بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: حاتم بخشی روحانی از جیب کارگران
- از تجربه دیگران: اتحادیههای صنفی ارمنستان؛ دشواری ها و چالش ها (بخش پایانی)
- از دیگر کشورها: سندیکاهای کارگری اسپانیا- "جمهوری اسلامی ایران" ناقض حقوق کارگران
- از جهان کار: آیا باید از آینده کار هراسان باشیم (بخش هفتم)
- یادداشت منتخب: کلاه شرعی از نوع "خط فقر ملی"
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: مبارزە تا تحقق مطالبات ادامە دارد!
از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان دشواری و چالش ها (بخش دهم)
- دیگر کشور ها: اسپانیا، مبارزه برای امنیت شغلی، علیه شکاف های طبقاتی
- از جهان کار: آیا باید از آیندۀ کار هراسان باشیم؟ (بخش ششم)
- اطلاعیه: نامه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد،
- خواست های برحق کارگران: مجازات آمرین و عاملان حمله به اسماعیل بخشی
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید مبارزە صنفی - سیاسی، علیە تعرض نئولیبرال های حاکم
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان دشواری و چالش ها (بخش نهم)
- دیگر کشورها: 8 مارس روز جهانی زن، اعلام اعتصاب کارگری در اسپانیا
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 21)
- اطلاعیه: بیانیه مشترک سه تشکل کارگری: مطالبه دستمزد ١٣٩۷، ٥ میلیون تومان
- بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعتراض به ادامه سرکوب معلمان توسط نهادهای امنیتی دولت
- گزارش: تهاجم وحشیانه نیروهای "یگان ویژه" و "نیروی انتظامی" به کارگران "نیشکر هفت تپه"
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: همراهی و هم زبانی سران خانە کارگر با سرکوب گران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان دشواری و چالش ها (بخش هشتم)
-
- دیگر کشور ها: کمیسیون های کارگری درهمبستگی با سندیکاها و مردم برزیل
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 20)
- یادداشت منتخب: " تعیین حداقل دستمزد" امسال، چالش دولت سرمایه سالار ایران اسلامی
- اطلاعیه: قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
- گزارش: مرگ سهم مردم زلزله زده؛ چپاول و غارت برای سران "جمهوری اسلامی ایران"
- بد.ن شرح
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: استفادە از قاتلان حرفەای، برای سرکوب جنبش کارگری
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان، دشواری و چالش ها (بخش هفتم)
- دیگر کشورها: رهبران کارگری کلمبیا به قتل تهدید شدند
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 19)
- یادداشت منتخب: تشکل های ضد کارگری، به صف مقابله با کارگران پیوستند
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تبانی دولت و مجلس، برای غارت سازمان تامین اجتماعی
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان دشواری و چالش ها (بخش ششم)
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری اسپانیا : همه نیروهای دمکراتیک به کارزار همبستگی با مردم ایران بپیوندند
از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 18)
- یادداشت منتخب: اعتراض های اخیر، و پریشانی هویت های جعلی
- اطلاعیه: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید سرکوب ها؛ حاکمیت طوفان درو خواهد کرد
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان - دشواری و چالش ها (بخش پنجم)
- دیگر کشور ها: دولت کلمبیا قانون اساسی را زیر پا گذاشت ...
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 17)
- یادداشت منتخب : نان، کار، آزادی - مطالبه سلب مالکیت شدگان
- اطلاعیه: دومین بیانیه پنج تشکل مستقل کارگری
- اعتراض ها عمیق تر می شود
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: جنبش عدالت خواهی در ایران؛ هوشیار در مقابل مصادرە آن !
