هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه مه - پاریس

دعوت به تظاهرات اول ماه مه در پاریس

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه کارگران و زحمتکشان، از همه ایرانیان آزادیخواه دعوت می کند که با شرکت در تظاهرات اول ماه پاریس پشتیبان مبارزات مردم ایران علیه استبداد حاکم بر کشور باشند.

اشتراک در RSS - هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه مه - پاریس