یادها و یادبودها

فرخ نگهدار

مصاحبە شهلا بهاردوست با رفیق فرخ نگهدار پیرامون زندگی، شخصیت و نقش حمید اشرف زوایای جدیدی را از زندگی رفیق حمید اشرف بە شنوندگان ارایە می دهد.

بیژن باران

کلام شیرین ساعدی مخاطب را به دنیای شخصیت هایی از تبار انسان می برد که همه آنها بوسیله ساعدی بهم مرتبطند. خود ساعدی راوی تاریخ در فلات است که با تمام انسانهای سترگ تاریخ جهان مرتبطند. سلطانپور با لورکا و خارا، شاملو با نرودا و عزیز نسین، بهرنگی با پاموک و ناظم حکمت

پرویز داورپناه

سخنان شاهد عینی چاقو زدن شعبان جعفری به دکتر فاطمی

آزموده گفت اگر وصیتی دارید بفرمائید، شما که مکرر می گفتید: من از مرگ ابائی ندارم و مرگ حق است. دکتر فاطمی پاسخ داد: “ آری آقای آزموده مرگ حق است و من از مرگ ابائی ندارم، آنهم چنین مرگ پرافتخاری، من میمیرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کرده و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند.”

یداله بلدی

هدف از این نوشته فقط اشاره ای کوتاه به زندگی برخی از زندانیان آزاد شده سال 57 بود و به هیج وجه ادعای تحلیل و پژوهش و تاریخ نگاری نبود و فقط یادآوری روزی افتخار آفرین برای مردم میهن مان بود که فرزندان خود را از بند خودکامگان رهائی بخشیدند و گوشه ای از تاریخ مبارزات کشورمان را رقم زدند.

به بهانه شصت سالگی ترانه مراببوس

مردم به ترانهﻯ "مرا ببوس" روی آوردند و با خواندن آن، آن را وسیلهﺍﻯ علیهﻯ مبارزهﻯ ضد پهلوی کردند. این امر به یک سنت مبارزهﻯ مردم ما بدل شد.

رضا مقصدی

به خاطره سوزانِ حميد منتظری ...در سال ۶۵ از نخستين کسانی هستم که در آلمان در شهر هايدلبرگ خبر به صلابه کشيدناش را از جانب تبهکاران زمان میشنوم. شرايطِ آغازينِ غمِ غربت و دلواپسیِ پردامنه از سرنوشتِ بسيارانی از دوستان و آشنايان، مرا آسوده نمیگذارد.حسی شوم، پيوسته جانِ رنجورم را میتراشد و میخراشد. خواب حميد را میبينم با همان چشمانِ منتظر و لباس قهوهای راه راه که با هم در يک عروسیِ دوستانهی خوشرنگ، حضوری شادمانه داشتهايم

نظر1
شکوفه منتظری

شاید این درد را، درد من و تو را، خیلیها در جانشان داشته باشند. خیلی ها هم فکر میکنند این درد دیگر بهروز نیست. ارزش سرمایهگذاری ندارد و سود ناخالصاش هم اندازهی خرجش نمیشود. اما من به خودمان،به ما ایمان دارم. به روزی که تو بیایی، با دردهایت بیایی و گوش جهان برای شنیدنت باز باشد. روزی که من خط طناب دور گردن تو را بر گردنم به همه نشان دهم. اشک بریزم و اشکهایم سند باشند. که دردهای تو رسمیت داشته باشند ... متن سخنرانی شکوفه منتظری در فرانکفورت

نجم کاويانی

اسکندر خـتلانی، شـاعـر با احـساس انـديشه و معــنويت، روزنـامهنـگار جـسور و صـادق، مترجم توانا و چيره دست بود. شعر وی بازتاب دهندهی احساس لطيف شاعر و شور حماسی و دلبستگی آن به ميهن ادبی و فرهنگی فارسیزبانان و يگانگی و پيوستگی آنها میباشد و سرشار از ميهـنپرستی و آزادی انسان است

عاطفه جعفری

سلام به مادرعزیزمان فرخنده نگهدار بارها گفته ایم که به خاطر آنچه که کردهایم از هیچ کس نباید طلب بخشش کنیم. اما ما به شما بدهکاریم. ما به شما مادران بدهکاریم و باید از شما طلب بخشش کنیم. ما را می بخشید؟ ما را بخشیدهاید؟

