سياست

دستگاه سرکوب حاکمیت اساساً اعتقادی به قانون ندارد و سعی میکنند با اعمال تبعیض و اهمال در اجرای قانون به زندانی فشار بیاورند تا مأیوس شود و واداراش کنند که از کار سیاسی کنار بکشد، ساکت شود و به مقاومت و مبارزه با استبداد ادامه ندهد. به عنوان مثال حسین رونقی که با این همه بیماری همچنان بر مواضعش ایستادگی میکند.

سهراب مبشری

ادامه بحران هسته ای، در مجموع هرگز به سود مردم ایران نبوده است و نخواهد بود. فشارهای بین المللی، راه مناسبی برای گسترش آگاهی در ایران در مورد زیانهای انرژی هسته ای نبود و نیست. اگر بحران بین المللی در مورد پروژه هسته ای ایران به گونه ای صلح آمیز حل شود، بار مسئولیت جامعه مدنی ایران، کارشناسان دلسوز ایرانی و نیز مدافعان حقوق بشر در ایران است که افزایش می یابد ...

حسین اسدی

مشخص نیست که سیاستمداران کشور اسرائیل به چه دلیل این قدر برآشفته می شوند، مگر آنان برای سیاست های خود چه تقدسی و چه نقشی قائلند که قصد دارند حتی زبان نویسنده توانایی چون گراس هم بخاطر هشدارش نسبت به ادامه این سیاست ها که هر روز بر دشمنان کشور اسرائیل می افزاید و این کشور را به طرف انزوای بیشتر سوق می دهد، با چنین وضع خشنی او را مورد توهین و افترا قرار دهند.

احمد نوین

وضع آنچنان بحرانی است که وابستگان به رژیم اسلامی ایران نیز نمی توانند اثرات مخرب محاصره اقتصادی ایران و سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد را انکار نمایند. در جمهوری اسلامی ایران هرکس که به ارزهای معتبر خارجی و ارزانی که تحت کنترل دستگاه رهبری، دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران است دسترسی داشته باشد، جهت سودجوئی و چپاولگری، هر چه دم دستش باشد به ایران وارد می کند.

نادر عصاره

وقتی بعوض بحث و گفتگوی آرام و متین، هیجان و حرارت قلم کاغذ را بی جلوه می کند، باید پرسید آيا اهمیت همپذیر شدن ایرانیان را درک کرده ایم؟ آيا هدف اصلی، یعنی دموکراسی را دنبال می کنیم؟ اگر چنین است، چرا آداب گفتگو را رعایت نمی کنیم؟ چرا موانع دموکراسی را نادیده می گیریم؟ چرا به جای تلاش برای آشتی، سازش، همزیستی و دیالوگ میان بلوکها و طرفداران پروژه های سیاسی مستقل، به دشمنی میان پاره های سیاسی و فرهنگی مختلف دامن می زنیم؟

سهراب مبشری

خلاف تصور برخی، طرح دعوا علیه امثال ثابتی نه تنها به ضرر مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست، بلکه دقیقا در خدمت این مبارزه است. یک لحظه در نظر آوریم سر برآوردن دوباره ثابتی در محافل ایرانی و عادی شدن مصاحبه بی تفسیر با او، به امثال حسین طائب در دستگاه قتل و شکنجه فقها چه پیامی می دهد. این پیام چنین است: می توان انسانها را کشت و شکنجه کرد و بعد از آنکه آبها از آسیاب افتاد، انگار اتفاقی نیفتاده است، به زندگی ادامه داد، و حتی از رفتار احترام آمیز بهره مند شد، و از بابت روایت جنایات، پولی هم به جیب زد

فرخ نگهدار

اما حقیقت این است که مهم ترین عامل درونی عدم توافق غرب و جمهوری اسلامی نه ماهیت غرب است و نه ماهیت جمهوری اسلامی. عمده ترین عامل ناتوانی، شکاف های درون سیستم از یک سو و فشارها و دوگانگیهای نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در امریکا بوده و هست.

امیر ممبینی

مخلوط کردن مبارزه آزادیخواهان با جمهوری اسلامی با اقدامات تخریبی جنگ افروزان علیه ایران اگر ناشی از یک خیانت آشکار نباشد ناشی از یک نادانی بیپایان است. سکوت و بیطرفی در برابر ترور دانشمندان ایرانی یک جانبداری آشکار علیه ایران است.

فرخ نعمت پور

لاغرتر شدن بنیاد اجتماعی ـ طبقاتی رژیم و فربەتر شدن بنیاد اجتماعی جریان اعتراض، لاجرم و منطقا باید بە نتایج سیاسی دیگری در عرصە کشور چە در بنیان حاکمیت و چە در روند رویدادها منجر شود، اما ظاهرا وضع بدین گونە نیست، و این را شاید بیشتر باید در منطق بازتولید نیرو از طریق نیروی امنیتی، سرکوب و پول تحلیل کرد.

نادر عصاره

از ایجاد اختلاف جدید در میان خود در باره تحریم اقتصادی و دخالت نظامی که ابزار دیگران هستند، اجتناب کنیم. موضع در باره این ابزارها نسبت به فعالیت برای یک وفاق دموکراتیک همه گیر، فرعی است. اختلاف در این مواضع نیز امری فرعی است، گرچه تا کنون متاسفانه در مباحثات و مذاکرات دموکراتیک سازی اختلال کرده و انها را تضعیف نموده اند.

صادق کار

رژیم از اصلاح طلبان، بخاطر شرکت نکردن آنها در انتخابات و افزایش و صریحترشدن انتقادات آنها نسبت بە حکومت و بخصوص بە خامنەای کە در چنین شرایط بحرانی صورت می گیرد، به شدت عصبانی و مترصد انتقام است... پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات بی تردید سبب کاهش شدید مشارکت در انتخابات خواهد شد و این برای آنها هزینە خواهد داشت. حکومت می خواهد این هزینە را هرچە زودتر وصول کند.

نادر عصاره

پولهای زیادی صرف تجیهزات نظامی و امنیتی و هسته ای می شود، پولهای انبوهی به بیت رهبری اختصاص می یابد، پولهای انبوهی به حوزه و اماکن مذهبی و برای مذهبی کردن جامعه داده می شود ... بعلاوه با پیش گرفتن یک سیاست صلح آمیز در عرصه بین المللی بخش مهمی از تورم که مربوط به تحریمها می باشد، رفع می گردد ... با حذف رژیم ولایت فقیه، که خود عامل بحران است، بخش مهمی از ریشه بحران تورم حذف می گردد.

فرخ نعمت پور

شاید دشوارترین مانع عراق در مسیر گام برداشتن برای آیندەای بهتر، قطب بندی شدن جامعە بر اساس خواستهای مذهبی، طایفی و اتنیکی است. تفکر بر اساس حقوق شهروندی در این کشور بە حاشیە راندە شدە و بر این مبنا اشتراکات از صحنە رخت بربستەاند. طرح و یا برگشت این خواست یعنی خواست شهروندی، عنصر اساسی در فایق آمدن بر مشکلات این کشور و بنیاد نهادن عراق مدرن است.

سیار کسان هستند که در روزهای اخیر تاکید کرده اند، یگانه راه نجات کشور و جلوگیری از تهدیدات روز افزون نظامی علیه موجودیت کشور ایران، تقویت جنبش دموکراتیگ ایران (سبز یا هر نام دیگر) و به سرانجام رساندن مبارزه با دیکتاتوری به دست مردم ایران است. به نظر ما این یگانه موضع صحیح در شرایط کنونی است. ما حق داریم نه سرنوشت عراق را برای کشور خود آرزو کنیم و نه ادامه ی وضع موجود را بخواهیم. مخالف جنگ بودن و مخالف دیکتاتوری ماندن هم ممکن و هم بسود کشور ماست.

فرخ نعمت پور

برای در کنار بودن جمهوری اسلامی در صورت بروز جنگ دو راە اصلی وجود دارد، در کناربودن سیاسی و در کنار بودن نظامی. در کنار بودن سیاسی بدین معنی است کە در صورت جنگ، نیروی مربوطە همە امکانات سیاسی و تبلیغاتی خودش را برای فشار بر طرف متجاوز متمرکز خواهد کرد. و در کنار بودن نظامی می تواند بە دو صورت رخ دهد، بە صورت مستقیم و غیر مستقیم.

فرخ نعمت پور

زیرا سرنگونی یک رژیم اسلامی در کنار سرنگونی رژیمهای سکولار ـ دیکتاتور در کشورهای عربی، تعادل را بە منطقە برخواهد گرداند، نوع ملایمتری از اسلامگرایی را تقویت خواهد کرد و سرانجام اینکە در کوتاە مدت و میان مدت خیال غرب از وجود یک دولت اسلامی رقیب راحت خواهد بود.

امیر ممبینی

نیروهایی که اکنون با یقهی سفید و کراوات دلگشا پشت تریبونهای تبلیغاتی از صداقت سیاسی حرف میزنند هم به رژیم عراق تسلیحات شیمایی و کشتار جمعی دادند و هم به آن اجازهی استفادهی بیرحمانه از این تسلیحات را. کدام صداقت؟ کدام مدنیت؟ در دویست سال اخیر ایران به هیچ دولتی حملهی نظامی نکرده است اما از همه سو مورد هجوم قرار گرفته است. تنها استثناء اعزام نیرو به ظفار در رژیم پیشین است که آن هم به خواست و با فشار آمریکا بوده است.

ما امضاکنندگان این نامه نگرانیم که مبادا تشبث به مقولاتی همچون دخالت بشر دوستانه و حمایت از دموکراسی، دستمایه ی اقدامات ضدایرانی و جنایتهای غیرانسانی قرار گیرد. مبادا مفاهیم والا و آرمانی مانند دموکراسی، و کمکهای بشردوستانه و حقوق بشر نقاب قدرتپرستی و منفعت جویی عدّه ای قرارگیرد تا باز به ایران و ایرانی لطمه وارد سازند و کشور را به تباهی بیشتر بکشانند.

مهدی فتاپور

اگر در دهه شصت اکثریت مردم به حاکمین اجازه دادند که نزدیک به یک دهه هر آنچه میخواهند انجام دهند، امروز کافیست مسئولان کشور یکبار سوار مترو شده و از میرداماد تا بهشت زهرا رفته و بازگردند تا ببینند مردم در رابطه با اختلاس سه ملیارددلاری اخیر چگونه قضاوت میکنند و راجع به مسئولان کشور از بالا تا پایین چه میگویید. تکرار حتی محدود آنچه در آن سالها رخ داد ناممکن است.

فرخ نعمت پور

در واقع دولت باراک اوباما با روش سیاسی و گاها نظامی، همان سیاست نئوکانها را در منطقە بە پیش می برد. یعنی سیاست دمکراتیک سازی کشورها از طریق جنگ و سیاست، و تنها فرق او با نئوکانها این است کە او هر دوی این اهرمها را بە کار بستە است، یعنی هم سیاست و هم جنگ را.

صفحه‌ها