گزارشها

بر اساس آمار يونيسف صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل، 12 هزار كودك ايراني بر اثر زلزله بم كشته شده اند. طبق گزارش اين صندوق، 1800 نفر از كودكان شهر بم پدر و مادر و 5هزار نفر ديگر نيز يكي از والدين خودشان را از دست داده اند.

کار آنلاین

بر خلاف اينکه سرمايه گذاري ا ين فرستنده توسط کشور هلند تامين شده است، ولي هنوز مشخص نيست اين شبکه در چه کشوري مستقر خواهد شد. دست اندر کاران اميدوارند اين شبکه در چند ماه آينده شروع بکار نمايد. اگرچه در آشنا بودن اين افراد به کار مطبوعاتي، هيچ شبه اي وجود ندارد ولي از ميزان آگاهي آنان از سيستم بوروکراتيک و مديريت هلند نيز هيچ نشانه اي در دست نيست. با توجه به اين امر بعيد بنظر ميرسد که در چند ماه آتي اين فرستنده تلويزيوني بکار بيافتد.

صفحه‌ها