سياست

ف. تابان

در حکومت اسلامی هر خواستهی مسالمت آميز با خشونت سرکوب شده است، و ربطی به «ساختار شکنی» نداشته است. ظرفيت اين حکومت برای اعمال خشونت بی پايان است و پاسخ به هر اعتراضی، خشونت حکومتی بوده است.

بهزاد کریمی

واکنش در برابر خشونت، هم اجتنابناپذیر است و هم تا اندازه ای توجیه پذیر؛ ولی تئوریزه کردن خشونت برضد خشونت و بر این پایه، برنامه ریزی برای اقدام خشونت آمیز علیه خشونت حکومتی و سازماندهی قهر تحت عنوان قهر انقلابی در برابر قهر ضد انقلابی، کاری اشتباه ورویکردی مهلک است.

جنبش مدنی در ایران در پی تحقق خواستههای خود است. خواستههائی که عمل و رفتار حکومتگران را نهایتا در چهارچوب خود می بیند، نه خود را در چهارچوب خواست حکومتگران.

ممنوع کردن حضور مردم در مسجد و بستن درب آن، و فراتر از این، ضرب و شتم مردم در داخل و محوطه آن نشان از تسخیر مسجد از طرف مردم دارد. نشان از این دارد که برخلاف ادعای کودتاگران در مقدس انگاشتن و پنداشتن مساجد، آنگاه که مساجد می توانند به عرصه تهدیدی برای آنان بدل شوند، راحت قداست، حرمت و بزرگی مساجد را همانند رژیم شاه شکسته و با حمله به آن از هیچ اقدام تند و جنایتکارانهی ابا نخواهند کرد.

مجید عبدالرحیم پور

اولین واکنشی که با شنیدن این خبر در من بوجود آمد، این بود کاش آیت الله منتظری زنده می ماند و برای شاگرد قدیمی خود آقای خامنه ای و اطرافیان تازه بدوران رسیده اش کلاس می گذاشت، و تجارب جدید خود را به آنها آموزش می داد.

بهزاد کریمی

هر تابو شکنی آقای منتظری و هر تجدید نظر او در اندیشه ها و روش هایش و مهم تر از همه هر رویکرد اخلاقی این بزرگ مرد طی سی سال گذشته، بازتابی از آن سمتگیری تاریخی بوده که جامعه ایران در پیش گرفته است و آن روح تاریخی که زندگی این دوران از حیات جامعه ایران را می سازد.

فرخ نعمت پور

اگرچه تشدید تحریمها می تواند تاثیر منفی بر ایران بگذارد، اما در همان حال به علت تشدید وخامت اوضاع در افغانستان و دشواری بیشتر نیروهای ائتلاف و بویژه آمریکائیها در آنجا احتمال توان حمله به ایران بسیار کمتر می شود، و این درست همان چیزی است که جمهوری اسلامی روی آن سرمایه گذاری اساسی را خواهد کرد.

مجید عبدالرحیم پور

اگر زمامداران جمهوری اسلامی و وزیر اطلاعات آن اسیر منافع حقیر، شهوت قدرت و تحجر تفکر دینی و دچار بحران و سرگردانی نبودند، به جای فتنه خواندن اعتراضات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم شریف ایران، به عذر خواهی از مردم بزرگ ایران روی می آوردند، دست از استبداد و سرکوب بر داشته و تن به خواست مردم می دادند.

اما اینکه این روند احتمالی تا چه حد می تواند کودتاچیان را به عقب نشینی وادارد، خود جای تامل جدی دارد. زیرا که نه نظامیان چنین برنامهای را در نظر دارند، و نه حتی شاید مقام رهبری در جمهوری اسلامی دیگر قادر به این امر باشد. ترس از مقاومت نظامیان و امنیتیها در ایران که می تواند به جنگ داخلی و آنارشیسم منتهی شود، نگرانی دیگری است که دامن کسانی مثل خامنهای را گرفته است. و شاید چنین کسانی چنین امری را بیشتر از وضعیت موجود برای خود خطرناک ارزیابی کنند

محمد اعظمی

یادمان نرفته است که در دهه 60 کمترین آمار اعدام ها، دو رقمی بود. آنهم در هر ماه چندین بار اتفاق می افتاد. برخی روزها کشته ها و اعدامی ها از رقم صد می گذشت. امروز اعدام یکنفر هم، به درستی، با واکنش داخلی و بین المللی روبرو می شود. همین هم در این دوره و زمانه زیاد است. جنایت جنایت است و باید با تمام نیرو در برابرش ایستاد و نگذاشت سران حکومت با رویای کشتن و از میدان بیرون راندن مخالفان، آسوده سر بر بالین گذارند.

فرخ نعمت پور

دولت کودتا همراه با حمایت رهبری در راه به مراتب بسیار خطرناکتری قدم گذاشته است. شرایط کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی بسیار پیچیدهتر شده است. اما دولت کودتا فارغ از چنین دغدغههائی ظاهرا در نظر دارد که کار را در هر دو جبهه، با توان موجود خود، باهم پیش ببرد.

م. آذری

آیا اتخاذ چنین شیوه ای از سوی جمهوری اسلامی عالماً و عامداً در سمت ادامه تنش و بحران سازی در مناسبات جهانی نیست تا بدین طریق شعار مرگ بر امریکا را از زبان مردم و رهبران خود پاک نسازد و با استمرار چنین فضایی همیشه دشمن مفروض خارجی را زنده نگاه دارد تا ماسک مناسبی باشد برای سرکوب ندای ازادیخواهانه مردم ایران؟

فرخ نعمت پور

بسیج حاصل دوران خاصی از سالهای بعد از انقلاب است (سال پنجاه و هشت) که هنوز در جامعه نیروهای سیاسی گوناگونی وجود داشتند، و جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت جدید هنوز تثبیت نشده بود. اعلام تشکیل بسیج از طرف خمینی کاری بود در جهت خود تشکل یابی بیشتر جناح مذهبی برای تکمیل برنامه و عزم خود در تسخیر نهائی قدرت سیاسی در ایران.

جمشید طاهری پور

از منظر فرهنگ سياسی جامعه محور، موضوع محوری در جنبش سبز؛ کسب قدرت نيست! بلکه برپائی و تحکيم جامعه مدنی نيرومندی است که می تواند اراده حکومت کنندگان را تحت نظارت و کنترل خود در آورد و جامعه را در مدار قانونگرائی قرار دهد.

سپیده صلحجو

جنبش سبز نه از آن رو که راه حل هایی آماده دارد که هیچ گروهی ندارد بلکه از آن رو که امکان طرح خواست های اقشار و جنبش های مردمی مختلف را می دهد باید مورد حمایت واقع شود. حل مشکلات عمیق جامعه فقط در صورت مشارکت مردم و امکان طرح مطالبات گروه های مختلف توسط نمایندگان واقعی شان مقدور است.

فرخ نعمت پور

امتیازدهی های کشورهای جهان در مسیر حل مناقشات داغ جهان البته به فراموشی هائی در مورد یک سری مسائل حقوق بشری منجر می شود. اما با توجه به احتمال هرچند کم برپائی جنگی دیگر در منطقه خاورمیانه، این امتیازات می تواند در مرحله فعلی خردمندانه باشد.

فرخ نعمت پور

طرحهای اقتصادی احمدی نژاد در راستای تکمیل برنامههای تقابلی خود با جناحهای مخالف داخل کشور، و نیز در راستای تامین موقعیت مالی دولت خود در هنگامه تقابلهای بیشتر جهانی است. امری که ربطی به مشکلات تاریخی و کنونی اقتصاد ایران ندارد، و تنها تصمیمی صرفا سیاسی است در راستای تامین هدفی سیاسی.

نادر عصاره

آقای کدیور! در سخنرانی خود برای جا انداختن حکومت دینی سعی کرده اید مخالفین خود را به دشمنی با دین مردم متهم کنید. به این گفته صریح گوش کنید: برای دموکراسی بهمان اندازه ای که جدائی دین از دولت اهمیت دارد، دفاع از حق و آزادی باورمندان دینی مهم است.

جمشید طاهری پور

جنبش سبز مانند هر پديدار اجتماعی که زايش و رشد و تکامل خود را دارد، زنده، پويا و در حال رشد و بالندگی است و به هيچ رو نمی توان و نبايد موجوديت بالنده آن را، منحصر به خواست و نظرگاه اين يا آن شخصيت و گرايش تعريف کرد. جنبش سبز از اين حد و مرزها فراتر رفته است.

نادر عصاره

پنج ماه بعد از حرکات مطالباتی اولیه در اعتراض به تقلب انتخاباتی، تحت تاثیر روش های زورگویانه و وحشیانه مامورین رژیم حاکم، شعارها و روش های بکار گرفته شده در تظاهرات مردم در 13 آبان تفاوتی هایی را از خود بروز می دهند.

صفحه‌ها