گفتگوها

پیش بینی از روند انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با تنی چند از فعالین سیاسی، اجتماعی.

صادق کار

پيرامون زندگی دشوار کارگران، لايحه تغيير قانون کار، اعتراضات کارگری
و ضرورت سازمان يابی کارگران

بی شک هرچە انسجام و هماهنگی درمیان سازمان‌های چپ بیشتر گردد بە همان نسبت امکان تغییر شرایط زندگی کارگران و ایجاد تحولات عمیق و پایدار در جامعە بیشتر و مردمی‌تر خواهد بود. تلاش های سە سازمان چپ و کنشگران چپ برای وحدت و تشکیل یک حزب چپ دمکرات فراگیر، بی شک یک گام مهم در این راە است.

ميزگرد با شرکت سه سازمان سياسی چپ ايران

برگزار کننده: سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)- بلژيک

علی صمد

یکی از مواردی را که در رابطه با نقض حقوق بشر شخصا تجربه کرده ام هنگامی بود که به دلیل فروش نشریه کار در سن 16 سالگی در خیابانی در تهران دستگیر شدم و بی مورد به مدت 20 روز در زندانی در تهران که نمی دانم کجا بود با چشمان بسته برده شدم و در آنجا به صورت انفرادی حبس شدم و نیز در مدت زمان مربوطه امکان هرگونه تماسی با خانواده ام را از من گرفتند. در زندان در سرمای زمستان دو عدد پتوی کثیف در اختیارم قرار دادند و انواع آزار و اذیت را همراه با فحاشی به من، خانواده ام و همفکرانم اعمال کردند.

بهروز خلیق

اين پروژه به هيچوجه مدعی وحدت تمام نيروهای چپ ايران نيست. در صفوف چپ ايران سه گرايش  عمده وجود دارد: چپ سنتی، سوسيال دمکرات و چپ دمکرات و سوسياليست. گرايش چپ سنتی به شاخه های متعدد تقسيم شده و در تعداد زيادی حزب و سازمان  متشکل است. گرايش سوسيال ـ دمکرات فاقد حزب و سازمان شاخص است. در شرايط کنونی، چشم اندازی برای گردآمدن حاملين سه گرايش اصلی چپ در يک حزب و سازمان واحد وجود ندارد. اين پروژه در اساس می خواهد تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را شکل دهد.

نظر2
کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران

مصاحبه ٔ اختصاصی با یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ کالج باروک در نیویورک و مشاور «کارزار همبستگی» درباره اوضاع ویژه و بغرنج کنونی ایران

بهروز خلیق

پيرامون آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان، "جبهه واحد ضد دیکتاتوری"، پاسخ آقای منوچهر صالحی و انديشه های سوسياليستی
دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بهروز خلیق

پیرامون گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، جبهه واحد ضد دیکتاتوری، بلوک اتحادها و شرکت در کنفرانس ها

بعد از انتشار گفتگوی شماره هفت، برخی سئوالات در قالب مقاله و یا مجزا پیرامون پایه برخورد حقوقی سازمان نسبت به عدم همکاری و اتحاد با سلطنت طلبان، نگاه به سلطنت، “جبهه واحد ضددیکتاتوری”، گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، بلوک های اتحاد و نقش سازمان در شکل دهی آن ها، شرکت اعضای سازمان در کنفرانس ها و چگونگی برخورد سازمان با آن ها، ادعای واقعی و یا ساختگی بودن تقسیم کار بین اعضای سازمان برای مشارکت در کنفرانس ها و برنامه تدارک کنندگان کنفرانس بروکسل صورت گرفته است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

بهروز خلیق

تحریف واقعیت ها، تخطئه سازمان های سیاسی و تولید ذهنیت منفی نسبت به آن ها، همان ادامه فرهنگ حذف و طرد است نه اشاعه فرهنگ تعامل و دمکراتیک. ما برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی، نیازمند فرهنک تعامل، همکاری و اتحاد نیروهای های اپوزیسیون هستیم. امیدوارم که شما نیروی چنین همکاری و اتحاد باشید و به جای رویکرد به فرهنگ برچسب زنی، فرهنگ اعتماد و تعامل را بین نیروهای سیاسی اشاعه دهید. گذشته شما همواره با جدائی ها و انشعابات همراه بوده است. شما از جمع شروع کردید و به فرد رسیدید. امیدوارم در آینده از فرد به جمع و از جدائی و انشعاب به نزدیکی و پیوند با فعالین و جریان های سیاسی برسید.

بهروز خلیق

گفتگو با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بهروز خلیق

در این گفتگو به استراتژی اتحادهای سازمان، مرزهای سازمان در امر اتحادها، کنگره ملی و شورای ملی ایران، کنفرانس بروکسل و مسائل مطروحه در مورد آن و شرکت امانوئل اتولانگی در کنفرانس پرداخته شده است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

گفتگو با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حسن نادری

تعادل قوا در کشور طوریست که تا این لحظه مشکل است قدرت را از طریق نظامی گرفت. همانطوریکه برای رژیم هم مشکل است تا مردم را از خیابانها شکار کند. بهترین راه حل اینست که این خانواده فاسد و خشونت طلب قذرت و کشور را ترک کند. ما میتوانیم با کسانی که در قدرت قرار دارند وارد گفتگو شویم و مرحله انتقال قدرت در سوریه به سمت یک نظام دموکراتیک ودر یک فار یکساله یا دو، سه ساله را به اجرا در آوریم و این هم بستگی به روند گفتگوها دارد.

نظر1

پيرامون

وضعيت طبقه کارگر ايران و نقش آن در تحولات سياسی و اجتماعی کشور

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بهروز خلیق

در اين گفتگو اعتراض نسبت به طرح حضور پررنگ سازمان در کنفرانس واشنگتن (مهرداد مشايخی)، درخواست رضا پهلوی از دولت اسرائيل برای کمک به اپوزيسيون به جای حمله نظامی به ايران، افشاگری سيمور هيرش در مورد آموزش مجاهدين در صحرای نوادا توسط پنتاگون و همکاری با موساد و استفاده از اطلاعات آمریکا برای عملیات تروریستی در ایران و مذاکرات ايران و کشورهای ١+٥ در ترکيه پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

 گفت و شنودی با دو نفر از اعضای هيئت سياسی سازمان فدائيان (اکثريت)
در روزهای پایانی ماه مارس 2012، دو تن از اعضای هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از آلمان و بلژیک در تورنتو بودند و فرصتی پیش آمد تا در دفتر شهروند نظرات آنها را در مورد مسائل روز مربوط به ایران بشنویم. بهروز خلیق از اوایل شکل گیری سازمان و علی صمد از مقطع انقلاب با این سازمان همراه بوده اند.

فیلم سمینار وحدت در شهر کلن از طرف سه سازمان – بخش دوم

بهروز خلیق

تحریمهای جهانی ، نقش نیروهای امنیتی در نتیجه و آرایش صحنه انتخابات اسفند ۱۳۹۰ مجلس ، اثرات فشار اقتصادی بر جامعه و پیآمدهای آن

گفتگو با رفيق بهروز خليق، مسئول هيئت سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

فيلم سمينار وحدت در شهر کلن از طرف سه سازمان - بخش نخست

تحریم انتخابات مجلس نهم، فراخوان برگزاری تظاهرات اعتراضی در روز ۲۵ بهمن ماه و تحریم های اقتصادی

شرکت کنندگان: فرزانه عظیمی، مسئول هیأت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران
بهروز خلیق، مسئول هیأت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

گرداننده: احمد پورمندی

بهروز خلیق

در اين گفتگو به سئوالات مطروحه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، حل معضل پايگاه اشرف، ضرورت تحول در نگاه و عملکرد سازمان مجاهدين خلق، مواضع و شيوه برخوردهای يکی از گروه های هوادار سازمان و امر فراکسيون در سازمان پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها