خواندنیها و...

علیرضا ثقفی خراسانی

تحلیل در این كتاب از آن جا آغاز می شود كه ایران دوره ی قبل از سرمایه داری را می گذراند و اروپا نیز همین دوره را طی می كند. پس از توضیح مشخصات این دوره و همسانیها و ناهمسانیهای آن، به آغاز سرمایه داری در شكل مركانتیلیسم و سوداگری می پردازد و تاثیر مستقیم آن را بر ساختارهای آن دوره در ایران (و تا حدودی كشورها و مردم سرزمینهای همانند آن) و كشورهای مهد ظهور سرمایه داری بررسی می كند. سپس این بررسی و تغییرات را پایه ای برای بررسی تغییرات در دوره های بعد قرار می دهد.

صفحه‌ها