس مشترک سه سازمان در باره "ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ" از طریق پالتاک در آدرس زیر پخش خواهد شد. دوستان علاقمند که امکان حضور در محل جلسه را ندارند، میتوانند با حضور در اتاق پالتاک در جريان مباحث کنفرانس قرار گيرند.

پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

با شرکت: علی مزروعی و مهدی فتاپور

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شرکت گنندگان: رضا عليجانی و بهروز خليق
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ميزگرد پالتاکی نمايندگان ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون

فرزانه عظيمی- اتحاد جمهوریخواهان ایران، کريمی- حزب دمکرات کردستان ایران، محسن حيدريان حزب دمکراتیک مردم ایران، محمد مصری- حزب کومهله کردستان ایران، کمال ارس- جبهه ملی ایران ـ اروپا، محمد اعظمی- سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خليق- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، محمود راسخ- شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، احسان دهکردی- گروه ارتباطات جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

پيرامون: انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق
پيرامون کنگره دوازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ميزگرد نمايندگان ۹ سازمان سياسی اپوزيسيون در پالتاک

ميزگرد پالتاکی نمايندگان:
اتحاد جمهوریخواهان ایران-فرزانه عظيمی
حزب دمکرات کردستان ایران-عبداله حجاب

ميزگرد نمايندگان ۹ سازمان سياسی اپوزيسيون در پالتاک

پيرامون حقوق بشر و جايگاه آن در نگاه و مبارزه سياسی اپوزيسيون

پيرامون تحريم اقتصادی ايران

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق

پيرامون
پيآمد تحريمهای بين المللی و بحران هسته ای

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون
جنبش مليتها و دمکراسیخواهی در ايران

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون بيانيه شماره ١۸ ميرحسين موسوی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پیرامون ارزیابی یکساله از جنبش سبزو راهای تدوام وگسترش آن

کمال ارس: جبهه ملی ایران-اروپا
محمد مصری: حزب کومله کردستان ایران
جمشید مهر: سازمان اتحاد فدائیان ایران
علی پورنقوی: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با احمد پورمندی و اکبر عطری
پيرامون: ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راههای تداوم و گسترش آن
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهزاد کريمی و فرخ نگهدار

پيرامون ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راههای تداوم و گسترش آن

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با ف. تابان و بهروز خليق
پيرامون برآمد نيروهای اپوزيسيون در اعتراض به اعدام زندانيان سياسی
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق و صادق کار
پيرامون موقعيت طبقه کارگر در سه دهه گذشته و امروز

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها