دانشجویی

موج جديد سرکوب فعالان دانشجويی که از سال قبل در تهران، روز دانشجوی امسال در مازندران و همدان آغاز و پس از آن در سناريوی سرکوب فعالان دانشگاه شيراز ادامه يافت و همچنان در کرمانشاه، کردستان و ... به شدت توسط نيروهای امنيتی- اطلاعاتی دنبال می شود، نشان از نوعی تمرکز نهادهای امنيتی برای سرکوب فعالان دانشجويی خارج از تهران که از حمايت رسانه ای کمتری برخوردارند، دارد

با دستگیری یونس میرحسینی تعداد دانشجویان بازداشتی دانشگاه شیراز طی 1 ماه گذشته به 14 نفر رسید و گمان می رود که پروژه سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز همچنان توسط نهادهای امنیتی دنبال می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دکتر نصرت الله ملازاده که منتسب به باندهای مافیایی سپاه ارومیه است، با فروش زمین و ساختمانهای دانشکده پرستاری دانشگاه ارومیه به مبلغی کمتر از نصف قیمت به سپاه ارومیه این دانشکده را به خارج از شهر ارومیه منتقل نمود

در طی رسیدگی به شکایات در دانشگاه این دانشجویان حق دیدن متن شکایت و نام شاکیان را نداشتند و حتا حق دانستن نام اعضای کمیته انضباطی را هم نداشتند. رییس کمیته انضباطی معتقد است این کمیته سری است و حتا زمان تشکیل جلسه را هم به کسی اعلام نکرد

مرتضی سیمیاری

در ایران مجال طرح اندیشه به مفهوم استمرار و ماندگاری برای آزاد اندیشیدن نبوده است. در واقع آزادیهای سلبی در ایران به یک سری افراطگرایی و تندرویهایی منتهی گردیده که نهایت آن پس زدن اندیشه از سوی بافت سنتی و یا دولت استبدادی بوده است وبه همان میزان نیز حکومت مردمی به سبب چنین دیدگاهی نهادینه نگردیده و به تعبیری رشد دموکراسی در ایران از نوع دموکراسی سیاسی بوده است

دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردهاند که فردا جمعه تجمع اعتراضی بر پا خواهند کرد و در صورت عدم تحقق خواستههایشان از روز شنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهند زد و همچنین از برگزاری امتحانات پایان ترم در هفتۀ آینده ممانعت خواهند کرد.

انجمن شیراز

وقتی از مسئولین دانشگاه دلیل این امر را جویا شدیم تمام مسئولین اعم از آموزش تا دبیر کمیته ی انضباطی ما را به رئیس دانشگاه ارجاع دادند و وی را مسئول صدور چنین ابلاغیهای دانستند و وقتی پیش رئیس دانشگاه رفتیم و از وی پاسخ خواستیم و به او گفتیم که کار شما غیر قانونی است، پاسخ داد کار من غیر قانونی است و بروید از من شکایت کنید

صدور احکام باورنکردنی برای دانشجویان دانشگاه شیراز

این اتفاقات در حالی در دانشگاه شیراز روی میدهد که پس از اعتکاف سیاسی - اعتقادی دانشجویان طیف بسیج برای برخورد با فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز، کمیتۀ انضباطی این دانشگاه با احضار 36 دانشجو و صدور احکام سنگین برای 9 تن از این دانشجویان تا کنون به خواستۀ دانشجویان بسیجی پاسخ مثبت داده است

مرتضی سیمیاری

تبلور داشتن ذهن حکومتی در بسیج دانشجویی تجربهای خوشآیند برای سازماندهندگان آن نخواهد بود. به راستی آیا گردانندگان چنین طرحهایی میتوانند پاسخ به این پرسش اساسی بدهند که اگر تنها برای چند ماه رهبری این جریان از بیرون دانشگاه به درون دانشگاه بیاید، بسیج دانشجویی قامت دفتر تحکیم را خواهد یافت یا خیر

...شورای تامین استان خواهان تشکیل پرونده توسط اداره اطلاعات شده است و از دانشگاه خواسته شده تمام احکام محرومیت از تحصیل که به حالت تعلیق درآمده و همچنین احکام بیرون از دانشگاه اجرا گردند. در راستای همین سناریوسازی، عده ای ... می خواهند دانشجویان را به هر طریقی به خارج از کشور مربوط کنند

انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با آغاز ترم جديد تحصيلى به پاسداشت مقاومت هاى مدنى و صنفى دانشجويان در ترم گذشته با حضور دانشجويان ممنوع الورود به برگزارى جشنى همگانى پرداخت

در دانشگاه اميركبير نيز جمعى از دانشجويان ورودى جديد كه در جلسه سخنرانى احمدى نژاد در اين دانشگاه به وى اعتراض مى كردند با شكايت بعضى از بسيجيان اين دانشگاه به كميته انضباطى احضار شده اند. بسيجيان مدعى شده اند از سوى دانشجويان مورد ضرب و شتم و فحاشى قرار گرفته اند!

دانشجويان همچون هميشه بيش از همه آماج تير بلا بودند و تيغ تيز کينه مستبدين، عريان و مستقيم، به رويشان کشيده شد. شب نهادان، سرمست از پيروزى هاى پوشالى و سوار بر مرکب وعده هاى توخالى در حالى به قلع و قمع فرزندان ايران زمين پرداختند که در عرصه خارجى سخن از دفاع از حقوق شهروندان ديگر کشورها مى گفتند و براى آنان فرياد وامظلوما سر مى دادند

گفته ايد اساتيد هيچ گاه بازنشسته نمی شوند. فقط يک خفاش حرفه اى می تواند در روزِ روشن خورشيد را انکارکند، جناب آقاى دکتر چگونه تکذيب می کنيد. براى پيرزن هاى روستاهاى دورافتاده که صحبت نمی کنيد. دانشجويان ديده اند! چگونه شعور دانشجو را آن قدر پايين تصور کرده ايد. کاش شهامت تائيد کارهاى خود را داشتيد و رو به کل گويى و هزل نمی آورديد.

دکتر نجفى در رابطه با اتفاق ديروز و موضع گيرى ميردامادى، دبير کل مشارکت که اعتراض دانشجويان را به رئيس جمهور تقبيح نموده بود افزود: سخنان ميردامادى، موضع شخصى وى و جبهه مشارکت است و ما اين را رد مى کنيم. اعتراض دانشجويان، نتيجه عملکرد نادرست وزارت علوم است، اما توهين به هر کسى نيز پسنديده نيست.

بيش از ١٠٠٠ نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير در تريبون آزاد دانشجوئی شرکت کردند

دانشجويان با درک اين موقعيت که با اين تعداد از تجمع‌کنندگان کارى از دست مسئولين حراست (که به‌شخصه در کنار تجمع‌کنندگان حضور داشتند!) ساخته نيست، بسيار پرشور در صحنه حاضر شدند. در آغاز تجمع يکى از گماشتگان حراست که در حال فيلمبردارى از تجمع بود، با تهديدها و شعارهاى دانشجويان مجبور به ترک مکان تجمع شد.

با توجه به سانسور خبرى حاکم بر مطبوعات ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشرى، اجتماعى و سياسى در ايران طبيعتا اين گزارش داراى کمبودهايى مى باشد و نمى تواند در بر گيرنده تمامى موارد نقص حقوق شهروندى دانشجويان در ايران باشد

دانشگاه امروز سنگری برای پاسداری از حقوق و آزادی های مردم ایران است . بقای این سنگر و گسترش دامنه ی فتوحات آن تنها در پرتو اتحاد جنبشهای بر آمده از بطن همین « مردم » ممكن خواهد بود . به همین سبب جنبش دانشجویی نیروهای مترقی بالقوه و بالفعل موجود در جامعه را به اتحاد با یكدیگر برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات همسویه اشان فرا می خواند .

• حمايت از تجمع دانشجويى چهارشنبه در مقابل دانشگاه تهران و دعوت به شرکت گسترده در آن.
• «يار دبستانى ستاره بر سينه ات چه ميکند»، «دانشجو به پا خيز»...
• اعتراض به معلق کردن انجمن اسلامى دانشجويان از سوى دانشگاه.
• شعار عليه بسيج، معاونت دانشجويى...

صفحه‌ها