تاریخ

پرویز داورپناه

بیش از نیم قرن از حماسهء قیام ملی سی ام تیر۱۳۳۱می گذرد. یادآوری وقایع و حوادثی که در آن روزها روی داد و درسهای پر ارزش آن قیام برای پیروزی مبارزات آزادیخواهان و نسل جوان امروز ایران لازم وضروری است.

فــرد هالیدی معتقد است، تحولات و گذاری که در سال ۱۳۵۷ در ایران به وقوعپیوست دارای مختصات مشابهی با انقلاب فرانسه، روسیه، چین و کوبا بوده، ضمن این که در نوع خود یگانه بوده و هنوز ظرفیتهای تاریخی آن به پایان نرسیده است.

صفحه‌ها