بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

استقبال قابل توجه خوانندگان از چند شماره بولتن کارگری که ما چندی پیش به طور آزمایشی انتشار دادیم، ما را بر آن داشت که به این اقدام جنبه منظم دهیم. به علاوه در نظر است که با ارائۀ تحلیل و تجربیاتی از مبارزات کارگری دیگر کشورها، وزن بولتن را در این جهات سنکین تر کنیم. از این پس بولتن را با 4 موضوع: تحلیل، از تجربیات دیگران، چند خبر خارجی و اخبار کارگری داخلی روزهای جمعه انتشار خواهیم داد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هفتمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "آزادی فعالان کارگری شرط حسن نیت عملکرد دولت آینده" نوشته صادق کار، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو"، "رنج زنان شالی کار، برنج سفره من و تو"، "700 هزار تومان هزینه حداقل مواد غذایی خانوار 4 نفره" و اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ششمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "فرصت برای اتحاد وسیع کارگری را از دست ندهیم" نوشته صادق کار، "گزارشی از وضعیت وخیم زنان کارگر" و "نامه بهنام ابراهيم زاده" انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پنجمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با کارگران و عده های انتخاباتی، نوشته ای از جمیل محمدی، بیانیه های کارگری، گزارشی از نظر مردم نسبت به انتخابات و مروري بر اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی گزارشی از صادق کار در رابطه با اول ماه مه در نروژ، مروري بر اخبار کارگري در هفته گذشته اعتصاب، اخراج، کاهش تولید و بیکاري پنهان، بیانه سندیکاي کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جهانی کارگر، فقر در ایران، زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازار کار و... انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سومین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ویژه اول ماه، حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با اول ماه مه، گرارش با عنوان "گرسنگی بر سر سفره ها آوردند؛ نقض حقوق کارگران؛ و فراخوان کمپین بین المللی خمایت از حقوق کارگران ایران انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

نظر2
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دومین شمارۀ بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، حاوی اطلاعیه گروه کار نامبرده در مورد تحولات اخیر در زمینه دستمزد کارگران و تحرکات آنان، و با گزارشهائی از وضع کارگران فصلی و دستفروشان دوره گرد انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نخستین بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، با یادداشتی زیر نام "تاوان رفتارتان را خواهید پرداخت!"، از صادق کارگر، انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است.

صفحه‌ها