سياست

کیانوش توکلی

در صورت تغيير نهاد رهبري به مديريت اجرايي که موجب رهايي نخبگان و کادرهاي سياسي از خرده کاري هاي بي پايان تشکيلاتي خواهد شد، "رهبران" از طريق سمينارهاي اينترنتي نظرات خود را طرح مي کنند. البته اموزش و تاثير گذاري سياسي در دمکراسي مستقيم دو طرفه خواهد بود و ابزار ديجيتالي ما را به دمکراسي ديجيتالي و نفي دمکراسي نمايندگي و اتوريته رهبري ياري خواهد کرد.

اكنون كه فاز اوليه گفتمانی طرح رفراندم با حمايت مردم و جمع وسيعی از فعالان سياسی و روشنفكران ملی و آزاديخواه آغاز شده است، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليان اين طرح نمی‌دانيم و طرح رفراندم را متعلق به همه حاميان اين طرح می‌دانيم و به عنوان قطره‌ای از اقيانوس بی‌كران مردم تحول طلب ايران و انديشمندان و فعالان سياسی كشور با كنار نهادن كميته همه پرسی و قرار گرفتن در كنار حاميان اين طرح، از اصل شكل گيری گفتمان «رفراندم ملی در ايران» دفاع می‌كنيم تا پس از شكل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسی آزاديخواه كشور، گام‌های بعدی برداشته شود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

شنبه ۱۵ ژانويه ۲۰۰۵ اتاق مجازی "اتحاد جمهوريخواهان ايران" در پالتاك "دمكراسی و شرايط جهانی" را موضوع بحث خود قرار داد. همانطور كه از پيش اعلام شده بود آقايان سياوش دهقان و محمد اقتداری درباره موضوع مذكور سخنرانی كرده و سپس به سئوالات حاضران پاسخ گفتند.
پروين عابدی اداره بخش اول اين جلسه را كه طی آن سخنرانان در دو نوبت و هر بار به مدت ۲۰ــ۱۵ دقيقه به ايراد نظرات خود پرداختند، به عهده داشت.

فرخ نگهدار

هنوز به وضوح معلوم نیست که طرفداران بازگردانیدن حکومت موروثی و یا طرفداران استقرار یک جمهوری لائیک هر یک به تنهایی از طرفداران حذف ولایت فقیه از نظام جمهوری اسلامی در جامعه رای بیشتری بدست آورند.

حماد شیبانی

با درگذشت ياسر عرفات به نظر ميرسد كه فصلي از تاريخ فلسطين، اسراييل و كلا منطقه خاورميانه بسته ميشود. فراموش نكنيم كه فلسطين با چريكهاي آن دورانش در حافظه فعالان سياسي ايران مانده و تداعي كننده فضايي است خاص. صداي آلمان در اين رابطه مصاحبه‌اي داشته است با آقاي حماد شيباني، از فعالان سياسي قديم در‌ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كه زماني رابطه نزديكي با جنبش فلسطين داشته و ميتواند از جمله از تصوير عرفات در ذهن جوانهاي آزاديخواه دوره سلطنت پهلوي بگويد.

مریم سطوت

همايش برلین تصويب کرد که "اجا" يک اتحاد سياسی است متشکل از اشخاص حقيقی عضو و غير عضو سازمانهای سياسی موجود. در اين رابطه ما بايد روشن کنيم که رابطه "اجا" با سازمانهای سياسی که اعضا آن در درون اجا فعاليت ميکنند چيست؟ ساختار سازمانی و عرصه فعاليت " اجا" چه تفاوتی با اين سازمانها دارد؟

عبدالله مومنی

اما نه رئيس اين دولت و نه وزير آن هيچ يك بارى ديگر به همگان اعلام نكردند كه بر طرح پيشنهادى خود مصرند و با ديگران در ميان نگذاشتند كه اين دست مخالفت اگر از آستين بيرون آمده چه هدفى را نشانه گرفته و چه سمت و سويى را گزيده است

تقريباً سه سال پيش موسسه اى غيردولتى بنام كانون توسعه فرهنگى كودكان در تهران تأسيس شد. هدف اين موسسه غير انتفاعى بالا بردن سطح دانش عمومى و گسترش فرهنگ و هنر كودكان، بويژه كودكان روستاهاى محروم ايران است. حدود ۷۰ درصد اعضاى اين كانون را زنان تشكيل ميدهند.

سهیل آصفی

سحابى از جست وجوى فرصتى مى گويد براى كمك رسانى به زلزله زدگان بم كه سرانجام آن را يافته است و مى گويد: -با دوستان آمديم اينجا ببينيم چه مى توانيم بكنيم. در پى اين جست وجو به دو كار رسيديم، يكى اينكه به معلمين آموزش و پرورش كه در اثر حادثه، از بين رفتن خانواده و... دچار افسردگى شدند كمكى بكنيم و ديگر اينكه كمك به تجارت خرما...-

امید معماریان

شهلا شركت مدير مسئول و سردبير مجله زنان : «يكى از مشكلات زنان در همه جاى دنيا و از جمله ايران اين است كه تاريخ ندارند. آنها همديگر را نمى شناسند. شايد به اين دليل كه تاريخ نگارى مردانه است.»

مهدی منتظر قائم

يكى از دلايل اساسى شكست جنبش هاى اجتماعى و فرآيندهاى اصلاح طلبى در ايران، فقدان نهادهاى مدنى برخاسته از يك سازماندهى نظام اجتماعى و نبود فرهنگ و مناسبات مدرن اجتماعى است.

صفحه‌ها