کارگری

منصور اسانلو

آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته هاى دفاع از حقوق کارگران ضرورى است. ..

با توجه به آنکه رئيس جمهورى و وزير کار دولت جمهورى اسلامى ايران که ميهمان دولت شما هستند، بخواهند که تعهدات خود را نسبت به سنديکاهاى کارگرى ايران مطابق با حقوق بين‌الملل کارگران رعايت کرده و نسبت به پايان دادن به تعقيب، دستگيرى،سرکوب،اخراج،زندانى نمودن اعضاى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و...

سودابه مهاجر

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى رو به اوج توده اى روبرو شده باشد. ميان تشکل و اختناق رابطۀ معکوسى حکمفرماست. تشکل کارگرى اگر بخواهد يک تشکل کاراى مبتنى بر مبارزۀ طبقاتى باشد چاره اى ندارد جز اينکه اختناق را به چالش بگيرد. موثر ترين راه مقابله با اختناق اقدام عملى به ايجاد تشکل ها است

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از اقشار زحمتکش و آسيب پذير جامعه است، شرايط حساس کشور ايران ايجاب مي کند که نسبت به رعايت حقوق شهروندان و احترام به موازين قانونى احساس مسووليت کنيم و هزينه هاى بی مورد به جامعه تحميل نکنيم.

با نظر به اين حقيقت که اکنون روشن شده است که آقايان محمد صالحى، جلال حسينى، محسن حکيمى و برهان ديوانگر همگى بخاطر فعاليتهاى بحق و مشروع اتحاديه هاى کارگرى محکوم شده اند، کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى بسيار سپاسگزار خواهد بود که اين اطلاعات جديد همراه با شکايت قبلى در کميته آزادى تشکل ها مورد توجه قرار بگيرد.

تعداد 50 نفر از همکاران فعال سندیکایی شما معلق از کار بوده و از دریافت هرگونه دستمزد و حقوق و خدمات درمانی محروم هستند و کماکان پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی هستند

کاظم فرج الهی

براساس آمار رسمی تعداد بیکاران ۴/۲ میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر ۶/۳ میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متاسفانه از این تعداد (افراد بیکار) فقط ۵% از پوشش بیمه و حقوق بیکاری آن هم به مدت کوتاه و میزان بسیار کم بهره‌مند هستند ...

جريانى که رييس جمهور نمايندگى آن را دارد عليرغم آن که به‌شدت در درون سازمان‌گرا است ولى اين سياست و روش را براى مردم نمى‌پسندد و رفتارهاى توده‌وار را براى پرهيز از پذيرش نهادهاى مردمى دنبال مى‌کند و در اين راه هيچ ابايى از ردِ و بى‌اثر کردن قوانينى که تشکل آزادانه مردم به رسميت شناخته است، ندارد

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

اتحاد عمل همه فعالان کارگرى، ضامن جلوگيرى از تصويب لوايحِ مخالف با حقوق اساسى کارگران است

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

"کارگران حق دارند سنديکاهاى کارکرى تشکيل دهند، به سنديکاهاى موجود بپيوندند وبى آنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعالليت سنديکايى شرکت کنند" (منشور حقوق سنديکاهاى کارگرى)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مبارزه ميان کارگران و مزدبگيران با کارفرمايان و دولتهاى سرمايهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمايهدارى و تشکيل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ايران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگيران به مانند کارگران ساير کشورها با مبارزات و سازماندهى سياسى - سنديکايى خود توانستهاند به بخشهاى قابل توجهى از حقوق سنديکايى خود دست يابند.

کسانى که رسماَ گفته و نوشته‌اند واژه سنديکا بايد از ادبيات کارگرى و فرهنگ ما حذف شود به عنوان نماينده کارگر در فدراسيون سنديکاهاى جهانى حضور پيدا مى‌کنند. دولتى که بدترين دشمنى‌ها را با سوسياليست‌ها، کمونيست‌ها و با سنديکاى کارگرى دارد ضد امپرياليسم خوانده مى‌شود و مورد استقبال قرار مى‌گيرد. با کمونيست‌ها با داغ و درفش برخورد مى‌کنند، اما مى‌روند به کوبا و ونزوئلا و با کمونيست‌ها ادعاى همبستگى مى‌کنند و با چاوز و کاسترو ادعاى دوستى می‌نمايند، اين‌ها همه فريب و تناقض است، از اين کشورها و رهبران آن‌ها سوء استفاده مى‌کنند. اين دولت اگر راست مى‌گويد حداقل به اندازه دولت لبنان به اتحاديه‌ها اجازه فعاليت بدهد

بيمارستان قبل از هر کارى پولش را ميخواهد که من ندارم. اکنون چشم به انتظار کسانى هستم که کمکم کنند و جانم را نجات دهند. آيا ميتوانيد صداى من را به جايى برسانيد، شايد کسانى پيدا شوند براى معالجه ام که ٣ ميليون تومان خرج برميدارد کمکم کنند.

ما در يک جامعه پر تبعيض زندگى مى‌کنيم، تا وقتى تبعيض هست، اعتراض و مبارزه هم وجود دارد. امسال شب عيدى به يک قاضى يک ميليون تومان عيدى دادند، اما برسر پرداخت صنار عيدى به کارگر، دستگاه امنيتى را مى‌فرستند به ميدان. اين در حالى است که کارگر از واکس زدن کفش قاضى تا آموزش قانون به او را انجام مى‌دهد، اما همين قاضى نقش نيروى کار را فراموش مى‌کند و کسانى را که همه چيز جامعه را توليد و مهيا مى‌کنند محاکمه و احکام ظالمانه برعليه آنها صادر مى‌کند

اميد است که‌ حمايت هم‌ميهنان عزيز از محکوم کردن اقدامات دولت فراتر رفته‌ و با اهداى کمک مالى به‌ کارکنان شريف مبارز و نيازمند شرکت واحد که‌ پرچم حق‌طلبى جنبش مستقل سنديکائى ايران را عليرغم همه‌ اين مشقات برافراشته‌ نگه‌ داشته‌اند، بشتابند

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى از دولت جمهورى اسلامى ايران و مجلسِ شوراى اسلامى، مصرانه مى خواهد ضمن به رسميت شناختن حق آزادى کارگران در ايجاد تشکل هاى مستقل کارکري(سنديکا ها) وفعاليت در آن ها از به كاربردنِ شيوه هاى قيم مابانه و يك سويه و غيركارشناسانه درروابط كار بپرهيزند وبه قا نون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين كار پايبند باشند.

ما همه آزادى‌خواهان، طرفداران حقوق بشر، فعالين جنبش صلح‌خواهى، كارگران و زحمتكشان و خصوصاً مردم آمريكا و كارگران اين كشور را فرا مى‌خوانيم در اعتراض به جنايات صورت گرفته و در حمايت از مردم لبنان و كارگران و زحمتكشان اين كشور در مبارزه‌اى همه‌جانبه با امريكا، اسرائيل و بنيادگرائى اسلامى متحد شوند

خبر ديگر در هفته گذشته اين بود که کارگران بعضى از شرکت هاى پيمانکارى از حالت پيمانکارى در آمده و به کارگر موقت شرکت تبديل وضيعت شدند ولى ما خواهان انحلال تمام شرکتهاى پيمانکارى و لغو قراردادهاى موقت و استخدام کارگران در شرکت مى باشيم.

به شما مى‌خواهيم اطمينان دهيم که همبستگى گسترده سنديکاى اف ژ ت ب، با کارگران و فعالين سنديکايى در ايران وجود دارد. ما همواره در اين عرصه فعاليت‌هاى خود را همانند ديگر ارگان هاى بين‌المللى براى همبستگى با کارگران و سنديکاليست‌هاى ايرانى پيگيرانه ادامه خواهيم داد

حسین اکبری

كارگران در سال ٨۴ به تجربه دريافتند كه فعاليت‌هاى صنفى، در پی‌گيرى خواست‌ها و مطالبات با تكيه بر تشكيلات سنديكايى كه خود آن‌را بر پا ساخته‌اند، چه‌گونه مورد حمايت وسيع در عرصه‌ى ملى و بين‌المللى واقع خواهد شد. حمايت اتحاديه‌هاى كارگرى جهان از كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانى نشان‌گر اين موضوع است

صفحه‌ها