فرخ نعمت پور

نگرانی اصلاح طلبان از آیندە

بی گمان نگرانی اصلاح طلبان از وضعیت جاری خودشان موجە می نماید. زیراکە چە در عرصە چینش کابینە دوازدهم و چە در عرصە استانداری ها، با توجە بە نقش بی بدیل آنها و بدنە اجتماعی اشان در پیروزی روحانی، سهم آن چنانی از قدرت و مدیریت کلان کشور نبردند.

بخش: 

تشکل جدید روحانیون معتدل

خبر از تشکیل تشکل جدیدی بە نام روحانیون معتدل از جملە با شرکت افراد سرشناسی مانند روحانی، ناطق نوری و امامی کاشانی می رسد. گویا عدەای از روحانیون اصلاح طلب هم عضو آن خواهند شد. تشکیل چنین تشکلی، بمثابە حضور ارگان جدیدی خواهد بود در کنار مجمع روحانیون و نیز جامعە روحانیت کە قبلا شخص روحانی عضو آن بود، اما بعدها با اتخاذ روش اعتدال از آن بنوعی کنارە گرفت.

انتظار غیر واقع بینانە بارزانی از آمریکا

مسعود بارزانی اخیرا اعلام کردە است کە در روابط اقلیم با آمریکا تجدیدنظر خواهد شد. این اعلام در پی عدم پشتیبانی آمریکا از رفراندم ٢٥ سپتامبر کردستان و نیز نشان دادن چراغ سبز آمریکا بە نیروهای عراقی برای بازپس گیری مناطق مورد مناقشە با کردها مطرح می شود. اما آیا توقع بارزانی از آمریکا، بویژە در پشتیبانی از رفراندوم توقعی بجا و معقول بود؟ با نگاهی گذرا بە موقعیت منطقە و منافع آمریکا، باید گفت کە این توقع هیچگونە پایە منطقی ندارد. از جملە بە دلایل زیر:

ترکیە: تکرار یک خطای استراتژیک

با پیشروی نیروهای عراقی در اقلیم کردستان و تسلط دوبارە بر مناطق مورد مناقشە با کردها، بر خصومت و خشونت کلامی و نظامی دولت ترکیە علیە کردها روز بە روز افزودە می‌شود. آخرین مورد، سخنان اردوغان است در رابطە با ویرانی کامل قندیل و شنگال، یعنی جاهایی کە نیروهای 'پ ک ک' مستقرند.

کوروش را دریابید!

تاریخ ایران با همە فراز و نشیب‌های آن و علیرغم همە انتقادات و تحسین‌هایی کە می تواند در ما برانگیزاند، تاریخ ماست و باید با آن فراتر از برخوردهای صرفا سیاسی، یک برخورد هویتی ـ تاریخی و میراث گرانە بر اساس کنش‌های انتقادگرانە و نە حذفی داشت، زیرا کە اساسا نمی شود تاریخ را، به‌عنوان رویدادهای انجام گرفتە، حذف کرد و آن را بە بوتە فراموشی سپرد.

کردها را به یاد داشتە باشید!

اجماع آشکار و غیر آشکار کشورهای جهان و کشورهای منطقە در مورد تحرک نیروهای مسلح عراق بە سمت مناطق کردنشین در اقلیم کردستان، شاید مهم‌ترین خبر و رویداد سیاسی در هفتەهای اخیر باشد. اجماعی کە بە تغییری شگرف در آرایش نیروهای سیاسی در منطقە خاورمیانە منجر شد، و بار دیگر این تصور را در اذهان زندە کرد کە ما شاهد رشد و عروج قدرت دولتهای مرکزی خواهیم بود البتە با مختصات ویژە به خود.

بی‌گمان این اجماع، بمنزلە دادن امتیاز بزرگی بود بە دولت مرکزی عراق کە دولتی نزدیک بە ایران با مختصات شیعی است. و نیز این امتیاز بمنزلە قوی‌تر شدن از جملە قدرت ایران در منطقە است.

زیباکلام به دنبال چیست؟

زیباکلام هر از چند گاهی بە حزب تودە و بە مارکسیست‌های ایران می تازد. او با مشابە خواندن خوانش اصولگرایان و مارکسیست‌ها از روندهای سیاسی درون آمریکا، از جملە اخیرا در مورد شخص ترامپ، می خواهد نشان دهد کە آنچە اصولگرایان ایرانی در مورد آمریکا می گویند در حقیقت میراث حزب تودە ایران و از تاثیرات معین این حزب بر تفکر سیاسی در این دیار است.

نقش ایران در تحولات عراق و اقلیم

بدون تردید، ایران نقش اصلی را در تحولات جاری عراق داشتە است، اما این بدان معنا نیست کە هر آنچە اتفاق افتاد تنها بر اساس خواست جمهوری اسلامی بود. در واقع خواست جمهوری اسلامی بر یک بستر تفاهم گستردە جلو رفت کە در آن کشورهای بسیاری، مستقیم و غیرمستقیم، دست داشتند. و اینکە چرا این خواست مشترک وجود داشت اساسا بە مشکل امنیتی در عراق برمی گردد کە همە جهان را سالهای مدیدی است نگران ساختە است.

بخش: 

خدا، آدمها و روش آزمایش و خطا

خدا هم همان روش پوپر را پیش می برد، روش آزمایش و خطا. هرچند کە پوپر هم بمانند همە مخلوقات دیگر او، توسط او خلق شدە است. بە نظر من این تجربە نشان می دهد کە خدا هم می تواند از بندگانش بیاموزد، بشرطی کە بندگانش براستی بندە باشند، یعنی اینکە شمائی از خالق خود داشتە باشند و بتوانند چیزهائی در این دنیا خلق کنند کە توجە خالق اصلی را هم جلب کند. یک بندە مبتکر و نە یک بندە گوش بە فرمان.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور