سياست

احمد فرهادی

علیرغم موفقیت کودتاگران در کنترل خیابانهای شهرهای بزرگ، بویژه تهران، و پیشگیری از برگزاری تظاهرات، و علیرغم دستگیریها و بگیر و ببندهای فراوان، کودتا هنوز به نتیجهی دلخواه طراحاناش نرسیده، هزینههای سنگینی بر بلوک حاکم وارد آورده و شکاف در ارکان جمهوری اسلامی را عمق بیسابقهای بخشیده است. موتور محرک و نیروی اصلی کودتا بخش نظامی- امنیتی بلوک حاکم است. این کودتا و چنین هزینهی سنگینی را این بخش به دیگر شرکايش در بلوک حاکم تحمیل کرده است.

احمد کیهان

اگرچه مسئولیت مستقیم عواقب ناخواسته و ناشی از تقابل ناچاری مردم با سرکوب، جمهوری اسلامی است، اما دور زدن پتانسیل سیاسی در ایران که اکنون در مقابله با رهبری، شورای نگهبان و سایر ارگانهای غیردمکراتیک ایستاده اند و دادن نوید "انقلابی قریب الوقوع"، خلع سلاح جنبش واقعی و جوان کنونی و به قول شاملو "شلیک در گاودانی است".

دانش باقرپور

سیمای این جنبش، مسالمت جو و فراگیر است. این جنبش قبل از آن که نگاه و اندیشه اش به تعصب و ایدئولوژی پوپولیستی آغشته باشد، هویت وجودی خویش را از ارزش های نوین ملی و انسانی کسب می کند. حضور چشمگیر و گسترده طبقه متوسط با اخذ رفتار هشیارانه نشان داد که جنبش دمکراسی خواهی در نظام های استبدادی، بدون محوریت این طبقه، امکان غلبه یافتن بر استبداد را ندارد.

فریدون احمدی

آقای موسوی نیز می داند که این سبز، دیگر "سبز سادات" نیست، فریاد سبز انسان ایرانی بویژه زن ایرانی است علیه هرگونه تبعیض و تحمیل و برای رویش آزاد زیر آفتاب رها از حجاب ابر. و حتا آن فریاد "الله اکبر" نیز در یک نطام دین سالار همان فریاد "مرگ بر دیکتاتور" است و اینکه می خواهد به پاسدار حکومت اسلامی بگوید: " من اعتراض دارم اما مرا مکش".

ملیحه محمدی

باری، کودتا انجام شد اما از انجا که سرنوشت همه کودتاها لزوماً پیروزی نیست، این کودتا نیز تا همین اکنون پیروز نشده و به عیان شکست خورده است! کودتاگران به هر وسیله دیگر درست یا نادرستی که متوسل شوند، شکست این کودتا را باید در تاریخ خود بنویسند.

احمد فرهادی

اگر راست میگویید و میخواهید درست عمل کنید، چرا میترسید چشم مردم ایران و جهان ناظر بر اعمال شما باشد؟ نیکوکاران نگران انعکاس اعمالشان نیستند و از روشنایی نمیهراسند، دزدان و توطئهگران هستند که به تاریکی پناه میبرند و خود را از چشم دیگران پنهان میکنند. آیا کوشش شما برای پنهان شدن از دید مردم خود نشانهی آن نیست که خودتان نیز میدانید مشغول کودتا هستید؟

رضا اکرمی

در چنین شرایطی مسئولیت حکم می کند، تفاوتهای ناشی از دیدگاه و تاکتیک در زمینه های مختلف از جمله همین انتخابات را آگاهانه کنار بگذاریم و بکوشیم به آراء ریخته شده در صندوقها احترام گذاشته شود. در بر باد دادن امیدها اگر همه سهم واحدی ندارند در غلبه سرکوب و اختناق و زورگوئی همه ما مردم به یکسان زیان خواهیم دید.

علی رضا جباری (آذرنگ)

مرم نیز نباید انتظار داشته باشند كه بدون طرح و خواهان پاسخگویی شدن حكومت منتخب و دولت درقدرت به خواسته ها ومطالبات خویش بتوانند به جایگاه شایسته ی كشوری با ویژگی های كشورما در عرصه ی جهانی دست یابند. كنش- واكنش درست و تنگاتنگ میان نمایندگان طبقه ی متوسط نخبگان حاكم كه به نظر می آید در سال های آینده دست بالا را درحكومت آینده ی ایران خواهند داشت - واین نكته مگر در صورتی كه رخدادهایی پیش بینی نشده در روند انتخابات پیش آید، واقعیتی محرز وتردید ناپذیر است .

