کودکان

علی صمد

معمولاً کارشناسان و متخصین برای اطلاع یافتن از سلامتی یک جامعه به بررسی وضعيت تغذيه ای كودكان زير پنج سال می پردازند و این امر را بعنوان شاخصی مناسب برای سلامتی یک جامعه در نظر می گیرند. مطالعات و تحقیقاتی که در این عرصه وجود دارد نشان می دهد که شيوع سوء تغذيه در كودكان زير 5 سال در مناطق مختلف كشور متفاوت است و ميزان آن از 6/8 تا 38 درصد می باشد

علی صمد

بیش از 34 درصد از افراد فقیر در ایران را کودکان و 70 درصد را کارگران تشکیل می دهند... در واقع وجود فقر باعث میشود که کودکان کار تحت نامناسب ترین شرایط جسمی، به سخت ترین كارها گمارده شوند و بدین طریق بشکلی ناهنجار و خشن در معرض استثمار و تبعیض روزانه قرار گیرند. این کودکان به دلیل تعلق داشتن به خانواده های فـقیر مجبور هستند در محیط سخت و دردآور به کار مشغول شوند

علی صمد

تمام آمارهای بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و یونیـسف این واقعیت را به تصـویر می كشند كه كشورهای بدهكار، همگی دارای وضعیت كمابیش نامناسبی به لحاظ اقتصادی هستند. در این جوامع رواج كار كودكان به دلیل رشد جمعیت، تشدید فقر، بیكاری، تورم... از رونق بیشتری بر خوردار است

صفحه‌ها