سياست

علی رضا جباری (آذرنگ)

مرم نیز نباید انتظار داشته باشند كه بدون طرح و خواهان پاسخگویی شدن حكومت منتخب و دولت درقدرت به خواسته ها ومطالبات خویش بتوانند به جایگاه شایسته ی كشوری با ویژگی های كشورما در عرصه ی جهانی دست یابند. كنش- واكنش درست و تنگاتنگ میان نمایندگان طبقه ی متوسط نخبگان حاكم كه به نظر می آید در سال های آینده دست بالا را درحكومت آینده ی ایران خواهند داشت - واین نكته مگر در صورتی كه رخدادهایی پیش بینی نشده در روند انتخابات پیش آید، واقعیتی محرز وتردید ناپذیر است .

دانش باقرپور

این نظام زیر پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ایران تحمیل کرده است، که هیچ فصل مشترکی بین این قوانین و اصول جمهوریت و مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود.

نادر عصاره

اگر آقای موسوی با معیار کفر و الحاد به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی می نگرد، در مورد جوانان و اقشار مدرنی که باورهای سنتی را با اخلاق مدنی جایگزین می سازند و در باره احزاب شناخته شده و پرسابقه ای که در جامعه ما حضور و فعالیت داشته و دارند که مبنای مذهبی نیز هیچگاه نداشته اند، چه می گوید؟

فرخ نعمت پور

نهایتاً می توان گفت که در دوره جدید پیشبرد سیاست التقاتی خواهد بود از رفرمیسم و تحول طلبی. رفرمیسم، پایه خود را در امر مشارکت برای تغییر در حاکمیت باز می یابد و تحول طلبی در تقویت و حضور فعال در جنبشها و حرکات مردمی و مدنی.

فرخ نعمت پور

حال سئوال این است که برای آقای لاریجانی که خود را اصولگرا می داند و به تبع ادامه دهنده راستین خط آقای خمینی، چگونه است که جنگی که به گفته خمینی نعمتی الهی بود، حال به وسیلهای برای کوبیدن و زدن آمریکا تبدیل شده است؟

فرخ نعمت پور

در بازی میان عرف و ایدئولوژی، حتی با آمدن دوباره اصلاح طلبان نیز، اگرچه عنصر ایدئولوژی در رویکرد خارجی بویژه تضعیف خواهد شد، اما آنان نیز بر عنصر اسلام اصرار بسیار دارند، و باز کماکان این همان فاکتور ایدئولوژی است که عنصر عرف را میفشارد و جامعه را در التهاب نگه می دارد. این چنین شاید عمر این رژیم آذینی است از رقابت و همزیستی دو عنصر عرف و ایدئولوژی.

ژنرال لئونيد ايواشف
ترجمه از:
گروه پويا ـ بلژيک

درحال حاضر، امکان تجاوز به ايران بسيارزياد است ولى آشکار نيست که آيا کنگره امريکا با اين حمله موافقت خواهد کرد يا نه. يک تحريک براى حذف اين مانع اخير کافى است: حمله به اسرائيل، حمله به يک هدف امريکائى مانند پايگاه هاى ايالات متحده. درجه چنين تحريکى را مى توان با حمله به برج هاى دوقلوى نيويورک در١١ سپتامبر ٢٠٠١ قابل قياس دانست. درچنين صورتى، کنگره حتماً موافقت خود را به پرزيدنت امريکا اعلام خواهد کرد

از كره،‌ ويتنام و افغانستان تا كودتاهاى نظامى تحت حمايت «سيا» در آمريكاى لاتين و آسياى جنوب شرقى، هدف همه آنها، تضمين استيلاى نظامى و حاكميت اقتصادى آمريكاست كه فرمول اوليه آن در دكترين ترومن بوده است.

جمعى از هواداران سازمان فدائيان اكثريت (سوسيال دموكرات داخل كشور)

جامعه ما درحال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شكاف اصلى، شكاف سنت وتجدد است وشكاف عمده ما به‌حساب مى‌آيد.

دانش باقرپور

جدا از پيش‌برد اتحادهای موردی چنان (آزادی زندانيان سياسی و رفع تبعيض جنسی عليه زنان) سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مثابه نيرويی چپ، دمکرات، جمهوری‌خواه و آينده‌نگر ائتلاف (ميان‌مدتی) را در مسير نفی جمهوری اسلامی، حول مسائل دمکراتيک و استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران، با احزاب و سازمان‌های دمکرات و آزادی‌خواه شکل می‌دهد. محوريت اين گونه از نزديکی‌ها و همکاری‌ها، برپايه (دمکراسی و حقوق بشر) قرار دارند.

حسن نادری

گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعريف ميکند. براين اساس که جامعه مدنى شامل يک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى ميباشد و نميتواند آنطوريکه مارکس تشريح ميکند، به مجموعه منافع فردى خلاصه کرد. گرامشى براى جامعه مدنى نقش مرکزى قائل است. او با تمايز قائل شدن بين «دولت محدود» و «دولت کامل» مقوله اخلاق را به موضوع دولت و جامعه مدنى اضافه ميکند

بهروز خلیق

حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است. اين نظريه‌ها ميتواند به تبيين پديده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.

احمد آزاد

مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاى خود بايد به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل تمايل شديد رفقاى اکثريتى [به وحدت چپ] می‌توان قرار داد اين است: اکثريت که خود فاقد انسجام سياسى درونى است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

صرف به كارگيرى مداوم واژه‌ی اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى، صدور قطعنامه و فراخوان و تدوين پلاتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نيروهاى سياسى، خود حاكى از عينيت اين نياز است. از لحاظ نظرى اكثريت قريب به اتفاق اين جريانات سياسى نياز جنبش دمكراتيك و جنبش طبقاتى ميهن مان را به مسئله اتحاد و يكپارچگى، نيروها درعرصه هاى مختلف باور نموده اند

فریدون احمدی

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در اين زمينه عمدتا يا بر اين اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک مليتى و قوميتى از فدراليسم استواراست

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى داوطلب، اسناد مورد نظرشان را با توجه به مصوبات کنگره ها و شوراى مرکزى و يا به تشخيص خودشان، تدوين و بنام خود به کنگره ارائه دهند...

سپیده صلحجو

در خواست ما از رفقا اين است كه در كنگره‌ى پيش رو، خواستار تفسير سوسياليسم با هدف پاسخگويى به خواست‌هاى مردم و تدوين برنامه‌اى براى هدف‌گيرى دستيابى به قدرت و راهبرى مردم بشوند

سیامک سلطانی

ترديدى نيست که صدام جنايت‌کار بود و شايسته مجازات، اما مجازات اعدام وى آن چيزى نبود که مى‌توانست در اين برهه از زمان، کمکى باشد به روشنگرى و تقويت دوستى ميان انسان‌ها و ايده احترام به انسان و هر آن چه انسانى است

فرخ نعمت پور

هيچوقت فکر نميکردم که‌ با وجود تنفرى که‌ از صدام حسين از همان اوان جوانى در ذهنم ريشه‌ دوانيده‌ بود، با ديدن صحنه‌ اعدامش، آن تنفر جايش را به‌ رحم وشفقت بدهد. نفرتم به‌ رحم تبديل شده‌ بود! راستى اين احساس از کجا آمده‌ بود؟ احساس غريبى وجودم را فرا ميگيرد. براى فرار از آن، پشته‌هاى کشته‌شدگان بمبارانهاى شهرمان را در نظرم مجسم ميکنم. اما سودى ندارد. زيرا باز دوباره‌ صحنه‌ انسانى در نظرم زنده‌ ميشود که‌ دارند زنده‌ زنده‌ به‌ طناب دار آويزانش ميکنند. فکر ميکنم: جلاد ديروز در ميان مسيحان ديروز! نه‌ حالا ميفهمم، جلاد ديروز در ميان جلادان امروز!

حسن زهتاب

ما معتقدیم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست .گذر از نظام سرمایه داری یعنی جایگزین کردن" ارزشهای انسانی و ارزشهای سوسیاایستی" به جای "ارزش اضافی" از آماجهای ماست.

صفحه‌ها