فرخ نعمت پور

یک بام و دو هوای ترامپ

ترامپ در یک اقدام، محدودیت‌های سفر و تجارت با کوبا را کە در زمان باراک اوباما برداشتە شدە بود، دوبارە احیاکرد. او مبنای اقدامات خود را حقوق بشری خواند.

اینکە در کوبا زندانی سیاسی وجود دارد و آزادی اجتماعات و بیان بشدت محدود است، گمانی نیست. اما چرا ترامپ با همین معیارها بە مهندسی روابط خود با عربستان هم نمی پردازد.

احداث دیوار در مرز میان ترکیە و ایران

احداث این دیوار بی گمان بر فعالیتهای نظامی پ ک ک تاثیر خواهد گذاشت، اما بمنزلە نقطە پایانی بر آن نخواهد بود. حضور نیروهای این جریان کردی در مناطق شمالی و شمال شرقی اقلیم کردستان و نیز وجود هستەهای خوابیدە و نیمە فعال در داخل خود کردستان ترکیە، امکان ادامە فعالیت های نظامی این حزب را تا مدت قابل انتظاری تضمین خواهند کرد.

زبان و ایدە سیاسی

از آنجایی که انقلابیون بە تئوری آزادسازی لحظەای انرژی معتقدند، بنابراین همین تئوری، مبنائی برای منش زبانی و رفتاری اشان هم می شود. اما رفرمیستها برعکس، چون بە تئوری آزادسازی تدریجی انرژی اعتقاد دارند بنابراین در جریان مبارزە هم همین امر مبنای منش زبانی آنان قرار می گیرد.

پوتین، انقلابی رو بە عقب!

پوتین کە قبلا فروپاشی اتحاد شوروی را بزرگترین فاجعە قرن نامیدە بود، به تازگی بار دیگر این ادعای خود را تکرار کرد. و البتە این بار با توضیحات بیشتر. او در این توضیحات، از فروریزش کشور در عرصەهای اقتصادی، بهداشت، مسکن، ارتش، جنگ و رخت بربستن حمایت اجتماعی سخن گفت.

سخنان شیرین و گسل امنیتی

اما سخنان شیرین و خوب در مورد کردها و اینکە آنان مردمانی ضد تروریسم و شاد و صلح دوست اند، کفایت نمی کند. واقعیت این است کە جامعە ایران بعلت انباشتە شدن اجحافات و ستمهای تاریخی بشدت دارای گسلهای امنیتی است کە آن را با دشواری ها و خطرات معین و ریشەداری روبرو ساختە است کە دفع تروریسم بدون آنها میسر نیست

احساس بودن

و او اکنون بعد از مدتها شاداب و شادان قدم برمی دارد. در میان رقص نورهای ناپیدا، شاید بهترین منظرە در جهان هستی، منظرە وجود و رفتن او باشد، اگرچە تنها خود او آن را می بیند و احساس می کند. و اگرچە این درک یک درک بشدت اگوئیستی و خودپرستانەاست، اما او آن را دوست دارد و دو دستی محکم در آن شب بی سحر بدان می چسبد. هر کسی را در این دنیای فانی پر از رویا چیزکی لازم است برای احساس بودن.

ابراز خوشحالی ضمنی حزب دمکرات کردستان ایران از حادثە تروریستی تهران

حزب دمکرات کردستان ایران در سایت رسمی خود 'کردستان مدیا' در گزارشی تحت عنوان '٥٤ کشتە و زخمی پایانی بر درگیری‌های تهران' گزارشی از حادثە تروریستی تهران ارائهە دادە است کە به‌طور آشکار خوشحالی ضمنی خود را از این حادثە بیان کردە است.

در این گزارش کردستان مدیا، چند مورد برجستە‌اند کە می‌توان چنین بدان‌ها اشارە کرد:

ـ کردستان مدیا حملە تهران را درگیری نام نهادە و از کلمە تروریسم استفادە نکردەاست؛

ـ در گزارش هیچ ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان حادثە مشاهده نمی‌شود؛

بدترین نوع جلاد

بدترین نوع جلاد، آن جلادیست کە نمی داند مفهوم جلاد چیست، و یا چنین می نماید کە نمی داند مفهوم جلاد چیست. در فرهنگ معین آمدە است کە 'مامور تازیانە زدن یا کشتن محکومان، دژخیم'.

این معنی لغوی جلاد است. پس جلاد کسی است کە از جملە می کشد.

خامنەای هشدار دادە است کە جای جلاد و شهید عوض نشود. بە  بیانی دیگر یعنی جای کسی کە کشتە است و جای کسی کە کشتە شدە است. حال سئوال این است "چە جوری می شود جای کسی را کە کشتە شدە و هم اکنون در قید حیات نیست، با کسی کە قاتل است و هنوز در قید حیات، عوض کرد؟!"

ترم سیاسی 'غرب"، بدرود!

گل کاشتن ترامپ در مسیر ناسیونالیسم آمریکائی پایانی ندارد. او بار دیگر و این بار با خروج از معاهدە اقلیمی پاریس نشان داد کە ارزشها برای او در مقام چندم قرار دارند. و پیش او شاید اصلا این ارزشها دارای هیچ مقام و منزلتی نباشند، و ادعای آن، حتی در مقام چندمی، تنها یک ژست سیاسی در دنیائی است کە باید گاهگاهی در آن ژست هم گرفت!

ترم سیاسی 'غرب"، بدرود!

گل کاشتن ترامپ در مسیر ناسیونالیسم آمریکائی پایانی ندارد. او بار دیگر و این بار با خروج از معاهدە اقلیمی پاریس نشان داد کە ارزشها برای او در مقام چندم قرار دارند. و پیش او شاید اصلا این ارزشها دارای هیچ مقام و منزلتی نباشند، و ادعای آن، حتی در مقام چندمی، تنها یک ژست سیاسی در دنیائی است کە باید گاهگاهی در آن ژست هم گرفت!

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور