سياست

درحاليکه با گسترش ارتباطات اينترنتی و رو در رو بين فدائيان داخل كشور با سازمان، لازم است شورای مركزی با پيشبرد بحث های تئوريك جدی و گسترده دربين فدائيان داخل و خارج پيش از برگزاری كنگره دهم ترتيباتی را اتخاذ نمايد، كه در كنگره آينده به صراحت و عاری از هرگونه پرده پوشی موضع و اعتقاد خود را نسبت م–ل، ماترياليسم تاريخی و سوسياليسم اعلام نموده، نحوه برخورد با امپرياليسم جهانی و عملكرد های آن در گستره ملی و جهانی را مشخص سازد.

علی افشاری

ورود به جام جهانی فوتبال که در سايه تلاش اعضاء غيور تيم ملی فوتبال کشورمان و پشتيبانی همه جانبه و يکپارچه مردم ايران حاصل شده است, مربوط به حکومت و دولت نمی باشد

ديده بان حقوق بشر:
وزير داخله جمهوری اسلامی به جنايت عليه بشريت متهم است

ديگر دورانی که افراد در خلوت و خاموشی هر آنچه ميخواستند انجام ميدادند و فکر ميکردند تا ابد بر مسند قدرت تکيه دارند گذشته است. نرم هايی در جهان در حال شکل گيری هستند که بر اساس آنها فرد و ملت مورد ظلم واقع شده محکوم به پذيرش ظلم در داخل نيست و ميتواند در جهان بيرون دادخواهی کند. ديگر محکمه های محلی و ملی آخرين مراجع رسيدگی به موارد نقض حقوق انسانی نيستند

اتحاد جمهوریخواهان ایران

هفدهم دسامبر 2005 ( 26 آذر 1384 ) شنبه- بحث های پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران به موضوع استراتژی های مختلف سياسی در ايران فردا اختصاص يافت. آقايان حسين باقرزاده فعال سياسي، مهرداد مشايخی و رضا فانی يزدی فعالان جمهوريخواه در اين جلسه ابتدا به سخنرانی و مجادله پرداخته و سپس به سوالات حاضران پاسخ گفتند

دارا گلستان

تا جائی که به آمريکا مربوط ميشود، ادامه ديپلماسی کنونی و سعی به بردن موضوع به شورای امنيت تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آينده در آمريکا مطرح است و هر چند از احتمال استفاده از زور همواره صحبت می شود، ولی پيش بينی اشپيگل در مورد حملات به تاسيسات هسته ای رژيم در بهار ٨٥ کلا بی پايه به نظر می رسد.

سهراب مبشری

بر مردم ايران، کسانی حکومت می کنند که برايشان مهم نيست عواقب سياستها و تصميمهايشان برای ايمنی و زندگی مردم چه خواهد بود

سهراب ماندگار

جبهه خواهان دموکراسی در ايران برای تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر، عدالت اجتماعي، رعايت حقوق زنان، حقوق خلق ها و برگذاری رفراندم جهت تشکيل مجلس موسسان و نه تعيين نظام ميباشد. اين جبهه به هيچ وجه دارای رهبری فرد و گروه خاص نيست

بهروز خلیق

نگاه جريان راست افراطی به مسائل جامعه و حوزه های مختلف زندگی اجتماعی، نگاه نظامی ـ امنيتی و راهبرد آن کاربست "قهر" است. سياستهای خارجی جريان راست افراطی را نميتوان از سياستهای آن در داخل کشور منفک کرد. اين نگاه و راهبرد به عرصه سياست خارجی هم امتداد يافته است

مهدی فتاپور

از بوجود آوردن ترديد و کم اهميت جلوه دادن هرگونه امتياز مبنی بر شرع يا ارث در حاکميت چه از سوی مشروطه خواهان اسلامی و يا پادشاهی و يا جمهوريخواهانی که تصور ميکنند برای شکل دادن اتحاد بايد در اين جهت سخن گويند بيش از همه اقتدارگرايان حاکم سود خواهند برد.

سهراب مبشری

من اطمينان دارم بشريت در سراسر جهان و از جمله در ايران و آمريکا، بسيار زودتر از آنچه تئوريسين های آخرالزمانی تصور می کنند، نظريات آنان را به تاريخ خواهد سپرد و انسان گرايی را به عنوان محور سياست ورزی دوباره کشف خواهد کرد

خسرو شمیرانی

مبنای فراخوان بر پيشگيری از برتری تمايلات گروهی و سازمانی بر پايه مفاد اعلاميه جهانی حقوق‌ بشر و ميثاق‌های آن قرار داده‌ شده است و هرگونه برتری و امتياز عقيدتی، تباری، جنسيتی و غير آن ميان شهروندان كشور نفی شده و حاكميت كشور به گونه ‌ای مستقل از اراده فرد و مبنی بر اراده ملی طلب شده است

فرخ نعمت پور

احمدی نژاد می خواهد مردمی را با چوب و چماق کنترل کند که اکنون کاملا هشيار شده اند و تجارب روند اصلاحات، حوادث منطقه و تاثير روشنگری جهانی آنان را به کانالهای ديگری سوق می دهد

فرخ نگهدار

از این روی ادعای افرادی که برای اتحاد مشروطه خواهان و جمهوری خواهان تلاش می‌کنند هیچ پشتوانه عینی ندارد. اتحاد افرادی- که نمایندگی از سوی جمهوری خواهان ندارند - با رهبر سلطنت طلبان، رضا پهلوی، هیچ جز پیوستن این افراد به سلطنت طلبان (و نه مشروطه خواهان) هیچ معنای دیگری ندارد. معنای عملی این تلاش انصراف از تلاش برای اتحاد جمهوری خواهان، پیوستن به جریان طرفدار بازگشت سلطنت، و تقویت رهبری سیاسی موروثی است.

بهزاد کریمی

برای گروهی از فعالين، سياست اتحادجويی و ائتلاف‌خواهی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، پشت کردن به آرمان و ايدئولوژی است و برای هميشه و تحت هر شرايطی انحراف تلقی می‌شود و اين در حالی است که در برخورد با مشروطه‌طلبان دينی، ايدئولوژی‌گرايی آنان رنگ می‌بازد و "واقع‌بينی سياسی" مبنای عمل قرار می‌گيرد

محمد اعظمی

شما در پاسخ انتقاد من از ندادن گزارش کنگره نهم راه کارگر دفاع کرده اید. به گونه ای وانمود کرده اید که کنگره نهم مباحث در دستورش مسائل درونی تشکیلات بوده است. دستور کار کنگره نهم چه بود؟ آیا به اسرار تشکیلاتی اختصاص داشت؟ درست می گوئید که کنگره نهم سیاست گذاری نکرد. اما چرا نکرد؟ مگردر دستورکارش مسئله سیاسی نبود؟ سرنوشت مسائل سیاسی به کجا کشید؟

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما مخالف آن سیاست های خارجی هستیم که قصد سازش و معامله با جمهوری اسلامی علیه دموکراسی در ایران را دارند. ما ضمن طرفداری از اعمال فشار بین المللی به جمهوری اسلامی اعلام می داریم که تنها از آن نوع کارزار جهانی علیه جمهوری اسلامی استقبال می کنیم که در راستای منافع مردم ایران مؤثر بیفتد.

محمد اعظمی

راه کارگرهمواره انزواجوئی را با خود به صورت یک مختصه داشته است، اما در طول حیات نزدیک سی ساله اش این جریان هر گز اینچنین آن را تئوریزه نکرده و در عمل تک و تنها نمانده است. آرزویم این است که در کنگره بعدی راه کارگری ها خطای سیاسی کنگره البرت را به احترام او تصحیح کنند.

احمد زاهدی لنگرودی

کارگران و دانشجویان منافع مشترک بسیاری دارند که جدا از منافع توده ها نیز نیست. و این نکته بستر مناسبی فراهم می آورد تا این دو بازوی جنبش های اجتماعی معاصر ایران، در کنار فعالیت های مستقل مانند NGOها و گروه های زنان و حمایت از کودکان، بتوانند زمینه را برای تغییری وسیع و کارآمد پی ریزی کنند.

سعید یوسف

به هر رو، به گمان من توجه به فردیّت و خصائل فردی، در همان حدی که در یادواره‌ها و خاطرات زندان منعکس شده، به‌ویژه اگر با پیشداوری و به قصد تخطئه و طرد نباشد، رویکردی است مثبت و به درک همه‌جانبۀ افراد و از این طریق به درک صحیحتر کلّ جنبش و رویدادهای مؤثر در تاریخ معاصر کمک می‌کند، کاری که هزاران بیانیه و اطلاعیۀ سراسر شعار و تحلیلها و کتابهای مبتنی بر ایدئولوژیهای انتزاع شده از واقعیات از انجامش عاجزند.

رضا دلبری

اصلاح طلبان حتي با توسعه قدرت رهبري و افزايش فراقانوني قدرت و گسترده شدن ساختار بوركراتيك بخش انتصابي نظام زير نظر رهبري از آن حيث كه اكنون مجمع تشخيص در دستان هاشمي است به مخالفت برنخواستند و رهبري بدون هيچ مقاومتي اختيارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد.

صفحه‌ها