- یادداشت: فریب، سرکوب و کشتار،گزینه های "جمهوری اسلامی ایران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان دشواری و چالش ها (بخش چهارم)
- دیگر کشور ها:کانون متحده کارگران کلمبیا" - مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش16)
- یادداشت منتخب: اعتراض های رو به گسترش؛ وظایف جنبش کارگری
- بیانیه تشکل های مستقل کارگری:باید بساط هر گونه سرکوب، اختناق و زندان بر چیده شود
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: با عزمی راسخ برای نجات جان و آزادی رضا شهابی مبارزه کنیم
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان دشواری و چالش ها (بخش سوم)
- دیگر کشورها: استراتژی مبارزه کارگران اسپانیا در سال 2018
مبارزه برای ثبات شغلی، افزایش حداقل دستمزد کارگران
-از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 15)
- پشت پرده ناگفته های حوادث هفت تپه
- فراخوان عمومی صد ها تن از فعالان حقوق کارگری – اجتماعی و سیاسی: جان "رضا شهابی" در خطر است، آزادش کنید
- گزارش: خواست کارگران هپکو، دولتی شدن کارخانه، لغو خصوصی سازی
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: بودجە ٩٧ علیە زحمتکشان، بە کام نظامیان و نهادهای حکومتی
از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی ارمنستان - دشواری و چالش ها (بخش دوم)
دیگر کشورها:کمیسیون های کارگری اسپانیا: مبارزه ای پی گیر برای افزایش حداقل حقوق کارگران
از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 14)
یادداشت منتخب: سفره خالیِ مردم، چپاول و غارت توسط مافیای حکومتی
اطلاعیه: خطر مرگ جان رضا شهابی را تهدید می کند
اندیشه: نجات دهنده در گور خفته است
گزارش: پرونده فقر؛ در بازار هفت تپه
- تیتر اخبار: نگاهی به تیتر اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ١٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت؛ "سازمان تامین اجتماعی" در مسیر نابودی
-دیگر کشورها: اتحادیه های صنفی ارمنستان - دشواری و چالش ها (بخش اول)
- اطلاعیه کانون متحده کارگران کلمبیا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 13)
- اطلاعیه: اعلامیه مشترک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
- گزارش: شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: اعتراض های گستردە علیە بیکاری در خوزستان؛
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذارتغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش ششم)
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری اسپانیا - مبارزه ای فراتر از صنف؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 12)
- اطلاعیه: احضار و تهدید فعالان کمک رسان زلزله کرمانشاه؛
- حوادث کار: آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند
- کودکان کار: هزینه‌های چندبرابری کودکان کار در مراکز درمانی
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: درخواست آزادی رضا شهابی این بار توسط دبیر شوراهای اسلامی کار
- از تجربه دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش پنجم)
- دیگر کشورها: مبارزه علیه برده داری مدرن
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش یازدهم)
- گزارش منتخب: جهنمی برای کارگران هفت تپه
- اشعار کارگری
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سیاست دولت؛ توسعە اتحادیەهای کارفرمایی، سرکوب کارگران
- از تجربه دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش چهارم)
- دیگر کشورها: اسپانیا مبارزه برای تحقق هر چه سریع تر پایه های حقوق اجتماعی
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش دهم)
- گزارش: لاقیدی دولت، همبستگی مردمی
- طلاعیه: اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، خطاب به خامنه ای و حسن روحانی
- گفتگو: یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان (بخش دوم)
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دراین شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید سرکوب فعالان کارگری، نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است؛
از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش سوم)
- اعلاميه مشترک: به ياری زلزله زدگان بشتابیم!
تسليت به مردم ايران و آسيب ديدگان زلزله؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم ( بخش نهم)
- -اطلاعیه: بیانیه شش تشکل مستقل کارگری در دفاع از محمود صالحی: عزم راسخ در مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
- یادداشت منتخب: تهدید به جان محمود صالحی را تحمل نخواهیم کرد
- گزارش: تهران؛ از نگاه کودکان کار
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- کمپین علیە بیکاری؛ تجربه ای نو برای همە بیکاران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار - تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش دوم)
- دیگر کشور ها: کارگران اسپانیا، اتحاد گسترده برای تحقق مطالبات صنفی
- از جهان کار آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش هشتم)
- اطلاعیه: لایحه "سازمان نظام رسانه‌ای کشور" تیر خلاص به روزنامه نگاری مستقل ایران است
- گفت و گوی منتخب : یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان (بخش اول)
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ترفند جدید وزارت کار؛ حفظ قرارداد های اسارت بار؛
- یادداشت: پروژه سرکوب فعالان کارگری و معلمان؛ ناقوس زوال جمهوری اسلامی ایران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش اول)
- دیگر کشور ها: دو ترور و چهار سوء قصد به جان سندیکالیست های کلمبیا
- از جهان کار آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش هفتم)
-اطلاعیه: استوار بر سر پیمانش با زحمتکشان باقی ماند
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- جای خالی سندیکاها، بازنشستگان در راس تشکل های زرد کارگری؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش دهم)؛
- دیگر کشورها: افزایش فقر 4.1 در صدی در اسپانیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش ششم)؛
- یادداشت منتخب: برجام دوم، چالش های اقتصاد ایران؛
- برگی از تاریخ: برای سوگواری وقت ضایع نکن، سازمان‌دهی کن؛
- صدای معلم: معلمانی با حقوق ماهیانه 200 تا 300 هزارتومان؛
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: برای افزایش دستمزد کارگران، اعتراض های کارگری را سازمان دهیم!
- از تجربە دیگران:آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (نهم)؛
- سندیکا های کارگری پیشرو در دفاع از حقوق زحمتکشان
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (قسمت پنجم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعالان سیاسی خارج از کشور (بخش پایانی)
- یادداشت منتخب: وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالان کارگری و اجتماعی؛
- تیتر اخبار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: همبستگی جنبش کارگری در روز جهانی معلم؛
- از تجربه دیگران: آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی (بخش هشتم)؛
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری و منازعه استقالل طلبان کاتالونیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش چهارم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعاالن سیاسی خارج از کشور (بخش دوم)؛
- تیتر اخبار

صفحه‌ها