کارگری

نهاد های سندیکایی جهان با بیش از ۱۰۰ میلیون عضو از دولت روحانی خواستند که رهبران و فعالان سندیکایی را از زندان ها آزاد کند و به حقوق و آزادی های سندیکایی احترام بگذارد

کار آنلاین

اعضای تشکیلات فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز در مراسم امسال حضور داشتند. آنان متنی را که گروه کار کارگری سازمان در ترسیم وضع دشوار کارگران و فعالان کارگری در ایران تهیه کرده است، در اختیار سازمانهای حاضر در مراسم قرار دادند و به تشریح بیشتر وضع گفته شده دست زدند. برخی از این سازمانها و مشخصاً بخش بین المللی فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند ضمن ابراز همبستگی با مبارزات کارگران و فعالان کارگری دربند ایران، متعهد شدند که به اقدام در این راستا نیز دست زنند.

با آغاز هفته کارگر، مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی در ادامه سلسله‌نشست‌های کارگری خود در دانشگاه‌ها، نشست «چالش‌های پیش‌ِروی تشکل‌های کارگری در ایران» را در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کرد. حسام نیکپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی، حسین اکبری، فعال کارگری و مهدی حسین‌آبادی، جامعه‌شناس، در این نشست به سخنرانی پرداختند که به علت محدودیت، به انتشار بخشی از این سخنان پرداختیم.

ما برآنیم که مبارزۀ مشترک برای خواست های زیر که اکثریت قریب به اتفاق آنها تاکنون از سوی اغلب کارگران پیشرو، فعالان کارگری و سازمان های سیاسی مدافع آزادی طبقۀ کارگر مطرح شده اند می توانند و باید به محورهائی برای همکاری وسیع سازمان های کارگری تبدیل گردند.

بیانیە جمعی از گروەهای کارگری بمناسبت روزجهانی کارگر

البرز

اما آقای خامنه ای در باره ی همه ی بحثها و جدلهایی که اخیراً در باره ی تعیین حداقل دستمزد کارگران انجام، و نهایتاً حداقلِ دستمزد زیر خطِ موسوم به خط فقر جامعه تثبیت گردید، هیچ سخن و دخالتی مبذول نداشته، و در خاموشیی تأییدآمیز از کنار ماجرا می گذرد.
و به این بسنده می کند که بگوید؛ «...کارفرما و کارگر در منطق اسلام مکمل یکدیگرند نه معارض و دشمن...»

اقتصادی که قرار است رکن رکین آن برپایه نادیده گرفتن نظارت های دموکراتیک نیروهای مولد جامعه باشد راهی جز آنکه تا کنون طی شده است را نشان نمی دهد.
به نظر من در این شرایط سه کار هم زمان باید انجام شود این سه کار عبارت از نقدسیاست های جاری، آگاهی بخشی و کمک به سازماندهی توده مزد و حقوق بگیر و بیکاران برای بهبود شرایط زندگی شان است. باید از همه راه های ممکن این سه مهم در دستور کار آگاهان و روشنفکران کارگری و کسانی که دل در گرو زحمتکشان دارند قرار گیرد.
معضل دیگر این سوی رابطه نادیده گرفتن پتانسیلی ازکارگران کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچکی است که وکالت و نمایندگی آنان برعهده سه تشکل رسمی است.

از این رو ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگیران و کل بیکاران با خواست افزایش فوری دستمزد ، ایجاد کار و یا پرداخت بیمه بیکاری و همچنین ممنوعیت تشکیل پروندههای قضائی با اتهامات امنیتی علیه معترضان به شرایط موجود ، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم و خواستههای فوری خود را به ترتیب زیر اعلام داشته و برای تحققشان پیگیرانه مبارزه میکنیم:

رحمان

می دانی...
از فراق رفتگان،
دل به خورشید سپردگان،
که آن غروب خونین را
به امید طلوعی دیگر...
وداع گفتند رفتند
چه می کشم؟

بهروز فدایی

این مجموعه حوادث عمدتا بخاطر عدم وجود آموزش متناسب با حرفه و نبود کنترل و پیگیری مقررات ایمنی است کە رخ می دهند. علاوە بر این، نقایصی کە در قوانین و ساختارها وجود دارند در این حوادث بە سهم خود بی تقصیرنیستند و ارگانهای ناظر مانند نهادهای صنفی کە می توانند نقش مثبتی در کنترل ورعایت ایمنی و اصلاح مقررات داشتە باشند امکان نقش آفرینی ندارند. بنابر

بیشتر کارگران بلوچ پیمانکاری یا بعبارتی فصلی هستند. در نتیجه از مزایا و حقوق قانونی نظیر حق بیمه، حق مرخصی، حق سنوات، عیدی و پاداش، و حقوق دیگر محروم هستند. علاو بر آن بخش قابل توجه ای از کارگران بلوچ بیسواد هستند و از آگاهی صنفی و آشنایی نسبت به حقوق قانونی خود محروم می باشند. امکان حضور علنی سندیکاهای کارگری و فعالان حقوق کارگران به دلیل جو امنیتی استان عملی نیست.

نظر1

کارگران همیشە در منش سیاسی خود معمولا بیشتر از طبقات و قشرهای دیگر اجتماعی، مستعد پذیرش ایدەها و گرایشهای انترناسیونالیستی هستند. البتە این بدان معنا نیست کە مسائل ملی و هویتی برایشان مهم نباشد، اما در ورطە گرایشات تند ناسیولایستی افتادن معمولا با منش سیاسی و طبقاتی آنان زیاد همخوانی ندارد. بنابراین شما در اعتراضات آنان کمتر بە امر تقابل میان ملت ها برمی خورید.

آزاده حسینی

صاحبان قدرت فقط قدرت متشکل کارگران را به حساب خواهند آورد. در آن صورت سرنوشت کارگران را نه بخشنامه دستمزد وزارت کار بلکه همبستگی خودشان رقم خواهد زد. امسال میتواند کابوسی برای کارگران یا دشمنان آنان باشد.

کارگران کارخانه‌های یخچال سازی،کارگران اخراجی پارسیلون خرم‌آباد،کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد، جمعی از کارگران صنایع کوچک خرم‌آباد وجمعی از کارگران ساختمانی خرم‌آباد به‌مناسبت روزجهانی کارگر اطلاعیه مشترکی صادر کردند.

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ایران، مطابق سنت هر ساله و در آستانه ی روز جهانی کارگر،12 اردیبهشت سال 95 – اول ماه مه 2016 – این روز باشکوه را شادباش میگوید و از تمامی کارگران و گروه های کارگری برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم های مستقل روز جهانی کارگر دعوت بعمل میآورد.

رضا کریمی

از آنجایی که قرارداد حجمی با سیاستهای درازمدت ضد کارگری دولت تدبیر و امید آقای روحانی خوانایی کامل دارد عقد اینگونه قرارداد ها در چند ساله ی اخیر رو به گسترش بوده وجود چنین شیوه غارت نیروی کار و مطرح شدن قرارداد حجمی دو استفاده و کاربرد برای دولت نئولیبرالیستی آقای روحانی دارد در کوتاه مدت به عنوان چماق بر علیه کارگران استفاده میشود تا کارگران وفعالین کارگری از ترس قرارداد حجمی به قرارداد موقت پیمانی و قرارداد موقت تن در دهند و ...

بهروز فدایی

کارگران واحدهای تولید آجر ساعات طولانی از روز با کار در محیط آلوده با مخاطرات بسیاری دسته و پنجه نرم می کنند. خطر ابتلا بە بیماری های تنفسی، پوستی و گوارشی از جمله این موارد میباشد کە در میان کارگران کورە پزخانە های سنتی بسیار شایع است.

صادق کار

دلایل مخالفت ظاهری دولت با سقف درآمدی یارانە بگیران کاملا موجە است، اما با رفتار عملی دولت در تضاد و تناقض قرار دارد. اگر دولت واقعا پایبند بە حرفهایی کە در مخالفت با سقف درآمدی یارانە بگیران می زند داشت، می بایستی حداقل دستمزد را نە ٨٠٠ هزارتومان بلکە حداقل ٣ میلیون تومان تعیین می کرد

وظیفه شما فعالین کارگری و کارگران مبارز و دانشجویان آزادیخواه در فرانسه این است که همراه با جریانات پیشرو مترقی رهبری مبارزه برای به عقب راندن استثمار گران را بدست گیرید.باید بسرانجام رساندن این مبارزه به بهترین وجهه ممکن در اولویت کاری امروز شما عزیزان باشد.برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی هر چه بیشتر را دارم
ایران – کردستان

حسین اکبری

این استدلال های بی پایه در اثبات نقش تعیین حداقل دستمزد و قانون کار در پدید آمدن بحران بیکاری نشانگر این واقعیت است که این خیریه سازمانی است که جز به بهره کشی از نیروی کار نمی اندیشد و پنهان شدن در پشت نقاب یک سازمان مردم نهادNGO پوششی است برای فرار از تعهدات قانونی و سوء استفاده از نیروی کار نیازمندانی که متاسفانه براثر آسیب های اجتماعی به وضعیت کنونی دچار شده اند و از موقعیت آنها پلکانی ساخته است تا به امیال پیدا و پنهان سرمایه دارانه خود دست یابد.

فرهاد فدائی

، امکان همکاری موثر تشکل های کارگری را از آن ها سلب کرده اند، از این رو با استفاده از ابزارهای رسانه ای مدرن هم چون تلگرام، وات ساپ یا هرگونه نرم افزاری که در ایران متداول است، می توان در عمل به ساخت اتحادی وسیع در بین همه فعالان صنفی همت گمارد. چنین اتحادی توانایی این را دارد که در عمل اختیار برنامه، تبادل افکار مابین رهبران صنفی و سازمان دهی در فضای مجازی به صورت مستقل بوجود آید و رژیم ...

صفحه‌ها