مسائل چپ

معصومه شهریاری

۹ ميليون جوان ايرانى ازدواج نكرده اند. كاهش رغبت به ازدواج از مشكلات مبتلا به جامعه ايرانى است. اگرچه جوانان در هر برهه و زمانى تشويق به ازدواج مى شوند و يكى از ترديد هاى رواج و توسعه زندگى مجردى جوانان آسيب به خانواده و كاهش نرخ ازدواج است.

الن ميكسنز وود
ترجمه از:
ف.م. هاشمى

اكنون كه سيستم سرمايه دارى كم وبيش به مرزهاى نهايى توسعه جغرافيايى خود دست يافته و دوران گسترش مكانى را پشت سر گذاشته ضامن موفقيت هاى اوليه اش بوده تنها بايد بر روى پاى خود بايستد و از امكانات خويش تغذيه كند. اكنون هر چه سيستم موفق تر عمل نمايد بيشتر از ذخاير انسانى و طبيعى خويش مصرف مى كند. به همين دليل است كه نگارنده معتقد است جهانى شدن كاپيتاليسم نشانه شكست ماركسيسم نيست، بلكه فرصتى طلايى براى ارتقاى مبارزه طبقاتى به مرحله اى جديد محسوب مى شود.

حسن مرتضوی

من در واقع به دنبال اين هستم كه به يك سئوال بزرگ خودم پاسخ بدهم كه از كجا اين الگوى فكرى بر چپ ايران حاكم شد؟ مى شود دلايل زيادى آورد و گفت سرچشمه اين ديدگاه از روسيه و نحوه تشكيل حزب توده و تبعيت آن از سياست هاى شوروى بود. مى توان آن را ناشى از بيگانگى روشنفكرانى دانست كه از غرب به ايران آمده بودند. اما نكته ا ى كه مهم است و در اين كتاب بر آن تاكيد خاصى مى شود اين است كه ميل به آزادى و رهايى هر بار و در هر شرايطى با ضرورتى انكارناپذير نيروهاى جديدى را از اعماق جامعه به صحنه روشن آن مى آورد.

اليزابت مارتينز و آرنولدو گارسيا
ترجمه از:
نگار نادرى

تعريفى به ياد ماندنى از اين روند از آن ماركوس در (مقابله ى ميان قاره اى براى بشر و عليه ليبراليسم نو) در اگوست 1996 در چياپاس است كه گفت: "چيزى كه (جناح) راست پيشنهاد مى كند تبديل دنيا به يك مركز خريد بزرگ است كه در آن مى توانند سرخ پوستان را در اين جا، و زنان را در آن جا بخرند ..." و مى توانست بيفزايد كودكان، مهاجران، كارگران يا حتا كل يك كشور را چون مكزيك.

آلبرت انشتين
ترجمه از:
مهرداد

پل سوييزي اقتصاددان ماركسيست و هابرمان فعال جنبش كارگري، انتشار مجله ماهانه مانثلي ريويو (Monthly Review) را در سال 1949 به هدف پر كردن خلا موجود و طرح مباحث سوسياليستي آغاز كردند. انتشار اين مجله وزين سوسياليستي مصادف بود با سالهاي اول دوران پس از جنگ جهاني اول و اوجگيري جنگ سرد. انشتين با تحرير نوشته حاضر به استقبال انتشار مانثلي ريويو ميرود. وي در اين نوشته، ريشه بحران اجتماعي آن سالها را در چگونگي رابطه فرد و اجتماع جستجو ميكند و منشا بي عدالتيها را در سيستم اقتصادي سرمايه داري. و چنين نتيجه ميگيرد كه براي از بين بردن سيماي زشت سيستم اقتصادي سرمايه داري تنها يك راه وجود دارد و آن هم پايه ريزي سيستم اقتصاد سوسياليستي همراه با سيستم آموزشي با اهداف اجتماعي و سوسياليستي ميباشد.

صفحه‌ها