کارگری

تعیین حداقل حقوقهایی کمتر از یک سوم خط فقر، در حقیقت افزایش مدت زمان کار تا سرحد 18 و 20 ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که یک کارگر با 8 ساعت کار تنها میتواند یک سوم مخارجش را تامین کند، پس مجبور میشود دو یا سه جا کار کند یا به اضافه کاریهای طولانی بپردازد. میتوان تصور کرد که درجهی استثمار به این شکل به چه میزان افزایش مییابد. میبینیم که چه ساده و با بیرحمی کامل 8 ساعت کار روزانه که سالهاست با تلاش و مبارزات بیدریغ و خونین کارگران به سرمایهداری تحمیل شده زیر پاگذشته میشود. انگار سرمایهداری می خواهد به یکباره این سالهای 8"ساعت روزانه کار" را تلافی کند

از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطافپذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادی همهی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار میدهد. در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبهی کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله مطالبهی امنیت شغلی را به منزلهی مهمترین مانع تولید نادیده گرفت

بنا بر ارزیابیهای مختلف انجام شده از خط فقر سرانه در نقاط شهری کشور، در سال 1386 افرادی که دارای درآمد سرانهی کمتر از یک میلیون ریال در ماه بوده اند ،عملاً قادر نیستند که در سطح حداقل نیازهای انسانی احتیاجات خود را برطرف کنند. بر این اساس، درآمد یک خانوار کارگری چهار نفره در سال 1386 می بایستی حداقل معادل 48 میلیون ریال در سال باشد تا این خانوار بتواند از تلهی فقر رهایی یابد

مشکل معلمان و نه تنها آنها که مشکل همه زحمت کشان، امروز مشکل تامین معیشت است.این مشکل که دیگر به سطح بحران فراروییده است، محرک اصلی اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات سالهای اخیر بوده است. قابل پیش بینی است که با بدتر شدن بحران اقتصادی و تحت تاثیر بودجه سال آینده هم وضعیت معیشت مردم بدتر گردد و هم دامنه اعتراضات صنفی گسترده تر شود. حکومت نیز باید بداند که محال است بتواند با حربه سرکوب دامنه اعتراضات را محدود یا آنها را مهار نماید. تنها یک راه در مقابل حکومت قرار دارد و آن مهار بحران اقتصادی، به نحوی که اثر زود هنگام در بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشد و یا حداقل افق روشنی را در مقابل مردم بگشاید

انتشار لایحه در آستانهی آغاز رقابتهای انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در امریکا، همزمان با گسترش و عالمگیرشدن بحران بزرگ مالی، و همزمان شدن آن با تدوین بودجهی سال 1388، و ضعف و تعلل دولت در ارایهی لایحهی بودجه به طور همزمان، و بالاخره موضوع افزایش حداقل دستمزدها که مطابق قانون در پایان هرسال اعلام میگردد، شرایط ویژه ای پدید آورده که شناخت و تحلیل نیات واقعی تدوینکنندگان لایحه هدفمندسازی یارانهها را مستلزم تلاش بیشتری میسازد

هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هردولتی که با تصمیم همایش همگانی، برابر مفاد منشـور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می تواند با ارسال درخواست رسمی خـــود برای مدیر کل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه ، به عضویت سازمــان بین المللی کار در آیند.

در حالى بهمن ماه را پشت سر مى‌گذاريم که سرکوب طبقه‌ى کارگر همچون ماه‌ها و سال‌هاى گذشته به شديدترين شکل ممکن ادامه دارد کارگران از يک‌سو زير بار گرانى و پرداخت نشدن دستمزدهاى ناچيز خود کمر خم مى‌کنند و از سوى ديگر کوچک‌ترين اعتراض آن‌ها به شديدترين شکل ممکن سرکوب مى‌شود

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد که حقوق کار شناخته شده­ی بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده 27 قانون کار را به عنوان رفع موانع تولید بصورت جداگانه به کمسیونی درمجلس شورای اسلامی هدایت می­کنند تا ضرورت تغییرآن را به رفع عوامل بازدارنده تولید موجه جلوه دهند و تغییر سایر مواد مورد نظر را درقالب پیش نویس دوم آسان کنن

منصور اسانلو

آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته هاى دفاع از حقوق کارگران ضرورى است. ..

با توجه به آنکه رئيس جمهورى و وزير کار دولت جمهورى اسلامى ايران که ميهمان دولت شما هستند، بخواهند که تعهدات خود را نسبت به سنديکاهاى کارگرى ايران مطابق با حقوق بين‌الملل کارگران رعايت کرده و نسبت به پايان دادن به تعقيب، دستگيرى،سرکوب،اخراج،زندانى نمودن اعضاى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و...

سودابه مهاجر

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى رو به اوج توده اى روبرو شده باشد. ميان تشکل و اختناق رابطۀ معکوسى حکمفرماست. تشکل کارگرى اگر بخواهد يک تشکل کاراى مبتنى بر مبارزۀ طبقاتى باشد چاره اى ندارد جز اينکه اختناق را به چالش بگيرد. موثر ترين راه مقابله با اختناق اقدام عملى به ايجاد تشکل ها است

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از اقشار زحمتکش و آسيب پذير جامعه است، شرايط حساس کشور ايران ايجاب مي کند که نسبت به رعايت حقوق شهروندان و احترام به موازين قانونى احساس مسووليت کنيم و هزينه هاى بی مورد به جامعه تحميل نکنيم.

با نظر به اين حقيقت که اکنون روشن شده است که آقايان محمد صالحى، جلال حسينى، محسن حکيمى و برهان ديوانگر همگى بخاطر فعاليتهاى بحق و مشروع اتحاديه هاى کارگرى محکوم شده اند، کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى بسيار سپاسگزار خواهد بود که اين اطلاعات جديد همراه با شکايت قبلى در کميته آزادى تشکل ها مورد توجه قرار بگيرد.

تعداد 50 نفر از همکاران فعال سندیکایی شما معلق از کار بوده و از دریافت هرگونه دستمزد و حقوق و خدمات درمانی محروم هستند و کماکان پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی هستند

کاظم فرج الهی

براساس آمار رسمی تعداد بیکاران ۴/۲ میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر ۶/۳ میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متاسفانه از این تعداد (افراد بیکار) فقط ۵% از پوشش بیمه و حقوق بیکاری آن هم به مدت کوتاه و میزان بسیار کم بهره‌مند هستند ...

جريانى که رييس جمهور نمايندگى آن را دارد عليرغم آن که به‌شدت در درون سازمان‌گرا است ولى اين سياست و روش را براى مردم نمى‌پسندد و رفتارهاى توده‌وار را براى پرهيز از پذيرش نهادهاى مردمى دنبال مى‌کند و در اين راه هيچ ابايى از ردِ و بى‌اثر کردن قوانينى که تشکل آزادانه مردم به رسميت شناخته است، ندارد

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

اتحاد عمل همه فعالان کارگرى، ضامن جلوگيرى از تصويب لوايحِ مخالف با حقوق اساسى کارگران است

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

"کارگران حق دارند سنديکاهاى کارکرى تشکيل دهند، به سنديکاهاى موجود بپيوندند وبى آنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعالليت سنديکايى شرکت کنند" (منشور حقوق سنديکاهاى کارگرى)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مبارزه ميان کارگران و مزدبگيران با کارفرمايان و دولتهاى سرمايهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمايهدارى و تشکيل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ايران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگيران به مانند کارگران ساير کشورها با مبارزات و سازماندهى سياسى - سنديکايى خود توانستهاند به بخشهاى قابل توجهى از حقوق سنديکايى خود دست يابند.

کسانى که رسماَ گفته و نوشته‌اند واژه سنديکا بايد از ادبيات کارگرى و فرهنگ ما حذف شود به عنوان نماينده کارگر در فدراسيون سنديکاهاى جهانى حضور پيدا مى‌کنند. دولتى که بدترين دشمنى‌ها را با سوسياليست‌ها، کمونيست‌ها و با سنديکاى کارگرى دارد ضد امپرياليسم خوانده مى‌شود و مورد استقبال قرار مى‌گيرد. با کمونيست‌ها با داغ و درفش برخورد مى‌کنند، اما مى‌روند به کوبا و ونزوئلا و با کمونيست‌ها ادعاى همبستگى مى‌کنند و با چاوز و کاسترو ادعاى دوستى می‌نمايند، اين‌ها همه فريب و تناقض است، از اين کشورها و رهبران آن‌ها سوء استفاده مى‌کنند. اين دولت اگر راست مى‌گويد حداقل به اندازه دولت لبنان به اتحاديه‌ها اجازه فعاليت بدهد

صفحه‌ها