دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۳

ابلیس بە بهشت باز می گردد

ـ البتە،... البتە من چنین نمی اندیشم، اما از آنجائی کە نظر شما بر عمل مستقلانە من، بر خلاف فلسفە اصلی خلقت توسط شما بود و قرار بود داستان بر خلاف واقعیت ذاتی خود، تنها جهت اغفال بشر چنین ساختە و نوشتە شود، حال من استدعا دارم کە بە همان ترتیب، دوبارە حکایت، نویس شدە و بیان شود، کە ابلیس فرشتە از بارگاە خدا راندە شدە، حال بە تصمیم دیگری رسیدە است و با سجدە بردن بە پیشگاە آدم بە بهشت بازگشتە است، قربان! و این بە نظر من دو بعد دارد: هم انسان، دیگر گناە نمی کند و بە رستگاری می رسد، و هم اشتباهی کە در خلقت صورت گرفتە، تصحیح می شود.

ابلیس پشیمان از اینکە مانند فرشتەهای دیگر، پیش انسان بەگاە خلقتش سجدە نبردە و توسط خدا مورد غضب قرار گرفتە و از بهشت راندە شدەبود، دوبارە بە درگاە خدا پناە آوردە و از او خواست گناهان او را بخشیدە و شرایط بازگشت بە زندگی فرشتەوار سابقش را فراهم آورد.

جبرئیل ناخواستە، تنها بە یمن رفاقت قدیم، او را بە سوی خدا رهنمون شد. خدا کە بر تارک دنیا نشستە و در فکر و در عمل آفریدن جهان های دیگر بود، بە دقت در حالیکە از کار خود دست نمی کشید، بە سخنان ابلیس گوش فرا داد. ابلیس کە از بی توجهی خدا بشدت آزردەبود، و برای تسلی خود آن را بە خصلت آفرینندگی خدا نسبت می داد از خواستە خود با لحنی عاجزانە سخن گفت. سخنانش کە تمام شد، خدا یک دفعە، بر خلاف توقع شیطان از روند آفرینش مداوم بازایستاد و بە فرشتە راندە شدە از بهشت خود خیرە شد. ابلیس این را بە فال نیک گرفتە، سرش را بە زیر انداختە و منتظر کلام خدا شد.

ـ و تو می خواهی بە بهشت بازگردی!؟

ـ اگر رضای خدای متعال بر بخشش بندە گناهکار خود باشد!

ـ اما،… اما کی پس از این انسان را اغفال کند؟… هان، کی؟ بحق حرفهای نشنیدە!

ابلیس کە انتظار چنین جوابی را نداشت، دستپاچە شدە و بە این پا و آن پا افتاد:

ـ اما پروردگارا، من…

ـ و تو حقیقتا خیال می کنی آن روزی کە سجدە نبردی و انسان را بعلت اینکە از خاک آفریدە شدە بود را تکریم نکردی و از بهشت و قرب من بیرون شدی، بە صرف عمل مستقلانە و گویا اندیشیدە توسط خود تو بود!؟… تو ماندگار بی زمان در وادی گناهان!؟

ـ البتە،… البتە من چنین نمی اندیشم، اما از آنجائی کە نظر شما بر عمل مستقلانە من، بر خلاف فلسفە اصلی خلقت توسط شما بود و قرار بود داستان بر خلاف واقعیت ذاتی خود، تنها جهت اغفال بشر چنین ساختە و نوشتە شود، حال من استدعا دارم کە بە همان ترتیب، دوبارە حکایت، نویس شدە و بیان شود، کە ابلیس فرشتە از بارگاە خدا راندە شدە، حال بە تصمیم دیگری رسیدە است و با سجدە بردن بە پیشگاە آدم بە بهشت بازگشتە است، قربان! و این بە نظر من دو بعد دارد: هم  انسان، دیگر گناە نمی کند و بە رستگاری می رسد، و هم اشتباهی کە در خلقت صورت گرفتە، تصحیح می شود.

خدا از فرط هیجان و عصبانیت، از بە تمامی خلقت دست کشیدە و ندا برآورد کە:

ـ و… و تو احمق فکر می کنی کە من بیهودە و تنها بر اساس اشتباە خودت تو را از بهشت راندم، تا تو گویا روزی برگردی و با اظهار ندامت، کل پروژە آفرینش را با بحران مواجە کنی!؟ وای وای از این حماقت نابخشودنی!

ـ اما قربان حالا هم کە من بە ظاهر ارادە کردەام و آمدەام پیش شما برای طلب مغفرت، معنایش این است کە باز ارادە و میل شما در این است،… مگر غیر این است قربان!؟

خدا از فرط عصبانیت و آشفتگی نمی دانست چکار کند. در حالیکە دیوانەوار دستهایش را در هوا تکان می داد و در میان چندین کهکشان، آشفتە در رفت و آمد بود، ندا در آورد:

ـ های جبرئیل،… های جبرئیل… کجائی؟ عزرائیل را فراخوان تا این دیوسیرت احمق را یکبار برای همیشە از صفحە گیتی و وجود محو کند!

ابلیس گفت:

ـ اما قربان! شاید عزرائیل بتواند مرا از صفحە گیتی محو کند، اما از صفحە وجود نە. من با مرگم بە بهشت یا جهنم باز خواهم گشت. مگر جائی دگر وجود دارد؟ این را فراموش نکنید قربان ن ن ن!

خدا دور خود چرخید، و موجی سهمگین از حرکت سنگین او بە طرف شرق وجود برخاست.

ـ قربان! من خواست چندانی ندارم. تنها اینکە می خواهم بە روزهای قبل از آفرینش آدم برگردم. تازە، چرا قرعە تنها بە نام من افتادەاست؟ این بار همین جبرئیل را بفرستید، یا میکائیل، یا اسرافیل، اگر مشکل نام دارید می توانید از همان  نام من استفادە کنید، اما آنها بە جای من باشند! ضمنان شما خوب می دانید کە من با استعدادترین فرشتە شما هستم. من هم بهتر از عزرائیل جان آدمیان را خواهم گرفت، و هم بهتر و بلندتر از اسرافیل شیپور روز قیامت را خواهم نواخت. اثبات خواهم کرد!

خدا چنان از کورە دررفتە بود کە غیرقابل تصور بود. در چند جای جهان زمین لرزەهای سختی آمدند و میلیونها انسان را نابود و بی خانمان کردند. خدا دانست  کە جائی اشتباهی صورت گرفتەبود. او نبود کە چنین فکری را بە مغز ابلیس فروکردەبود. و اندیشید کە خطا از کجا صورت گرفتە بود. و یادش آمد کە شاید از کمال همنشینی ابلیس با انسان، با مخلوقی کە بعلت شباهتهائی کە بە خود خدا داشت، می توانست بیرون از دایرە خلقت خاکی بیاندیشد.

و اشتباە خدا جبران شدنی نیست. پس او بناچار ابلیس را دوبارە بە بارگاە خود پذیرفت. و آنچە در گیتی و وجود اتفاق افتاد این بود:

ـ انسان بە گناهان خود ادامە داد، اما این بار نە بە علت اغفال شیطان، بلکە بە علت شباهتش بە خدا،

ـ خدا، دکتری برای خود آفرید تا با دادن قرص های مخصوص او را از سر دردهای ناگهانی و مزمن خلاصی دهد.

***

و صدای شیپور اسرافیل گوش فلک را کر کردەبود!

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر, ۱۴۰۰ ۱۲:۰۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان