کارگری

بهروز خباز

علت این اخراج سازیهای گسترده برای کارگران مشخص نیست. در حالی که مجتمع صنعتی ماموت همواره حتی در شرایط وخیم تحریمها، تولیدات خود را متوقف نکرده و فعال بوده است، گمان می رود چنین تصمیمی برای امتیازگیری از دولت، هموار کردن شرایط مشارکت با شرکتهای خارجی جهت تولید اتومبیل سواری و حذف شرایط سخت وزیان آور کار و باز نشستگی پیش از موعد کارگران باشد.

فرهاد فدائی

چنین محاکمات غیر قانونی از سوی دادگاه های عاری از عدالت در جمهوری اسلامی ایران هر چند که در گذشته وجود داشته، ولی امروز شاهد هستیم که با شدت بیشتری تداوم پیدا کرده و دیگر نه تنها رهبران صنفی بلکه در ابعاد عمومی تر نسبت به سرکوب کارگران شدت گرفته است.

صادق کار

کارگران فصلی از مردم بومی منطقعە کە معدن طلا در آن قرار دارد هستند و امکان یافتن شغل در منطقە تقریبا صفر است و واکنش کارگران کە در واقع هیچ آیندەای در مقابل خود نمی بینند، بە هیچ وجە غیر طبیعی نیست. اما تامل انگیز برخورد کارفرما و دادگاهی است کە بە طرفداری از کارفرما چنین احکامی را بدون توجە بە انگیزە اعتراض کارگران صادر کردە است.

اما گوش شنوای مسوولان فقط برای صاحبان سرمایه باز است و پیگیرانه شکایت صاحبان معدن را پیگیری می کنند تا مبادا اندکی از سود سرشارشان کاسته شود. اما چشم و گوش آنان بر جنایتی که هر روزه بر این کارگران و خانواده هایشان می شود، همیشه بسته بوده است.

بهروز فدایی

بطور متوسط روزانه بیش از 6500 نفر قربانی حوادث کار و بیماریهای ناشی از محیط کار میباشند با این تاکید که بسیاری از کشورها در حال توسعه آمار دقیق و واقعی از تلفات خود ارائه نمیدهند. با اتکا به همین آمار میتوان به جرعت گفت که تلفات ناشی از کار از تمامی حوادث دیگر حتی جنگ، قربانیان بیشتری میگیرد.

کار آنلاین

تظاهراتی که در آن دها هزار نفر از شهروندان شرکت داشتند و با خواندن سرود انترناسیونال آنها را بپایان رساندند. رفقای سازمان فداییان خلق در صفوف حزب کمونیست اسپانیا و جبهه متحد چپ در این راه پیمایی ها شرکت کردند. .

حسین اکبری

توضیح:
حسین اکبری یکی از فعالین و صاحب نظران سندیکایی در این نوشتە کە بە صورت پرسش و پاسخ و بمناسبت روز جهانی کارگر تهیە شدە، فعالیت های سندیکاها و تشکل های کارگری و فرایندی را کە تشکل های کارگری از سر گذراندەاند از نگاە خویش تشریح کردە است. اکبری در این بررسی بە جنبە های مختلف این فعالیت ها، از نگاە و برخورد دولتها، احزاب و خود تشکل های کارگری، سابقە فعالیت، عملکرد، با نگاهی آسیب شناسانە برخورد کردە است. ما این پرسش و پاسخ را کە در دو نوبت در وبلاگ آقای اکبری منتشر شدە، اخذ و بصورت یک جا جهت آشنایی علاقە مندان منتشر کردەایم.
کار آنلاین

کار آنلاین

احزاب مختلف سیاسی آلمانی و خارجی در این حرکت هماهنگ حضور داشتند.اعضا و هواداران سازمان فداییان اکثریت منطقه غرب آلمان با پلاکارد و عکسهای مبارزین و کارگران و نویسندگان دربند در این راهپیمایی و برگزاری میز ارتباطات در محل جشن حضور فعالی داشتند و توانستند بخشی از خواسته های عادلانه زحمتکشان و آزادی خواهان میهن را بین مردم منعکس کنند.

نهاد های سندیکایی جهان با بیش از ۱۰۰ میلیون عضو از دولت روحانی خواستند که رهبران و فعالان سندیکایی را از زندان ها آزاد کند و به حقوق و آزادی های سندیکایی احترام بگذارد

کار آنلاین

اعضای تشکیلات فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز در مراسم امسال حضور داشتند. آنان متنی را که گروه کار کارگری سازمان در ترسیم وضع دشوار کارگران و فعالان کارگری در ایران تهیه کرده است، در اختیار سازمانهای حاضر در مراسم قرار دادند و به تشریح بیشتر وضع گفته شده دست زدند. برخی از این سازمانها و مشخصاً بخش بین المللی فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند ضمن ابراز همبستگی با مبارزات کارگران و فعالان کارگری دربند ایران، متعهد شدند که به اقدام در این راستا نیز دست زنند.

با آغاز هفته کارگر، مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی در ادامه سلسله‌نشست‌های کارگری خود در دانشگاه‌ها، نشست «چالش‌های پیش‌ِروی تشکل‌های کارگری در ایران» را در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کرد. حسام نیکپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی، حسین اکبری، فعال کارگری و مهدی حسین‌آبادی، جامعه‌شناس، در این نشست به سخنرانی پرداختند که به علت محدودیت، به انتشار بخشی از این سخنان پرداختیم.

ما برآنیم که مبارزۀ مشترک برای خواست های زیر که اکثریت قریب به اتفاق آنها تاکنون از سوی اغلب کارگران پیشرو، فعالان کارگری و سازمان های سیاسی مدافع آزادی طبقۀ کارگر مطرح شده اند می توانند و باید به محورهائی برای همکاری وسیع سازمان های کارگری تبدیل گردند.

بیانیە جمعی از گروەهای کارگری بمناسبت روزجهانی کارگر

البرز

اما آقای خامنه ای در باره ی همه ی بحثها و جدلهایی که اخیراً در باره ی تعیین حداقل دستمزد کارگران انجام، و نهایتاً حداقلِ دستمزد زیر خطِ موسوم به خط فقر جامعه تثبیت گردید، هیچ سخن و دخالتی مبذول نداشته، و در خاموشیی تأییدآمیز از کنار ماجرا می گذرد.
و به این بسنده می کند که بگوید؛ «...کارفرما و کارگر در منطق اسلام مکمل یکدیگرند نه معارض و دشمن...»

اقتصادی که قرار است رکن رکین آن برپایه نادیده گرفتن نظارت های دموکراتیک نیروهای مولد جامعه باشد راهی جز آنکه تا کنون طی شده است را نشان نمی دهد.
به نظر من در این شرایط سه کار هم زمان باید انجام شود این سه کار عبارت از نقدسیاست های جاری، آگاهی بخشی و کمک به سازماندهی توده مزد و حقوق بگیر و بیکاران برای بهبود شرایط زندگی شان است. باید از همه راه های ممکن این سه مهم در دستور کار آگاهان و روشنفکران کارگری و کسانی که دل در گرو زحمتکشان دارند قرار گیرد.
معضل دیگر این سوی رابطه نادیده گرفتن پتانسیلی ازکارگران کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچکی است که وکالت و نمایندگی آنان برعهده سه تشکل رسمی است.

از این رو ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگیران و کل بیکاران با خواست افزایش فوری دستمزد ، ایجاد کار و یا پرداخت بیمه بیکاری و همچنین ممنوعیت تشکیل پروندههای قضائی با اتهامات امنیتی علیه معترضان به شرایط موجود ، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم و خواستههای فوری خود را به ترتیب زیر اعلام داشته و برای تحققشان پیگیرانه مبارزه میکنیم:

رحمان

می دانی...
از فراق رفتگان،
دل به خورشید سپردگان،
که آن غروب خونین را
به امید طلوعی دیگر...
وداع گفتند رفتند
چه می کشم؟

بهروز فدایی

این مجموعه حوادث عمدتا بخاطر عدم وجود آموزش متناسب با حرفه و نبود کنترل و پیگیری مقررات ایمنی است کە رخ می دهند. علاوە بر این، نقایصی کە در قوانین و ساختارها وجود دارند در این حوادث بە سهم خود بی تقصیرنیستند و ارگانهای ناظر مانند نهادهای صنفی کە می توانند نقش مثبتی در کنترل ورعایت ایمنی و اصلاح مقررات داشتە باشند امکان نقش آفرینی ندارند. بنابر

بیشتر کارگران بلوچ پیمانکاری یا بعبارتی فصلی هستند. در نتیجه از مزایا و حقوق قانونی نظیر حق بیمه، حق مرخصی، حق سنوات، عیدی و پاداش، و حقوق دیگر محروم هستند. علاو بر آن بخش قابل توجه ای از کارگران بلوچ بیسواد هستند و از آگاهی صنفی و آشنایی نسبت به حقوق قانونی خود محروم می باشند. امکان حضور علنی سندیکاهای کارگری و فعالان حقوق کارگران به دلیل جو امنیتی استان عملی نیست.

نظر1

کارگران همیشە در منش سیاسی خود معمولا بیشتر از طبقات و قشرهای دیگر اجتماعی، مستعد پذیرش ایدەها و گرایشهای انترناسیونالیستی هستند. البتە این بدان معنا نیست کە مسائل ملی و هویتی برایشان مهم نباشد، اما در ورطە گرایشات تند ناسیولایستی افتادن معمولا با منش سیاسی و طبقاتی آنان زیاد همخوانی ندارد. بنابراین شما در اعتراضات آنان کمتر بە امر تقابل میان ملت ها برمی خورید.

آزاده حسینی

صاحبان قدرت فقط قدرت متشکل کارگران را به حساب خواهند آورد. در آن صورت سرنوشت کارگران را نه بخشنامه دستمزد وزارت کار بلکه همبستگی خودشان رقم خواهد زد. امسال میتواند کابوسی برای کارگران یا دشمنان آنان باشد.

صفحه‌ها