بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: زیادە خواهی کارفرمایان، حمایت دولت، منشاء افزایش قربانیان حوادث کار

از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری (بخش اول)

اخبار خارجی: پلیس کامبوج کارگران اعتصابی را به گلوله بست

اخبار داخل کشور: فقر، اخراج و مرگ، سهم کارگران از کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: دستمزد غیرنقدی ترفندی است برای کاهش دستمزد
از تجارب دیگران: چند فراز و فرود در تاریخ جنبش اتحادیه ای هند
اخبار خارجی: دولت کامبوج عقب نشست: افزایش دستمزد کارگران کامبوج
اخبار داخل کشور: هیچ کارگری دیگر قادر نیست زندگی کند

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: میلیونها دلار رشوه برای ترکها، اعتصاب و اخراج برای کارگران
از تجارب ديگران: کارگران مصر پس از 30 ژوئن، بخش 4
احبار خارجی: کارگران کامبوج به تظاهرات اپوزیسیون می پیوندند
اخبار داخل کشور: کارگران معترض: "مرتضوی را محاکمه کنید!"

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: ضرورت امروز، اتحاد کارگران علیه چپاول گران سازمان تامین اجتماعی
از تجارب ديگران: کارگران مصر پس از 30 ژوئن، بخش 3
احبار خارجی: ده کشور دنیا، جهنمی برای کودکان
اخبار داخل کشور: دو هزار کارگر معدن چادرملو اعتصاب کردند

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: سازمان تأمین اجتماعی، به نام کارگران به کام چپاولگران
از تجارب ديگران: کارگران مصر پس از 30 ژوئن، بخش 2
احبار خارجی: سنگاپور در شوک شورش کارگران مهاجر
اخبار داخل کشور: 30 میلیون کارگر شاکی علیه غارت سازمان تأمین اجتماعی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: نياز امروز، سازماندهی کارگران در سطح ملی است
از تجارب ديگران: کارگران مصر پس از 30 ژوئن
احبار خارجی: برخی کارگران معدن ماريکانا با شليک گلوله به سرشان کشته شده اند
اخبار داخل کشور: مرگ ميانگين 5 کارگر در روز

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: بە برخورد تبعیض آمیز با کارگران خاتمە دهید!
از تجارب ديگران: ظهورجنبش نوین کارگری در اردن (بخش آخر)
اخبار خارجی: اعتصاب کارگران آمازون در آلمان
اخبار داخلی: سازمان تأمین اجتماعی غوطه ور در بحران مالی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل: قانون "استاد-شاگردی" اصلاح پذیر نیست، آن را لغو کنید!
از تجارب دیگران: ظهورجنبش نوین کارگری در اردن (بخش 3)
اخبار خارجی: سهمیه کرسی های کارگران و دهقانان درمجلس مصر حذف شد.
اخبار داخلی: 1500 کارگر پتروشیمی بسباران اعتصاب کردند. دور تازه اعتراض های کارگران در پلی اکریل اصفهان...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در شرایطی کە تورم نقطە بە نقطە بنا بر گزارشهای رسمی مرز ٤٠ درصد را رد کردە است و کارگران همچنان در انتظار عملی شدن وعدە افزایش دستمزد رئیس جمهور بە سر می برند، اخبار و گزارشهای تائیدنشدە از طرف مسئولان حکایت از آن دارند کە دولت نە تنها خیال افزایش دستمزدها در سال جاری را کە وعدە دادە بود ندارد، بلکە در فکر منجمد کردن سطح کنونی دستمزدها در سال آیندە است.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حداقل انتظار این است کە رئیس جمهور و دولت جدید در عمل طی این مدت در راستای وعدە هایی کە پیش از انتخابات بە مردم و کارگران دادەاند حرکت کنند. دولت شاید بتواند بە بهانە بحران اقتصادی و کسر بودجە عدم افزایش دستمزد کارگران را توجیە نماید ولی نمی تواند در زندان نگە داشتن فعالین کارگری، رفع نکردن موانع فعالیت های صنفی کارگری، سپردن نمایندگی های کارگری در مجامع و نهاد های رسمی بە عوامل دولتی، تداوم و افزایش قراردادهای موقت کار، عدم حمایت قانونی از کارگران اخراجی، کنار نگذاشتن قانون استاد شاگردی و ... را توجیە کند.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

علیرضا حیدری، یکی از سردمداران اصلی خانە کارگر و رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی، بە تازگی در مصاحبەای با "ایلنا"، باب بحثی را گشودە کە پیشتر درمیان گردانندگان اصلی خانە کارگر نا مرسوم و بیسابقە بوده است.
علیرضا حیدری دراین مصاحبه، ٣٤ سال پس ازتشکیل خانە کارگر، بە عدم استقلال و ناکارآیی این تشکل اعتراف نمودە است. حیدری تلاش می کند با عمدە کردن نقش قانون و طفرە روی از نقش مخرب گردانندگان اصلی خانە کارگر، همە تقصیر وابستگی و ناکارآیی خانە کار گر را بە فصل ششم قانون کار نسبت دهد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

استقبال قابل توجه خوانندگان از چند شماره بولتن کارگری که ما چندی پیش به طور آزمایشی انتشار دادیم، ما را بر آن داشت که به این اقدام جنبه منظم دهیم. به علاوه در نظر است که با ارائۀ تحلیل و تجربیاتی از مبارزات کارگری دیگر کشورها، وزن بولتن را در این جهات سنکین تر کنیم. از این پس بولتن را با 4 موضوع: تحلیل، از تجربیات دیگران، چند خبر خارجی و اخبار کارگری داخلی روزهای جمعه انتشار خواهیم داد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هفتمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "آزادی فعالان کارگری شرط حسن نیت عملکرد دولت آینده" نوشته صادق کار، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو"، "رنج زنان شالی کار، برنج سفره من و تو"، "700 هزار تومان هزینه حداقل مواد غذایی خانوار 4 نفره" و اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ششمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "فرصت برای اتحاد وسیع کارگری را از دست ندهیم" نوشته صادق کار، "گزارشی از وضعیت وخیم زنان کارگر" و "نامه بهنام ابراهيم زاده" انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پنجمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با کارگران و عده های انتخاباتی، نوشته ای از جمیل محمدی، بیانیه های کارگری، گزارشی از نظر مردم نسبت به انتخابات و مروري بر اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی گزارشی از صادق کار در رابطه با اول ماه مه در نروژ، مروري بر اخبار کارگري در هفته گذشته اعتصاب، اخراج، کاهش تولید و بیکاري پنهان، بیانه سندیکاي کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جهانی کارگر، فقر در ایران، زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازار کار و... انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سومین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ویژه اول ماه، حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با اول ماه مه، گرارش با عنوان "گرسنگی بر سر سفره ها آوردند؛ نقض حقوق کارگران؛ و فراخوان کمپین بین المللی خمایت از حقوق کارگران ایران انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

نظر2
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دومین شمارۀ بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، حاوی اطلاعیه گروه کار نامبرده در مورد تحولات اخیر در زمینه دستمزد کارگران و تحرکات آنان، و با گزارشهائی از وضع کارگران فصلی و دستفروشان دوره گرد انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نخستین بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، با یادداشتی زیر نام "تاوان رفتارتان را خواهید پرداخت!"، از صادق کارگر، انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است.

صفحه‌ها