اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما استقرار دموکراسى به جاى حکومت فقهى را درون‌مايه جنبش مقاومت عليه دولت راست بنيادگرا مى‌دانيم و مخالف تقليل‌گرايى اين حرکت به سطح مخالفت صرف با دولت احمدی نژاد و فراموش‌کردن ساختار فقهى و ولايت فقيه هستيم. ما مى‌کوشيم که اين مخالفت عمومى، ولی‌فقيه و قانون اساسى جمهورى اسلامى را در مرکز تعرض قرار دهد

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

براى رساندن اين صداى هشدار و اعتراض نيز ما را به اتحادى گسترده از نيروهاى صلح، دموکراسى و حقوق بشر نياز است که هم شرايط حدت‌يابنده بحران ضرورت آنرا ايجاب مى کرده و هم شرايط تخفيف و رفع احتمالى اين بحران در وراى منافع و مصالح مردم ايران، ضرورت آن را دو چندان مى کند. تا زمانى که اين حکومت ماجراجو، آزادی‌کش و سرکوبگر سوار بر اسب قدرت مى تازد، ضرورت اتحاد گسترده و پايدار براى صلح، دموکراسى و حقوق بشر به قوت خود باقى است و مؤثرترين امکان براى نهادينه کردن دموکراسى در ايران پس از جمهورى اسلامى نيز همين است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اعتراض عليه دستگيرى فعالان ملى آذربايجان و بازداشت صدها نفر از شرکت‌کنندگان در تظاهرات اخير و برحق آذربايجانی‌ها يک وظيفه ملى و دموکراتيک براى هر شهروند آزادی‌خواه ايران است. به خود آئيم و به هر وسيله ممکن به تداوم سرکوب آذربايجانی‌ها اعتراض کنيم و مسئولانه توقف بيدرنگ بگير و ببندها را از حکومتگران بخواهيم. خواستار آزادى بازداشت‌شدگان تظاهرات اخير آذربايجانی‌ها بشويم. با بلندکردن فرياد اعتراض خود و رساندن اين صدا به گوش همه نهادهاى مدافع حقوق بشر در جهان، مانع از ادامه سرکوبگری‌هاى رژيم شويم، آنها را مجبور به توقف سرکوب کنيم و به آزادکردن آزادگان از بندها و زندان‌ها وا دار کنيم.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

جلسه نوبتى شوراى مرکزى کار خود را به مناسبت همزمانى اين نشست با سى امين سالروز ٨ تير با يک دقيقه سکوت به ياد رفقاى جانباخته جنبش فداييان خلق آغازکرد و در حين کار دو روزه خود به بررسى تحولات در ساختار قدرت حاکم، چشم اندازها و سياست ما در قبال آن، بحث پيرامون روند بحران هسته اى، چشم اندازها و روندهاى گشايش احتمالى آن و همچنين نقد مواضع متخذه سازمان در اين رابطه در فاصله دو اجلاس شورا و سپس به بحث پيرامون اوضاع کنونى اپوزيسيون پرداخت.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به‌آذين در تمامى دوران فعاليت ادبى و اجتماعى خود مغضوب حکومت‌ها بود و از اين رهگذر آسيب‌ها ديد. او هم تجربه زندان شاه را از سر گذراند و هم زندان و شکنجه جمهورى اسلامى رمق زندگى را از او گرفت، به گونه‌اى که زمانى که از اسارت اين حکومت رست، کالبد بی‌رمقى بيش از او باقى نمانده بود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما پشتيبان مبارزه شما در راه احقاق حقوق ملى و فرهنگی‌تان هستيم و از هر حرکت شما در هر شهر، در هر دانشگاه، در برابر مجلس اسلامى و هر ارگان حکومتى که در راستاى مبارزه دموکراتيک مردم ايران عليه استبداد فقهى حاکم، داراى مرز روشن با جريان هاى نفاق افکنانه ميان ايرانيان، هشيار در برابر انواع توطئه‌هاى حکومتگران براى بهره‌بردارى از موقعيت پيش‌آمده و نيز حساس در قبال سوء استفاده هاى برون مرزى باشد، قوياً حمايت مى‌کنيم.

