فرخ نعمت پور

یاس روحانی از همراهان

اینکە دولت روحانی، اگر بتواند فرجام را بفرض عدم خروج آمریکا از آن حفظ کند، باز تنها کار مهمی است کە می تواند در ادامە عمر خود بە آن نائل آید! در فضائی کە اصلاح طلبان عقیم و نازا شدەاند و فاقد توان گفتمان سازی، شرایط اعتدال گرائی بعنوان گفتمان غیر مستقل و تابع نیز بدتر خواهد شد. ایران در یک بن بست قرار گرفتە است.

بخش: 

علائم آنومیک و آرامش غیر فعال

آنچە اصلاح طلبان بە علائم آنومیک (ناهنجاری) تعبیرش می کنند، از جملە یکی از دلایلش همین آرامش غیر فعالی است کە اصلاح طلبان بدان دچار شدەاند. اما در همان حال با توجە بە حضور اعتدالیون در دولت، لازمە فعال شدن دوبارە تنها از نقد راست و راست افراطی نمی گذرد، بلکە همزمان نقدیست بە هستە سخت قدرت و تجربە شش سال تسلط اعتدالیون در قوە اجرائیە کشور.

بخش: 

حوزە علمیە قم، واتیکان دوم!

حجت الاسلام احمد زادمدهوش، مدیر جامعەالمرتضی، در یادداشتی پیشنهاد تشکیل کشوری بە نام قم و تبدیل حوزە علمیە قم بە کشوری مستقل مانند واتیکان را دادە است. پیشنهاد دولت ـ شهری در درون ایران با مرزهای جغرافیائی مشخص، پرچم مخصوص بخود، قانون اساسی ویژە، پذیرفتە شدە در مجامع بین المللی با سفرای ویژە خود البتە در اقصا نقاط جهان.

چپ ایران و نئولیبرالیسم خزندە در نظام اقتصادی ایران

باید گفت کە بی توجهی لیبرالیستهای مذهبی و یا مذهبی های لیبرالیست ایران بە عدالت، باعث خشم چپ هاست. چپ کە عمدتا یک گفتمان عدالت محور است برایش مشکل است کە با چنین گفتمانی تماس برقرار کند، اما در شرایط کنونی ایران، فراتر از عدالت، مسئلە آزادیست کە ارجعیت دارد. نئولیبرالیسم بە توسعە گفتمان آزادی در یک جامعە مذهبی یاری می رساند و هم اکنون بخشی از نیروهای همان حاکمیت مرعوب آن شدەاند.

ضرورت یک بازی برد ـ برد در خاورمیانە

ترامپ علیرغم داد و قال های جنگ طلبانەاش، اما تجربە رفتار با کرە شمالی نشان می دهد اهل معاملە است. اگر دقت کنیم در پیامش در مورد تماس با ایران هم از احتمال گفتگو و یا از عدم احتمال آن می گوید. ترامپ بە این شکل برخورد می کند چونکە هنوز از تاثیر و پیامدهای رفتارش در مورد سوریە نامطمئن است. شاید بیشتر بدین علت کە منتظر بود ببیند واکنش ایران چگونە است.

بخش: 

استراتژی جنگ در ابعاد منطقەای

بی گمان عملیاتهای نظامی ترکیە در عمق خاک کشورهای همسایە، می تواند بە تضعیف پایگاههای 'پ ک ک' در این کشورها بیانجامد، اما با توجە بە توان تحرک پ ک ک در جابجائی نیروهای خود بە مناطق دیگر، بە معنای پایان این نیرو نخواهد بود. بنابراین ترکیە عملا در یک جنگ بی انتهای برون مرزی درگیر شدە است کە منابع مالی این کشور را بشدت می بلعد. ترکیە با تغییر در استراتژی مقابلە خود با پ ک ک و انتقال میادین نبرد بە خاک کشورهای دیگر، وارد دوران نوینی از شیوە سرکوب کردها شدە است کە بکلی با گذشتە متفاوت است.

چپ ایران و نئولیبرالیسم

واقعیت این است کە مشارکت چپ در طرح ضد نئولیبرالیستی، بە تقویت و ماندگاری چنین نگاهها و چنین بخشهائی در همین نظم جمهوری اسلامی منجر می شود و باعث تضیف گرایش مدرن و حضورش در بخش اقتصاد می شود. چپ ایران همراە با بخش ایدولوژیکی مسلط بر اقتصاد، عملا بە ماندگاری این بخش بر اقتصاد ایران یاری می رساند. زیرا کە عملا جایگزینی برای آن در صحنە اقتصادی کشور وجود ندارد

آیا فشار نتیجەای داشتە؟

اگر فاکتهای مربوط بە دو بخش مطرح شدە را کنار هم قرار بدهیم، می توان گفت کە فشارهای آمریکا باعث نرمش در زبان دیپلماتیک و سیاسی ایران شدە است. همچنین در عراق توانستە عملا دستاوردهای معینی برای ایالات متحدە داشتە باشد، اما کماکان در سە کشور دیگر وضع بر همان منوال سابق است و بنابراین بە گروگان گرفتن برجام عملا نتوانستە است بر رفتار ایران تاثیری قاطع بگذارد.

حق سوء استفادە را نگیرید!

آنان تحت لوای اسامی و نامهائی زیر عنوان 'دشمن'، 'سوءاستفادەکنندگان' و غیرە اعتراضات را از محتوا تهی کردە و تنها بە زائدەای از نظامات خود تبدیل می کنند. در صورتی کە یکی از خصوصیات بنیادین حق اعتراض، همین تغییر در بافت قدرت سیاسی برای پیداکردن راەحلهای سیاسی است. حق اعتراض، بدون حق حضور سوءاستفادەکنندگان حق نیست. زیرا اپوزیسیون نیروئیست کە با این سوءاستفادەها می تواند از توان مردمی برخوردار شود و بقدرت برسد.

بخش: 

پ ک ک و مبارزە مسلحانە علیە ایران

البتە دشوار هست کە بتوان پ ک ک را بە عنوان دوست همیشگی ایران معرفی کرد. سیاست عرصەگاە حضور و جدائی منافع است. اما موقعیت فرامحلی پ ک ک این امکان را می دهد کە این جریان بدون ترس از منتقدان خود روشهای مبارزاتی خود را پیش ببرد و حتی بهتر از دیگر جریانها مردم کرد را در مسیر آن بسیج کند. اما این نیز یک واقعیت است کە خارج کردن ایران از دایرە مبارزە مسلحانە، بە نفع دولت ایران است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور