کارگری

ما جمعی از نمایندگان سابق تشکلات کارگری درایران وفعالین فعلی کارگری در خارج از کشور که هدفمان دفاع از جنبش کارگری ایران وحمایت ازکارگران در ایران است از همه شما عزیزان دعوت میکنیم با امضاء این طومار همبستگی خود را با کارگران زندانی اعلام نمایید

رضا کریمی

البته حمله به حقوق و دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر ایران مختص به همین دو تبصره نبوده بلکه کلیت لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه، سمت و سویی خلاف منافع و حقوق کارگران و فروشندگان نیروی کار دارد. ب

حسین اکبری

بنابراین، این میثاق نیازمند مجلسی است که در برگیرنده نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشد. این مهم تاکنون در هیچ دوره ای از برپایی مجالس پس از انقلاب رخ نداده است و احتمال رخداد آن نیز در انتخابات پیش رو منتفی است .

صادق کار

می‌گویند تولید و فعالیت اقتصادی سودآور نیست و با این بهانە دە‌ها سال است کە از حقوق کارگر می‌زنند و وعدە‌ی بهبود در صورت بردباری را می‌دهند، ولی سال بە سال وضع کارگر و زحمتکش بد‌تر می‌شود و ثروت‌های خودشان نجومی‌تر می‌شود. اگر این طور است پس به‌قول خودشان این ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را کە لابد چند برابر آن را هم بە شیخ‌نشین‌های حوزە‌ی خلیج فارس منتقل کردەاند، از کجا آوردەاند؟ کدام‌یک از صاحبان این نقدینگی‌ها حاضرند یک ریال از این ثروت‌ها را کە از درآمد این جامعە کسب کردەاند، بدون چشم‌داشت خرج توسعە و رونق کشور کنند؟

نظر2
رضا کریمی

آقای سعید مرتضوی در دفاع از توزیع یک میلیارد تومان بین نمایندگان مجلس اعلام میکند که از مجلس ششم به بعد تقسیم پول صندوق تامین اجتماعی بین نمایندگان و وزرا و معاونین آنها و همچنین دست اندرکاران تشکلهای ظاهرا کارگری از طرف مسئول صندوق امر رایجی بوده است وعمل وی مسبوق به سابقه بوده است و تا کنون اعلام جرمی هم برعلیه روسای صندوق تامین اجتماعی که پیش از او پول بین نمایندگان تقسیم نموده اند صورت نگرفته است.

جعفر حسین زاده

لایحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید به وضوح اعلام میدارد که در این دوره پنج ساله پیش رو، طبقه مزدبگیر چشم اندازی برای بهتر شدن وضعیت دستمزد و معیشت خود نخواهند داشت و آنها فقط وسیله ای هستند برای "بهبوداقتصادی" وهموار کردن جذب سرمایه های خارجی و سمت دادن سرمایه های داخلی با وعده سود بیشتر از نرخ سود سپرده ها در نزد بانکها و صندوقهای موسوم به قرضه الحسنه وابسته به نهادهای امنیتی و مذهبی و سود جوئی بیشتر سرمایه داران و شرکای اقتصادی خصولتی .

حسین اکبری

مردم در انتخابات سال 92 فقط رای ندادند و رفتارشان هم حمایت از دولت بوده که باید این راه را ادامه دهیم.
اما واقعیت آنست که این تشکیک و تردید امروز به یقین بدل گشته است دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد تا نشان دهد که دولت یازدهم مجموعه قوانین مربوط به حقوق ملت را برنامه هایش نادیده گرفته است و با ارایه تبصره های 24 و 33 در لایحه پشنهادی برنامه ششم توسعه این نادیده گرفتن حقوق کار به عنوان بخش اساسی حقوق ملت میرود تا به الغای آن بیانجامد ! و بدا به حال کارگران و زحمتکشان اگر این لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز بگذرد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دفتر حاضر چهارمین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها، که زیر نام "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده هفتگی است و هر هفته می تواند فقط بخش کوچکی از یک مقاله را درج کند. دفتر حاضر مقالات یک دورۀ 6 ماهه را شامل می شود و حاوی مقالاتی است در بارۀ جنبشهای کارگری و اتحادیه ای در رئوسی کلی در پهنۀ جهانی و به طور مشخص در پاکستان، امریکا، یونان، اوروگوئه و کشورمان ایران. ترتیب مقالات عیناً از انتشار آنها در بولتن کارگری اخذ شده است.