ما ضمن پشتيبانى از مبارزه غرور آفرين دانشجويان کشور در مخالفت با سياست پادگانى کردن دانشگاه‌ها و همچنين تبديل بخش‌هايى از محيط علم و دانش به قبرستان، دخالت‌هاى ارگان هاى رژيم در امور دانشجويان را محکوم مى‌کنيم و همراه با آنان خواهان بازگشت به کار اساتيد تصفيه شده هستيم. ما سرکوبگرى ارگان‌هاى امنيتى رژيم و حمله آنها به کوى دانشگاه تهران و دانشجويان ساير دانشگاه‌هاى کشور را محکوم مى‌کنيم وخواهان آزادى فورى دستگيرشدگان هستيم.

حزب دمکرات کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

سازمان زحمتکشان انقلابى کردستان ايران – کومه له

ما سازمان‌ها و احزاب امضا کننده اين بيانيه ضمن محکوم کردن سياست‌هاى سرکوبگرانه جمهورى اسلامى و حرکات تحريک‌کننده و نفاق‌افکنانه عوامل آن، بار ديگر اعلام مى‌کنيم که راه حل اصولى و عادلانه براى پاسخ به خواسته‌هاى مردم در مناطق ملى، به رسميت شناختن تنوع قومى و ملى، پذيرش برابرحقوقى مليت‌ها و پاسخ دموکراتيک و مسالمت‌آميز به حقوق ملى آنان، در ايرانى آزاد و دموکراتيک است.

حزب دموکرات کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

کو مه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران

ما، ضمن پشتيبانى از فراخوان کانون نويسندگان ايران و آرزوى پايدارى براى فعالان آن، تأکيد می‌کنيم که براى مبارزه در راه آزادى انديشه و بيان، دفاع از آزادی‌هاى فردى و اجتماعى و خواسته‌هاى ملى و دموکراتيک مردم ايران از هيچ تلاشى دريغ نمی‌ورزيم. حزب دموکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کو مه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران

دفاع ما از آزادى جهانبگلو، منصور اسانلو، ناصر زرافشان و همه زندانيان سياسى، دفاع از حق شهروندى، دفاع از حق آزادى بيان وانديشه و پاسخ به وظيفه‌اى است که به عنوان يک شهروند، انسان آزاده، حزب وسازمانى که در راه استقرار دمکراسى در کشور مبارزه مى‌کند بر عهده داريم و در اين راه همه آزاديخواهان را به همراهى و همگامى دعوت مى‌کنيم. حزب دموکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کو مه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما در این ابتکار، با شما همراهیم و از این گردهمائی‌ها به ویژه با تأکید بر روحیه و رفتار همگرايانه آن که در خور چنین رویکردهای دموکراتیکی است، و اميد به پی‌ریزی یک جنبش فراگیر و ملی با هدف ساختن یک ایران جمهوری، دموکراتیک و سکولار، استقبال می‌کنيم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دولت با اقداماتى چون تشکيل کميته اى از وزيران براى بازبينى قانون کار، مستثنى کردن کارگران زير ده نفر از شمول قانون کار بمدت سه سال ديگر، عدم افزايش حداقل دستمزد متناسب با ميزان تورم و هزينه ها و با سرکوب اعتراضات کارگرى در مقابل کارگران قرار گرفته و زمینه را برای نضج اعتراضات کارگری هر چه بیشتر فراهم می کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جمهوريخواهان دموکرات و مستقل ايران، هم مى توانند نشان دهند که با همه وجود، حساسيت لحظه تاريخى کنونى را درک مى کنند و عزم دارند تا به نيازهاى اين لحظه پاسخ گويند، و هم ميتوانند در وضع نوينى که پديد آمده است براى عقب نشاندن جمهورى اسلامى هم در عرصه برنامه هاى ماجراجويانه هسته اى و هم در زمينه سياست هاى سرکوب گرانه آن، هشيارانه و مسئولانه همه امکانات ملى و بين المللى را به خدمت گيرند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مقامات دولتى اگرچه مدعى کمک رسانى فورى به آسيب ديدگان هستند اما تجارب تلخ فاجعه بم، زرند کرمان و...بر آن دلالت دارد که کمک ها به دست آسيب ديدگان نمى رسد و ارگان هاى حکومتى بدون اعمال فشار مردم نه تنها پيگيرانه به مسئوليت اصلى خود براى کمک به زلزله زدگان عمل نمى کنند بلکه مانع کمک رسانى سايرين هم مى شوند.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ايران محکوم به نيستى نيست. انجماد در برودت زمستانى، سرنوشت دگرگون‌ناپذير ما نخواهد بود. بهار ايران را مى توان با گل‌خند و شادى به تماشا نشست. ما را ياراى آن است که جشن باستانى نوروز را نونوار تر از هر زمان ديگر برگزار کنيم و نغمه‌هاى شادى در آسمان ميهن را با شکوفه‌هاى عطرآميز دشتهاى ايران در آميزيم. اينها، نه آرزوهاى زيباى دور از دسترس که اميدهاى برآورده شدنى هستند؛ هرگاه و آنگاه که توانمندي‌هاى بزرگ نهفته در خود را باز شناسيم، باز يابيم و باز سازيم. هرگاه که، به شرارت‌هاى بدخواهان يک ايران آزاد، دموکراتيک و سرفراز، نه بگوئيم