ناهید، صبح چون دمد آرد پیام ما

کمیته هما هنگی احزاب، سازمانها وبرخی از کانون وتشکل های سیاسی در هلند بیست و دومین سالگرد بزرگداشت جانباختگان کشتار سراسری زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 رابرگزار می کند

کميته هماهنگی

ابوالفضل محققی

دو روز مریض شدم. مادرم می گفت:" هذیان می گفتی و مرتب تکرار می کردی: زن کاکایم بُز نیست." از آن روز به بعد تصمیم گرفتم که زندگیم را وقف مبارزهای بکنم که زن کاکایم بُز نباشد. من نمیخواستم نامم، بُز، کوچ، خانه و یا سیاهسر باشد. هنوز از این کلمه وحشت دارم. هربار که بُزی را می بینم بی اختیار بیاد آن روز می افتم. زن افغان تحقیرشدهترین و بیحقوقترین جزء این جامعه است."

مجتبی آگاه

من جسد کبود و ورم کرده صابر را شناختم. دست و پاهای صابر شکسته بود، و تمام بدنش کبود و خونین بود. من بی اختیار گریه کردم؛ زیرا صابر و پدرش را میشناختم. آدمهای شریف و زحمتکشی بودند. جسد آشولاش صابر را پشت آمبولانس گذاشتیم و ساعت ٣ نصف شب به قبرستان جدیدی که کورهپزخانه (کورهلر) بود، بردیم.

فرشین کاظمی نیا

چنین است سرگذشت نسلی که فراز و فرود زمانه را جدا از مرزبندی های سیاسی، «انسانی» و آرمان گرایانه رفتار کرده اند و احترامی فراگیر دارند. علی لامعی، کارگر شریفی بود که «انسان را رعایت می کرد». علت محبوبیتش در همین بود. محبوبیت او بر بسیاری گران می آمد که طبعا بر نمی تافتند، ولی پیرمرد از تهدیدها باک نداشت و ایستاده بود.

در این روزها درهای خاوران بسته اند، بسیاری از بستگان قربانیان ودیدار کنندگان هر سا له خاوران در بندند و داشتن گلهای سرخ در دست در نزدیکی خاوران به دستگیری منجر می شود، اما آبهای راین مانند هر سال پذیرای گلهای سرخ هستند.

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران-کلن

کیوان باژن

صمد با درک این مسئله که منشا شناخت انسان، عینیت اوست و ذهن، تابع آن است، خیلی زود دانست که شناخت مسائل اجتماعیای چون فقر و بیکاری و... ازطریق درک و تحلیل و شناخت عینی نهادهای جامعه امکان پذیراست تا با این شناخت، بتوان به درک تضادها درجامعه نائل آمد، و تضاد اصلی را از تضادهای فرعی باز شناخت.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جنایت هولناک قتل عام سال 67 برای همیشه در ذهن بیدار بشریت به عنوان فاجعه ای بزرگ ثبت شده است. وظیفه تاریخی ما یادآوری مدام این قساوت تاریخی در ذهن و وجدان مردم است . باشد تا نسلهای آینده ازاین ددمنشی ها مصون بمانند

تشدید مبارزه و فشار برای بازکردن پرونده این جنایت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بی شک نقش مهم و تعیین کننده در مبارزه یی دارد که در میهن ما برای دستیابی به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در جریان است.

کمیته هماهنگی احزاب و سازمانهای ایرانی در هلند

حمید حمیدی

بازمرداد و شهریور فرا رسید. شهریورآخرین ماه از تابستان و آغاز فصل خزان است. در 21 سال پیش در چنین ایامی، هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران، از لذت دیدن سلطان فصلها پاییز، محروم ماندند و برای ستایش از زندگی و آزادی، به جوخه های اعدام و در گورهای دستجمعی به خاک سپرده شدند، بطوری که مرگ نیز ایشان را از هم جدا نکرد

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دربیست و دومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی گرد هم می آئیم تا یاد قربا نیان رژیم جهل و دیکتاتوری را گرامی داریم

نظر1
محمود کرد

در بزرگداشت مادر رفیق محمدصادق و همه مادرهای دیگر ما

واقعیت این است که همه این مادرها مستقل از اینکه چگونه نامیده می شوند، یکی از مهمترین عناصر پیوند ما با گذشته ما و کشورمان ایران را تشکیل می دهند. حذف هرکدام از این انسانهای شریف نه فقط از دست دادن یک انسان نازنین، که قطع شدن بخشی از این پیوندهاست

صفحه‌ها