بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی گزارشی از صادق کار در رابطه با اول ماه مه در نروژ، مروري بر اخبار کارگري در هفته گذشته اعتصاب، اخراج، کاهش تولید و بیکاري پنهان، بیانه سندیکاي کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جهانی کارگر، فقر در ایران، زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازار کار و... انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سومین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ویژه اول ماه، حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با اول ماه مه، گرارش با عنوان "گرسنگی بر سر سفره ها آوردند؛ نقض حقوق کارگران؛ و فراخوان کمپین بین المللی خمایت از حقوق کارگران ایران انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

نظر2
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دومین شمارۀ بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، حاوی اطلاعیه گروه کار نامبرده در مورد تحولات اخیر در زمینه دستمزد کارگران و تحرکات آنان، و با گزارشهائی از وضع کارگران فصلی و دستفروشان دوره گرد انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نخستین بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، با یادداشتی زیر نام "تاوان رفتارتان را خواهید پرداخت!"، از صادق کارگر، انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است.

صفحه‌ها