دانش باقرپور

این نظام زیر پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ایران تحمیل کرده است، که هیچ فصل مشترکی بین این قوانین و اصول جمهوریت و مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود.

نادر عصاره

اگر آقای موسوی با معیار کفر و الحاد به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی می نگرد، در مورد جوانان و اقشار مدرنی که باورهای سنتی را با اخلاق مدنی جایگزین می سازند و در باره احزاب شناخته شده و پرسابقه ای که در جامعه ما حضور و فعالیت داشته و دارند که مبنای مذهبی نیز هیچگاه نداشته اند، چه می گوید؟

فرخ نعمت پور

نهایتاً می توان گفت که در دوره جدید پیشبرد سیاست التقاتی خواهد بود از رفرمیسم و تحول طلبی. رفرمیسم، پایه خود را در امر مشارکت برای تغییر در حاکمیت باز می یابد و تحول طلبی در تقویت و حضور فعال در جنبشها و حرکات مردمی و مدنی.

فرخ نعمت پور

حال سئوال این است که برای آقای لاریجانی که خود را اصولگرا می داند و به تبع ادامه دهنده راستین خط آقای خمینی، چگونه است که جنگی که به گفته خمینی نعمتی الهی بود، حال به وسیلهای برای کوبیدن و زدن آمریکا تبدیل شده است؟

فرخ نعمت پور

در بازی میان عرف و ایدئولوژی، حتی با آمدن دوباره اصلاح طلبان نیز، اگرچه عنصر ایدئولوژی در رویکرد خارجی بویژه تضعیف خواهد شد، اما آنان نیز بر عنصر اسلام اصرار بسیار دارند، و باز کماکان این همان فاکتور ایدئولوژی است که عنصر عرف را میفشارد و جامعه را در التهاب نگه می دارد. این چنین شاید عمر این رژیم آذینی است از رقابت و همزیستی دو عنصر عرف و ایدئولوژی.

ژنرال لئونيد ايواشف
ترجمه از:
گروه پويا ـ بلژيک

درحال حاضر، امکان تجاوز به ايران بسيارزياد است ولى آشکار نيست که آيا کنگره امريکا با اين حمله موافقت خواهد کرد يا نه. يک تحريک براى حذف اين مانع اخير کافى است: حمله به اسرائيل، حمله به يک هدف امريکائى مانند پايگاه هاى ايالات متحده. درجه چنين تحريکى را مى توان با حمله به برج هاى دوقلوى نيويورک در١١ سپتامبر ٢٠٠١ قابل قياس دانست. درچنين صورتى، کنگره حتماً موافقت خود را به پرزيدنت امريکا اعلام خواهد کرد

از كره،‌ ويتنام و افغانستان تا كودتاهاى نظامى تحت حمايت «سيا» در آمريكاى لاتين و آسياى جنوب شرقى، هدف همه آنها، تضمين استيلاى نظامى و حاكميت اقتصادى آمريكاست كه فرمول اوليه آن در دكترين ترومن بوده است.

جمعى از هواداران سازمان فدائيان اكثريت (سوسيال دموكرات داخل كشور)

جامعه ما درحال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شكاف اصلى، شكاف سنت وتجدد است وشكاف عمده ما به‌حساب مى‌آيد.

دانش باقرپور

جدا از پيش‌برد اتحادهای موردی چنان (آزادی زندانيان سياسی و رفع تبعيض جنسی عليه زنان) سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مثابه نيرويی چپ، دمکرات، جمهوری‌خواه و آينده‌نگر ائتلاف (ميان‌مدتی) را در مسير نفی جمهوری اسلامی، حول مسائل دمکراتيک و استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران، با احزاب و سازمان‌های دمکرات و آزادی‌خواه شکل می‌دهد. محوريت اين گونه از نزديکی‌ها و همکاری‌ها، برپايه (دمکراسی و حقوق بشر) قرار دارند.

حسن نادری

گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعريف ميکند. براين اساس که جامعه مدنى شامل يک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى ميباشد و نميتواند آنطوريکه مارکس تشريح ميکند، به مجموعه منافع فردى خلاصه کرد. گرامشى براى جامعه مدنى نقش مرکزى قائل است. او با تمايز قائل شدن بين «دولت محدود» و «دولت کامل» مقوله اخلاق را به موضوع دولت و جامعه مدنى اضافه ميکند

بهروز خلیق

حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است. اين نظريه‌ها ميتواند به تبيين پديده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.

احمد آزاد

مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاى خود بايد به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل تمايل شديد رفقاى اکثريتى [به وحدت چپ] می‌توان قرار داد اين است: اکثريت که خود فاقد انسجام سياسى درونى است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟

صفحه‌ها