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما با اعلام حمايت دگرباره خود از زنان مبارز و آزادي‌خواه در مبارزه عليه نظام و فرهنگ مردسالارى، عليه هر گونه تبعيض جنسيتى و خشونت جنسيتى، يورش پاسداران ارتجاع به خيزش خاموشی‌ناپذير زنان را محکوم مى کنيم و اعلام مى داريم که دفاع از حقوق زن در مرکز مبارزات حقوق بشر قرار دارد. ما تأکيد داريم که هر مرد آزادي‌خواه وظيفه دارد که دوشادوش زنان مبارز يک کوشنده خستگی‌ناپذير جنبش برابر حقوقى زن و مرد باشد و خود را در خدمت اهداف والاى جنبش زنان بداند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت سياسى اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) روز جهانى زن را به تمامى آزادى خواهان و عدالت خواهان جهان بخصوص زنان و مردان ايرانى که براى برابر حقوقى زنان ايرانى از هيچ سعى و کوششى دريغ نمى ورزند تبريک گفته و اين روز را همراه با اين انسان هاى مبارز گرامى مى دارد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اين نظام حضور زنان در محل کار و اماکن عمومى رابه سختى تحمل مى کند و درهر چه بيشتر محدود کردن آن مى کوشد، بگونه اى که حتا حضور زنان و دختران را در استاديوم هاى ورزشى نمى پذيرد و به هر گونه قول و قسم دروغ تا تهديد و ارعاب مى پردازد بلکه بتواند حضور زنان در جامعه را کمتر کند. در جمهورى اسلامى، قوانين فعلى جزايى بر مبناى سلطه مرد بر زن و مرد سالارى نوشته شده و با برابرى زن و مرد و يکسان بودن انسان ها فرسنگ ها فاصله دارد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بدون ترديد چالش براى يافتن فرمى متناسب با مضمون فعاليت و ساماندهى چنان ساختارى که احزاب، سازمان ها، جمعيت هاى سياسى و منفردين را پوشش دهد و اين مجموعه را به اراده اى فراتر از جمع کمى آنان بدل کند، مى تواند نشانه بالندگى باشد و ما آنچه را که در ميان جمهوريخواهان دمکرات و لائيک جريان دارد نشانه اين بالندگى مى دانيم و اميدواريم شاهد اثرات آن در جنبش دمکراتيک کشور باشيم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با اعلام انزجار عميق خود از فتنه گرى، کشتار، شکنجه و بازخواست اهل طريقت نعمت الهى توسط گروههاى وابسته به حکومت و متکى به قدرت حاکم، اين سرکوب گرى سازمان يافته را محکوم مى کند و خواهان آزادى بى درنگ همه بازداشت شدگان واقعه اخير شهر قم است.

صفحه‌ها