کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

واقعیت امروز این است که جنبش کارگری، پایه و اساس جنبش چپ جهانی، در سیاستهای آزمون و خطا درگیر بوده و همواره هم موفق نبوده است. تشکیل دولت کارگری امروز دیگر از منظر آماجهای بسیاری از کوشندگان جنبش چپ بیرون رفته است و مقابله با دیکتاتوری هر نیرویی جای آن را گرفته است

حسین اکبری - کاظم فرج الهی

این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع را، که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیکبختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد، فراهم سازد

عابد توانچه

... در صورتی که این وضعیت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران با پالایشگاه و پتروشیمی اراک نیز همان کند که با دیگر کارخانه های بزرگ استان مرکزی کرده است، به زودی ما شاهد حرکات و به تبع آن سازمانیابی خود به خودی کارگری خواهیم بود که جنبه ی سراسری داشته و توان ایجاد فشارهای شدید به دولت را نیز خواهد داشت

ما امضا کنندگان با تشكیل "كمیته ی دفاع از كارگران هفت تپه" اعلام می كنیم از این پس، به هر طریق ممكن، اعم از اطلاع رسانی اخبار كارگری هفت تپه، ترغیب تشكل های داخلی و جهانی كارگری، نهادها و فعالین حقوق بشر وهر گونه اعتراض، دعوت از کارگران ...برای توقف فضای سركوب و ارعاب نسبت به فعالین كارگری و احقاق و تثبیت حقوق و مطالبات كارگران در هفت تپه اقدام خواهیم كرد

حسین اکبری

موارد دیگری موجب شده است که حداقل حقوق پایه به عنوان حداکثر مزد قابل پرداخت تلقی شود و بسیار مشاهده میشود که کارگران تحصیلکرده و دارای مهارت با همین حد از تعیین مزد به کار گرفته میشوند. درست است که حداقل دستمزد باید مطابق قانون پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران در اوضاع کنونی باشد، اما این امر نباید موجب گردد سایر موضوعات تاثیرگذاری که درفرایند تولید و خدمات موثر و گاه تعیینکننده هستند به فراموشی سپرده شوند

تعیین حداقل حقوقهایی کمتر از یک سوم خط فقر، در حقیقت افزایش مدت زمان کار تا سرحد 18 و 20 ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که یک کارگر با 8 ساعت کار تنها میتواند یک سوم مخارجش را تامین کند، پس مجبور میشود دو یا سه جا کار کند یا به اضافه کاریهای طولانی بپردازد. میتوان تصور کرد که درجهی استثمار به این شکل به چه میزان افزایش مییابد. میبینیم که چه ساده و با بیرحمی کامل 8 ساعت کار روزانه که سالهاست با تلاش و مبارزات بیدریغ و خونین کارگران به سرمایهداری تحمیل شده زیر پاگذشته میشود. انگار سرمایهداری می خواهد به یکباره این سالهای 8"ساعت روزانه کار" را تلافی کند

از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطافپذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادی همهی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار میدهد. در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبهی کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله مطالبهی امنیت شغلی را به منزلهی مهمترین مانع تولید نادیده گرفت

بنا بر ارزیابیهای مختلف انجام شده از خط فقر سرانه در نقاط شهری کشور، در سال 1386 افرادی که دارای درآمد سرانهی کمتر از یک میلیون ریال در ماه بوده اند ،عملاً قادر نیستند که در سطح حداقل نیازهای انسانی احتیاجات خود را برطرف کنند. بر این اساس، درآمد یک خانوار کارگری چهار نفره در سال 1386 می بایستی حداقل معادل 48 میلیون ریال در سال باشد تا این خانوار بتواند از تلهی فقر رهایی یابد

مشکل معلمان و نه تنها آنها که مشکل همه زحمت کشان، امروز مشکل تامین معیشت است.این مشکل که دیگر به سطح بحران فراروییده است، محرک اصلی اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات سالهای اخیر بوده است. قابل پیش بینی است که با بدتر شدن بحران اقتصادی و تحت تاثیر بودجه سال آینده هم وضعیت معیشت مردم بدتر گردد و هم دامنه اعتراضات صنفی گسترده تر شود. حکومت نیز باید بداند که محال است بتواند با حربه سرکوب دامنه اعتراضات را محدود یا آنها را مهار نماید. تنها یک راه در مقابل حکومت قرار دارد و آن مهار بحران اقتصادی، به نحوی که اثر زود هنگام در بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشد و یا حداقل افق روشنی را در مقابل مردم بگشاید

انتشار لایحه در آستانهی آغاز رقابتهای انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در امریکا، همزمان با گسترش و عالمگیرشدن بحران بزرگ مالی، و همزمان شدن آن با تدوین بودجهی سال 1388، و ضعف و تعلل دولت در ارایهی لایحهی بودجه به طور همزمان، و بالاخره موضوع افزایش حداقل دستمزدها که مطابق قانون در پایان هرسال اعلام میگردد، شرایط ویژه ای پدید آورده که شناخت و تحلیل نیات واقعی تدوینکنندگان لایحه هدفمندسازی یارانهها را مستلزم تلاش بیشتری میسازد

هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هردولتی که با تصمیم همایش همگانی، برابر مفاد منشـور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می تواند با ارسال درخواست رسمی خـــود برای مدیر کل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه ، به عضویت سازمــان بین المللی کار در آیند.

در حالى بهمن ماه را پشت سر مى‌گذاريم که سرکوب طبقه‌ى کارگر همچون ماه‌ها و سال‌هاى گذشته به شديدترين شکل ممکن ادامه دارد کارگران از يک‌سو زير بار گرانى و پرداخت نشدن دستمزدهاى ناچيز خود کمر خم مى‌کنند و از سوى ديگر کوچک‌ترين اعتراض آن‌ها به شديدترين شکل ممکن سرکوب مى‌شود

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد که حقوق کار شناخته شده­ی بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده 27 قانون کار را به عنوان رفع موانع تولید بصورت جداگانه به کمسیونی درمجلس شورای اسلامی هدایت می­کنند تا ضرورت تغییرآن را به رفع عوامل بازدارنده تولید موجه جلوه دهند و تغییر سایر مواد مورد نظر را درقالب پیش نویس دوم آسان کنن

منصور اسانلو

آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته هاى دفاع از حقوق کارگران ضرورى است. ..

با توجه به آنکه رئيس جمهورى و وزير کار دولت جمهورى اسلامى ايران که ميهمان دولت شما هستند، بخواهند که تعهدات خود را نسبت به سنديکاهاى کارگرى ايران مطابق با حقوق بين‌الملل کارگران رعايت کرده و نسبت به پايان دادن به تعقيب، دستگيرى،سرکوب،اخراج،زندانى نمودن اعضاى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و...

سودابه مهاجر

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى رو به اوج توده اى روبرو شده باشد. ميان تشکل و اختناق رابطۀ معکوسى حکمفرماست. تشکل کارگرى اگر بخواهد يک تشکل کاراى مبتنى بر مبارزۀ طبقاتى باشد چاره اى ندارد جز اينکه اختناق را به چالش بگيرد. موثر ترين راه مقابله با اختناق اقدام عملى به ايجاد تشکل ها است

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از اقشار زحمتکش و آسيب پذير جامعه است، شرايط حساس کشور ايران ايجاب مي کند که نسبت به رعايت حقوق شهروندان و احترام به موازين قانونى احساس مسووليت کنيم و هزينه هاى بی مورد به جامعه تحميل نکنيم.

با نظر به اين حقيقت که اکنون روشن شده است که آقايان محمد صالحى، جلال حسينى، محسن حکيمى و برهان ديوانگر همگى بخاطر فعاليتهاى بحق و مشروع اتحاديه هاى کارگرى محکوم شده اند، کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى بسيار سپاسگزار خواهد بود که اين اطلاعات جديد همراه با شکايت قبلى در کميته آزادى تشکل ها مورد توجه قرار بگيرد.

تعداد 50 نفر از همکاران فعال سندیکایی شما معلق از کار بوده و از دریافت هرگونه دستمزد و حقوق و خدمات درمانی محروم هستند و کماکان پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی هستند

کاظم فرج الهی

براساس آمار رسمی تعداد بیکاران ۴/۲ میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر ۶/۳ میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متاسفانه از این تعداد (افراد بیکار) فقط ۵% از پوشش بیمه و حقوق بیکاری آن هم به مدت کوتاه و میزان بسیار کم بهره‌مند هستند ...

صفحه‌ها