صادق کار

تمام قراین مستنند موجود و تجربیات تا کنونی همگی دلالت بر افزایش تعرضات بازهم بیشتر کل نهادهای حکومتی بە حق و حقوق کارگر و قوانین رفاهی و تامین اجتماعی دارند و اگر در آستانە انتخابات ، حرفی از حق و حقوق کارگر بە میان می کشند و مانند لاریجانی وعدە های پوچ و سرخرمنی مانند، "بیمە همە کارگران ساختمانی و قالیباف" می دهند، تنها برای برای دزدیدن آرای کارگران است.

نظر3
صادق کار

سرکوب در اثر مقاومت کارگران و ناتوانی حکومت در ایجاد اشتغال، این ظن را کە حملە مسلحانە پاسداران استبداد و فساد عمدی و با نیت تشدید و خشن تر کردن شیوە سرکوب بە منظور شکستن مقاومت کارگران و مزدبگیران در برابر سمتگیری ضد کارگری برنامە ششم حکومت صورت گرفتە باشد را تقویت می کند.

حسین اکبری

برنامه ششم توسعه برنامه سرکوب دستمزد ها، حراج فوق العاده نیروی کار و بی اعتباری قانون کار و تامین اجتماعی است!

صادق کار

طبیعتاً اگر آن‌طور کە این مسئول دولتی مدعی است، قبل از اعتراض کارگران، با خواستە‌ی اصلی آنان موافقت شدە بود، ضرورت این اعتراض نیز شاید وجود نمی‌داشت. با این حال گذشتە از نادرست و مبهم بودن ادعای این مسئول دولتی، خود این واکنش نشان می‌دهد کە این یک عقب‌نشینی است کە نتیجە‌ی همین اعتراض متحدانە است.

صادق کار

پرسیدنی است کە اگر هزینە‌ی تولید بالاست و بایستی کاهش دادە شوند، چرا دولت سهم مالیات واحدهای تولیدی را بە ناگهان این‌همە بالا می‌برد و در‌‌ همان حال راە‌های افزایش واقعی درآمد کارگران را مسدود می‌کند؟ آیا این بە معنای آن نیست کە ادعای کارفرمایان و دولت مبنی بر سودآور نبودن تولید، بهانەای بیش برای افزایش هرچە بیشتر سود سرمایەداران نیست؟

صادق کار

این واقعیت دارد کە دست‌درازی بە سرمایەهای تأمین اجتماعی توسط دولت روحانی نیز بە قوت و حِدّت و شێوە‌های گذشتە ادامە دارد. دولت در حالی‌کە ظاهراً بە بهانە‌ی کمبود درآمد، سازمان تأمین اجتماعی، سهم پرداختی درمان و داروی بیمە‌شدگان را افزایش دادە، بیمە‌ی بیکاری را طوری تغییر دادە، کە بە کم‌تر کسی حقوق بیکاری پرداخت کند، از افزایش حقوق بازنشستگان خوداری می‌کند، بدهی‌هایش بە تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند

صادق کار

٢٩ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش های طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و سرکوب وحشیانە نیروهای دمکراتیک و چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری سرانجام در "مجمح تشخیص مصلحت نظام" بە تصویب این نهاد تازە تاسیس، رسید.

صادق کار

از حکومتی کە تحمل فعالیت های سندیکای و صنفی را ندارد، سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبرانشان را بە زندان های طولانی محکوم و بعضی هایشان را بە سبک و سیاق دیکتاتوری های لاتینی پیشین سربە نیست می کند، چگونە انتظار می رود کە راە را برای ورود نمایندگان واقعی کارگران بە مجلس قانون گزاری مسدود نکند؟

صادق کار

اعتصابات و تجمعات متعدد دیگری نیز با خواست‌های صنفی مختلف توسط شاغلین و بازنشستگان در شهرهای مختلف صورت گرفت کە همگی آن‌ها حکایت از گسترش روز افزون نارضایتی کارگران و سایر گروەهای مزدبگیران و افزایش تمایلات مبارزاتی در میان آنان دارد.

صادق کار

آن دورانی کە رشد جنبش کارگری را می‌شد با سربە‌نیست کردن و زندانی کردن عدەای از فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادیە، برای دو، سە دهە کُند کرد و مانع بهبود شرایط اقتصادی و حقوق زحمت‌کشان شد، مدت‌هاست کە بە سر آمدە است

نظر4
حسین اکبری

با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان می‌شود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش‌های انسانی را در مخاطره افکنده است. آسیب‌های اجتماعی یکی پس از دیگری بنیان‌های خانوار‌های زحمتکشان را در می‌نوردد. هیچ چیز مهم‌تر از رفع نیاز‌های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!

نظر1
صادق کار

قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە شما تسلیم نخواهیم کرد!

صفحه‌ها