فرخ نعمت پور

نقش ایران در تحولات عراق و اقلیم

بدون تردید، ایران نقش اصلی را در تحولات جاری عراق داشتە است، اما این بدان معنا نیست کە هر آنچە اتفاق افتاد تنها بر اساس خواست جمهوری اسلامی بود. در واقع خواست جمهوری اسلامی بر یک بستر تفاهم گستردە جلو رفت کە در آن کشورهای بسیاری، مستقیم و غیرمستقیم، دست داشتند. و اینکە چرا این خواست مشترک وجود داشت اساسا بە مشکل امنیتی در عراق برمی گردد کە همە جهان را سالهای مدیدی است نگران ساختە است.

بخش: 

خدا، آدمها و روش آزمایش و خطا

خدا هم همان روش پوپر را پیش می برد، روش آزمایش و خطا. هرچند کە پوپر هم بمانند همە مخلوقات دیگر او، توسط او خلق شدە است. بە نظر من این تجربە نشان می دهد کە خدا هم می تواند از بندگانش بیاموزد، بشرطی کە بندگانش براستی بندە باشند، یعنی اینکە شمائی از خالق خود داشتە باشند و بتوانند چیزهائی در این دنیا خلق کنند کە توجە خالق اصلی را هم جلب کند. یک بندە مبتکر و نە یک بندە گوش بە فرمان.

ترکیە و رفراندوم اقلیم کردستان

همە شواهد به‌نوعی حاکی از آنند کە دولت ترکیە در نهان تنها دولت حامی رفراندوم در اقلیم کردستان قبل از برگزاری آن بودە است. دلایل هم این‌هایند:

ـ نفت کردستان اساساً از طریق ترکیە بە خارج صادر می‌شد،

ـ اقلیم از طریق حزب دمکرات کردستان (پارتی)، با ترکیە یک قرارداد پنجاە سالە نفت عقدکردەبود کە بنا بر مفاد آن حتی پول فروش نفت هم بە بانک‌های این کشور سرازیر می‌شدند،

ـ ترکیە در اقلیم اولین کشور شریک اقتصادی، بازرگانی و تجاری در بسیاری عرصەها بود.

آمریکا نمی خواهد بازندە باشد، سهم می خواهد

اما کار ترامپ سخت است. زیرا کە لغو برجام دشوار است و پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور خواهد داشت. ولی این کشور می تواند بدون خروج از برجام، در میادین دیگر ایران را تحت فشار قرار دهد، اگرچە پتانسیل فشار بر ایران در مقایسە با لغو برجام بشدت پایین است.

بخش: 

شرقی شدن بیشتر ترکیە

بی گمان ایران اساسا نە بخاطر خطر استقلال اقلیم، بلکە بیشتر بخاطر عقب راندن ترامپ، از تعمیق روابط خود با ترکیە استقبال خواهد کرد و در این میسر بە احتمال قوی امتیازاتی هم خواهد داد. زیراکە نفس مقابلە با آمریکا، خودبخود بمنزلە تضعیف کردهای اقلیم هم خواهد بود. هرچند کە بمانند ترکیە بە مصاف کردهای عراق نخواهد رفت و تلاش خواهد کرد روابط سنتی خود را با آنان کماکان علیرغم هر پیشامدی حفظ کند.

بخش: 

"صبح بخیر" ترکیە!

در دور اول جنگ خلیج‌فارس کە در آن آمریکا علیە عراق وارد عمل شد، ایالات متحدە توانست ترکیە را از طریق پایگاە انجرلیک بە عملیات علیە دولت بعث جلب کند و بدین ترتیب عملاً ترکیە بە طرح غرب برای سرنگونی صدام پیوست. درواقع دولت ترکیە، پایە ثابت پیشبرد برنامەهای آمریکا علیە دولت صدام در آن دوران بود.

نابخردانە، اما گذشت، حالا چە؟

متاسفانە شرایط اقلیم بعد از برگزاری رفراندوم وخیم تر شدە است. عدم استقبال از این همە پرسی چە در سطح منطقەای و چە جهانی، و بویژە عکس العمل بسیار منفی و خصمانە بە ترتیب دولت‌های مرکزی عراق، ترکیە و ایران، شرایط داخلی در اقلیم را بدتر از آنچە کە بود کردەاست.

آیا استقلال اقلیم کردستان امکان پذیر است؟

اقلیم کردستان با برگزاری همەپرسی قدم در راە پر سنگلاخی گذاشتە است کە عبور از آن آسان نمی نماید. بویژە با توجە بە مواد مصوبە در مجلس عراق کە در سیزدە مادە، مجازاتهای سنگینی را برای اقلیم و مقامات آن پیش بینی کردە است.

شمشیر دو لبە رفراندوم

تا جایی‌کە بە اولین واکنش‌ها برمی‌گردد، ظاهراً تا زمانی قابل پیش‌بینی تغییرات چندانی روی نخواهد داد؛ نە قرار است پرچم عراق در کردستان برداشتە شود، نە مرز تعیین شود و نە استقلال اعلام شود. مقامات اقلیم در نظر دارند از نتیجە رفراندوم برای چانە زنی با دولت مرکزی بهرەجویند، و این بار چانەزنی نە بر سر بودجە و مسائلی ازاین‌دست، بلکە بر سر بە رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و پذیرش آن توسط رژیم عراق خواهد بود.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور